Poredano po:

Broj dokumenata: 326092

1
Gž 1082/2021-4; 28.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki 1. izreke sud prvog stupnja oglasio se mjesno nenadležnim, a točkom 2. odlučio da će se predmet dostaviti mjesno nadležnom Općinskom sudu u Osijeku. 2. Protiv rješenja žali se tužitelj zbog žalbenog razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1. Zakona o parničnom postupku („...

2
Gž 1017/2022-2; 27.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem nije dopuštena preinaka tužbe kao u podnesku tužitelja R. M. od 24. lipnja 2009. proširenjem tužbe na novo naznačene tuženike M. S.1 iz Z., OIB: ..., Z. S. iz Z., OIB: ..., M. S.2 iz Z., OIB: ..., F. S. iz Z., OIB: ... i J. T. iz Z., OIB: .... 1.1. Prvostupanjski sud u obrazl...

3
Pž 3265/2022-2; 26.7.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odredio mjeru osiguranja koja glasi: „I. Radi osiguranja nenovčane tražbine i to prava koja proizlaze iz registriranih verbalnih žigova P. K. i to ...A i EUTM ... određuje se p r i v r e m e n a m j e r a 1. Nalaže se protivnicima osiguranja 1. J. H....

4
Gž 1100/2022-2; 22.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, točkom I. izreke, utvrđeno je da naknadno pronađenu imovinu iza pok. M. J., pravo korištenja grobnog mjesta na groblju M., odjel …, polje …, razred …, broj …, upisano u cijelosti na ostavitelja. Točkom II. izreke utvrđeno je da se temeljem pravomoćnog rješenja o nasl...

5
Gž Ovr 358/2022-2; 22.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odgođena je ovrha na stalnim novčanim sredstvima-plaći ovršenika temeljem izjave ovjerene po javnom bilježniku L. C. iz D. pod poslovnim brojem OV-193/07 od 9. siječnja 2007. do okončanja parničnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Dubrovniku pod poslovnim br...

6
Gž Ovr Ob 1/2022-2; 22.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, kao nedopušten. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj, ne konkretizirajući žalbene razloge. U žalbi navodi da nije imao saznanja o potrebi prilaganja potvrde Financijske agencije o...

7
Gž 1766/2021-4; 21.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužitelji A. T. P.iz Z., OIB ...., F.T. iz D., OIB .... i T.T.iz D., OIB ..., Ugovorom o prodaji od 27.srpnja 1999.g. ovjerenim od strane javnog bilježnika u D., L. C., pod posl. br. OV-4668/99, Anexom (Dodatkom) ugovora o prodaji od 30...

8
Gž 85/2021-2; 21.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, u točki I. izreke određen je prekid predmetnog postupka do pravomoćnog okončanja postupka koji se kod Općinskog suda u Rijeci vodi pod poslovnim brojem P Ob-366/2019, dok je točkom II. izreke određeno da će se postupak nastaviti nakon pravomoćnog okončanja postupka Općinskog ...

9
Gž Ovr 758/2021-2; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja određena je temeljem ovršne isprave - pravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. P. poslovni broj Ovrv-1911/12 od 28. kolovoza 2012. - te Ugovora o ustupu i prijenosu tražbina 14. studenog 2017., radi naplate n...

10
Gž Ovr 394/2022-2; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za izricanje novčane kazne ovršenicima. 2. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj sadržajno ukazujući na žalbeni razlog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja uz prijedlog da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati na ponovan postupak. 3....

11
Gž 988/2022-2; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem nije dopuštena subjektivna preinaka tužbe na novu tuženicu S. N. iz S. A. D., N. I. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom tužitelj pobija rješenje i poziva se na sve zakonske žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91; 91/92; 112/99;...

12
Gž 511/2022-3; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se prijedlog za razvrgnućem suvlasničke zajednice nekretnina smatra povučenim. 2. Predlagatelj je podnio žalbu protiv rješenja zbog svih zakonskih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91, 91/92,...

13
Gž Ovr 274/2021-2; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na nekretnini ovršenika radi naplate novčanih tražbina iz dva ugovora o kreditu kojeg je ovrhovoditelj, kao davatelj kredita, zaključio s ovršenikom D. B. kao korisnikom kredita i založnim dužnikom, te ovršenicom Jasminkom Bogdan, kao sudužnicom ...

14
Gž Ovr 275/2021-2; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ukidanje potvrde ovršnosti jer je prvostupanjski sud utvrdio da je za izdavanje potvrde ovršnosti, koju je dao javni bilježnik, poštivana procedura propisana Zakonom o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, ...

15
Gž Ovr 217/2022-2; 20.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja koji glasi: "I. Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja određuje se na temelju članka 347. Ovršnog zakona I. Zabranjuje se protivniku osiguranja A. B. d.d., OIB: B4 , ...

16
Gž Ovr 330/2022-2; 19.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odgođena je ovrha koja je određena rješenjem suda prvog stupnja pod posl.br. Ovr-7236/18 od 3. prosinca 2018. do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi kod suda prvog stupnja pod posl.br. P-1518/2019. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog...

17
Gž Ovr 416/2022-2; 19.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja protiv ovršenika, radi namirenja novčane tražbine u iznosu od  214,81 kn s kamatama (pravilno je trebalo pisati novčane tražbine u ukupnom iznosu od 3.222,15 kn), podnesen javnom bilježniku 1. ožujka 2022. 2. Protiv tog rj...

18
Gž Zk 536/2022-2; 19.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke usvojen je prigovor D. D. te je preinačeno rješenje prvostupanjskog suda pod brojem Z-23124/21 od 15. prosinca 2021. na način da je odbijen prijedlog predlagatelja za uknjižbu prava vlasništva na 1/12 dijela čkbr. 4117/z stambena zgrada B niz MC 54 s kojim...

19
Gž 916/2022-5; 19.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju iza pok. S. P. ostavinska imovina pravomoćno utvrđena točkom I. rješenja o nasljeđivanju pod brojem O-1185/2020-30 od 20. rujna 2021. raspoređena je supruzi M. P. i sinu C. P. svakome u ½ dijela, pa je zemljišnoknjižnom odjelu prvostupanjskog suda naloženo da n...

20
Gž Ob 745/2022-2; 19.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja razveden je brak sklopljen između tužitelja/protutuženika i tužene/protutužiteljice, dana 20. svibnja 2017. u K. S., a koja činjenica je upisana u maticu vjenčanih matičnog područja K. S., za godinu 2017. pod rednim brojem 00022 (točka 1. izreke). Odlučeno je da će dij...

21
Gž R 185/2022-2; 18.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točkama I, IV i III izreke djelomično jeprihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te naloženo tuženoj da tužitelju isplati iznos od 141.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 12. prosinca 2011. pa do isplate te je u točki IV izreke naloženo tuženoj da tužitelju isplać...

22
Gž R 900/2022-2; 18.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici razliku manje isplaćenih plaća u iznosu 5.889,81 kn, s pripadajućim zateznim kamatama, osim zatezne kamate na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u dosuđenom bruto iznosu. Točkom II. ...

23
Gž 1320/2021-2; 18.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke presude suda prvog stupnja ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. u Z., poslovni broj Ovrv-57426/19 od 31. prosinca 2019. te je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, dok je točkom II. izreke odbijen zaht...

24
Gž Ovr 789/2021-2; 18.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen 27. studenog 2020., kao nedopušten. 2. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 1. u vezi s člankom 109. te člankom 84. stavak 1. i 2. Zakona ...

25
Gž R 84/2020-3; 15.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici u roku od osam dana isplatiti tužitelju na ime neisplaćenih dodataka na plaću bruto iznos od 192,88 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom preciziranom u stopi i tijeku na pojedinačne mjesečne iznose, osim kamata na iznos poreza na dohodak i prir...

26
U-III/3922/2022; 15.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. N.N. iz N. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa F.K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu A.B. & partneri d. o. o. u C., podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Z. broj: 11 Kžmp-6/22 od 6. lipnja 2022. (u daljnjem tekstu: osporeno rj ....

27
U-III/4206/2022; 15.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Viktor Palić iz Kaštel Starog (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Petra Vatavuk, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Ve ......

28
Gž R 59/2021-6; 15.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju ukupni iznos od 10.800,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, po stopi, i u tijeku kako je to pobliže navedeno u ovoj točci, u roku od 8 dana. 2. U točki II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju na...

29
Gž 1676/2021-2; 15.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke rješenja suda prvog stupnja naloženo je pozivom na odredbu članka 186. b stavak 3. ZPP-a tuženiku dostaviti podatke potrebne za utvrđenje visine tražbine - visine preplaćenih anuiteta od strane tužitelja u odnosu na razliku zbog toga što se tijekom otplate kredita mijenjao početn...

30
Gž R 23/2022-2; 15.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju priznanja, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. u ukupnom iznosu od 7.245,30 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč. II. iz...

31
Gž R 36/2022-2; 15.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju priznanja, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. u ukupnom iznosu 7.105,05 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč. II. izrek...

32
Gž 1033/2022-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika Z. D., iz Z., poslovni broj Ovrv-2209/08 od 05. studenog 2008. u dijelu platnog naloga kojim je naloženo tuženicima platiti tužitelju iznos od 7.613,79 kn sa zakonskim zateznim kamatama, te trošak ovršnog postupka u iznosu ...

33
Gž 375/2022-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog predlagateljice za provođenje postupka osiguranja dokaza. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi predlagateljica pozivajući se na sve zakonske žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br...

34
Gž R 1657/2022-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju iznos od 33.000,00 kuna sa zateznom kamatom tekućom na iznose od 30.000,00 kuna od 13. veljače 2019. do isplate, te na 3.000,00 kuna od 11. veljače 2022. do isplate. Pod točkom II. izreke odbijen je tužitelj s ...

35
U-III/1507/2018; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ljiljana Vidučić iz Podstrane (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa dr. sc. iur. Gordana Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: 5 Gž-1309/2017-2 od 15. ve ....

36
U-III/2810/2018; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Lacman iz Pakoštana (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Klaudia Šopić, odvjetica u Zadru, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-137/2017 od 11. travnja 2018. ....

37
U-III/2246/2019; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Zdravko Laštre iz Rovinja (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Diego Modrušan, odvjetnik iz Bala, Rovinj. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-2910/2018 od 9. siječn ......

38
U-III/3941/2019; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. B. C. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Županijskog suda u P. broj: Gž Ob-156/2019-4 od 15. srpnja 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Z. broj: P Ob-1068/2015-74 od 27. s ....

39
U-III/1347/2020; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Edis Dizdarević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivo Farčić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3460/19-2 od 5. prosinca 2019. (u daljn ....

40
U-IIIA/2594/2022; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu pod brojem Pr-5210/2021 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava. .....

41
U-III/7195/2021; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu 7. veljače 2019. podnio je Zlatan Lukežić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Alen Bilić, odvjetnik u Viškovu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Župa ......

42
U-III/1028/2022; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mato Rajić iz Trogira (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mate Glibota, odvjetnik u Splitu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-468/21-2 od 25. studenoga 2021. (u daljnjem ....

43
U-III/1218/2022; 14.7.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Loreta Rodinis iz Rovinja (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-127/21-4 od 20. prosinca 2021. kojim je odbačen prijedlog podnositeljice za pro ....

44
Gž 1155/2021-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke utvrđeno je da su ništetne odredbe i dijelovi odredaba Ugovora o kreditu broj: 218-504310467, sklopljenog 9. kolovoza 2007. između tuženika i tužitelja, koje odredbe su pobliže opisane u tom dijelu izreke. U toč. II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju ispl...

45
Gž 795/2021-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke održano je na snazi rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice L. P. iz Z., broj Ovrv-647/11 od 28. prosinca 2011. kojim je naloženo tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 104.316,30 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom pr...

46
Gž R 19/2022-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Nepobijanom toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 1.923,91 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine, mjesečno specificirane novčane iznose od tamo određenog dospijeća do isplate. Pobijanom toč. II izreke naloženo mu je da tužiteljici naknadi prouzročeni parnični troša...

47
Gž Zk 423/2022-2; 14.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje istog prvostupanjskog suda broj Z-1207/2022 od 24. veljače 2022. kojim je u odnosu na nekretnine protustranke upisane u zk.ul.516, 547 i 573 - sve k.o. Š. izvršena zabilježba spora pokrenutog kod Općinskog suda u Velikoj Gor...

48
Gž 3978/2020-3; 13.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem Općinski sud u Crikvenici proglasio se nenadležnim za provođenje ostavinskog postupka iza pok. L. D., sa posljednjim prebivalištem u Republici I.,. 2. Protiv citiranog rješenja žale se predlagateljice zbog pogrešne primjene  odredbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamen...

49
Gž 564/2021-2; 13.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom (i rješenjem) odlučeno je: "I. Utvrđuje se da su ništetni dijelovi odredbe čl. 2. st. 1, čl. 4. st. 3., čl. 6. i čl. 17. st. 2. i 3. Ugovora o kreditu broj 146-99/2008, solemniziranog 19.03.2008. god. kod Javnog bilježnika M. O. iz K., pod brojem OV-3253/08, sklopljenog ...

50
Gž 927/2022-3; 13.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke otvoren je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača  D. P. iz O., OIB: …..(dalje: potrošač), dok je u točki II. izreke zaključen jednostavni postupak stečaja nad imovnom potrošača. 2.U točki III. izreke odlučeno je da se oslobađa potrošač ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud