Poredano po:

Broj dokumenata: 997

1
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama · U središtu

Datum: 27.6.2022

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)  propisana su posebna pravila za strane pravne i fizičke osobe za stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj...

2
Citiranje pravnih normi: jednostavačni članci · U središtu

Datum: 23.6.2022

Kada se članak nekog zakona ili drugog propisa sastoji od jednog stavka, broj tog stavka se ne citira (navodi). To vrijedi i kada se stavak dalje dijeli na podstavke, točke i dr.

3
U očekivanju donošenja novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira · U središtu

Datum: 15.6.2022

Donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira važno je zbog toga što su prekršaji protiv javnog reda i mira bitan pokazatelj stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, a važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira na snazi je gotovo 45 godina...

4
Odgovornost države za štetu počinjenu cijepljenjem · U središtu

Datum: 14.6.2022

Problematika cijepljenja je u Republici Hrvatskoj postala aktualna tijekom 2021. godine dolaskom cjepiva protiv COVID-19, bolesti zbog koje je Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) proglasila pandemiju dana 13. ožujka 2020. te zbog koje su gotovo sve svjetske vlade donosile u barem dva navrata tij...

5
Tko ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor u 2022. godini? · U središtu

Datum: 13.6.2022

U svrhu podmirivanja povećanih troškova radnika, a koji mogu nastati prilikom korištenja godišnjih odmora, poslodavci mogu sukladno poreznim propisima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se u praksi naziva “regres za godišnji odmor”. Tko ima pravo na isplatu regresa? Koliko se može maksimaln...

6
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju potiče suradnju poslodavaca i strukovnih škola · U središtu

Datum: 10.6.2022

Predložena zakonska rješenja trebala bi poboljšati provedbu praktične nastave u strukovnim školama, posebno za učenike određenih zanimanja. Zakonodavac očekuje da će učenje temeljeno na radu doprinijeti boljoj usklađenosti obrazovnog sustava s tržištem rada te osigurati dovoljan broj kvalificirane r...

7
Promet na cesti – jeste li znali? (zaustavljanje i parkiranje vozila) · U središtu

Datum: 9.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prek...

8
Primjeri iz prakse društveno odgovorne javne nabave kod usluga čišćenja · U središtu

Datum: 8.6.2022

Društveno odgovorna javna nabava usmjerena je na sagledavanje učinka koji roba, usluge i radovi koje nabavlja javni sektor imaju na društvo. U njoj se priznaje da naručitelji nisu samo zainteresirani za kupnju po najnižoj cijeni ili najboljoj vrijednosti za novac, nego nastoje osigurati da se javnom...

9
Obveza donošenja rasporeda (kalendara) godišnjih odmora od strane poslodavca za 2022. godinu · U središtu

Datum: 6.6.2022

Kada su u pitanju obveze poslodavaca, a u svezi s ostvarivanjem prava radnika na godišnji odmor, možemo reći kako je upravo ta problematika radnih odnosa jedna od najaktualnijih i za sobom često vuče razne nedoumice i dileme. Nerijetko, radi neznanja poslodavca,  pojedini radnici ostanu zakinuti u ...

10
O izvođenju dokaza psihijatrijskim vještačenjem u tzv. medijskim sporovima i općenito o načinima utvrđivanja povrede prava osobnosti · U središtu

Datum: 31.5.2022

U praksi nije rijedak slučaj da u tzv. medijskim sporovima, koji se vode radi naknade štete učinjene objavom informacije u medijima, oštećenici ili njihovi punomoćnici predlažu i izvođenje dokaza psihijatrijskim vještačenjem u cilju dokazivanja duševnih boli.

11
Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine · U središtu

Datum: 26.5.2022

Dana 24. veljače 2022. godine započela je otvorena ruska agresija na Ukrajinu. Logična posljedica je i porast izbjeglica u okolne zemlje poput Poljske, Slovačke, Mađarske. Hrvatska tu nije iznimka. Prema nekim procjenama s početka travnja, u Hrvatsku bi moglo doći oko 50.000 ukrajinskih izbjeglica,...

12
Nakon 46 godina ukida se matični broj građana · U središtu

Datum: 24.5.2022

Od 15. travnja 2022. godine do 4. svibnja 2022. godine, na portalu https://esavjetovanja.gov.hr/ , javno se raspravljalo o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, pokrenutom na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova.

13
Novele u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 23.5.2022

Na 11. sjednici Hrvatskoga sabora održanoj dana 13. svibnja 2022. godine izglasane su novele u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

14
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti · U središtu

Datum: 20.5.2022

U javnosti je bilo dosta kritika na nedavno donesen Kodeks ponašanja dužnosnika u tijelima izvršne vlasti pa ćemo u nastavku teksta ukratko istaknuti najvažnije odredbe koje su njime propisane.

15
Reguliranje zapošljavanja državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 16.5.2022

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca p...

16
Razvoj i ograničenja prava na priziv savjesti · U središtu

Datum: 13.5.2022

Priziv savjesti je pozivanje osobe na slobodu savjesti, pravo osobe da odbije postupati na propisani način ili kad se traži izuzeće od te obveze zbog svojih moralnih ili vjerskih uvjerenja. Po naravi prava, priziv savjesti nije pravno nego moralno pravo. Priziv savjesti se najviše veže za medicinu, ...

17
Izgon stranaca zbog prijetnje za javni poredak s osvrtom na zaštitu obiteljskog života · U središtu

Datum: 12.5.2022

Zaštita jamstva zaštite i štovanja obiteljskog života iz članka 35. Ustava posebno je značajna u predmetima odobravanja privremenog boravka stranim državljanima koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi spajanja obitelji. U tim upravnim postupcima koje provode policijska tijela moguća su različita rj...

18
Kriteriji za utvrđivanje prikrivenog zapošljavanja kod paušalnih obrta · U središtu

Datum: 11.5.2022

Pod prikrivenim zapošljavanjem smatraju se situacije kada vlasnik paušalnog obrta koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona. Odnosno, umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. U tom slučaju, naknade za obavljeni posao,...

19
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju · U središtu

Datum: 9.5.2022

Ugovor o doživotnom uzdržavanju bio je reguliran ranije važećim Zakonom o nasljeđivanju („Narodne novine“ br. 52/71., 48/78., 56/00.), a ugovor o dosmrtnom uzdržavanju po prvi puta zakonski je reguliran 2006. godine Zakonom o obveznim odnosima. Njihova materija, danas je uređena člancima 579. – 5...

20
Zaštita imovine djece – Cooganov zakon · U središtu

Datum: 6.5.2022

Zaštita imovine koju su djeca stekla svojim radom uvijek je bilo zanimljivo pravno pitanje. Kako omogućiti zaštitu osobi koja još nije dovoljno zrela da savjesno i legalno raspolaže imovinom a opet je dovoljno sposobna i zrela da sama tu imovinu stekne? Obiteljsko pravo diljem svijeta je tom pitanj...

21
Promet na cesti – jeste li znali? (upotreba zvučnih i svjetlosnih znakova upozorenja) · U središtu

Datum: 5.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku teksta ćemo ukratko dati prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem: Jeste li znali za takav prek...

22
Ustavnost ograničenja okupljanja u četvrtom i petom valu bolesti COVID-19 · U središtu

Datum: 4.5.2022

Ustavni sud je rješenjem broj: U-II-6267/2021 i dr. od 12. travnja 2022. odbio prijedloge 114. osoba koji su bili podneseni u vezi dijela ograničenja okupljanja nametnutih Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuk...

23
Aktualnosti zakonodavstva za školske ustanove · U središtu

Datum: 3.5.2022

U posljednjih nekoliko mjeseci u Republici Hrvatskoj doneseno je nekolicina pravnih propisa koji stupaju na snagu u različitim razdobljima, neki osam dana od dana objave, neki s odgodom datuma stupanja na snagu za nekoliko mjeseci, a neki tek u idućoj 2023. godini.

24
Nove izmjene Zakona o kaznenom postupku · U središtu

Datum: 2.5.2022

Posljednjim izmjenama i dopunama iz 2019. godine domaće kazneno procesno zakonodavstvo usklađeno je s Direktivom 2016/1919/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju eur...

25
Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje · U središtu

Datum: 29.4.2022

U Hrvatski sabor poslan je u ožujku 2022. godine Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Prema postojećem zakonodavnom okviru koji je prvenstveno definiran Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga , kao i na osnovi toga Zakona donesenog Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka...

26
Novosti u Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Datum: 25.4.2022

15. travnja 2022. u „Narodnim novinama“ je objavljen novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti . Autor donosi pregled svih izmjena i novosti koje novi Zakon, popularno zvan „Zakon o zviždačima“ donosi.

27
Vršnjačko nasilje u školi s osvrtom na Izvješće pravobraniteljice za djecu · U središtu

Datum: 22.4.2022

Vršnjačko nasilje je u hrvatskim školama najčešći prijavljivani oblik nasilja u odnosu na djecu. Prisutan je trend pada prijava i kontinuitet pritužbi na online nasilje u školskoj skupini što je očekivano zbog veće razine interakcija među djecom u online okruženju uslijed pandemije i održavanja nast...

28
Može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja · U središtu

Datum: 21.4.2022

Autor u članku ističe relevantno zakonodavstvo i praksu upravnih sudova vezanu uz odgovor na pitanje može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja.

29
Vozila s autonomnim sustavom upravljanja - pravna, etička i sigurnosna pitanja · U središtu

Datum: 20.4.2022

Kad su automatizirana vozila bila daleka budućnost, pravnim, etičkim i sigurnosnim problemima rijetko se tko zamarao. Izuzetan napredak tehnologije rezultirao je sve većim brojem vozila koja imaju mogućnost autonomne vožnje te su mnoga od njih već sada u fazi spremnosti za stavljanje u promet. Pojav...

30
Prva izmjena Zakona o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 14.4.2022

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 110. sjednici, održanoj 31. ožujka 2022. uputila je u saborsku proceduru „Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi“ s donošenjem po hitnom postupku. Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 17. veljače 2022. (u daljnjem tekstu:...

31
Uvjeti rada stranaca i upućenih radnika u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o zaštiti na radu · U središtu

Datum: 13.4.2022

Ovim tekstom prikazujemo uvjete rada stranaca i upućenih radnika sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) u Republici Hrvatskoj.

32
Reguliranje smjenskog rada u školskim ustanovama · U središtu

Datum: 12.4.2022

U hrvatskom školskom sustavu i dalje je sveprisutan smjenski način rada. Kao jedan od najčešćih razloga takvog rada u većini školskih ustanova su ograničeni prostorni kapaciteti. Iako su napori nadležnog Ministarstva u rješavanju te problematike polučili određene pozitivne rezultate, (smanjio se br...

33
Elektrifikacija voznog parka u Hrvatskoj - trendovi i subvencije države za lakšu tranziciju · U središtu

Datum: 8.4.2022

U Hrvatskoj je trenutno prosječna starost voznog parka na stabilnoj i poraznoj razini od 14,5 godina. No, trendovi starenja voznog parka zahvatili su i razvijenije države u Europi, a za usporedbu dajemo primjer Francuske, gdje je objavljena brojka o prosječnoj starosti voznog parka u 2019. godini i ...

34
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 2/2022. U fokusu: zaštita podataka · U središtu

Datum: 5.4.2022

Autor u drugom dijelu članka za ožujak 2022. godine donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse u području zaštite podataka.

35
Osobna prijevozna sredstva · U središtu

Datum: 1.4.2022

Prema najavljenim zakonskim izmjenama, osobnim prijevoznim sredstvima smatrat će se vozila čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta, kao što su monocikl s motornim ili električnim pogonom, segway  te romobili s motornim ili električnim pogonom.

36
Institut mirovanja radnog odnosa · U središtu

Datum: 31.3.2022

Radni odnos između poslodavca i radnika predstavlja pravni odnos i za razliku od drugih osobno pravnih odnosa, zahtjeva da se radnik uključi u organizaciju poslodavca i da osobno radi na onom radnom mjestu kojeg je odredio poslodavac prilikom sklapanja ugovora o radu. U praksi nerijetko dolazi do k...

37
Nove dvije Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja za 2022. godinu · U središtu

Datum: 30.3.2022

U članku će biti više riječi o  Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama   i  Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske  koje su stupile na ...

38
Pravo slobode govora "zviždača" · U središtu

Datum: 28.3.2022

Autorica u članku analizira pravo slobode govora "zviždača" i ograničenje tog prava kroz relevantnu sudsku praksu i zakonodavstvo.

39
Izuzeće sudaca u parničnom postupku kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 25.3.2022

U članku autorica donosi pregled sudske prakse vezanu za zahtjeve za izuzeće sudaca u parničnim postupcima.

40
Nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 23.3.2022

Hrvatska ulazi u završnu fazu procesa uvođenja eura koji bi trebao zamijeniti kunu i postati službena valuta početkom 2023. godine. Kako se datum uvođenja nove valute približava, pažnja šire javnosti je tim procesom sve više zaokupljena, a kao i kod drugih bitnih tema i prilično podijeljena. Minist...

41
Upravni spor: nastup pravomoćnosti i izvršnosti presude · U središtu

Datum: 17.3.2022

Predstavljene su varijante nastupa pravomoćnosti i izvršnosti presude donesene u upravnom sporu. Navedeno ne treba poistovjećivati s nastupom izvršnosti i pravomoćnosti rješenja (upravnog akta) donesenog u upravnom postupku. 

42
Zaštita najboljeg interesa djeteta pred Ustavnim sudom · U središtu

Datum: 14.3.2022

Posebno osjetljivi predmeti ustavnih tužbi u parničnim postupcima gdje se odlučuje o življenju, susretima i druženju djece s roditeljima, najčešće uslijed brakorazvoda, zahtijevaju žurno rješavanje te nameću obvezu posvećivanja osobite pažnje zaštiti najboljeg interesa djeteta.

43
Softver Pegasus – Zaštita od terorizma ili kršenje prava na privatnost? · U središtu

Datum: 10.3.2022

Konzorcij novinara koji su bili dio takozvanog Projekta Pegasus otkrio je raširenu zlouporabu špijunskog softvera pod nazivom Pegasus kojeg je razvila izraelska kompanija NSO Group.

44
Nove izmjene Zakona o udomiteljstvu · U središtu

Datum: 9.3.2022

Predmet ovog članka je regulacija udomiteljstva u RH i najnovije izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu koje su stupile na snagu 17.2.2022. godine.

45
Pripremna i dopunska nastava hrvatskog jezika · U središtu

Datum: 8.3.2022

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 43. propisuje obvezu osnovnih i srednjih škola da pruže posebnu pomoć onoj djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik. Prema navedenom članku Zakona škola je dužna o...

46
Novi zakoni za djelatnosti pomagačkih profesija unutar sustava socijalne skrbi · U središtu

Datum: 4.3.2022

U objedinjenoj raspravi Hrvatskog sabora usvojeno je pet konačnih prijedloga zakona kojima se uređuju djelatnosti pomagačkih profesija: edukacijsko-rehabilitacijske, socijalno pedagoške, socijalnog rada, psihoterapije i psihologije. Budući da smo o Konačnom prijedlogu zakona o djelatnosti psihoterap...

47
Novi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija · U središtu

Datum: 2.3.2022

Autorica u članku ističe temeljna pitanja koja se uređuju novim Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

48
Sud EU-a: Kriteriji ocijene moguće opasnosti od povrede temeljnog prava tražene osobe na pošteno suđenje · U središtu

Datum: 1.3.2022

Odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga: Sud je pojasnio kriterije na temelju kojih pravosudno tijelo izvršenja može ocijeniti moguću opasnost od povrede temeljnog prava tražene osobe na pošteno suđenje.

49
Ovrha na plaći i stalnom novčanom primanju kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 25.2.2022

Uslijed niza promjena unutar ovršnog sustava, osim detaljnog poznavanja zakona, odgovor na pojedine dvojbe katkad je korisno potražiti u sudskoj praksi. U tom smislu, ovaj članak donosi pregled stavova izraženih u sudskim odlukama viših sudova, vezanih uz odgovor na pitanje je li poslodavac, i u koj...

50
Izjašnjenje stranke u postupku razrješenja ravnatelja ustanove · U središtu

Datum: 24.2.2022

Treba li i na koji način ravnatelju ustanove omogućiti sudjelovanje u postupku donošenja odluke o razrješenju ovisi o načinu pokretanja konkretnog postupka i o pravnoj osnovi (razlogu) za dotično razrješenje. Ovisi i o tome odlučuje li se o razrješenju u upravnom postupku.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta