Poredano po:

Broj dokumenata: 585

1
Priznanje inozemne stručne kvalifikacije - rad u reguliranoj profesiji · Izbor dana

Datum: 2.10.2023

U slučaju kada se inozemni i usporedni domaći studij preklapaju u manje od 1/3 studijskog programa za priznavanje kompetencija i rad na radnom mjestu stručnog suradnika - logopeda u dječjem vrtiću te osnovnoj i srednjoj školi, te učitelja edukatora - rehabilitatora u školskim ustanovama, zbog čega s...

2
Podobnost roditelja · Izbor dana

Datum: 25.9.2023

Prilikom donošenja odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, ili kada se traži izmjena takve odluke, je sud dužan takvu odluku donijeti u najboljem interesu djeteta, i to nakon brižljive i savjesne ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno vezanih uz kompetencije roditelja, pa kad...

3
Način plaćanja uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 18.9.2023

Plaćanje uzdržavanja na ruke roditelja s kojim dijete živi, ne podrazumijeva samo doslovnu fizičku predaju novčanog iznosa na ruke primatelja uzdržavanja, već podrazumijeva i uplatu putem poštanske uplatnice, predaju uz potpisivanje potvrde od strane primatelja ili u prisutnosti svjedoka.

4
Školovanje po posebnom programu - procjena najprikladnijeg oblika školovanja · Izbor dana

Datum: 11.9.2023

U slučaju kada su pojedini specijalisti koji su vršili procjenu najprikladnijeg oblika nastavka školovanja tužitelja, imali kontradiktorna mišljenja u svezi vrste programa koji treba pohađati obzirom na njegove psihofizičke sposobnosti, smatra se da činjenice u postupku nisu pravilno ni potpuno utvr...

5
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava · Izbor dana

Datum: 4.9.2023

Jedan od novih instituta koji je izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22.) uveden u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla. Detaljnije o njemu pročitajte u našem stručnom članku.

6
Dotrajala žbuka kao opasna stvar · Izbor dana

Datum: 28.8.2023

Pad dotrajale žbuke sa pročelja zgrade uslijed naleta vjetra je predvidiv događaj i stoga postoji odgovornost vlasnika spomenute zgrade za štetu koju oštećenik pretrpi uslijed tog događaja.

7
Utvrđenje visine primanja obveznika uzdržavanja za malodobno dijete · Izbor dana

Datum: 21.8.2023

Prilikom utvrđivanja primanja obveznika uzdržavanja za malodobno dijete treba uzeti u obzir ne samo visinu plaće nego i sva primanja u vidu dnevnica kada je obveznik vozač u inozemstvu i ostvaruje takve prihode. Dakle, pri utvrđenju visine primanja obveznika uzdržavanja treba uzeti u obzir sva prima...

8
Obveza uzdržavanja maloljetne djece · Izbor dana

Datum: 17.8.2023

Obveza uzdržavanja maloljetne djece roditelja s kojima djeca ne stanuju ne može se nadomjestiti ili ispuniti plaćanjem režijskih troškova za stan u kojem žive djeca s drugim roditeljem, davanjem određenih novčanih iznosa djeci na ruke mimo obveze uzdržavanja niti kupovanjem određenih stvari za potre...

9
Posljedice kaznene osude za radnike u ustanovama odgoja i obrazovanja · Izbor dana

Datum: 7.8.2023

Za ustanove odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama je propisana zakonska obveza otkazivanja ugovora o radu radnicima koji su pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja je propisano da čine zapreku za rad u tim ustanovama.

10
Prava radnika uz roditeljski dopust · Izbor dana

Datum: 31.7.2023

Kod otkazivanja ugovora o radu uslijed viška radne snage poslodavac ne može otkazati radnicama koje koriste roditeljski dopust, nego će se otkaz uručiti radniku koji je na listi organizacijski viškova idući po redu.

11
Mjesna nadležnost suda za provođenje ovrhe oduzimanja djeteta · Izbor dana

Datum: 24.7.2023

Izberiva je mjesna nadležnost suda za provođenje ovrhe oduzimanja djeteta između suda koji je općemjesno nadležan za stranku protiv koje se provodi ovrha, potom suda koji je općemjesno nadležan za stranku koja zahtijeva ovrhu, te suda na čijem se području dijete zatekne.

12
Uzdržavanje djeteta · Izbor dana

Datum: 17.7.2023

Sud će po ispunjenju pretpostavki za izmjenu odluke o uzdržavanju izmijeniti iznos za koji je pojedini roditelj dužan doprinijeti uzdržavanju svoga djeteta s kojim ne živi, no prilikom donošenja takve odluke je potrebno utvrditi uobičajene troškove za dijete određene dobi, kao i troškove stanovanja ...

13
Poništaj osnove za odluku o otkazu · Izbor dana

Datum: 14.7.2023

U slučaju kada se odluka o otkazu ugovora o radu temelji na rješenju nadležnog ministarstva, koje je u međuvremenu poništeno, tada je i odluka o otkazu ugovora o radu nedopuštena i nezakonita te radni odnos nije prestao.

14
Utvrđenje zloupotrebe bolovanja · Izbor dana

Datum: 11.7.2023

Činjenice kao što su duljina radnog staža radnika kod poslodavca, njegov odnos prema radu, koliko je radnik za vrijeme rada bio na bolovanju i sl. - nisu relevantne ukoliko se utvrdi da postoji razlog za izvanredni otkaz stoga što je radnik zloupotrebljavao bolovanje.

15
Obavijest o prestanku povećanog opsega poslova · Izbor dana

Datum: 3.7.2023

Obavijest poslodavca da je isteklo vrijeme povećanog opsega poslova i da posljedično tome radniku prestaje ugovor o radu na određeno vrijeme nema karakter odluke otkaza o radu.

16
Zastupanje po srodniku po krvi u pravoj liniji · Izbor dana

Datum: 26.6.2023

Stranka može opunomoćiti srodnika po krvi u pravoj liniji da ga zastupa, uz uvjet da je ta osoba poslovno sposobna i da se ne bavi nadripisarstvom. Ona na ročištu uz stanku sudjeluje kao punomoćnik, a ne kao javnost, u suprotnom sud čini bitnu povredu odredaba parničkog postupka.

17
Zakon o mirnom rješavanju sporova: Korak unaprijed ili još jedna propuštena prilika? · Izbor dana

Datum: 19.6.2023

Autori članka, koji su sudjelovali u izradi ovog Zakona, pojašnjavaju kronologiju i pozadinu zakonskog prijedloga, predstavljaju izvorne ideje stručne osnove i način na koji su ideje iz nje pretočene u zakonski tekst. Posebno su se usredotočili i na izmjene koje su dovele do iskrivljavanja, razvodnj...

18
Presuda kojom se nadomješta suglasnost sindikalnog povjerenika · Izbor dana

Datum: 12.6.2023

Da li poslodavac namjerava otkazati ugovor o radu iz dopuštenih razloga, da li se radi o zaposleniku kojem se može otkazati ugovor o radu i da li je poslodavac navodima i predloženim dokazima učinio vjerojatnim postojanje otkaznog razloga su uvjeti zbog kojih će sud, ukoliko su ispunjeni, nadomjesti...

19
Način ugovaranja trajanja rada na izdvojenom mjestu · Izbor dana

Datum: 5.6.2023

Poslodavac i radnik nisu dužni u ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada ili u dodatku postojećem ugovoru o radu kojim se ugovara mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada navesti točan podatak o početku i završetku privremenog ili povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, međutim poslodavac i radn...

20
Upozorenje na povrede obveza iz radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 31.5.2023

Poslodavac ne može radniku uručiti otkaz zbog povrede radne obveze za koju mu je dao upozorenje, nego tek eventualno za daljnje povrede obveza iz radnog odnosa.

21
Minimalni novčani iznos potreban za uzdržavanje maloljetnog djeteta · Izbor dana

Datum: 22.5.2023

Ukoliko tuženik žalbom nije osporio da je tijekom prvostupanjskog postupka naveo da prima mjesečnu plaću u određenom iznosu, tada će sud sukladno tom podatku o iznosu mjesečne plaće tuženika odrediti minimalni novčani iznos potreban za uzdržavanje maloljetnog djeteta tuženika.

22
Poništaj osnove za odluku o otkazu · Izbor dana

Datum: 15.5.2023

U slučaju kada se odluka o otkazu ugovora o radu temelji na rješenju nadležnog ministarstva, koje je u međuvremenu poništeno, tada je i odluka o otkazu ugovora o radu nedopuštena i nezakonita te radni odnos nije prestao.

23
Upozorenje na povrede obveza iz radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 8.5.2023

Poslodavac ne može radniku uručiti otkaz zbog povrede radne obveze za koju mu je dao upozorenje, nego tek eventualno za daljnje povrede obveza iz radnog odnosa.

24
Dnevnica i naknada troškova putovanja sukladno TKU · Izbor dana

Datum: 2.5.2023

Sukladno članku 7. stavku 11. Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23) dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upuće...

25
Uvećanje plaće · Izbor dana

Datum: 24.4.2023

Sukladno članku 52. stavak 2. TKU-a, uvećanje od 5% za završen poslijediplomski sveučilišni studij obračunava se na osnovnu plaću, a osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za svaku navršenu godinu radno...

26
Odbijanje zahtjeva radnika za rad od kuće · Izbor dana

Datum: 17.4.2023

Dužnost poslodavca je zahtjev radnika razmotriti, uzimajući u obzir potrebe radnika i potrebe organizacije rada, te je u slučaju odbijanja ili njegovog usvajanja s odgodnim početkom primjene, dužan radniku u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, dostaviti obrazlo...

27
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 11.4.2023

Ozljeda tužiteljice (donji dio leđa i ekstremiteta) koja je posljedica prometne nesreće koju je sama izazvala, za što joj je određena prekršajna odgovornost, ne smatra se ozljedom na radu, a slijedom toga joj se ne priznaju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

28
Sretan Uskrs! · Izbor dana

Datum: 7.4.2023

Edus Vam želi sretan Uskrs i uskrsne blagdane!

29
Odgovornost škole · Izbor dana

Datum: 3.4.2023

Ukoliko je u osnovnoj školi za neke učenike organiziran prijevoz školskim autobusom, tada je škola dužna organizirati nadzor nad dolaskom tih učenika ispred školske zgrade kako bi se spriječilo svako neželjeno ili ugrožavajuće ponašanje (trčanje, guranje) koje bi moglo dovesti do ozljeđivanja učenik...

30
Naknada štete - dječji vrtić · Izbor dana

Datum: 27.3.2023

Vrtić kojemu je dijete povjereno na skrb ne odgovara za štetu koje je dijete pretrpjelo za vrijeme boravka u tom vrtiću po principu objektivne odgovornosti jer skrb o djeci nije opasna djelatnost.

31
Obiteljska medijacija · Izbor dana

Datum: 20.3.2023

Postupak obiteljske medijacije nije upravni postupak jer se u tom postupku ne rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima pravne ili fizičke osobe u nekoj upravnoj stvari, već je cilj medijacije postizanje sporazuma vezano na spor u obitelji.

32
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 13.3.2023

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

33
Javno kritiziranje poslodavca · Izbor dana

Datum: 6.3.2023

Ne postoji opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, u slučaju kada je radnik putem javno dostupne internetske platforme iznio razumnu sumnju da su radnici kod poslodavca u proizvodnom procesu izloženi koncentraciji štetnih čestica koja je opasna za njihovo zdravlje.

34
Utvrđenje zloupotrebe bolovanja · Izbor dana

Datum: 27.2.2023

Činjenice kao što su duljina radnog staža radnika kod poslodavca, njegov odnos prema radu, koliko je radnik za vrijeme rada bio na bolovanju i sl. - nisu relevantne ukoliko se utvrdi da postoji razlog za izvanredni otkaz stoga što je radnik zloupotrebljavao bolovanje.

35
Primjena odredbe članka 12. stavka 7. Zakona o radu · Izbor dana

Datum: 20.2.2023

Povodom Vašega upita, obavještavamo Vas da je odredbom članka 12. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) uređen institut ugovora o radu na određeno vrijeme kao izniman način zasnivanja radnog odnosa. Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanj...

36
Određivanje privremene mjere s kojim će roditeljem djeca stanovati i o ostvarivanju osobnih odnosa s djecom · Izbor dana

Datum: 13.2.2023

Ukoliko prije pokretanja postupka razvoda braka, a niti tijekom postupka stranke nisu postigle sporazum o pitanju s kojim će roditeljem maloljetna djeca stanovati i o ostvarivanju osobnih odnosa s djecom, te ukoliko su oba roditelja predložila to pitanje urediti privremenom mjerom, prvostupanjski su...

37
Pravo na pomoć (TKU) · Izbor dana

Datum: 6.2.2023

Radi ostvarivanja prava na pomoć za pokriće troškova liječenja iz članka 61. stavka 5. TKU-a, potrebno je postojanje preporuke nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke, da je to prijeko potrebito i nenadomjestivo za zaposlenika, dijete ili supružnika te da troškovi nisu odobre...

38
Naknada štete - dječji vrtić · Izbor dana

Datum: 30.1.2023

Vrtić kojemu je dijete povjereno na skrb ne odgovara za štetu koje je dijete pretrpjelo za vrijeme boravka u tom vrtiću po principu objektivne odgovornosti jer skrb o djeci nije opasna djelatnost.

39
Osiguranje dokaza radi utvrđenja identiteta pošiljatelja e-mail poruke · Izbor dana

Datum: 23.1.2023

Sud će odrediti osiguranje dokaza jedino ako postoji stvarna bojazan da se ti dokazi neće moći izvesti kasnije. Upravo stoga će sud odbiti prijedlog da se provede vještačenja radi utvrđenja identiteta pošiljatelja e-mail poruke uvredljivog sadržaja jer je pozitivnim propisima osiguran mehanizam nesm...

40
Odluka Upravnog suda u Splitu - UsI 109/2022-14 od 26. kolovoza 2022. · Izbor dana

Datum: 16.1.2023

Upravni sud u Splitu donio je presudu u predmetu u kojem odbija tužbeni zahtjev osnovne škole (tužitelja) u upravnom sporu protiv tuženika, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U pozadini tužbenog zahtjeva je zasnivanje i prestanak radnog odnosa odlukom ravnatelja uz prethodnu sug...

41
Starosna mirovina - numeričke procjene · Izbor dana

Datum: 9.1.2023

Stranke mogu predlagati koje činjenice treba utvrditi te dokaze kojima se one mogu utvrditi, pa proizlazi da stranke rukovode postupkom, dok sud ne može samoinicijativno sugerirati stranci koje dokaze treba predlagati. Stoga tužiteljica ne može od suda tražiti da imenuje stalnog sudskog vještaka za ...

42
Socijalni kriterij pri poslovno uvjetovanom otkazu · Izbor dana

Datum: 29.12.2022

Prilikom donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu obveza je poslodavca voditi prvenstveno računa o socijalnim kriterijima. Tek ukoliko su radnici po tom kriteriju podjednaki, onda poslodavac može uzeti u obzir i preostale kriteriju kao što su kvaliteta rada, uspješnost, točnost i urednost poje...

43
Lokacijska dozvola - nadstrešnica za terasu dječjeg vrtića · Izbor dana

Datum: 27.12.2022

Ukoliko se vrtićki objekt nalazi unutar stambeno-poslovnog bloka, radi opasnosti pada predmeta s balkona u dvorište vrtića i ozljede djece, potrebno je osigurati čvrstu nadstrešnicu za terasu vrtića.

44
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 23.12.2022

Djelatnici portala EDUS žele Vam čestit i blagoslovljen Božić te puno uspjeha u nadolazećoj godini! Hvala Vam na povjerenju i dobroj suradnji.

45
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora · Izbor dana

Datum: 19.12.2022

Objava fotografije na internetu bez označavanja da se radi o autorskom dijelu ne podrazumijeva pravo na korištenje bez odobrenja autora. Okolnost da je određena osoba na temelju pravnog posla s autorom objavila fotografiju na web stranicama ne znači da je ta fotografija slobodna za daljnje komercija...

46
Pravo na djelomično ostvarivanje samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava maloljetnog djeteta · Izbor dana

Datum: 12.12.2022

Prilikom odlučivanja o zahtjevu jednog od roditelja maloljetnog djeteta za ostvarivanje djelomično samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava tog maloljetnog djeteta, sud će, između ostalog, voditi računa o mišljenju Centra za socijalni rad i posebnog skrbnika maloljetnog djeteta te iskazima ...

47
Kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju - zadržavanje novca primljenog za financiranje potreba djelatnosti vrtića · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

Neosnovano je stajalište okrivljenika, koji su kao odgovorne osobe u Dječjem vrtiću „B“ dio novca primljenog od grada za financiranje potreba djelatnosti vrtića zadržali za sebe (kupovali robu koja se ne može svrstati u potrepštine za obavljanje djelatnosti skrbi djece u vrtiću) i time oštetili Dječ...

48
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

49
Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku · Izbor dana

Datum: 21.11.2022

U Zakonu o parničnom postupku fotografije, video i zvučne snimke uopće se ne spominju u kontekstu dokazivanja. U članku pronađite odgovore na pitanja koja je dokazna vrijednost takvih dokaza, što je pojam nezakonitog dokaza nedavno uvedenog u parnični postupak te kako će sud opravdavati njihovo kori...

50
Probni rad (srednja škola) · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Poslodavac ima pravo s radnikom ugovoriti probni rad, tako i ustanova za srednjoškolsko obrazovanje, te poslodavac ima pravo otkazati takav ugovor i prije isteka pripravničkog staža radnika ukoliko radnik ne zadovolji očekivanja poslodavca, pa iako školski odbor poslodavca nije dao prethodnu suglasn...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta