Poredano po:

Broj dokumenata: 536

1
Kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju - zadržavanje novca primljenog za financiranje potreba djelatnosti vrtića · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

Neosnovano je stajalište okrivljenika, koji su kao odgovorne osobe u Dječjem vrtiću „B“ dio novca primljenog od grada za financiranje potreba djelatnosti vrtića zadržali za sebe (kupovali robu koja se ne može svrstati u potrepštine za obavljanje djelatnosti skrbi djece u vrtiću) i time oštetili Dječ...

2
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

3
Probni rad (srednja škola) · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Poslodavac ima pravo s radnikom ugovoriti probni rad, tako i ustanova za srednjoškolsko obrazovanje, te poslodavac ima pravo otkazati takav ugovor i prije isteka pripravničkog staža radnika ukoliko radnik ne zadovolji očekivanja poslodavca, pa iako školski odbor poslodavca nije dao prethodnu suglasn...

4
Inspekcijski nadzor - nezakoniti natječaj · Izbor dana

Datum: 7.11.2022

Budući je osnivač osnovne škole, ministarstvo, a ne osnovna škola, nezakonito raspisao natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave, a ravnatelj škole s izabranim kandidatom sklopio ugovor o radu, osnovano je radi toga određena zabrana obavljanja poslova učitelja razredne nastave tom izabranom...

5
Posljedice kaznene osude za radnike u ustanovama odgoja i obrazovanja · Izbor dana

Datum: 31.10.2022

Za ustanove odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama je propisana zakonska obveza otkazivanja ugovora o radu radnicima koji su pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja je propisano da čine zapreku za rad u tim ustanovama.

6
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora · Izbor dana

Datum: 24.10.2022

Objava fotografije na internetu bez označavanja da se radi o autorskom dijelu ne podrazumijeva pravo na korištenje bez odobrenja autora. Okolnost da je određena osoba na temelju pravnog posla s autorom objavila fotografiju na web stranicama ne znači da je ta fotografija slobodna za daljnje komercija...

7
Primjena KU za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama za ustanove socijalne skrbi · Izbor dana

Datum: 17.10.2022

Tuženik kao poslodavac, iako je ustanova socijalne skrbi, nalazi se na popisu srednjih škola Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je uz to predmet njegovog poslovanja i djelatnosti odgoja i obrazovanje, te osposobljavanja u posebnim uvjetima prema redovnim i posebnim planovima i programima...

8
Odgovornost za održavanje županijske ceste koja prolazi kroz naselje · Izbor dana

Datum: 10.10.2022

Jedinica lokalne samouprave odgovorna je za štetni događaj do kojeg je došlo na javnoj (županijskoj) cesti koja prolazi kroz naselje, zbog neočišćenog kolnika na kojem se nalazio predmet koji je ugrozio sigurnost prometa.

9
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 3.10.2022

Popis ugovorenih medicina rada s popisom ugovorenih suradnika je javno dostupan na internetskim stranicama tuženiku pa tužitelj ne može tvrditi da je tek naknadno saznao da je vještak u postupku ujedno i ugovorni suradnik tuženika. Stoga je taj prigovor mogao dati odmah nakon određivanja sudskog vje...

10
Naknada zbog uznemiravanja na radu · Izbor dana

Datum: 26.9.2022

Radniku pripada primjerena naknada stoga što je bio uznemiravan na radnom mjestu, u smislu da je trpio pokušaje eliminacije iz radne sredine, šikaniranje, povredu ravnopravnosti i dostojanstva, a što je imalo za posljedicu da je radniku narušen ugled i čast, obiteljski život kao i psihičko zdravlje.

11
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu · Izbor dana

Datum: 19.9.2022

Potraživanje radnika s osnove ozljede na radu jest potraživanje iz radnog odnosa i stoga se pitanje zastare takve tražbine prosuđuje prema odredbama radno pravnog zakonodavstva, a ne prema odredbama općeg obveznog prava.

12
Naknada štete usprkos objavi ispravka informacije · Izbor dana

Datum: 5.9.2022

Oštećeniku pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog netočno objavljenih informacija o njemu putem medija, bez obzira što se nakladnik ispričao i objavio ispravak pogrešno objavljene informacije.

13
Izmakla korist radnika · Izbor dana

Datum: 29.8.2022

Prilikom dosude naknade štete radniku s osnove izmakle koristi, nastale uslijed propusta poslodavca da radniku osigura novo radno mjesto po isteku mandata ravnatelja ustanove, kao osnov za utvrđenje izmakle koristi se neće uzimati u obzir plaća ravnatelja koju je radnik ostvarivao, nego plaća koju j...

14
Odgovornost poslodavca za štetu usprkos poštivanju propisa zaštite na radu · Izbor dana

Datum: 22.8.2022

Ne može se isključiti odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi uslijed nezgode u radnom prostoru, a koja nezgoda nije posljedica nepažnje, nepravilnosti ili propusta radnika, pa sve i kada je poslodavac opremio radni prostor sukladno pravilima o zaštiti na radu.

15
Plaćeni dopust · Izbor dana

Datum: 16.8.2022

Sukladno članku 43. stavku 1. TKU-a, za sudjelovanje na sindikalno - sportskim susretima zaposlenik ima pravo na 2 radna dana plaćenog dopusta.

16
Naknada za trošak prijevoza · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Sukladno članku 65. stavku 11. TKU-a, ako postoji potreba za više presjedanja, smatra se da je redoviti dolazak na posao i odlazak s posla osiguran pod uvjetom da ukupno vrijeme čekanja ne prelazi 30 minuta.

17
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 1.8.2022

Ozljeda radnika nastala izvan radnog vremena uslijed obavljanja posla koji nije bilo u opisu radnih zadataka radnika se ne može smatrati ozljedom na radu ili u vezi rada.

18
Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka · Izbor dana

Datum: 18.7.2022

Suglasno mišljenje vještaka nije obavezno za sud, niti je sud vezan za mišljenje pojedinih vještaka, već nalaz i mišljenje vještaka predstavlja dokazno sredstvo koje je sud slobodan cijeniti prema svome uvjerenju.

19
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu · Izbor dana

Datum: 12.7.2022

Potraživanje radnika s osnove ozljede na radu jest potraživanje iz radnog odnosa i stoga se pitanje zastare takve tražbine prosuđuje prema odredbama radno pravnog zakonodavstva, a ne prema odredbama općeg obveznog prava.

20
Uvjeti za ispravak rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 4.7.2022

Nakon nastupa pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u isto se ne može zadirati rješenjem o ispravku na način da se ostavinsku imovinu raspoređuje na drugačiji način nego što je to prvotno određeno.

21
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

22
Odgovornost škole · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

Ukoliko je u osnovnoj školi za neke učenike organiziran prijevoz školskim autobusom, tada je škola dužna organizirati nadzor nad dolaskom tih učenika ispred školske zgrade kako bi se spriječilo svako neželjeno ili ugrožavajuće ponašanje (trčanje, guranje) koje bi moglo dovesti do ozljeđivanja učenik...

23
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 13.6.2022

Radniku kojemu je u stečaju prijevremeno otkazan ugovor o radu, dakle, izvan onog roka kojeg ima prema svom ugovoru o radu, pripada pravo na naknadu štete za ovo vrijeme prijevremenog otkaza, tj. od otkaznog roka od 30 dana kojeg mu je dao Stečajni zakon do redovnog, osim, u vezi s odredbom iz člank...

24
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Za prestanak obveze plaćanja mjesečne RTV pristojbe nije dostatna činjenica da dođe do promjene vlasništva ili posjeda nad prijamnikom, već je potrebno da obveznik plaćanja mjesečne pristojbe u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, suradnje te postupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odjavi ...

25
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 31.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

26
Obustava isplate mirovine · Izbor dana

Datum: 23.5.2022

Tužitelju je utvrđeno pravo na mirovinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti u obrtu kojeg je bio vlasnik. Međutim, tužitelj je nastavio raditi u drugom obrtu koji je u suvlasništvu tužitelja i njegove kćeri o čemu nije izvijestio nadležno tijelo, pa mu je osnovano određena obustava isplate mirovi...

27
Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje

28
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

29
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

Sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud deklaratornom presudom utvrdi da obveza povrata kredita predstavlja bračnu stečevinu.

30
Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje.

31
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Radnik, koji poslodavcu prilikom zapošljavanja dostavi krivotvorenu svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, čini osobito tešku povredu iz radnog odnosa i poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti izvanredni otkaz. Poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti otkaz i u slučaju da krivotvor...

32
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 16.4.2022

EDUS vam želi sretan Uskrs!

33
Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva · Izbor dana

Datum: 11.4.2022

„Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva“ - pravni praktikum na kojem će naša cijenjena predavačica mr. sc. Iris Gović Penić izlagati aktualne teme iz radnog prava, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova, stručno komentirati najavlj...

34
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 4.4.2022

Obzirom da tužiteljica nije koristila na poslu pomagala koja su joj bila na raspolaganju, već je koristila druga sredstva, te je svojim skrivljenim ponašanjem izazvala ozljedu ista se radi toga ne smatra ozljedom na radu.

35
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 28.3.2022

Sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud deklaratornom presudom utvrdi da obveza povrata kredita predstavlja bračnu stečevinu.

36
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada · Izbor dana

Datum: 21.3.2022

Prema odredbi članka 14. Zakona o sustavu državne uprave, Republika Hrvatska nadoknađuje štetu neovisno o tome na kojoj je razini djelovanja (Republike, županije, općine, odnosno grada ili pravne osobe s javnim ovlastima) došlo do štete kao posljedice nezakonitog ili nepravilnog rada.

37
Doplatak za djecu · Izbor dana

Datum: 17.3.2022

Obzirom da je zakonom propisano da za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života, ili za vrijeme redovitog školovanja roditelju, pripada doplatak za djecu, a u posebnom postupku je utvrđeno da je kod djeteta tužiteljice teški invaliditet (poremećaj autističkog sp...

38
Izmakla korist radnika · Izbor dana

Datum: 14.3.2022

Prilikom dosude naknade štete radniku s osnove izmakle koristi, nastale uslijed propusta poslodavca da radniku osigura novo radno mjesto po isteku mandata ravnatelja ustanove, kao osnov za utvrđenje izmakle koristi se neće uzimati u obzir plaća ravnatelja koju je radnik ostvarivao, nego plaća koju j...

39
Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana · Izbor dana

Datum: 9.3.2022

Način obračuna pripadajuće minimalne plaće je kako slijedi: iznos minimalne plaće podijeli se s ukupnim brojem radnih sati u mjesecu (uvećano za dane koje se ne rade, a za koje radnik ima pravo na naknadu plaće), a dobiveni iznos se množi sa odrađenim satima u razdoblju trajanja radnog odnosa.

40
Sretan Međunarodni dan žena! · Izbor dana

Datum: 8.3.2022

Svim ženama, osobito korisnicama, kolegicama i suradnicama Edusa, želimo sretan i blagoslovljen Međunarodni dan žena.

41
Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.-2. · Izbor dana

Datum: 7.3.2022

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavili su detaljne i ažurirane upute o korištenju maski u osnovnim i srednjim školama za učenike, djelatnike škola i vrtića te druge odrasle tijekom boravka ondje, a radi sprječavanja i suzbijanja covida-19.

42
Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana · Izbor dana

Datum: 28.2.2022

Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 118/18 i 120/21) minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Stavak 7. istoga članka propisuje da se minimalna plaća radnika koji je u radnom odnosu s poslod...

43
Zaštita kolektivnih interesa potrošača · Izbor dana

Datum: 21.2.2022

Odluka donesena u postupku za zaštitu kolektivnih interesa potrošača u smislu postojanja povrede propisa zaštite potrošača obvezuje ostale sudove u postupku koji potrošač osobno pokrene radi naknade štete koja mu je uzrokovana postupanjem tuženika, zbog čega u tom postupku sud nije dužan u tom pravc...

44
Obveza poslodavca na dokazivanje razloga za izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 14.2.2022

Poslodavac je ovlašten svojim pravilnikom odrediti zbog koji povreda radnih obveza će biti ovlašten uručiti radniku izvanredni otkaz ugovora o radu. No, prilikom donošenja odluke o izvanrednom otkazu poslodavac je dužan dokazati kako je radnik doista počinio povrede zbog kojih mu poslodavac uručuje ...

45
Školovanje po posebnom programu - procjena najprikladnijeg oblika školovanja · Izbor dana

Datum: 7.2.2022

U slučaju kada su pojedini specijalisti koji su vršili procjenu najprikladnijeg oblika nastavka školovanja tužitelja, imali kontradiktorna mišljenja u svezi vrste programa koji treba pohađati obzirom na njegove psihofizičke sposobnosti, smatra se da činjenice u postupku nisu pravilno ni potpuno utvr...

46
Prethodno pitanje prava vlasništva temeljem bračne zajednice · Izbor dana

Datum: 31.1.2022

Parnica radi predaje nekretnine u posjed, koja se vodi između bivših bračnih drugova, će se prekinuti radi rješavanja prethodnog pravnog pitanja - suvlasništva predmetne nekretnine, u slučaju kada tuženik tvrdi kako je suvlasnik predmetne nekretnine s osnove bračne stečevine.

47
Ugovor o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 24.1.2022

Pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život, odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se taj ugovor raskine.

48
Izostanak s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 17.1.2022

Nisu ispunjene pretpostavke za izvanredni otkaz zbog neopravdanog izostanka radnika s radnog mjesta u trajanju od tri dana, ukoliko sud utvrdi da je radnik prvog dana izostanka uobičajeno čekao prijevoz poslodavca na radno mjesto, a taj prijevoz je izostao.

49
Odgovornost radnika za štetu · Izbor dana

Datum: 11.1.2022

Nema solidarne odgovornosti radnika prema poslodavcu, u slučaju kada poslodavac nije izvršio isplate dospjelih plaća radnicima, pa su isti tražbine s osnove neisplaćenih plaća naplatili iz gotovine poslodavca koja je uslijed obavljanja radnih zadataka bila u posjedu radnika.

50
Obustava prava na dopust · Izbor dana

Datum: 3.1.2022

Time što je promijenila poslodavca i nastavila bez prekida raditi kod drugog poslodavca, tužiteljica nije promijenila i osnovu po kojoj joj je priznato pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, a slijedom toga i pravo na novčanu naknadu.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta