Poredano po:

Broj dokumenata: 369764

1
Gž 1068/2022-2; 2.4.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Nalaže se tuženiku X. Y. d.d. iz A3 , OIB: B2 isplatiti tužitelju L. M. iz A1 , OIB: B1 , s osnove neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na ...

2
U-VIIA/1546/2024; 1.4.2024 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Politička stranka DEMOKRŠĆANI (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: UP/I-012-01/24-05/2, ur. broj: 507-03/02-24-1 od 30. ožujka 2024. Osporenim rješenjem odbijen je prigovor žalitelj ....

3
Gž Ob 22/2024-2; 28.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "Odbija se prijedlog predlagateljice za utvrđenjem postojanja izvanbračne zajednice između predlagateljice M. L. i pokojnog S. V. , rođenog B3 a umrlog B4 godine, kao neosnovan." 2. Protiv ci ...

4
Gž Ovr 9/2024-2; 28.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem suda prvog stupnja od 21. studenoga 2023. riješeno je: "Odbija se prijedlog ovrhovoditelja za promjenu sredstva ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, kao neosnovan." 2. Citiranim rješenjem suda prvog stupnja od 15. prosinca 2023. riješeno je: "Utvrđuje se da je ovrha suds .....

5
Gž Zk 9/2024-2; 28.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranaka Ž. C. i M. C. i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta tog suda broj Z-47356/23 od 15. studenog 2023. godine. 2. Protiv tog rješenja žalbu su izjavile protustranke Ž. C. ...

6
Gž Ovr 61/2024-2; 28.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Upućuje se ovršenik D. C. , OIB: B2 , da protiv ovrhovoditelja M. N. , OIB: B1 , u roku 15 (petnaest) dana od pravomoćnosti ovog rješenja, pokrene parnicu radi proglašenja da je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog sud ...

7
Kž 409/2023-4; 28.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu od 6. ožujka 2023., okrivljenik M. M. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine - prijevarom iz čl. 236. st. 1. KZ/11, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, time da mu je temeljem čl. 56. KZ/11 izrečena uv ......

8
Gž 595/2023-2; 27.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "Odbija se prigovor tuženica pod 1) i pod 2) od 28. ožujka 2023. g. protiv rješenja o pristojbi broj P-3790/2020-17 i P-3790/2020-18 od 13. ožujka 2023. g. kao neosnovan." 2. Protiv navedenog rješenja žalbu su izjavile tuženice pod 1) ....

9
Kž 309/2023-3; 27.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom od 10. ožujka 2023. Općinski sud u Splitu je okrivljenika B. D. proglasio krivim zbog počinjenje kaznenog djela protiv časti i ugleda - uvredom iz čl. 147. st. 1. i st. 2. KZ/11, te mu temeljem čl. 147. st. 2. KZ/11 izrekao novčanu kaznu u visini od 30 dnevnih iznos ...

10
Gž 1313/2024-2; 27.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini oglasio se mjesno nenadležnim za suđenje u parničnom postupku (točka I. izreke). Odlučeno je da će se nakon pravomoćnosti tog rješenja, predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom sudu u Rijeci (točka II. izreke) te da se ročište zakazano za 16. tra...

11
Gž 1570/2024-2; 27.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno: "I. Tuženik O. B. smetao je tužiteljicu N. C. H. u posljednjem mirnom posjedu nekretnine čkbr. B3 ( B4 ) k.o. A4 na način što je dana 6. studenoga 2023., a za što je tužiteljica saznala 7. studenoga 2023., na nekret ...

12
Gž 1600/2024-2; 27.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: „Određuje se prisilni smještaj D. T. , (OIB: B1 ), rođenom B3 , s prebivalištem u A1 , u Klinici za psihijatriju Vrapče, u trajanju do 30 (trideset) dana, počevši od 17. ožujka 2024.“ 2. Protiv na ...

13
Gž 70/2023-3; 26.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, poslovni broj 50 P-1077/2021-35 od 8. prosinca 2022., presuđeno je: I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljica koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovr-97/2016 od dana 2...

14
Gž Ovr 7/2024-2; 26.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I Prekida se ovršni postupak u ovoj pravnoj stvari. II Prekinuti ovršni postupak u ovoj pravnoj stvari nastavit će Trgovački sud u Osijeku." 2. Protiv navedenog rješenja, u odnosu na ovršenike pod 2) i 3), žalbu je izjavio ovrhovodite ....

15
Gž 947/2023-2; 26.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1/ Utvrđuje se da je tuženik dana 12 siječnja 2022g. zasmetao tužitelje u posljednjem mirnom posjedu nekretnina označenih kao čest. zem. 2400/163,ZU 3153, čest. zem. 2400/178 ZU 3149 i čest. zem. 2400/223 ZU 5306...

16
Gž 947/2023-3; 26.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.     Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor 1. tužitelja. 2. Protiv tog rješenja žali se 1. tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. 3. U žalbi navodi da je u momentu donošenja rješenja već podmirio sudsku pristojbu na žalbu ...

17
Gž 658/2022-4; 26.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvog stupnja suđeno je: „I Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Đakovu, posl. br. Ovr-286/2012 određena rješenjem o ovrsi posl. br. Ovr-286/2012 od 6. ožujka 2012. godine. II Nalaže se 1. i 2. tuženiku da 1. i 2. tužitelju naknade nastali parni ....

18
Gž 987/2022-2; 26.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I) Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Nalaže se tuženiku X. Y.1 d.o.o., A4 , OIB: B4 da na svom tiskanom mediju - novinama 24 sata objavi ispriku zbog objave neistinite informacije u svom članku "Z ...

19
Gž 899/2023-3; 25.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja je odlučeno: "1. Utvrđuje se da je tužena u razdoblju od 31. prosinca 2021. do 02. siječnja 2022. smetala tužitelja u posljednjem, mirnom suposjedu stana na prvom katu koji je stepenicama povezan sa uređenim tavanskim prostorom, u kući na adresi Brdo ...

20
Kž 3/2024-4; 25.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci broj Kzd-64/18-83 od 8. studenoga 2023. godine, okrivljenik I. B. proglašen je krivim zbog učina dva kaznena djela protiv braka, obitelji i djece - povrede dužnosti uzdržavanja iz čl. 172. st. 2. i 1. KZ/11 i povrede djetetovih prava iz čl. 177. st. 1. K ...

21
Gž 3309/2023-2; 25.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja odlučeno je: "I Utvrđuje se da su tuženici pod 1 i pod 2 počinili smetanje posjeda tužitelja na čest. zem. B5 , ZU B6 , K.O. A3 na način da su bagerom raskopali put koji je vodio od šetnice uz more označene kao čest. zem. B4 K.O. A3 do zapadnog dijel ...

22
Gž 335/2024-2; 22.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže da se naloži tuženici da im isplati iznos od 3.596,89 CHF u protuvrijednosti u kunama po važećem srednjem tečaju za CHF Hrvatske narodne banke na dan isplate zajedno sa zateznim kamatama na pojedine iznose, za r...

23
Gž 441/2023-2; 22.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba povučena (točka I. izreke) te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 497,71 eura (točka II. izreke), dok je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troška parničnog postupka u iznosu od 373,28 eura  (točka III....

24
Gž 859/2022-3; 22.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je glede oporuke pred svjedocima od 15. veljače 2013. ostavitelja pok. M. S., OIB: …, iz P., ništetna odredba kojom se bilo što ostavlja tuženici i to dijelovi oporuke koji glase: "za svog nasljed...

25
Gž Ovr 319/2023-2; 22.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba ovršenika od 14. ožujka 2023. podnesena protiv rješenja o ovrsi poslovnog broja Ovr-3624/21 od 15. prosinca 2021. (točka I. izreke) i odgođena je ovrha po službenoj dužnosti do pravomoćnog dovršetka parničnog postupka koji se vodi kod prv...

26
Gž 64/2023-3; 22.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: 1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: I. Utvrđuje se opozvanim Ugovor o darovanju nekretnine i Sporazum o zasnivanju osobne služnosti plodouživanja sklopljen između G. I. iz Z.,  OIB: … kao darovateljice i plodouživateljice i S....

27
Gž 1074/2022-2; 22.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. K. poslovnog broja Ovrv-7/2020 od 9. siječnja 2020. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju tražbinu u iznosu od 157,69 eura (1.188,13 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1eur=7,53450 kuna) sa ...

28
Gž 426/2024-2; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika i potvrđeno je rješenje o pristojbi istoga suda poslovni broj: 34 P-167/2021-15 od 2. studenog 2023., kojim je tuženiku naloženo platiti sudsku pristojbu za žalbu protiv presude u iznosu od 79,63 EUR/599,97 kn. 2. Navedeno rješenje pravovremeno izj...

29
Gž 714/2023-3; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu koji je tuženik istaknuo u odgovoru na tužbu, a temelji ga na činjenici da je njegovo mjesto boravka Z., . pa bi mjesno nadležan bio Općinski građanski...

30
Gž R 64/2023-8; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke tuženiku je naloženo isplatiti 1.tužiteljici isplatiti iznos od 6.648,07 kn sa zateznom kamatom po stopi i u tijeku na pojedine iznose kao u izreci presude kao i naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 2.250,00 kn sa zateznom kamatom, točkom II. ...

31
Gž 898/2023-2; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom i rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J.2 u Zagrebu, poslovni broj Ovrv-43090/19 od 20. siječnja 2021. u kojem je naloženo prvotuženiku i drugotuženiku platiti tuž ...

32
Gž Ob 19/2024-2; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: »I. Ovaj sud oglašava se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. II. Nakon pravomoćnosti ovoga rješenja predmet će se ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Opsijeku kao stvarno nadležnom sudu." 2. Protiv navedenog rješenja ža .....

33
Gž 1456/2024-2; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba paničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava predviđenih odredbom čl. 353. st. 1. tič. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne no ...

34
Gž 178/2023-3; 21.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužiteljica dosjelošću stekla pravo vlasništva nekretnina upisanih u zk.ul.br. … k.o. G. P., k.č.br. … oranica podkućnica sa 614 čhv (2208 m2), što je tuženica dužna priznati i trpjeti temeljem presude upis prava vlasništva na predmetnim nekretninama ...

35
Gž 917/2022-3; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I/ izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-1123/2019 od 10. srpnja 2019. određena udaljenjem ovršenika i uklanjanjem svih njihovih stvari te predajom bez osoba i stvari ov...

36
Gž 1569/2022-5; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom usvojen tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 6.198,99 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine obroke i to po osnovi ništetnosti promjenjive kamatne stope, te iznos od 54.362,00 kn sa zateznom kamatom po osnovi ništetnosti valutne klauzule, dakle odredbi Ugovora o kredit...

37
Gž 462/2023-4; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijane presude naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.777,69 EUR/13.394,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. srpnja 2019. do isplate, u roku od 15 dana. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 331,81 EUR/2.500,00 kuna sa z...

38
Us I 733/2024-2; 20.3.2024 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Dana 18. ožujka 2024. tužitelj je podnio tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja o ovrsi Porezne uprave, Područnog ureda S. KLASA: UP/I-410-23/21- 002/3092, URBROJ: 513-07-17-01/21-08 od 16. studenoga 2021., ocjenjujući da ono nije zakonito i da je utemeljeno na poreznom rješenju od 16. stude...

39
Gž 221/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama od 19.listopada 2023. poslovni broj Psp-11/2022-24, odlučeno je: „I.Time što su dana 02. i 03. svibnja 2022.godine tuženici porušili zid dužine cca 5,5 m, visine cca 1,5 m i širine cca 80 cm izgrađen na dijelovima k.č.,...

40
Gž 230/2024-3; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Koprivnici, poslovni broj: 16  Sp-1075/2023-6., od 6. veljače 2024., riješeno je: I. Otvara se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača Ž. M., OIB…, K.. II. Zaključuje se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača Ž. M., OIB…, K. III. Oslobađa ...

41
Gž 765/2023-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu od 20.rujna 2023. broj: R1-7/2022-23 riješeno je: " I.Proglašava se nestala osoba J. L. s posljednjim prebivalištem u Z., K., OIB…, umrlom. II. Kao dan smrti J. L. s posljednjim prebivalištem u Z., OIB… određuje se 23. veljače 2019. III.Nalaže se predlagat...

42
Kž 253/2023-6; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Novom Zagrebu, po sucu pojedincu, proglasio je krivima I. opt. M. J. zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz čl. 325. st. 1. Kaznenog zakona (KZ/11.) i II. opt. pravnu osobu Trg. društvo P. produkcija j.d.o.o. iz Z., zastupanu po predstavniku...

43
Gž Ovr 259/2023-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. Radi osiguranja novčane tražbine tužitelja/predlagatelja osiguranja prema tuženiku/protivniku osiguranja u iznosu od 22.245,36 eura/167.607,67 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim kamatama koje teku od 24.05.2023. g. pa do isplate, o ...

44
Gž 229/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja poslovni broj Psp-90/2023- 9 od 6. rujna 2023. riješeno je: ''I Radi osiguranja predlagateljeve nenovčane tražbine pristupa vodnoj građevini na nekretnini označenoj kao č. zem. B3 (k. č . zem. B4 K.O. A3 kao i korištenja iste radi obavlj ...

45
Gž Zk 15/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Splitu Stalna služba u Trogiru, poslovni broj: Z-38058/2023., od 27. rujna 2023., u točki I. izreke, odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagatelja za pokretanjem i provođenjem pojedinačnog ispravnog postupka na čest. zgr. B2 bez kulture površine 160m2 upi...

46
Gž 739/2023-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Prihvaća se djelomično prigovor tuženika te se preinačuje rješenje Općinskog suda u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli poslovni broj Pn-22/2020 od 29. rujna 2023. u toč. I/ izreke pa se nalaže tuženiku E. o. - dioničko društvo za osiguranje imovine ...

47
Gž 365/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Utvrđuje se da je tuženica R. D., OIB: ..., Z., smetala tužiteljicu A. G. R., OIB: ..., V. G., u posljednjem mirnom i faktičnom posjedu stana u V. G. na adresi ... koji se stan nalazi u stambenoj zgradi izgrađenoj na z.k.č.br. 1002/3 k.o...

48
Gž Ovr 125/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Obustavlja se ovršni postupak.“ 2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj 28. veljače 2024. zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91., 91/92...

49
Gž 1380/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Koprivnici poslovni broj: Povrv-147/2023-15 od 13. prosinca 2023. pod stavkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 39,54 EUR/297,91 kunu1. Stavkom II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 150,20 EUR/...

50
Gž 1387/2024-2; 20.3.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: I Pozivaju se M. M.1 (OIB B2 ), A7 , J. P. (OIB B3 ), A6 , M. M.2 (OIB B4 ), A3 i Z. M. (OIB B5 ), Zagreb, ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud