Poredano po:

Broj dokumenata: 516

1
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

2
Odgovornost škole · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

Ukoliko je u osnovnoj školi za neke učenike organiziran prijevoz školskim autobusom, tada je škola dužna organizirati nadzor nad dolaskom tih učenika ispred školske zgrade kako bi se spriječilo svako neželjeno ili ugrožavajuće ponašanje (trčanje, guranje) koje bi moglo dovesti do ozljeđivanja učenik...

3
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 13.6.2022

Radniku kojemu je u stečaju prijevremeno otkazan ugovor o radu, dakle, izvan onog roka kojeg ima prema svom ugovoru o radu, pripada pravo na naknadu štete za ovo vrijeme prijevremenog otkaza, tj. od otkaznog roka od 30 dana kojeg mu je dao Stečajni zakon do redovnog, osim, u vezi s odredbom iz člank...

4
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Za prestanak obveze plaćanja mjesečne RTV pristojbe nije dostatna činjenica da dođe do promjene vlasništva ili posjeda nad prijamnikom, već je potrebno da obveznik plaćanja mjesečne pristojbe u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, suradnje te postupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odjavi ...

5
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 31.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

6
Obustava isplate mirovine · Izbor dana

Datum: 23.5.2022

Tužitelju je utvrđeno pravo na mirovinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti u obrtu kojeg je bio vlasnik. Međutim, tužitelj je nastavio raditi u drugom obrtu koji je u suvlasništvu tužitelja i njegove kćeri o čemu nije izvijestio nadležno tijelo, pa mu je osnovano određena obustava isplate mirovi...

7
Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje

8
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

9
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

Sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud deklaratornom presudom utvrdi da obveza povrata kredita predstavlja bračnu stečevinu.

10
Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Vezano za upit ubrajaju li se u minimalnu plaću dodaci pojedinih granskih kolektivnih ugovora koji nisu izričito nazvani otežanim uvjetima rada te posebne nagrade za rad s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 koje su propisane Odlukama Vlade Republike Hrvatske, dajemo sljedeće mišljenje.

11
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Radnik, koji poslodavcu prilikom zapošljavanja dostavi krivotvorenu svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, čini osobito tešku povredu iz radnog odnosa i poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti izvanredni otkaz. Poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti otkaz i u slučaju da krivotvor...

12
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 16.4.2022

EDUS vam želi sretan Uskrs!

13
Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva · Izbor dana

Datum: 11.4.2022

„Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva“ - pravni praktikum na kojem će naša cijenjena predavačica mr. sc. Iris Gović Penić izlagati aktualne teme iz radnog prava, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova, stručno komentirati najavlj...

14
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 4.4.2022

Obzirom da tužiteljica nije koristila na poslu pomagala koja su joj bila na raspolaganju, već je koristila druga sredstva, te je svojim skrivljenim ponašanjem izazvala ozljedu ista se radi toga ne smatra ozljedom na radu.

15
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 28.3.2022

Sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud deklaratornom presudom utvrdi da obveza povrata kredita predstavlja bračnu stečevinu.

16
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada · Izbor dana

Datum: 21.3.2022

Prema odredbi članka 14. Zakona o sustavu državne uprave, Republika Hrvatska nadoknađuje štetu neovisno o tome na kojoj je razini djelovanja (Republike, županije, općine, odnosno grada ili pravne osobe s javnim ovlastima) došlo do štete kao posljedice nezakonitog ili nepravilnog rada.

17
Doplatak za djecu · Izbor dana

Datum: 17.3.2022

Obzirom da je zakonom propisano da za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života, ili za vrijeme redovitog školovanja roditelju, pripada doplatak za djecu, a u posebnom postupku je utvrđeno da je kod djeteta tužiteljice teški invaliditet (poremećaj autističkog sp...

18
Izmakla korist radnika · Izbor dana

Datum: 14.3.2022

Prilikom dosude naknade štete radniku s osnove izmakle koristi, nastale uslijed propusta poslodavca da radniku osigura novo radno mjesto po isteku mandata ravnatelja ustanove, kao osnov za utvrđenje izmakle koristi se neće uzimati u obzir plaća ravnatelja koju je radnik ostvarivao, nego plaća koju j...

19
Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana · Izbor dana

Datum: 9.3.2022

Način obračuna pripadajuće minimalne plaće je kako slijedi: iznos minimalne plaće podijeli se s ukupnim brojem radnih sati u mjesecu (uvećano za dane koje se ne rade, a za koje radnik ima pravo na naknadu plaće), a dobiveni iznos se množi sa odrađenim satima u razdoblju trajanja radnog odnosa.

20
Sretan Međunarodni dan žena! · Izbor dana

Datum: 8.3.2022

Svim ženama, osobito korisnicama, kolegicama i suradnicama Edusa, želimo sretan i blagoslovljen Međunarodni dan žena.

21
Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.-2. · Izbor dana

Datum: 7.3.2022

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavili su detaljne i ažurirane upute o korištenju maski u osnovnim i srednjim školama za učenike, djelatnike škola i vrtića te druge odrasle tijekom boravka ondje, a radi sprječavanja i suzbijanja covida-19.

22
Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana · Izbor dana

Datum: 28.2.2022

Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 118/18 i 120/21) minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Stavak 7. istoga članka propisuje da se minimalna plaća radnika koji je u radnom odnosu s poslod...

23
Zaštita kolektivnih interesa potrošača · Izbor dana

Datum: 21.2.2022

Odluka donesena u postupku za zaštitu kolektivnih interesa potrošača u smislu postojanja povrede propisa zaštite potrošača obvezuje ostale sudove u postupku koji potrošač osobno pokrene radi naknade štete koja mu je uzrokovana postupanjem tuženika, zbog čega u tom postupku sud nije dužan u tom pravc...

24
Obveza poslodavca na dokazivanje razloga za izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 14.2.2022

Poslodavac je ovlašten svojim pravilnikom odrediti zbog koji povreda radnih obveza će biti ovlašten uručiti radniku izvanredni otkaz ugovora o radu. No, prilikom donošenja odluke o izvanrednom otkazu poslodavac je dužan dokazati kako je radnik doista počinio povrede zbog kojih mu poslodavac uručuje ...

25
Školovanje po posebnom programu - procjena najprikladnijeg oblika školovanja · Izbor dana

Datum: 7.2.2022

U slučaju kada su pojedini specijalisti koji su vršili procjenu najprikladnijeg oblika nastavka školovanja tužitelja, imali kontradiktorna mišljenja u svezi vrste programa koji treba pohađati obzirom na njegove psihofizičke sposobnosti, smatra se da činjenice u postupku nisu pravilno ni potpuno utvr...

26
Prethodno pitanje prava vlasništva temeljem bračne zajednice · Izbor dana

Datum: 31.1.2022

Parnica radi predaje nekretnine u posjed, koja se vodi između bivših bračnih drugova, će se prekinuti radi rješavanja prethodnog pravnog pitanja - suvlasništva predmetne nekretnine, u slučaju kada tuženik tvrdi kako je suvlasnik predmetne nekretnine s osnove bračne stečevine.

27
Ugovor o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 24.1.2022

Pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život, odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se taj ugovor raskine.

28
Izostanak s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 17.1.2022

Nisu ispunjene pretpostavke za izvanredni otkaz zbog neopravdanog izostanka radnika s radnog mjesta u trajanju od tri dana, ukoliko sud utvrdi da je radnik prvog dana izostanka uobičajeno čekao prijevoz poslodavca na radno mjesto, a taj prijevoz je izostao.

29
Odgovornost radnika za štetu · Izbor dana

Datum: 11.1.2022

Nema solidarne odgovornosti radnika prema poslodavcu, u slučaju kada poslodavac nije izvršio isplate dospjelih plaća radnicima, pa su isti tražbine s osnove neisplaćenih plaća naplatili iz gotovine poslodavca koja je uslijed obavljanja radnih zadataka bila u posjedu radnika.

30
Obustava prava na dopust · Izbor dana

Datum: 3.1.2022

Time što je promijenila poslodavca i nastavila bez prekida raditi kod drugog poslodavca, tužiteljica nije promijenila i osnovu po kojoj joj je priznato pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, a slijedom toga i pravo na novčanu naknadu.

31
Posljedice izostanka s ročišta glavne rasprave · Izbor dana

Datum: 27.12.2021

Ukoliko s ročišta glavne rasprave izostanu tužitelji i tuženik, odnosno njihovi punomoćnici, sud će donijeti rješenje kojim se određuje kako se smatra da je tužitelj povukao tužbu.

32
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 24.12.2021

Edus vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2022. godinu!

33
Izostanak s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 20.12.2021

Nisu ispunjene pretpostavke za izvanredni otkaz zbog neopravdanog izostanka radnika s radnog mjesta u trajanju od tri dana, ukoliko sud utvrdi da je radnik prvog dana izostanka uobičajeno čekao prijevoz poslodavca na radno mjesto, a taj prijevoz je izostao.

34
Odgovornost radnika za štetu · Izbor dana

Datum: 13.12.2021

Nema solidarne odgovornosti radnika prema poslodavcu, u slučaju kada poslodavac nije izvršio isplate dospjelih plaća radnicima, pa su isti tražbine s osnove neisplaćenih plaća naplatili iz gotovine poslodavca koja je uslijed obavljanja radnih zadataka bila u posjedu radnika.

35
Privremena mjera vraćanja radnika na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 6.12.2021

Nije osnovan prijedlog radnika za donošenjem privremene mjere kojom bi se naložilo poslodavcu da vrati radnika na rado mjesto na kojem je radnik obavljao poslove sve dok mu poslodavac nije uručio izvanredni otkaz, u slučaju kada je radničko vijeće iznijelo svoje protivljenje na odluku o otkazu, no t...

36
Novčana naknada tijekom rodiljne i roditeljske brige · Izbor dana

Datum: 29.11.2021

Budući je tužiteljici nesporno 10. ožujka 2016. prestao status osigurane osobe u zdravstvenom osiguranju, a novi nije stekla u zadanom roku od 30 dana, izgubila je pravo na novčanu pomoć za roditeljsku brigu za dijete.

37
Ugovor o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 22.11.2021

Pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život, odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se taj ugovor raskine.

38
Uzastopni ugovor o radu · Izbor dana

Datum: 15.11.2021

Zakonita je odluka poslodavca da s istim radnikom sklopi uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme i smatra se da postoji objektivan razlog za takvu odluku poslodavca upravo kada je taj poslodavac obvezan Odlukom Vlade RH da ne zapošljava radnike na neodređeno.

39
Nadležnost u radnim sporovima kada je tuženik RH · Izbor dana

Datum: 8.11.2021

U radnim sporovima protiv Republike Hrvatske tužitelj ima mogućnost izbora mjesno nadležnog suda za postupanje između suda njegova prebivališta, kao suda opće mjesno nadležnog za Republiku Hrvatsku, ili suda na čijem području je tužitelj zasnovao radni odnos.

40
Reizborna radna mjesta u ustanovama · Izbor dana

Datum: 2.11.2021

Ukoliko zakon o ustanovama ne uređuje uvjete i način postupanja koji bi se odnosili na reizbor na radno mjesto u ustanovi, tada će sud za izvor prava primijeniti statut ustanove u kojoj je nastao spor u pogledu reizbora, sve pod uvjetom da taj statut nije protivan Ustavu i zakonima koji uređuju radn...

41
Troškovi postupka ako je maloljetniku izrečena odgojna mjera · Izbor dana

Datum: 25.10.2021

Odredbom čl. 89. ZSM/11 propisano je da troškovi postupka padaju na teret državnog proračuna ako je maloljetniku izrečena odgojna mjera, pa je prvostupanjski sud pogrešno u izreci rješenja kojim je maloljetniku izrekao odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora iz čl. 11. ZSM/11 naveo da se troškovi pos...

42
Prodaja nekretnine u ovrsi u vlasništvu maloljetnog ovršenika · Izbor dana

Datum: 18.10.2021

Ako je maloljetni ovršenik u ovršnom postupku bio zastupan po majci i zakonskoj zastupnici, a ona po punomoćniku u osobi odvjetnika, tada činjenica što je ovršenik maloljetan ne može spriječiti provedbu ovrhe na imovini u njegovom vlasništvu.

43
Dobrobit djeteta · Izbor dana

Datum: 11.10.2021

Kada roditelji nisu postigli plan zajedničke skrbi o djetetu onda je sud u obvezi da odredi konkretnu dinamiku održavanja osobnih odnosa roditelja koji ne živi s djetetom i djeteta, a prilikom određivanja dinamike održavanja osobnih odnosa roditelja koji ne živi s djetetom i djeteta, sud mora voditi...

44
Ugovor sklopljen s maloljetnom osobom · Izbor dana

Datum: 4.10.2021

Ugovor o sportskom usavršavanju sklopljen s maloljetnikom kojim je ugovorena obveza plaćanja iznosa odštete za slučaj nepotpisivanja profesionalnog ugovora nije valjan ukoliko nije sklopljen u formi javnobilježničkog akta i ako isti nije odobren po Centru za socijalnu skrb.

45
Dva radna odnosa s istim poslodavcem i naknada za neiskorišteni godišnji odmor · Izbor dana

Datum: 27.9.2021

Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu, kod svog poslodavca i za svaku kalendarsku godinu, bez obzira da li je stranka ugovora o radu sklopljenog na puno ili na nepuno radno vrijeme. Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu...

46
Dodatni dani godišnjeg odmora, pravo invalida · Izbor dana

Datum: 20.9.2021

Člankom 77. stavkom 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) određeno je da kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu biti utvrđeni kriteriji za priznavanje prava na godišnji odmor u trajanju du...

47
Javna nabava udžbenika za osnovnu i srednju školu · Izbor dana

Datum: 13.9.2021

Postupak odabira i uvrštavanja u Katalog odabranih udžbenika reguliran je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018). Istim Zakonom određena je i najviša dopuštena cijena udžbenika. Sukladno članku 10. stavku 1. toga Zakona, u školi mogu biti ...

48
Obrada osobnih podataka u postupku javne nabave · Izbor dana

Datum: 6.9.2021

Prvotno napominjemo da sukladno članku 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16) u vezi s člankom 436. ZJN 2016, ovo Ministarstvo nije nadležno za tumačenje Opće uredbe o zaštiti podataka ni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti...

49
Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika · Izbor dana

Datum: 30.8.2021

U vezi upita Poreznog obveznika, vezano za mogućnost plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika te mogućih prekršajnih kazni zbog neprijavljivanja promjena u tijeku osiguranja, odjave ili prijave osiguranja, sukladno Zakonu o mirovinskom osigur...

50
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba · Izbor dana

Datum: 23.8.2021

Zaprimljenim upitom traži se informacija u svezi s oslobođenja obračuna i plaćanja doprinosa na plaću za mladu osobu, te se u nastavku dostavlja odgovor.Podnositelj upita navodi da im je zaposlenik osoba od 23 godine života zaposlena temeljem ugovora o radu na određeno i za nju poslodavac koristi ol...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta