Poredano po:

Broj dokumenata: 1224

1
Prijedlog Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama, te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja · U središtu

Datum: 20.6.2024

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci rade odgojno-obrazovni radnici sljedećih vrsta zanimanja: odgojitelji, stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog), te medicinska sestra kao ...

2
Novčana naknada poslodavca radi neispunjenja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 13.6.2024

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) uređuje se pravo osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, njihovo zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje i...

3
AZOP: nedopuštena objava fotografije djeteta u promotivne svrhe bez privole · U središtu

Datum: 12.6.2024

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: AZOP) 1  je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede na zaštitu osobnih podataka maloljetnog djeteta, kojeg je podnijela djetetova majka (dalje u tekstu: Podnositeljica zahtjeva). U zahtjevu se navodi kako je Turistička zajednica u svojstvu vod...

4
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenih kod poslodavca · U središtu

Datum: 10.6.2024

U „Narodnom novinama“ br. 55/24. objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenih kod poslodavca , koji stupa na snagu 1. listopada 2024., a novost je da se njime poslodavcima nameću opsežnije obaveze vezane za vođenje evidencije o radnicima. Propuštanje vo...

5
Jamstvo za ozbiljnost ponude – recentna praksa Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave · U središtu

Datum: 5.6.2024

Ovim člankom se želi skrenuti pažnja na novija rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po pitanju postupanja s jamstvima za ozbiljnost ponude tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda, ali i na par starijih rješenja koja su svakako interesantan primjer postupanja koji je možda ...

6
Minimalni novčani iznosi za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u 2024. godini · U središtu

Datum: 29.5.2024

Dana 27. travnja 2024. godine na snagu su stupile nova Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta i Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta („Narodne novine“ broj: 49/24.).

7
Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače · U središtu

Datum: 27.5.2024

Novi  Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače  stupio je na snagu 8. svibnja 2024. godine te je donio određene promjene o kojima će biti više riječi u nastavku teksta.

8
Novom Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima žrtvama obiteljskog nasilja omogućen je lakši pristup za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje · U središtu

Datum: 23.5.2024

Na temelju članka 16. stavka. 13. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  („Narodne novine“ broj 106/18., 98/19. i 82/23. – dalje u tekstu ZSZPP), koji se primjenjuje od 28. srpnja 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je   Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava za ...

9
Ustavni položaj predsjednika Republike Hrvatske – građanin ili ne? · U središtu

Datum: 22.5.2024

U ovom članku se, kroz ustavni i zakonski tekst, propitkuju postupci predsjednika Republike Hrvatske za vrijeme izborne kampanje i je li prema postojećim propisima došlo do bilo kakve povrede. Također, pitanje koje se postavlja je može li se predsjednik Republike Hrvatske kandidirati na izborima za ...

10
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 8. epizoda (izvršenje sudskih odluka) · U središtu

Datum: 20.5.2024

U završnoj epizodi ovog serijala bavimo se izvršenjem sudskih odluka. 1  To je područje uređeno  člancima 150.-157. ZUS-a  (usp.  članke 80.-82. važećeg ZUS-a ). Općenito, uređenja izvršenja opširnije je i preciznije od dosadašnjega. U postupku izvršenja više nema podredne primjene ZUP-a ( članak ...

11
Prijedlog Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. · U središtu

Datum: 17.5.2024

S porastom troškova stanovanja, posebice u velikim urbanim sredinama, sve teže učenici i studenti pronalaze adekvatan smještaj, kako bi mogli redovito pohađati obrazovne programe. Stoga se nerijetko učenici odlučuju za boravak u učeničkim domovima, s tim da pri tome moraju ispunjavati i određene uv...

12
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 7. epizoda (troškovi upravnog spora) · U središtu

Datum: 13.5.2024

U  prethodnoj epizodi serijala  analizirali smo izvanredne pravne lijekove. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti u pogledu troškova upravnog spora. Vjerojatno ni jedan institut važećeg ZUS-a nije bio reguliran i tumačen toliko  nestabilno  kao što su to troškovi spora, ali je u novije vrijeme...

13
Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. · U središtu

Datum: 10.5.2024

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. U javnom savjetovanju je do 07. svibnja 2024. godine bio Prijedlog Odluke o upisu učenik...

14
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 6. epizoda (izvanredni pravni lijekovi) · U središtu

Datum: 6.5.2024

U  prethodnoj epizodi serijala  razmotrili smo sudske odluke (presudu i rješenje), sudsku nagodbu i žalbu. 1  U ovoj epizodi bavimo se dvama izvanrednim pravnim lijekovima koja postoje u upravnome sporu - obnovom spora, te zahtjevom za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne odluke.

15
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 5. epizoda (sudske odluke – presuda i rješenje; sudska nagodba; žalba) · U središtu

Datum: 29.4.2024

U  prethodnoj epizodi serijala  razmotrili smo raspravu i rješavanjem upravnoga spora bez rasprave, te radnje u sporu. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području sudskih odluka (presuda i rješenja), sudske nagodbe, te žalbe kao redovitoga pravnog lijeka u upravnome sporu.

16
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 4. epizoda (rasprava i rješavanje spora bez rasprave; radnje u sporu) · U središtu

Datum: 25.4.2024

U  prethodnoj epizodi serijala  bavili smo se dokazivanjem u upravnome sporu. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području rasprave 2  i rješavanja upravnoga spora bez rasprave, te radnji u sporu.

17
Uz novelu Zakona o sudovima iz 2024. – o obvezi javne objave svih sudskih odluka · U središtu

Datum: 23.4.2024

Postoji percepcija kod pripadnika šire pravosudne zajednice, kod medija i srodnih institucija te javnosti uopće da postoji nedostatak transparentnosti u slučaju odluka koje donose sudovi. Cilj je rada analizirati dodatne napore koje je zakonodavac uložio u Noveli  Zakona o sudovima  iz 2024. kako bi...

18
Socijalna skrb kroz rad javne ustanove - Akademije socijalne skrbi · U središtu

Datum: 18.4.2024

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu...

19
Prijedlog Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. · U središtu

Datum: 15.4.2024

Sukladno članku 48. stavku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23 i 156/23.), nastavnu godinu, odnosno početak i zav...

20
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 3. epizoda (dokazivanje u upravnome sporu) · U središtu

Datum: 12.4.2024

U  prethodnoj epizodi serijala  bavili smo se odgodnim učinkom tužbe, privremenim mjerama, te tužbom i tužbenim zahtjevom. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području dokazivanja (utvrđivanja) činjenica odlučnih za rješavanje spora.

21
Upravljanje promjenama · U središtu

Datum: 8.4.2024

Neminovno je da su promjene postale nezaobilazni dio u poslovnim procesima organizacija, te da se posebice odražavaju na njezine najznačajnije nositelje, odnosno zaposlenike. Stoga, kako bi menadžment što jednostavnije i efikasnije proveo proces promjene koje su u određenim okolnostima prijeko potre...

22
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 2. epizoda (preventivne mjere, tužbeni zahtjev) · U središtu

Datum: 5.4.2024

U  prvoj epizodi ovog serijala  bavili smo se uvodnim napomenama, sastavom suda i izuzećem sudaca.  1  U drugoj epizodi donosimo glavne novosti na području preventivnih mjera (odgodnog učinka tužbe i privremenih mjera), te tužbe i tužbenog zahtjeva.

23
Novele u Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti · U središtu

Datum: 2.4.2024

Povijest knjižnice usko je povezana s poviješću knjige jer zajedno s potrebom za pisanjem i zapisivanjem nastajala je i želja da se napisana riječ sačuva na odgovarajućemu mjestu. Umnožavanjem i prikupljanjem zapisa sve je veća bila potreba za prikladnim smještajem pohranjene građe, ali i za pomaga...

24
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 1. epizoda (uvodne napomene, sastav suda i izdvojena mišljenja, izuzeće) · U središtu

Datum: 29.3.2024

U „Narodnim novinama“ broj 36/24. objavljen je novi  Zakon o upravnim sporovima  (dalje: ZUS), koji na snagu stupa 1. srpnja 2024. godine. Tada će prestati primjena važećeg  Zakona o upravnim sporovima  („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., dalje: važeći ZUS). Teme...

25
Obilježja novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje · U središtu

Datum: 28.3.2024

Buru reakcija u javnom diskursu izazvala je najava propisivanja nove inkriminacije u kaznenom zakonodavstvu, s ciljem sankcioniranja curenja informacija za vrijeme trajanja prethodnog kaznenog postupka. Neovlašteno odavanje sadržaja provedenih izvida od strane državnog odvjetnika ili policije, odnos...

26
Ususret implementiranju nove pravne osobe u hrvatskom pravnom poretku: stambena zajednica · U središtu

Datum: 25.3.2024

Pravni subjektivitet (pravna osobnost) je jedno od središnjih pitanja svakog pravnog poretka. U hrvatskom pravu opća pravna sposobnost izvodi se iz fizičke ili pravne osobnosti s iznimkom sudačkog priznavanja stranačke sposobnosti, što vrijedi samo za potrebe određene parnice, a što za sobom povlač...

27
Nacrt prijedloga novog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima · U središtu

Datum: 15.3.2024

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima predstavlja ključni dokument u reguliranju podrške učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom sustavu. Nedavno objavljeni Nacrt prijedloga novog Pravilnika donosi značajne promjene u odnosu na prethodnu regulativu...

28
Novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama · U središtu

Datum: 12.3.2024

Povod za donošenje novog Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama je bio radi izmjena pregovaračkog sastava sindikata uslijed donošenja Rješenja o reprezentativnosti sindikata, kojim je u pregovore kao novi reprezentativni sindikat ušao Sindikat Zajedno, dok je Sindikat Klin...

29
Prevođenje radnih mjesta u javnim službama · U središtu

Datum: 11.3.2024

Dana 1. siječnja 2024. godine stupio je na snagu Zakona o plaćama  u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23.) (u daljnjem tekstu: Zakon o plaćama), kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama, kada prestaju vrijediti članci 108. – 112. Zakona o drža...

30
Što nam donosi Prijedlog zakona o Središnjem registru stanovništva? · U središtu

Datum: 6.3.2024

Nacrt prijedloga zakona o Središnjem registru stanovništva upućen je u javno savjetovanje krajem veljače, a na snagu bi trebao stupiti 1. siječnja 2025. godine. Tijekom iduće godine obavljat će se ustroj registra, a od 1. lipnja 2026. godine građani, kao i državne institucije te jedinice lokalne i ...

31
Porezni tretman isplate uskrsnice u 2024. godini · U središtu

Datum: 5.3.2024

Proljeće nam kuca na vrata i Uskrs je sve bliže, a radnici očekuju vidjeti isplatu uskrsnice na svojim računima. No, imaju li baš svi zaposlenici pravo na uskrsnicu? S jedne strane oni poslodavci koji su to u obvezi, a s druge strane oni poslodavci koji to želei imaju financijskih mogućnosti, nagrađ...

32
Uloga i obveze Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika · U središtu

Datum: 26.2.2024

Autorica ovim člankom daje detaljan prikaz uloge i obveza Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika i pojašnjava razliku između ovrhe na plaći koju provodi poslodavac od ovrhe na novčanim sredstvima po računu koju provodi Financijska agencija.

33
Prekovremeni rad · U središtu

Datum: 20.2.2024

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

34
Savjeti mladih · U središtu

Datum: 16.2.2024

Hrvatski sabor je 2007. godine usvojio Zakon o savjetima mladih kao prvi normativni akt u Republici Hrvatskoj koji definira osnivanje i rad savjeta mladih. Do 2014. godine uočeni su nedostatci i manjkavosti u njegovoj primjeni pa je donesen novi Zakon koji je stupio na snagu u travnju 2014., a p...

35
Ograničenja i izuzeća kod ovrha na plaći u 2024. godini · U središtu

Datum: 15.2.2024

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici. Ovrha na plaći predstavlja postupak prisilnog ostvarivanja tražbina kojega provode poslodavci, a na plaćama radnika. Za svakog ovrhovoditelja koji nastoji prisilnim p...

36
Promjene kod uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak · U središtu

Datum: 14.2.2024

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena  Zakonom o doplatku za djecu , radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. godine jednoglasno sa 116 glasova za donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu . Zak...

37
Prekovremeni rad · U središtu

Datum: 12.2.2024

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

38
Neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika u kontekstu prava na obranu · U središtu

Datum: 9.2.2024

U pojedinim situacijama neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika može implicirati povredu prava na obranu, a što u konačnici može rezultirati i bitnom povredom odredba prekršajnog postupka, pa ćemo u ovom članku prikazati takvu situaciju kroz relevantne odluke Vrhovnog suda RH.

39
EUIPO objavio studiju „ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj uniji“ · U središtu

Datum: 30.1.2024

U ovom članku autorica će prikazati najvažnije zaključke studije pod izvornim nazivom „ Economic impact of counterfeiting in the clothing, cosmetics, and toy sectors in the EU “ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „Ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj U...

40
Zaštita potrošača u kontekstu posebnih oblika prodaje · U središtu

Datum: 29.1.2024

Zakon o zaštiti potrošača  (dalje: ZZP) je temeljni Zakon u Republici Hrvatskoj koji propisuje široku tematiku zaštite potrošačkih prava još otkako je 2003. godine zamijenio relevantne (i šture) odredbe  Zakona o trgovini  (1990).

41
Definicija pojma „radnika“ kroz praksu Suda Europske unije i ograničenja slobode kretanja radnika · U središtu

Datum: 26.1.2024

Sloboda kretanja radnika predstavlja jednu od četiri sloboda na kojem se zasniva unutrašnje tržište Europske unije, područje koje pruža pristup radnim mjestima, uslugama, robi i poslovnim mogućnostima. Radi ostvarivanja cilja jedinstvenog tržišta Europske unije, s gospodarskog i ekonomskog stajališt...

42
(Ne)potpunost izreke rješenja (upravnog akta) · U središtu

Datum: 22.1.2024

Razmotreno je pitanje kada se izreka rješenja donesenog u upravnom postupku može smatrati potpunom, u smislu standarda određenosti izreke, propisanom člankom 98. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku .

43
Pravo na inkluzivni dodatak u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 16.1.2024

Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe u skladu sa suvremenim standardima na području ljudskih prava, aktivno promiče i štiti ljudska prava osoba s invaliditetom. Naime, Republika Hrvatska je svoje djelovanje potvrdila potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih ...

44
Novela Obiteljskog zakona · U središtu

Datum: 12.1.2024

U Republici Hrvatskoj  Obiteljski zakon  je temeljni propis kojim se uređuju obiteljski odnosi. Obiteljski zakon sadrži pravila kojima je uređen brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obv...

45
Ukinuto ograničenje iseljenja tijekom zimskih mjeseci · U središtu

Datum: 8.1.2024

Ustavni sud je odlukom i rješenjem broj:  U-I-331/2021  i dr. od 19. prosinca 2023. ukinuo  članke 46. stavak 3.  i  72. stavak 3. Ovršnog zakona  ("Narodne novine" broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20. i 114/22.). Ovim člankom dat ćemo prikaz odluke u dijelu kojim su prihvaćeni p...

46
Kratki osvrt na izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi · U središtu

Datum: 3.1.2024

Od 2008. godine u primjeni je jedinstveni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji uređuje osnovnoškolski i srednjoškolski sustav koji je do tada bio uređen samostalnim zakonima. Važeći Zakon je mijenjan i dopunjavan više puta jer su određena normativna rješenja trebalo uskladi...

47
Najvažnije promjene u zakonodavstvu: što nas čeka u 2024.? · U središtu

Datum: 2.1.2024

Kao i svake godine, prvi dani u novoj 2024. godini donose nam brojne novosti u zakonodavstvu. Donosimo vam pregled pročišćenih tekstova najbitnijih novih objavljenih zakona i propisa, s kratkim sažetkom pojedinih izmjena, grupiranih po pravnim područjima.

48
Izjašnjavanje protivne stranke u višestranačkim upravnim stvarima · U središtu

Datum: 18.12.2023

U višestranačkim upravnim stvarima svakoj stranci treba omogućiti izjašnjenje o podnesku ili usmenom navodu protivne stranke čiji sadržaj može biti bitan za rješavanje upravne stvari. Pravo na obavješćivanja o tijeku postupka i razgledavanje spisa ne može nadomjestiti ostale elemente prava na sudjel...

49
Nova Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu · U središtu

Datum: 12.12.2023

Izjednačavanje prava državnih službenika i radnika prema Zakonu o radu je sada usklađeno i s obvezujućim pravilima Europske Unije te se  Uredbom o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada s nepunim radnim vremenom  koju je Vlada Republike Hrvatske donijel...

50
Prijedlog izmjena Zakona o doplatku za djecu · U središtu

Datum: 11.12.2023

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima obilježje novčane potpore u svrhu uzdržavanja i odgoja djece. Zakon o doplatku za djecu u primjeni je od 2001. godine, te se temelji na načelu socijalne osjetljivosti - pružanju potpore korisnicima s uzdržavanom djecom kojima prosječni mjesečni dohodak ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta