Poredano po:

Broj dokumenata: 14421

1
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: poštanske usluge

Datum: 1.12.2022

2
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: kabeli SKS za izgradnju NN priključaka i mreža na području Elektre Slavonski Brod

Datum: 1.12.2022

3
Jadrolinija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: glavni motori za bp DORA

Datum: 1.12.2022

4
Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica Slavonski Brod, Slavonski Brod · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava radova za izgradnju nove infrastrukturne jedinice (novi postupak kol.2022)

Datum: 1.12.2022

5
Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava lijekova-Kontrastna sredstva i alergeni (grupa 69-73)

Datum: 29.11.2022

6
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: radovi na projektu "Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole"

Datum: 29.11.2022

7
Sanitat Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: radovi na rekonstrukciji tržnice Gruž u Dubrovniku

Datum: 29.11.2022

8
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: maske za potrebe zaštite tijekom epidemije koronavirusa

Datum: 29.11.2022

9
Splitsko-dalmatinska županija, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 8.)

Datum: 29.11.2022

10
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: krušni proizvodi (grupa 14.)

Datum: 29.11.2022

11
Ministarstvo kulture i medija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva“

Datum: 28.11.2022

12
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uredska oprema i namještaj

Datum: 28.11.2022

13
Općina Jalžabet, Jalžabet · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Jalžabet

Datum: 28.11.2022

14
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

Datum: 25.11.2022

15
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu-Kolektor Mirnovečka-kralja Krešimira IV-Jurja Dalmatinca

Datum: 24.11.2022

16
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu-Kolektori Perkovčeva (dio), Zagrebačka -Matije Gupca

Datum: 24.11.2022

17
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - Kolektor Gajeva (od rotora) do spoja na kolektor Matije Gupca

Datum: 24.11.2022

18
Istarska županija, Pazin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge prijevoza učenika OŠ Vladimira Gortana Žminj (poslijepodnevna smjena) Grupa 25

Datum: 24.11.2022

19
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja 35 kV postrojenja za priključak SE Koljane

Datum: 24.11.2022

20
Hrvatske vode, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočan

Datum: 24.11.2022

21
Zračna luka Pula d.o.o., Ližnjan · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dogradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (prilagodba standardu 3) s uključenim održavanjem

Datum: 23.11.2022

22
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: opremanje Veteranskog Centra na lokaciji Petrinja (grupa 5)

Datum: 23.11.2022

23
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu-CENTAR Kolektori Obrtnička, Livadićeva-Trg kralja Tomislava-Klešićeva-šetnica, Gajeva(do rotora), Šmidhenova, Krležina

Datum: 23.11.2022

24
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Datum: 22.11.2022

25
Općina Cetingrad, Cetingrad · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: geodetske usluge

Datum: 21.11.2022

26
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje građevinskih radova obnove zgrade Županijskog i Općinskog suda u Sisku nakon potresa

Datum: 17.11.2022

27
Istarska županija, Pazin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: Projekt FIRESPILL-nabava brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora

Datum: 17.11.2022

28
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: servis i popravak protupožarnih i kliznih vrata na lokacijama KBC-a Zagreb

Datum: 17.11.2022

29
Državna geodetska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere a više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu ( grupa 1.)

Datum: 17.11.2022

30
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: posebne skupine lijekova za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj III

Datum: 17.11.2022

31
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nadogradnja parkirnih automata

Datum: 17.11.2022

32
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 2

Datum: 17.11.2022

33
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: procjena vrijednosti potencijalnih tvrtki za akviziciju

Datum: 17.11.2022

34
Općina Nijemci, Nijemci · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: bicikli i kacige

Datum: 16.11.2022

35
Agencija za ugljikovodike, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada Studije plana razvoja i primjene Hrvatske strategije za vodik do 2050

Datum: 16.11.2022

36
Dječji vrtić Cipelica, Čakovec · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: stem oprema za dječja igrališta dječjih vrtića grada Čakovca

Datum: 16.11.2022

37
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: obnova na zgradi nakon potresa-PU 44000 Sisak, Antuna i Stjepana Radića 29

Datum: 16.11.2022

38
IVKOM-Vode d.o.o., Ivanec · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: glavni projekt uspostava sustava mjerenja daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu IVKOM-Vode d.o.o.

Datum: 16.11.2022

39
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: jačanje ljudskih i IT kapaciteta te unaprjeđenje vještina za rad s ranjivim skupinama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) (grupa 1.)

Datum: 16.11.2022

40
Čistoća d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: drobilica za glomazni otpad

Datum: 15.11.2022

41
Jadrolinija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge redovnog i interventnog održavanja protupožarne opreme na brodovima flote Jadrolinije

Datum: 15.11.2022

42
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: digitalizacija i arhiviranje elektroenergetskih suglasnosti sa pripadajućom dokumentacijom

Datum: 15.11.2022

43
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prošireno održavanje ENVI i BIO webGIS portala Zavoda

Datum: 14.11.2022

44
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: potrošni materijal (grupa 1.)

Datum: 11.11.2022

45
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 10.11.2022

46
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 10.11.2022

47
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uredski materijal (grupa 2.)

Datum: 10.11.2022

48
Sveučilište Sjever, Koprivnica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: razna računalna oprema

Datum: 10.11.2022

49
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada priobalne zaštite kabelske veze 110 kV Cres (Osor1)-Lošinj (Osor2)

Datum: 10.11.2022

50
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije

Datum: 10.11.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta