Poredano po:

Broj dokumenata: 921

1
Agencija za zaštitu osobnih podataka o zakonitosti obrade osobnih podataka ispitanika koji proizlaze iz EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju · U središtu

Datum: 29.11.2021

Dana 16. studenog 2021. godine, Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP) je izdala priopćenje   koje se odnosi na ocjenu zakonitosti obrade osobnih podataka u kontekstu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, s...

2
Što donosi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima? · U središtu

Datum: 26.11.2021

Nakon provedenog savjetovanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima,  pristupilo se izradi Prijedloga. U ovom članku autorica donosi pregled novina koje su predložene, te se Zakon trenutno nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru.

3
Povijest Zakona o općem upravnom postupku i njegova važnost u primjeni · U središtu

Datum: 25.11.2021

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine“ br. 47/09.- u daljnjem tekstu ZUP) jedan je od najvažnijih zakona u Republici Hrvatskoj. ZUP kao opći postupovni zakon primjenjuje se u svim upravnim stvarima, a samo je određena pitanja upravnog postupka posebnim zakonima dopušteno urediti drukči...

4
Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita · U središtu

Datum: 24.11.2021

Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

5
Granično prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila na cesti · U središtu

Datum: 17.11.2021

U odredbama članka 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC) uređena je dopuštena b...

6
Sud EU-a: Doseg pojma „radno vrijeme” u odnosu na dežurstvo u stanju pripravnosti · U središtu

Datum: 16.11.2021

Sud EU-a pojašnjava u kojoj se mjeri dežurstva u stanju pripravnosti mogu kvalificirati kao „radno vrijeme” s obzirom na Direktivu 2003/882.

7
Vrhovni sud RH odlučio da državnim službenicima u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. ne pripada pravo na uvećanje plaće od 6% kako to pripada javnim službenicima · U središtu

Datum: 15.11.2021

Posljednjih nekoliko mjeseci u sudskoj praksi aktualno je pitanje je pripada li i državnim službenicima i namještenicima pravo na uvećanje plaće od 6% u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017., kako to pravo pripada javnim službenicima i namještenicima. Vezano uz to pitanje Vrhovni sud Republ...

8
Promjena načina ugovaranja i novi iznos minimalne neto plaće u 2022. godini · U središtu

Datum: 8.11.2021

Hrvatski sabor je dana 29.10.2021. godine većinom glasova izmijenio Zakon o minimalnoj plaći koji propisuje njezino obvezno ugovaranje u bruto iznosu. Drugim riječima to konkretno znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu, koja do kraja ove godine izn...

9
Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju · U središtu

Datum: 5.11.2021

Glavni cilj Globalne konvencije je uspostavljanje međunarodnog normativnog instrumenta za priznavanje na globalnoj razini. Time će se osnažiti međuregionalna akademska mobilnost, te promicati međunarodna suradnja u visokom obrazovanju i cjeloživotno učenje.

10
Analiza presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je ugovor o kreditu u eurima utvrđen ništetnim · U središtu

Datum: 4.11.2021

Općinski građanski sud u Zagrebu (dalje u tekstu: Sud) presudom posl. br. P-206/20-63 od 27. listopada 2021. utvrđuje ništetnim (u konkretnoj situaciji potrošački) Ugovor o kreditu kojim je Kreditor, Banka, stavila na raspolaganje korisniku kredita iznos kunske protuvrijednosti od 15.200,00 EUR obra...

11
Pravna zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad · U središtu

Datum: 3.11.2021

Pod utjecajem različitih čimbenika u radnim procesima sve su učestaliji zdravstveni problemi radnika koji se negativno odražavaju na njihovu radnu učinkovitost te time posredno i na poslovanje poslodavaca. U situacijama kada radnici nisu zdravstveno sposobni obavljati radne zadatke i pridonositi ra...

12
Sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja dospjelog poreznog duga · U središtu

Datum: 2.11.2021

Upravni ugovor je dvostrani pravni akt kojega država, odnosno drugo javnopravnotijelo sklapa s trećim osobama radi ostvarivanja određenog cilja šireg društvenog interesa te pod uvjetima utvrđenim posebnim propisima. To je ugovor sklopljen uime jednoga ili više javnih subjekata, a prema režimu javnog...

13
Raspisivanje oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme za iste poslove u različitim razdobljima · U središtu

Datum: 28.10.2021

Razmotreno je pitanje raspisivanja oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, kada se dio izvršitelja prima na kraće, a dio njih na duže razdoblje.

14
Oduzimanje automobila originalnim ključem iz nezaključane garaže nije teška krađa · U središtu

Datum: 27.10.2021

Recentnom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: III Kr- 52/2021-5 od 1. rujna 2021., prihvaćen je zahtjev osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda OsVt broj: K-138/2013-162 od 26. siječnja 2018. i presuda ŽsŠi broj: Kž- 119/2018-5 od 24. rujna 2020. Os...

15
Zaštita fotografije kao autorskog djela · U središtu

Datum: 22.10.2021

Često se susrećemo sa situacijama da se fotografije koje određeni autor snimi i na odgovarajući  način učini dostupnima javnosti koriste od strane drugih osoba nezakonito tj. bez autorova odobrenja. Ovaj članak ima za cilj prikazati kako je hrvatsko zakonodavstvo sljedeći europsku pravnu stečevinu z...

16
Što donosi Prijedlog novog Zakona o obrazovanju odraslih · U središtu

Datum: 21.10.2021

Prvotni Zakon o obrazovanju odraslih kojim se prvi put zasebno uredio sustav obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj donesen je 2007. godine. Nakon donošenja dva puta je izmijenjen, i to radi usklađivanja sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije („Narodne novine“ br. 107/0...

17
Novela Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 15.10.2021

Uvođenjem dostave putem informacijskog sustava ubrzat će se i skratiti trajanje upravnog spora, smanjit će se troškovi postupka, a također će se time  omogućiti bolja zaštita života i zdravlja ljudi s obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19.

18
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole u upravnom postupku – najčešći prigovori vozača · U središtu

Datum: 14.10.2021

Kada vozač u dvogodišnjem razdoblju počini prekršaje protiv sigurnosti cestovnog prometa zbog kojih dosegne određeni broj negativnih prekršajnih bodova, u upravnom postupku mu se ukida i oduzima vozačka dozvola. Analiziran je normativni okvir ove vrste upravne stvari, kao i tri najčešće vrste prigov...

19
Mogu li Okvirna mjerila za rad sudaca biti oblik nedozvoljenog pritiska na neovisnost suca? · U središtu

Datum: 13.10.2021

Budući da se opet mijenja  Zakon o sudovima , priprema se i izmjena postojećih Okvirnih mjerila za rad sudaca, pa autorica u ovom radu skreće pozornost na dosadašnje izmjene tih pravila te na neka nelogična rješenja iz kojih se ne može zaključiti koji su to objektivni kriteriji služili kao podloga z...

20
Uvođenje elektroničke ovrhe (e-ovrhe) · U središtu

Datum: 11.10.2021

Ovrhe i dalje predstavljaju značajan problem velikom broju hrvatskih građana čiji se negativni efekti prvenstveno odražavaju na solventnost kućnih budžeta, a potom i na druge aspekte života. Stoga je zakonodavac kroz nekoliko zakonskih intervencija pokušao adekvatno urediti Ovršni zakon kako bi s...

21
Novosti u Zakonu o elektroničkim medijima · U središtu

Datum: 8.10.2021

Hrvatski je sabor 1.10.2021. većinom glasova, u prvom jesenskom glasovanju, donio Zakon o elektroničkim medijima. U ovom članku donosimo pregled najvažnijih novina koje donosi novi Zakon.

22
Priznavanje braniteljskog statusa: posebno pravno uređenje pripadnika Narodne zaštite · U središtu

Datum: 7.10.2021

Status hrvatskog branitelja ne priznaje se za sve oblike doprinosa hrvatskome ratnom naporu, već za one vrste angažmana koje udovoljavaju kriterijima formacijske pripadnosti i bitnih obilježja ratnog angažmana. Analizirane su opće pretpostavke za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, kao i poseb...

23
Nagrada i naknada troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku – problemi u praksi sa stajališta ovrhovoditelja · U središtu

Datum: 5.10.2021

U Republici Hrvatskoj je početkom godine, točnije 11. veljače 2021., na snagu stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku ("Narodne novine" br. 9/21.- dalje u tekstu: Pravilnik). U članku se ukazuje na proturječnost odredbi Pravilnika koje su rezultirale različit...

24
Socijalni kriteriji kod poslovno uvjetovanog otkaza – neki supstantivni aspekti · U središtu

Datum: 1.10.2021

Članak se bavi postupkom donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu. Fokus ćemo, većinom kroz proučavanje relevantne sudske prakse, staviti na tzv. socijalne kriterije o kojima poslodavac mora voditi računa pri donošenju odluke kojem će radniku dati poslovno uvjetovani otkaz i pozabaviti se neki...

25
Poništavanje i ukidanje upravnih i sudskih odluka u upravnome procesnom pravu · U središtu

Datum: 30.9.2021

Za razliku od regulacije usvajanja pravnih lijekova u drugim vrstama pravnih postupaka, u upravnom postupku i upravnom sporu poništavanje nižestupanjske odluke prevladavajuća je opcija, dok je ukidanje odluke predviđeno znatno rjeđe (i to samo povodom izvanrednih pravnih lijekova).

26
Definiranje fiksnog i varijabilnog dijela plaće i oblici nagrađivanja uspješnosti zaposlenika · U središtu

Datum: 27.9.2021

Definicija “plaće” na prvi se pogled može učiniti prilično jednostavnom i moguće ju je maksimalno simplificirati kao “novčano primanje koje isplaćuje poslodavac zaposleniku za njegov obavljeni rad i to u nekom pravilnom vremenskom razmaku (u RH je to najčešće mjesečno)”. Nadalje, pojednostavljujući...

27
Naknada troška sastava žalbe protiv rješenja o troškovima postupka · U središtu

Datum: 24.9.2021

S obzirom na to da je nedavno Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti podnesenom protiv pravomoćnog rješenja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske kojim je, uz ostalo, odbijen zahtjev za naknadu troškova prekršajnog postupka na ime nužnih izdataka i nagrade b...

28
Pravno reguliranje studentskih poslova · U središtu

Datum: 23.9.2021

Pred nama je nova akademska godina koja će sa sobom donijeti brojne izazove kako za voditelje nastavnih procesa, tako i za same studente, i to u sjeni epidemioloških zbivanja. S početkom akademske godine ponovno će se aktualizirati i studentski poslovi. Naime, studentima obavljanje studentskih poslo...

29
Tumačenje prijelaznih odredbi novog Općeg poreznog zakona povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 28/2021-6 od 25. svibnja 2021. · U središtu

Datum: 22.9.2021

U radu autori obrađuju novu nedoumicu koja se pojavila u primjeni instituta porezne zastare, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske o tom spornom pitanju i presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj:  U-zpz 28/2021-6  od 25. svibnja 2021. u kojoj je zauzeto suprotno pravno shvaćanje i ko...

30
Poslovna tajna u radnim odnosima · U središtu

Datum: 20.9.2021

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovnim odnosima te predstavljaju alat za jačanje konkurentnosti i upravljanje istraživačkim i razvojnim inovacijama kojima se utječe na povećanje ukupne vrijednosti poduzeća. Općenito se tajnom smatra svaki podatak koji je poznat samo određenom broju osoba i ...

31
Usmena rasprava kao dio upravnog spora u predmetima javne nabave · U središtu

Datum: 16.9.2021

U svakom sudskom postupku institut usmene rasprave zauzima posebnu poziciju. Izuzetak u tom pogledu ne predstavlja ni upravnosudski postupak. Niti okolnost da je upravnosudski postupak često naslonjen na prethodni upravni postupak ništa ne mijenja na stvari. Štoviše, upravo je to razlog da se usmenu...

32
Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2021. godine · U središtu

Datum: 13.9.2021

Nakon proteka 10 godina od zadnjeg Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011., ove godine u rujnu počinje Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj, sa stanjem na dan 31. kolovoza 2021. godine.

33
Obiteljska medijacija · U središtu

Datum: 10.9.2021

Dugotrajna karantena i socijalna izolacija pridonijele su značajnom porastu nasilja u obitelji i između partnera. Po procjenama MUP-a obiteljsko nasilje bilježi rast od 40% u odnosu na razdoblja prije uvođenja karantene. S obzirom na razorne posljedice nasilja, njegova prevencija je zakonski, etičk...

34
Novi rok za podnošenje zahtjeva za otkup stanova u vlasništvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 9.9.2021

Dana 8. srpnja 2021. godine na sjednici Vlade donesena je nova Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske  koja je stupila na snagu 17. srpnja 2021. godine ("Narodne novine“ br. 78/21.- dalje u tekstu: Odluka). Odlukom se propisuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu odnosno ...

35
Agencija za privremeno zapošljavanje i odredbe ugovora o ustupanju radnika · U središtu

Datum: 8.9.2021

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova.

36
Aktualnosti u pitanju zastarijevanja restitucijskih zahtjeva u slučaju Franak · U središtu

Datum: 6.9.2021

Pravomoćnim okončanjem kolektivnog spora u slučaju Franak u pogledu ništetnosti valutne klauzule i jednostrano promjenjive kamatne stope te istovremenim parnicama u kojima potrošači individualnim tužbenim zahtjevima nastoje ostvariti restituciju novčanih iznosa koji proizlaze iz ništetnosti gore nav...

37
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi stupa na snagu s 1. rujnom 2021. godine · U središtu

Datum: 31.8.2021

U Narodnim novinama broj 92/2021 od 20.08.2021. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi , a odredbom čl.11 iste propisano je da stupa na snagu dana 01. rujna 2021. godine pa koristimo trenutak kako bismo vas pravovremeno informirali o svim novinama koje ona don...

38
Obvezno cijepljenje (djece) u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH · U središtu

Datum: 30.8.2021

Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP ili Sud) u travnju 2021. donio je jednu povijesnu presudu. S obzirom na trenutnu aktualnost pravnih pitanja iz te odluke, sve članice Europske unije, ali i šire, izvijestile su svoje građane o postojanju ove presude. Riječ je o presudi u kojoj se ESLJP prvi...

39
Pravo radnika na naknadu za odvojen život od obitelji · U središtu

Datum: 27.8.2021

Naknada za odvojeni život od obitelji je naknada koja se isplaćuje radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu koje je različito od mjesta gdje stanuje radnik, a pritom je radnik odvojen od svoje obitelji. U tom slučaju, pod obitelji se podrazumijevaju: bračni drug, djeca, posvojenici, pastorci i...

40
Zaštita radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu · U središtu

Datum: 25.8.2021

U ovome članku osvrnut ćemo se na najznačajnije odredbe Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu ("Narodne novine" br. 73/21.) kojim se propisuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi tim napor...

41
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama - osvrt na uređenje prometovanja el. romobila · U središtu

Datum: 23.8.2021

U prometu na cestama još uvijek ima prostora za poboljšanja koja bi mogla smanjiti broj stradavanja na prometnicama. Između ostalog, trenutno važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne regulira upravljanje električnim romobilima, odnosno gdje se njima može voziti, dozvoljenu brzinu, kazne za...

42
Prekovremeni rad u školi · U središtu

Datum: 18.8.2021

Svaki rad učitelja, nastavnika i bilo kojeg drugog radnika duži od sati ugovorenih ugovorom o radu smatra se prekovremenim radom, bez obzira radi li se o punom ili nepunom radnom vremenu. Zakonom o radu propisana je mogućnost rada u prekovremenom radu u slučaju više sile, izvanrednog povećanja ops...

43
Aneks ugovora o radu - prava radnika · U središtu

Datum: 16.8.2021

Svaki ugovor o radu može se izmijeniti sporazumno (aneksom), staviti van snage potpisivanjem novog ugovora o radu s izmijenjenim odredbama (sporazumno) ili otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Ovim člankom autor pojašnjava navedene institute, sa posebnim naglaskom na aneks ugovora o radu....

44
Nove izmjene kaznenog zakonodavstva · U središtu

Datum: 11.8.2021

U ovome članku bit će više riječi o najznačajnijim izmjenama u području kaznenog zakonodavstva koje su stupile na snagu 31. srpnja 2021. godine.

45
Hrvatska turistička kartica · U središtu

Datum: 4.8.2021

Republika Hrvatska kao mediteranska zemlja uvelike ovisi o uspješnosti turizma, koji predstavlja jedan od ključnih nositelja njezina gospodarstva. Da bi postigla zadane turističke ciljeve, neophodno je na osnovu dobro razrađene turističke strategije poduzimati odgovarajuće mjere u tu svrhu, a jedna ...

46
Sud EU-a: Estonski propis uspostavlja diskriminaciju koja se izravno temelji na invaliditetu · U središtu

Datum: 27.7.2021

Estonski propis koji predviđa apsolutnu nemogućnost zadržavanja na njegovu radnom mjestu zatvorskog službenika čija oštrina sluha nije u skladu s najnižim pragovima slušne percepcije a ne omogućuje provjeru može li on ispunjavati svoje dužnosti, protivi se pravu Unije. Ovaj propis uspostavlja diskri...

47
Regres za godišnji odmor u 2021. godini · U središtu

Datum: 26.7.2021

Za većinu radnika upravo su ljetni mjeseci najiščekivaniji dio kalendarske godine, ponajviše zbog činjenice što većina nas koristi “duži dio” godišnjeg odmora upravo u ovom djelu godine. Pravo na godišnji odmor predstavlja jedno od temeljnih ustavnih prava na koje svaki radnik ima pravo i toga se p...

48
Regulacija umjetne inteligencije u EU-u · U središtu

Datum: 22.7.2021

Komisija EU-a (dalje: EK) pripremila je prijedlog Uredbe o umjetnoj inteligenciji 1  i uputila ga je travnju ove godine u zakonodavnu proceduru. U ovom članku dajemo osvrt na politički kontekst reguliranja umjetne inteligencije, kratki prikaz koncepta buduće Uredbe, osvrt na potencijalna otvorena...

49
Nove zakonske promjene kod obiteljske mirovine · U središtu

Datum: 21.7.2021

U zakonodavnoj proceduri nalazi se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom Zakona. Nove zakonske izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. kolovoza 2021. godine. Potreba za brzim stupanjem na snagu zakonskih izmjena proizlazi iz toga da se korisni...

50
Sezonsko zapošljavanje · U središtu

Datum: 14.7.2021

S obzirom na to da je u Republici Hrvatskoj obavljanje turističke djelatnosti većinom sezonalne prirode, (iako se sve više stvaraju preduvjeti za ostvarenjem cjelogodišnje turističke sezone) i potreba za zapošljavanjem turističkih radnika najčešće traje samo određeno vremensko razdoblje (sezonsko z...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta