Poredano po:

Broj dokumenata: 553

1
Naknada štete - dječji vrtić · Izbor dana

Datum: 27.3.2023

Vrtić kojemu je dijete povjereno na skrb ne odgovara za štetu koje je dijete pretrpjelo za vrijeme boravka u tom vrtiću po principu objektivne odgovornosti jer skrb o djeci nije opasna djelatnost.

2
Obiteljska medijacija · Izbor dana

Datum: 20.3.2023

Postupak obiteljske medijacije nije upravni postupak jer se u tom postupku ne rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima pravne ili fizičke osobe u nekoj upravnoj stvari, već je cilj medijacije postizanje sporazuma vezano na spor u obitelji.

3
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 13.3.2023

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

4
Javno kritiziranje poslodavca · Izbor dana

Datum: 6.3.2023

Ne postoji opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, u slučaju kada je radnik putem javno dostupne internetske platforme iznio razumnu sumnju da su radnici kod poslodavca u proizvodnom procesu izloženi koncentraciji štetnih čestica koja je opasna za njihovo zdravlje.

5
Utvrđenje zloupotrebe bolovanja · Izbor dana

Datum: 27.2.2023

Činjenice kao što su duljina radnog staža radnika kod poslodavca, njegov odnos prema radu, koliko je radnik za vrijeme rada bio na bolovanju i sl. - nisu relevantne ukoliko se utvrdi da postoji razlog za izvanredni otkaz stoga što je radnik zloupotrebljavao bolovanje.

6
Primjena odredbe članka 12. stavka 7. Zakona o radu · Izbor dana

Datum: 20.2.2023

Povodom Vašega upita, obavještavamo Vas da je odredbom članka 12. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) uređen institut ugovora o radu na određeno vrijeme kao izniman način zasnivanja radnog odnosa. Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanj...

7
Određivanje privremene mjere s kojim će roditeljem djeca stanovati i o ostvarivanju osobnih odnosa s djecom · Izbor dana

Datum: 13.2.2023

Ukoliko prije pokretanja postupka razvoda braka, a niti tijekom postupka stranke nisu postigle sporazum o pitanju s kojim će roditeljem maloljetna djeca stanovati i o ostvarivanju osobnih odnosa s djecom, te ukoliko su oba roditelja predložila to pitanje urediti privremenom mjerom, prvostupanjski su...

8
Pravo na pomoć (TKU) · Izbor dana

Datum: 6.2.2023

Radi ostvarivanja prava na pomoć za pokriće troškova liječenja iz članka 61. stavka 5. TKU-a, potrebno je postojanje preporuke nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke, da je to prijeko potrebito i nenadomjestivo za zaposlenika, dijete ili supružnika te da troškovi nisu odobre...

9
Naknada štete - dječji vrtić · Izbor dana

Datum: 30.1.2023

Vrtić kojemu je dijete povjereno na skrb ne odgovara za štetu koje je dijete pretrpjelo za vrijeme boravka u tom vrtiću po principu objektivne odgovornosti jer skrb o djeci nije opasna djelatnost.

10
Osiguranje dokaza radi utvrđenja identiteta pošiljatelja e-mail poruke · Izbor dana

Datum: 23.1.2023

Sud će odrediti osiguranje dokaza jedino ako postoji stvarna bojazan da se ti dokazi neće moći izvesti kasnije. Upravo stoga će sud odbiti prijedlog da se provede vještačenja radi utvrđenja identiteta pošiljatelja e-mail poruke uvredljivog sadržaja jer je pozitivnim propisima osiguran mehanizam nesm...

11
Odluka Upravnog suda u Splitu - UsI 109/2022-14 od 26. kolovoza 2022. · Izbor dana

Datum: 16.1.2023

Upravni sud u Splitu donio je presudu u predmetu u kojem odbija tužbeni zahtjev osnovne škole (tužitelja) u upravnom sporu protiv tuženika, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U pozadini tužbenog zahtjeva je zasnivanje i prestanak radnog odnosa odlukom ravnatelja uz prethodnu sug...

12
Starosna mirovina - numeričke procjene · Izbor dana

Datum: 9.1.2023

Stranke mogu predlagati koje činjenice treba utvrditi te dokaze kojima se one mogu utvrditi, pa proizlazi da stranke rukovode postupkom, dok sud ne može samoinicijativno sugerirati stranci koje dokaze treba predlagati. Stoga tužiteljica ne može od suda tražiti da imenuje stalnog sudskog vještaka za ...

13
Socijalni kriterij pri poslovno uvjetovanom otkazu · Izbor dana

Datum: 29.12.2022

Prilikom donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu obveza je poslodavca voditi prvenstveno računa o socijalnim kriterijima. Tek ukoliko su radnici po tom kriteriju podjednaki, onda poslodavac može uzeti u obzir i preostale kriteriju kao što su kvaliteta rada, uspješnost, točnost i urednost poje...

14
Lokacijska dozvola - nadstrešnica za terasu dječjeg vrtića · Izbor dana

Datum: 27.12.2022

Ukoliko se vrtićki objekt nalazi unutar stambeno-poslovnog bloka, radi opasnosti pada predmeta s balkona u dvorište vrtića i ozljede djece, potrebno je osigurati čvrstu nadstrešnicu za terasu vrtića.

15
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 23.12.2022

Djelatnici portala EDUS žele Vam čestit i blagoslovljen Božić te puno uspjeha u nadolazećoj godini! Hvala Vam na povjerenju i dobroj suradnji.

16
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora · Izbor dana

Datum: 19.12.2022

Objava fotografije na internetu bez označavanja da se radi o autorskom dijelu ne podrazumijeva pravo na korištenje bez odobrenja autora. Okolnost da je određena osoba na temelju pravnog posla s autorom objavila fotografiju na web stranicama ne znači da je ta fotografija slobodna za daljnje komercija...

17
Pravo na djelomično ostvarivanje samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava maloljetnog djeteta · Izbor dana

Datum: 12.12.2022

Prilikom odlučivanja o zahtjevu jednog od roditelja maloljetnog djeteta za ostvarivanje djelomično samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava tog maloljetnog djeteta, sud će, između ostalog, voditi računa o mišljenju Centra za socijalni rad i posebnog skrbnika maloljetnog djeteta te iskazima ...

18
Kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju - zadržavanje novca primljenog za financiranje potreba djelatnosti vrtića · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

Neosnovano je stajalište okrivljenika, koji su kao odgovorne osobe u Dječjem vrtiću „B“ dio novca primljenog od grada za financiranje potreba djelatnosti vrtića zadržali za sebe (kupovali robu koja se ne može svrstati u potrepštine za obavljanje djelatnosti skrbi djece u vrtiću) i time oštetili Dječ...

19
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

20
Probni rad (srednja škola) · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Poslodavac ima pravo s radnikom ugovoriti probni rad, tako i ustanova za srednjoškolsko obrazovanje, te poslodavac ima pravo otkazati takav ugovor i prije isteka pripravničkog staža radnika ukoliko radnik ne zadovolji očekivanja poslodavca, pa iako školski odbor poslodavca nije dao prethodnu suglasn...

21
Inspekcijski nadzor - nezakoniti natječaj · Izbor dana

Datum: 7.11.2022

Budući je osnivač osnovne škole, ministarstvo, a ne osnovna škola, nezakonito raspisao natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave, a ravnatelj škole s izabranim kandidatom sklopio ugovor o radu, osnovano je radi toga određena zabrana obavljanja poslova učitelja razredne nastave tom izabranom...

22
Posljedice kaznene osude za radnike u ustanovama odgoja i obrazovanja · Izbor dana

Datum: 31.10.2022

Za ustanove odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama je propisana zakonska obveza otkazivanja ugovora o radu radnicima koji su pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja je propisano da čine zapreku za rad u tim ustanovama.

23
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora · Izbor dana

Datum: 24.10.2022

Objava fotografije na internetu bez označavanja da se radi o autorskom dijelu ne podrazumijeva pravo na korištenje bez odobrenja autora. Okolnost da je određena osoba na temelju pravnog posla s autorom objavila fotografiju na web stranicama ne znači da je ta fotografija slobodna za daljnje komercija...

24
Primjena KU za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama za ustanove socijalne skrbi · Izbor dana

Datum: 17.10.2022

Tuženik kao poslodavac, iako je ustanova socijalne skrbi, nalazi se na popisu srednjih škola Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je uz to predmet njegovog poslovanja i djelatnosti odgoja i obrazovanje, te osposobljavanja u posebnim uvjetima prema redovnim i posebnim planovima i programima...

25
Odgovornost za održavanje županijske ceste koja prolazi kroz naselje · Izbor dana

Datum: 10.10.2022

Jedinica lokalne samouprave odgovorna je za štetni događaj do kojeg je došlo na javnoj (županijskoj) cesti koja prolazi kroz naselje, zbog neočišćenog kolnika na kojem se nalazio predmet koji je ugrozio sigurnost prometa.

26
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 3.10.2022

Popis ugovorenih medicina rada s popisom ugovorenih suradnika je javno dostupan na internetskim stranicama tuženiku pa tužitelj ne može tvrditi da je tek naknadno saznao da je vještak u postupku ujedno i ugovorni suradnik tuženika. Stoga je taj prigovor mogao dati odmah nakon određivanja sudskog vje...

27
Naknada zbog uznemiravanja na radu · Izbor dana

Datum: 26.9.2022

Radniku pripada primjerena naknada stoga što je bio uznemiravan na radnom mjestu, u smislu da je trpio pokušaje eliminacije iz radne sredine, šikaniranje, povredu ravnopravnosti i dostojanstva, a što je imalo za posljedicu da je radniku narušen ugled i čast, obiteljski život kao i psihičko zdravlje.

28
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu · Izbor dana

Datum: 19.9.2022

Potraživanje radnika s osnove ozljede na radu jest potraživanje iz radnog odnosa i stoga se pitanje zastare takve tražbine prosuđuje prema odredbama radno pravnog zakonodavstva, a ne prema odredbama općeg obveznog prava.

29
Naknada štete usprkos objavi ispravka informacije · Izbor dana

Datum: 5.9.2022

Oštećeniku pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog netočno objavljenih informacija o njemu putem medija, bez obzira što se nakladnik ispričao i objavio ispravak pogrešno objavljene informacije.

30
Izmakla korist radnika · Izbor dana

Datum: 29.8.2022

Prilikom dosude naknade štete radniku s osnove izmakle koristi, nastale uslijed propusta poslodavca da radniku osigura novo radno mjesto po isteku mandata ravnatelja ustanove, kao osnov za utvrđenje izmakle koristi se neće uzimati u obzir plaća ravnatelja koju je radnik ostvarivao, nego plaća koju j...

31
Odgovornost poslodavca za štetu usprkos poštivanju propisa zaštite na radu · Izbor dana

Datum: 22.8.2022

Ne može se isključiti odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi uslijed nezgode u radnom prostoru, a koja nezgoda nije posljedica nepažnje, nepravilnosti ili propusta radnika, pa sve i kada je poslodavac opremio radni prostor sukladno pravilima o zaštiti na radu.

32
Plaćeni dopust · Izbor dana

Datum: 16.8.2022

Sukladno članku 43. stavku 1. TKU-a, za sudjelovanje na sindikalno - sportskim susretima zaposlenik ima pravo na 2 radna dana plaćenog dopusta.

33
Naknada za trošak prijevoza · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Sukladno članku 65. stavku 11. TKU-a, ako postoji potreba za više presjedanja, smatra se da je redoviti dolazak na posao i odlazak s posla osiguran pod uvjetom da ukupno vrijeme čekanja ne prelazi 30 minuta.

34
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 1.8.2022

Ozljeda radnika nastala izvan radnog vremena uslijed obavljanja posla koji nije bilo u opisu radnih zadataka radnika se ne može smatrati ozljedom na radu ili u vezi rada.

35
Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka · Izbor dana

Datum: 18.7.2022

Suglasno mišljenje vještaka nije obavezno za sud, niti je sud vezan za mišljenje pojedinih vještaka, već nalaz i mišljenje vještaka predstavlja dokazno sredstvo koje je sud slobodan cijeniti prema svome uvjerenju.

36
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu · Izbor dana

Datum: 12.7.2022

Potraživanje radnika s osnove ozljede na radu jest potraživanje iz radnog odnosa i stoga se pitanje zastare takve tražbine prosuđuje prema odredbama radno pravnog zakonodavstva, a ne prema odredbama općeg obveznog prava.

37
Uvjeti za ispravak rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 4.7.2022

Nakon nastupa pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u isto se ne može zadirati rješenjem o ispravku na način da se ostavinsku imovinu raspoređuje na drugačiji način nego što je to prvotno određeno.

38
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

39
Odgovornost škole · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

Ukoliko je u osnovnoj školi za neke učenike organiziran prijevoz školskim autobusom, tada je škola dužna organizirati nadzor nad dolaskom tih učenika ispred školske zgrade kako bi se spriječilo svako neželjeno ili ugrožavajuće ponašanje (trčanje, guranje) koje bi moglo dovesti do ozljeđivanja učenik...

40
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 13.6.2022

Radniku kojemu je u stečaju prijevremeno otkazan ugovor o radu, dakle, izvan onog roka kojeg ima prema svom ugovoru o radu, pripada pravo na naknadu štete za ovo vrijeme prijevremenog otkaza, tj. od otkaznog roka od 30 dana kojeg mu je dao Stečajni zakon do redovnog, osim, u vezi s odredbom iz člank...

41
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Za prestanak obveze plaćanja mjesečne RTV pristojbe nije dostatna činjenica da dođe do promjene vlasništva ili posjeda nad prijamnikom, već je potrebno da obveznik plaćanja mjesečne pristojbe u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, suradnje te postupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odjavi ...

42
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 31.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

43
Obustava isplate mirovine · Izbor dana

Datum: 23.5.2022

Tužitelju je utvrđeno pravo na mirovinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti u obrtu kojeg je bio vlasnik. Međutim, tužitelj je nastavio raditi u drugom obrtu koji je u suvlasništvu tužitelja i njegove kćeri o čemu nije izvijestio nadležno tijelo, pa mu je osnovano određena obustava isplate mirovi...

44
Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje

45
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

46
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

Sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud deklaratornom presudom utvrdi da obveza povrata kredita predstavlja bračnu stečevinu.

47
Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje.

48
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Radnik, koji poslodavcu prilikom zapošljavanja dostavi krivotvorenu svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, čini osobito tešku povredu iz radnog odnosa i poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti izvanredni otkaz. Poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti otkaz i u slučaju da krivotvor...

49
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 16.4.2022

EDUS vam želi sretan Uskrs!

50
Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva · Izbor dana

Datum: 11.4.2022

„Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva“ - pravni praktikum na kojem će naša cijenjena predavačica mr. sc. Iris Gović Penić izlagati aktualne teme iz radnog prava, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova, stručno komentirati najavlj...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta