Poredano po:

Broj dokumenata: 490

1
Ugovor o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 24.1.2022

Pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život, odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se taj ugovor raskine.

2
Izostanak s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 17.1.2022

Nisu ispunjene pretpostavke za izvanredni otkaz zbog neopravdanog izostanka radnika s radnog mjesta u trajanju od tri dana, ukoliko sud utvrdi da je radnik prvog dana izostanka uobičajeno čekao prijevoz poslodavca na radno mjesto, a taj prijevoz je izostao.

3
Odgovornost radnika za štetu · Izbor dana

Datum: 11.1.2022

Nema solidarne odgovornosti radnika prema poslodavcu, u slučaju kada poslodavac nije izvršio isplate dospjelih plaća radnicima, pa su isti tražbine s osnove neisplaćenih plaća naplatili iz gotovine poslodavca koja je uslijed obavljanja radnih zadataka bila u posjedu radnika.

4
Obustava prava na dopust · Izbor dana

Datum: 3.1.2022

Time što je promijenila poslodavca i nastavila bez prekida raditi kod drugog poslodavca, tužiteljica nije promijenila i osnovu po kojoj joj je priznato pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, a slijedom toga i pravo na novčanu naknadu.

5
Posljedice izostanka s ročišta glavne rasprave · Izbor dana

Datum: 27.12.2021

Ukoliko s ročišta glavne rasprave izostanu tužitelji i tuženik, odnosno njihovi punomoćnici, sud će donijeti rješenje kojim se određuje kako se smatra da je tužitelj povukao tužbu.

6
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 24.12.2021

Edus vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2022. godinu!

7
Izostanak s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 20.12.2021

Nisu ispunjene pretpostavke za izvanredni otkaz zbog neopravdanog izostanka radnika s radnog mjesta u trajanju od tri dana, ukoliko sud utvrdi da je radnik prvog dana izostanka uobičajeno čekao prijevoz poslodavca na radno mjesto, a taj prijevoz je izostao.

8
Odgovornost radnika za štetu · Izbor dana

Datum: 13.12.2021

Nema solidarne odgovornosti radnika prema poslodavcu, u slučaju kada poslodavac nije izvršio isplate dospjelih plaća radnicima, pa su isti tražbine s osnove neisplaćenih plaća naplatili iz gotovine poslodavca koja je uslijed obavljanja radnih zadataka bila u posjedu radnika.

9
Privremena mjera vraćanja radnika na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 6.12.2021

Nije osnovan prijedlog radnika za donošenjem privremene mjere kojom bi se naložilo poslodavcu da vrati radnika na rado mjesto na kojem je radnik obavljao poslove sve dok mu poslodavac nije uručio izvanredni otkaz, u slučaju kada je radničko vijeće iznijelo svoje protivljenje na odluku o otkazu, no t...

10
Novčana naknada tijekom rodiljne i roditeljske brige · Izbor dana

Datum: 29.11.2021

Budući je tužiteljici nesporno 10. ožujka 2016. prestao status osigurane osobe u zdravstvenom osiguranju, a novi nije stekla u zadanom roku od 30 dana, izgubila je pravo na novčanu pomoć za roditeljsku brigu za dijete.

11
Ugovor o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 22.11.2021

Pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život, odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se taj ugovor raskine.

12
Uzastopni ugovor o radu · Izbor dana

Datum: 15.11.2021

Zakonita je odluka poslodavca da s istim radnikom sklopi uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme i smatra se da postoji objektivan razlog za takvu odluku poslodavca upravo kada je taj poslodavac obvezan Odlukom Vlade RH da ne zapošljava radnike na neodređeno.

13
Nadležnost u radnim sporovima kada je tuženik RH · Izbor dana

Datum: 8.11.2021

U radnim sporovima protiv Republike Hrvatske tužitelj ima mogućnost izbora mjesno nadležnog suda za postupanje između suda njegova prebivališta, kao suda opće mjesno nadležnog za Republiku Hrvatsku, ili suda na čijem području je tužitelj zasnovao radni odnos.

14
Reizborna radna mjesta u ustanovama · Izbor dana

Datum: 2.11.2021

Ukoliko zakon o ustanovama ne uređuje uvjete i način postupanja koji bi se odnosili na reizbor na radno mjesto u ustanovi, tada će sud za izvor prava primijeniti statut ustanove u kojoj je nastao spor u pogledu reizbora, sve pod uvjetom da taj statut nije protivan Ustavu i zakonima koji uređuju radn...

15
Troškovi postupka ako je maloljetniku izrečena odgojna mjera · Izbor dana

Datum: 25.10.2021

Odredbom čl. 89. ZSM/11 propisano je da troškovi postupka padaju na teret državnog proračuna ako je maloljetniku izrečena odgojna mjera, pa je prvostupanjski sud pogrešno u izreci rješenja kojim je maloljetniku izrekao odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora iz čl. 11. ZSM/11 naveo da se troškovi pos...

16
Prodaja nekretnine u ovrsi u vlasništvu maloljetnog ovršenika · Izbor dana

Datum: 18.10.2021

Ako je maloljetni ovršenik u ovršnom postupku bio zastupan po majci i zakonskoj zastupnici, a ona po punomoćniku u osobi odvjetnika, tada činjenica što je ovršenik maloljetan ne može spriječiti provedbu ovrhe na imovini u njegovom vlasništvu.

17
Dobrobit djeteta · Izbor dana

Datum: 11.10.2021

Kada roditelji nisu postigli plan zajedničke skrbi o djetetu onda je sud u obvezi da odredi konkretnu dinamiku održavanja osobnih odnosa roditelja koji ne živi s djetetom i djeteta, a prilikom određivanja dinamike održavanja osobnih odnosa roditelja koji ne živi s djetetom i djeteta, sud mora voditi...

18
Ugovor sklopljen s maloljetnom osobom · Izbor dana

Datum: 4.10.2021

Ugovor o sportskom usavršavanju sklopljen s maloljetnikom kojim je ugovorena obveza plaćanja iznosa odštete za slučaj nepotpisivanja profesionalnog ugovora nije valjan ukoliko nije sklopljen u formi javnobilježničkog akta i ako isti nije odobren po Centru za socijalnu skrb.

19
Dva radna odnosa s istim poslodavcem i naknada za neiskorišteni godišnji odmor · Izbor dana

Datum: 27.9.2021

Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu, kod svog poslodavca i za svaku kalendarsku godinu, bez obzira da li je stranka ugovora o radu sklopljenog na puno ili na nepuno radno vrijeme. Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu...

20
Dodatni dani godišnjeg odmora, pravo invalida · Izbor dana

Datum: 20.9.2021

Člankom 77. stavkom 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) određeno je da kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu biti utvrđeni kriteriji za priznavanje prava na godišnji odmor u trajanju du...

21
Javna nabava udžbenika za osnovnu i srednju školu · Izbor dana

Datum: 13.9.2021

Postupak odabira i uvrštavanja u Katalog odabranih udžbenika reguliran je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018). Istim Zakonom određena je i najviša dopuštena cijena udžbenika. Sukladno članku 10. stavku 1. toga Zakona, u školi mogu biti ...

22
Obrada osobnih podataka u postupku javne nabave · Izbor dana

Datum: 6.9.2021

Prvotno napominjemo da sukladno članku 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16) u vezi s člankom 436. ZJN 2016, ovo Ministarstvo nije nadležno za tumačenje Opće uredbe o zaštiti podataka ni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti...

23
Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika · Izbor dana

Datum: 30.8.2021

U vezi upita Poreznog obveznika, vezano za mogućnost plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika te mogućih prekršajnih kazni zbog neprijavljivanja promjena u tijeku osiguranja, odjave ili prijave osiguranja, sukladno Zakonu o mirovinskom osigur...

24
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba · Izbor dana

Datum: 23.8.2021

Zaprimljenim upitom traži se informacija u svezi s oslobođenja obračuna i plaćanja doprinosa na plaću za mladu osobu, te se u nastavku dostavlja odgovor.Podnositelj upita navodi da im je zaposlenik osoba od 23 godine života zaposlena temeljem ugovora o radu na određeno i za nju poslodavac koristi ol...

25
Ovrha radi vraćanja na rad na temelju pravomoćne presude · Izbor dana

Datum: 16.8.2021

Nedopušten je ovršni zahtjev radnika kao ovrhovoditelja za vraćanjem na rad temeljem pravomoćne presude kojom se nalaže vraćanje tog radnika na njegovo radno mjesto, u slučaju kada je kod poslodavca uslijed sistematizacije prestalo postojati dotadašnje radno mjesto radnika, a isti je odbio ponudu za...

26
Usmeni ugovor o radu · Izbor dana

Datum: 12.8.2021

Kada radnik i poslodavac zaključe usmeni ugovor o radu uz ugovaranje probnog rada, dakle kada su stranke radnopravnog odnosa propustile sklopiti pismeni ugovor o radu, no usmeno su ugovorile zasnivanje radnog odnosa uz probni rad, tada nema mjesta primjene zakonske odredbe kojom je propisano da ako ...

27
Utvrđenje činjenice srodstva · Izbor dana

Datum: 2.8.2021

Činjenicu da je određena osoba potomak ostavitelja, pa time i njegov zakonski nasljednik, sud će utvrditi uvidom javnu ispravu - izvadak iz matice rođenih, dok će nasljednike koji bi prigovarali tom utvrđenju uputiti u parnicu radi dokazivanja protivnoga.

28
Mjesna nadležnost suda za provođenje ovrhe oduzimanja djeteta · Izbor dana

Datum: 26.7.2021

Izberiva je mjesna nadležnost suda za provođenje ovrhe oduzimanja djeteta između suda koji je općemjesno nadležan za stranku protiv koje se provodi ovrha, potom suda koji je općemjesno nadležan za stranku koja zahtijeva ovrhu, te suda na čijem se području dijete zatekne.

29
Neosnovan zahtjev za rentu · Izbor dana

Datum: 20.7.2021

Zahtjev radnika za naknadom štete s osnove izgubljene zarade, tj. razlike između invalidske mirovine koju prima i plaće koju bi primao, biti će neosnovan usprkos nespornoj činjenici da se kod radnika poslije ozljede na radu razvila bolest, sve stoga što je poslodavac tom radniku ponudio mogućnost da...

30
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika - neovlašteno snimanje · Izbor dana

Datum: 12.7.2021

Odluka poslodavca kojom je uručio otkaz radniku zbog skrivljenog ponašanja, odnosno zbog toga što je radnik snimio razgovor sa svojim nadređenima bez njihova znanja, taj snimak pohranio i potom ga predao kao dokaz u parnici koju vodi s poslodavcem, će biti valjana i zakonita. Naime, takvim ponašanje...

31
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi · Izbor dana

Datum: 5.7.2021

Stupanjem na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 1. siječnja 2014., odlučivanje o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi na temelju imovnog stanja stranke, više nije u nadležnosti suda, već u nadležnosti nadležnog Ureda državne uprave u županiji prema prebivalištu stranke.

32
Dijete kao stranka postupka ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom · Izbor dana

Datum: 28.6.2021

U postupku ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom je stranka postupka i dijete, pa ako postoji sukob interesa između djeteta i roditelja, odnosno roditelja s kojim dijete stanuje, dijete će u tom slučaju zastupati poseban skrbnik

33
Premještanje osobnog vozila · Izbor dana

Datum: 21.6.2021

Sud nije ovlašten ocjenjivati opravdanost ili neopravdanost naredbe nadležnog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet određene jedinice lokalne samouprave temeljem koje je tužitelj izvršio radnju premještanja osobnog vozila tuženika.

34
Primjena KU za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama za ustanove socijalne skrbi · Izbor dana

Datum: 14.6.2021

Tuženik kao poslodavac, iako je ustanova socijalne skrbi, nalazi se na popisu srednjih škola Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je uz to predmet njegovog poslovanja i djelatnosti odgoja i obrazovanje, te osposobljavanja u posebnim uvjetima prema redovnim i posebnim planovima i programima...

35
Uvjeti za ostvarenje rente zbog profesionalne nesposobnosti · Izbor dana

Datum: 7.6.2021

Radnik, kojem je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad, što znači da isti ima preostalu radnu sposobnost za sve one poslove koji se vode i obavljaju bez daljnje ugroze zdravlja radnika, ne može osnovano kao tužitelj tražiti u parnici od poslodavca kao tuženika isplatu rente na ime izgubljene za...

36
Privremeno vraćanje na posao · Izbor dana

Datum: 31.5.2021

Radnik, koji je pokrenuo parnicu protiv poslodavca i u kojoj osporava dopuštenost otkaza, može ujedno tražiti da sud privremeno, do okončanja te parnice, naloži njegovo vraćanje na posao. Sud može udovoljiti tom traženju radnika, ali uz obrazloženje na temelju kojih činjenica je sud utvrdio da privr...

37
Diskriminacija uslijed isplate otpremnine · Izbor dana

Datum: 24.5.2021

Različiti iznosi otpremnine koje pojedinim radnicima isplati poslodavac nije nužno čin diskriminacije. Naime, diskriminacija postoji samo kada se radnici različito tretiraju, prema zabranjenim osnovama, bez legitimnog cilja ili kada je riječ o neprimjerenom cilju. Stoga diskriminacije nema u slučaj...

38
Odgovornost škole za maloljetnika - ozljeda učenika u igri nogometa · Izbor dana

Datum: 17.5.2021

Ne postoji odgovornost škole za štetu zbog ozljede učenika u sportskoj igri (nogomet) igranoj u prisutnosti ali bez stalnog nadzora (promatranja) učitelja, ako se je igra po svemu odvijala u skladu sa njenim pravilima i bez grubosti igrača, zbog čega ni pri njenom brižljivom nadziranju ne bi postoja...

39
Uzdržavanje djeteta · Izbor dana

Datum: 11.5.2021

Sud će po ispunjenju pretpostavki za izmjenu odluke o uzdržavanju izmijeniti iznos za koji je pojedini roditelj dužan doprinijeti uzdržavanju svoga djeteta s kojim ne živi, no prilikom donošenja takve odluke je potrebno utvrditi uobičajene troškove za dijete određene dobi, kao i troškove stanovanja ...

40
Odluka o početku i završetku nastavne godine 2021./2022. · Izbor dana

Datum: 6.5.2021

U "Narodnim novinama" br. 45/21. objavljena je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Odlukom se propisuje trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i ...

41
Gubitak povjerenja kao razlog za izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 3.5.2021

Izvanredni otkaz ugovora o radu će biti zakonit u slučaju kada je poslodavac uručio radniku takav otkaz zbog neovlaštenog izuzimanja i uvida u poslovnu dokumentaciju tužitelja iz elektroničke pošte direktora tužitelja, premda radnik izuzetu poslovnu dokumentaciju poslodavca nije dao na uvid trećima ...

42
Odgoda ovrhe zbog nepoštenih odredbi u ovršnoj ispravi · Izbor dana

Datum: 26.4.2021

Sud će na prijedlog ovršenika odrediti rješenjem odgodu ovrhe ukoliko je ovršenik kao tužitelj pokrenuo posebnu parnicu u kojoj pobija ovršnu ispravu na temelju koje se vodi ovršni postupak, i to u procesnoj situaciji kada odredbe ovršnog nacionalnog zakonodavstva ne dopuštaju da ovršni sud u ovršno...

43
Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta · Izbor dana

Datum: 19.4.2021

Zaprimili smo upit porezne obveznice, u kojem ista navodi da je vlasnica paušalnog obrta za turizam i usluge. Zanima ju da li je obvezna plaćati godišnji paušalni porez za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad i za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta (budući da u to vrijeme ne može i ne ...

44
Ovrha radi vraćanja radnika na rad · Izbor dana

Datum: 12.4.2021

Ovršna isprava na kojoj se temelji rješenje o ovrsi kojim je naloženo ovršeniku da ovrhovoditelja vrati na rad, ne mora sadržavati nalog točno određenom tijelu ovršenika, jer će ovrhovoditelja vratiti na rad nadležno tijelo sukladno zakonu i internim aktima ovršenika.

45
Rješenje o prisilnom smještaju u psihijatrijsku ustanovu · Izbor dana

Datum: 6.4.2021

Po službenoj dužnosti će nadležni županijski sud, na čijem se području nalazi sjedište odgovarajuće psihijatrijske ustanove, pokrenut postupak za prisilno zadržavanje osobe i zadržanoj osobi će se po službenoj dužnosti postaviti punomoćnik radi zaštite prava te osobe. Ukoliko nadležni sud utvrdi uz ...

46
Potvrda o stjecanju zvanja · Izbor dana

Datum: 1.4.2021

Nema osnove za utvrđenje prestanka važenja potvrde pa tako niti potvrde o završetku studija i stjecanju akademskog zvanja jer potvrde nisu upravni akti već javne isprave koje dokazuju ono što se u njima potvrđuje.

47
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 2/21. · Izbor dana

Datum: 29.3.2021

Izuzetak od pravila prema kojem se godišnji odmor utvrđuje i koristi u radnim danima od ponedjeljka do petka je korištenje dana godišnjeg odmora po izboru službenika ili namještenika, sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U slučaju kada službenik ili namješten...

48
Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života - posvojenje · Izbor dana

Datum: 22.3.2021

Automatsko i potpuno isključenje svake osobe lišene poslovne sposobnosti iz postupka posvojenja svoga djeteta predstavlja povredu prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života.

49
Smatraju li se online konferencije, seminari i razne radionice učenjem na daljinu? · Izbor dana

Datum: 15.3.2021

Prema čl. 17. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19. - u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te uslu...

50
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj - jubilarna nagrada · Izbor dana

Datum: 8.3.2021

U godine neprekidnog staža mjerodavnog za izračun jubilarne nagrade uračunavaju se sve godine rada ostvarenog u javnim službama i u državnoj službi, neovisno o tome što je do preuzimanja po sili zakona odnosno sporazumnog premještaja došlo prije stupanja na snagu važećeg Kolektivnog ugovora za držav...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta