Poredano po:

Broj dokumenata: 1174

1
Pravna regulacija sudjelovanja djece u umjetničkim, audiovizualnim, promidžbenim aktivnostima i oglašavanju na internetu · U središtu

Datum: 7.12.2023

Danas je sve više djece koja se bave umjetničkim, scenskim i audiovizualnim aktivnostima, odnosno glume, plešu ili nastupaju u kazališnim predstavama, filmovima ili reklamama, kako uz naplatu tako i bez naplate. Međutim, za razliku od naplatnog sudjelovanja djece u spomenutim aktivnostima za postup...

2
Isplata dara za djecu i drugih prigodnih nagrada · U središtu

Datum: 5.12.2023

Polako se približava kraj godine i sve smo bliže božićnim i novogodišnjim praznicima, a za poslodavce to u većini slučajeva znači planiranje isplate prigodnih nagrada, ali i darova za djecu radnika. Možemo reći kako je mjesec prosinac u pravom smislu riječi mjesec darivanja. U nastavku članka autor ...

3
Ocjenjivanje i vrednovanje rada državnih službenika u RH · U središtu

Datum: 4.12.2023

U kontekstu Prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, u članku se analizira reguliranje instituta vrednovanja rada državnih službenika te sustav ocjenjivanja koji se provodi u Republici Hrvatskoj.

4
Kratki pregled Prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći · U središtu

Datum: 30.11.2023

18. kolovoza 2023. u saborsku proceduru upućen je Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći (dalje u tekstu: Prijedlog Zakona) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na 18. sjednici, 17. listopada 2023. donesen je zaključak da se prihvaća prijedlog Zakona. Autorica ovog članka ukr...

5
Prikaz Prijedloga novog Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 27.11.2023

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima kojim bi se upravni sporovi trebali ubrzati, a i ojačati pravna zaštita.

6
Privremeno uzdržavanje djece · U središtu

Datum: 21.11.2023

Zakonom o privremenom uzdržavanju  („Narodne novine“, broj: 92/14, dalje: Zakon) 1   uređeno je pitanje privremenog uzdržavanja djeteta u slučajevima kada roditelj koji ne stanuje s djetetom ili baka i djed po tome roditelju u cijelosti ili djelomično ne ispunjavaju svoju zakonsku obvezu uzdržav...

7
Obeshrabrujući učinak na profesiju odvjetnika - kaznena osuda zbog predstavke na rad sudca · U središtu

Datum: 20.11.2023

Jamstvo slobode mišljenja i izražavanja misli prema kojem sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja ustavno je i konvencijsko jamstvo koje u specifičnim okolnostima ...

8
Medijacija (mirenje) u slučaju maloljetničke delinkvencije · U središtu

Datum: 16.11.2023

Mirenje, odnosno medijacija, posredovanje ili potpomognuto pregovaranje je postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem sudionici nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više medijatora koji im pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje. 1

9
Sud Europske unije: nepoštena odredba ugovora o potrošačkom kreditu koji je osiguran obiteljskim domom · U središtu

Datum: 14.11.2023

9. studenog 2023. Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud) objavio je priopćenje za medije broj 169/23 u svezi presude donesene u predmetu C-598/21 povodom zahtjeva za prethodnu odluku 1  koji je 28. rujna 2021. uputio slovački Krajský súd v Prešove u postupku između tužitelja SP, CI...

10
Nekorištenje prava na odmor (stanku) pravo ili novčano potraživanje radnika s prikazom sudske prakse · U središtu

Datum: 9.11.2023

Zakonom o radu   ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.)(dalje u tekstu: Zakon o radu) uređeni su odmori i dopusti radnika. Pravo na odmor i dopust obuhvaća pravo na (dnevnu) stanku/pauzu, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor te plaćeni i neplaćeni dopust.

11
Prava i povlastice osoba s invaliditetom – tjelesnim oštećenjem · U središtu

Datum: 8.11.2023

Osobe s invaliditetom često nisu upoznate s pravima i povlasticama koje na temelju zakonskih i podzakonskih propisa mogu ostvariti, a na ostvarivanje kojih u najvećoj mjeri utječe stupanj invaliditeta, odnosno postotak tjelesnog oštećenja.

12
Pravno pravilo in dubio pro reo · U središtu

Datum: 6.11.2023

Prema pravnom pravilu in dubio pro reo dvojbu o postojanju činjenica treba riješiti na način koji je za okrivljenika povoljniji.

13
Reguliranje digitalnih radnih platformi · U središtu

Datum: 3.11.2023

U Europskoj uniji više od 28 milijuna ljudi, većinom mlađih generacija, radi putem digitalnih radnih platformi, te se procjenjuje da će do 2025. godine ta brojka narasti na 43 milijuna. Najčešće se pojavljuje vezano uz aktivnosti vožnje, odnosno dostave, zatim u segmentu domaćinstva, ali i vezano uz...

14
Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 2.11.2023

Na e-savjetovanju je do 01.10.2023. bio Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću. Novi Pravilnik bi trebao zamijeniti i dalje važeći Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u...

15
Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama · U središtu

Datum: 31.10.2023

Dodatku III. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prethodili su pregovori u kojima su predstavnici sindikata javnih službi u Republici Hrvatskoj na sastancima s Vladom iznijeli svoje konkretne zahtjeve u vezi s izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugov...

16
Jednakost plaće za jednak rad (s prikazom sudske prakse) · U središtu

Datum: 30.10.2023

Diskriminacijom se u smislu članka 1. stavka 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj: 85/08. i 112/12., dalje: Zakon) smatra stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog u...

17
Rad u dječjem vrtiću posredstvom ovlaštenih studentskih centara · U središtu

Datum: 26.10.2023

Mnogi dječji vrtići koriste rad studenata. To posebice dolazi do izražaja kod radnog mjesta odgojitelja predškolske djece, za kojim postoji stalna potreba, budući da se radi o deficitarnom zanimanju. Rad putem ovlaštenih studentskih centara podrobno uređuje Zakon o obavljanju studentskih poslova ...

18
Odluka o najmu stanova Grada Zagreba · U središtu

Datum: 25.10.2023

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 5. listopada 2023. novu Odluku o najmu stanova kojom se uređuju uvjeti, mjerila i postupci za davanje u najam stanova kojima upravlja Grad Zagreb, koja će zamijeniti dosadašnju Odluku o najmu stanova ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 22/09., 3/12....

19
Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 23.10.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 10. listopada 2023. u javno savjetovanje  Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću .

20
Savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi · U središtu

Datum: 18.10.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Cilj izmjena je omogućiti kvalitetnije osnovnoškolsko i srednjoškolsko odgojno-obrazovno iskustvo te postizanj...

21
ZUP IT – "Jedinstveni informacijski sustav za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku" i DMS (Document Management System) - sustav za upravljanje dokumentima · U središtu

Datum: 17.10.2023

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09., 110/21.) (dalje u tekstu: ZUP) je temeljni postupovni zakon koji primjenjuju javnopravna tijela prilikom odlučivanja o pravima, obvezama ili pravnim interesima stranaka što ga čini važnim dijelom sustava pravne zaštite građana. Baš zbo...

22
Parkiranje – udaljenost od prometnih površina i cestovnih objekata · U središtu

Datum: 13.10.2023

Na ulicama, posebno gradskim, često nailazimo na situacije u kojima su automobili parkirani neposredno uz pješački prijelaz ili uz raskrižje, pa ćemo u tom smislu u nastavku ovog teksta dati prikaz relevantnih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se regulira problematika mogućnos...

23
Što donose Nove izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija? · U središtu

Datum: 9.10.2023

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je u Hrvatskome saboru 2015. godine, te je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 82/15. Zakon je donesen u cilju usklađivanja s Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. godine o...

24
Sloboda javnog okupljanja i pravo na mirno okupljanje · U središtu

Datum: 6.10.2023

Sloboda, pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed danas se smatra neupitnom i jednom od najviših stečevina slobodnih društava (dakle i današnjih demokratskih društava). Navedeno pravo zaštićeno je i Ustavom Republike Hrvatske (dalje Ustav) kao najvišim pravim aktom. Člankom dajemo osvrt na javnu...

25
Izdavanje potvrda i mišljenja u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 2.10.2023

Izdavanje potvrda i mišljenja spada u javne ovlasti dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

26
Zakonodavac Europske unije priprema pravni okvir o umjetnoj inteligenciji · U središtu

Datum: 29.9.2023

U lipnju ove godine Europski parlament objavio je svoje stavove o zakonodavnom prijedlogu Komisije o uređenju umjetne inteligencije. Time su ispunjeni uvjeti za pokretanje "trijaloga", zakonodavnog postupka pregovaranja o Uredbi. Autor u članku analizira opće napomene o prijedlogu Uredbe, zakonodavn...

27
Pravo i postupak obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika · U središtu

Datum: 27.9.2023

U svakom pravnom sustavu, zaštita prava i sigurnosti žrtava zločina ima veliku važnost. Jedan od ključnih aspekata ove zaštite je zakonska obveza obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika. Ovim člankom osvrnut ćemo se na pravnu regulativu koja uređuje pravo obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenik...

28
Međunarodni ugovori: „ispod ili iznad Ustava?“ · U središtu

Datum: 25.9.2023

Ovo izlaganje bavi se položajem međunarodnih ugovora u hijerarhiji propisa te problematikom nadzora ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Hrvatskoj. Za cilj ima prikazati kako su međunarodni ugovori inkorporirani u domaće pravo i kako Ustavni sud postupa u slučaju nesukladnosti Ustava i međuna...

29
Prijevoz djece autobusom · U središtu

Datum: 13.9.2023

S obzirom na nedavni početak školske godine te da se veliki broj školske djece prevozi do škole autobusima, kao i na maturalna putovanja, nalazimo shodnim nešto više reći o ovoj problematici u okviru odredbi relevantnih propisa.

30
Zvučni žig EU-a: Nema registracije za dječju pjesmicu zbog nedostatka razlikovnosti · U središtu

Datum: 11.9.2023

Dok se tradicionalno zaštitni znak sastojao samo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije ( verbalni žig ) ili pak upotrebe nestandardnih znakova, stilizacije ili izgleda, grafičke značajke ili boje ( figurativni žig ), uključujući i žigove koji se...

31
Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja - neimenovani ugovor u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 8.9.2023

Neimenovani (inominantni, bezimeni) ugovor je ugovor koji nije posebno uređen propisom niti nazvan posebnim nazivom, no stranke ga mogu sklapati u skladu sa općim pravilima ugovornoga prava.

32
Troškovi upravnog spora na teret drugostupanjskog tijela zbog propusta prvostupanjskog tijela · U središtu

Datum: 4.9.2023

Pasivnost prvostupanjskog tijela u upravnom postupku može dovesti do dosuđenja troškova upravnog spora na teret drugostupanjskog tijela, kao tuženika u sporu pokrenutom zbog šutnje uprave, u situacijama na koje drugostupanjsko tijelo nema utjecaja. Analizirane su opcije koje su s time u vezi na ras...

33
Prekršaj roditelja učenika osnovne škole · U središtu

Datum: 30.8.2023

S obzirom na skorašnji početak školske godine 2023./2024. (4. rujna 2023.) 1  nalazimo shodnim nešto reći o predviđenom prekršaju za roditelje učenika osnovne škole iz članka 152. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

34
Izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti · U središtu

Datum: 29.8.2023

Pravo na slobodu nacionalnog izjašnjavanja razumijeva pravo hoće li se osoba i kako nacionalno izjasniti, kao i pravo na promjenu tog izjašnjavanja tijekom života. Činjenica nacionalne pripadnosti se ne dokazuje, osim kada je to posebno propisano (npr. u predmetima privilegiranog stjecanja hrvatskog...

35
Europski odbor za zaštitu podataka usvojio obvezujuću odluku u predmetu TikTok koja se odnosi na problematiku obrade osobnih podataka djece · U središtu

Datum: 17.8.2023

TikTok Technology Limited (u daljnjem tekstu: TikTok) jedna je od najpopularnijih digitalnih platformi globalno s preko milijardu aktivnih korisnika u više od 150 zemalja svijeta, a izrazito velik broj korisnika upravo su mladi i to djeca i maloljetnici.

36
Klasificirani podaci i tajni podaci nisu sinonimi · U središtu

Datum: 14.8.2023

Tajni podaci širi su pojam od klasificiranih podataka. Svojstvo klasificiranih podataka nemaju službena tajna, poslovna tajna, profesionalna tajna, ni druge vrste tajni koje ne ulaze u doseg Zakona o tajnosti podataka.

37
Je li Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama diskriminatorna i protuustavna? · U središtu

Datum: 8.8.2023

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 16. lipnja 2023. donijela Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama .

38
Europsko jamstvo za djecu · U središtu

Datum: 1.8.2023

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog akcijskog plana za provedbu preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu („Narodne novine", br. 87/23.). Ukupna financijska sredstva potrebna za provedbu Nacionalnog akcijskog plana su osigurana i plani...

39
"Vjerodostojno tumačenje" nesuglasno s ustavnim načelima vladavine prava i trodiobe vlasti - prikaz odluke Ustavnog suda RH · U središtu

Datum: 26.7.2023

Institut vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja u pravnom poretku Republike Hrvatske, kao ovlaštenje Hrvatskog sabora da daje ili ne daje vjerodostojno tumačenje zakona kao i sam postupak davanja ili nedavanja vjerodostojnog tumačenja zakona  ima dugu tradiciju te je bio propisan i u prethodnom pra...

40
Obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kod prirodnih nepogoda · U središtu

Datum: 24.7.2023

Svjedoci smo sve većih posljedica klimatskih promjena čiji se negativni učinci odražavaju ne samo na okoliš, nego i na ljudske živote. Kao očigledni primjer tih promjena možemo vidjeti sve jača nevremena (posebice u proljetno-ljetnom periodu) koja uništavaju sve pred sobom, uključujući i poljoprivr...

41
Javno iskazivanje vjere · U središtu

Datum: 21.7.2023

Suvremena demokratska društva današnje Europe pluralna su ne samo s motrišta raznovrsnih političkih svjetonazora, već je prisutno i šaroliko bogatstvo raznih kultura, naroda i vjerskih opredjeljenja. Vjera kao jak izraz osobnog identiteta pojedinca, skupina i naroda susreće se s izazovima konfronta...

42
Novine u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja · U središtu

Datum: 17.7.2023

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju uređuje se obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, opseg prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava i obveze osoba obvezno osiguranih prema Zakonu, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja, kao i prava i obveze nositelja obveznoga ...

43
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ · U središtu

Datum: 13.7.2023

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj s...

44
Električni romobili – što kada šteta nastane upotrebom električnog romobila kao osobnog prijevoznog sredstva? · U središtu

Datum: 5.7.2023

Neovisno o tome jeste li pobornik novijih modela prijevoznih sredstava, zasigurno ste primijetili kako je posljednjih godina sve veća prisutnost električnih romobila i monocikala te električnih automobila na hrvatskim prometnicama i nogostupima. Dok su jedni oduševljeni novim mogućnostima prijevoza...

45
Obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad: Prednosti za radnike i poslodavce · U središtu

Datum: 3.7.2023

Napretkom tehnologije sve se brže mijenja način na koji se obavljaju poslovi pa su poslodavci i radnici suočeni s potrebom da prate te promjene. Dodatnim obrazovanjem omogućeno je radnicima da se brže prilagode promjenama i iskoriste nove mogućnosti koje tehnologija pruža. Osposobljeni radnici imaj...

46
Odluka o visini regresa za 2023. godinu u državnoj i javnoj službi i isplata privremenog dodatka na plaću u državnim i javnim službama · U središtu

Datum: 28.6.2023

Na 226. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 15. lipnja 2023. godine donesene su dvije Odluke koje se odnose na državnu i javnu službu, Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu („...

47
Odgovornost političara za korištenje društvenih mreža u političke i izborne svrhe zbog govora mržnje od strane trećih osoba · U središtu

Datum: 26.6.2023

Jamstvo slobode mišljenja i izražavanja misli prema kojem sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja ustavno je i konvencijsko jamstvo koje u specifičnim okolnostima ...

48
Kratki pregled novog Zakona o izvanparničnom postupku · U središtu

Datum: 21.6.2023

Hrvatski sabor je 24. svibnja 2023. godine donio Zakon o izvanparničnom postupku . Predmetni zakon stupio je na snagu 10. lipnja 2023. godine. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke novine koje ovaj zakon donosi u hrvatski pravni sustav.

49
Dodatan rad radnika u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 19.6.2023

Radnik koji radi kod jednog poslodavca može dodatno raditi kod drugoga poslodavca najduže osam sati tjedno . Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine, br. 151/22.) podrobno je propisana materija dodatnog rada.

50
Promet na cesti – jeste li znali? (prometni znakovi) · U središtu

Datum: 15.6.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekrša...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta