Poredano po:

Broj dokumenata: 1648

1
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

Datum objave: 21.9.2023

Sažetak: Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti prim...

2
Odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima NN 126/21.

Datum objave: 19.9.2023

Sažetak: Još od vremena rimskog prava jedna od osnovnih krilatica kojom se vodilo prilikom sklapanja ugovora jest pacta sund servanta, a koja je označavala da se obje ugovorne strane moraju pridržavati ugovora. Danas je ta latinska izreka temeljni postulat obveznog prava i sadržana u načelu dužnosti ispunje...

3
Novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Datum objave: 15.9.2023

Sažetak: Svjedoci smo sve većeg broja slučajeva nasilja (uključujući i seksualnog) u svim sferama društva, što predstavlja veliki društveni problem za čije rješavanje je potrebno poduzimati učinkovitije mjere u cilju njegovog sprječavanja. Ključno je ojačati pravne mehanizme za efikasnije sankcioniranje poči...

4
Prestanak članstva predstavnika radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 14.9.2023

Sažetak: Pravo radnika na participaciju u odlučivanju kod poslodavca zajamčeno je u čl. 56. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98. - proč. tekst, 113/00., 124/00. - proč. tekst, 28/01., 41/01. - proč. tekst, 55/01. - ispr., 76/10., 85/10. - proč. tekst i 5/14. - Odluka USRH),...

5
Je li poljuljana trodioba vlasti u Republici Hrvatskoj?

Datum objave: 12.9.2023

Sažetak: S obzirom na aktualna događanja na političkoj sceni u RH, mišljenja smo da nema aktualnije teme nego iznijeti kratki osvrt na same temelje organizacije vlasti u našoj državi. U vezi s time iznijeti ćemo neke opservacije i ukazati na simptomatične činjenice, a odgovor na postavljeno pitanje iz naslov...

6
Ispitivanje svjedoka

Datum objave: 7.9.2023

Sažetak: Svjedok je osoba različita od okrivljenika, za koju je vjerojatno da će moći dati obavijesti o kaznenom djelu, počinitelju i o ostalim za proces važnim okolnostima. O značenju iskaza svjedoka kao dokaza postoje različita gledišta, od stajališta da je iskaz svjedoka osnovni i najvažniji dokaz, zatim ...

7
Pravo na uslugu osobne asistencije

Datum objave: 5.9.2023

Sažetak: Tridesetak godina nakon uspostavljanja hrvatske države, te sedamnaest godina nakon što su manjem broju potrebitih osoba s invaliditetom osobni asistenti uslugu osobne asistencije pružali putem tzv. Pilot projekta osobne asistencije za najteže osobe s invaliditetom kojeg su operativno provodile udrug...

8
Prokura

Datum objave: 31.8.2023

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo o prokuri - obliku trgovačke punomoći čiji je sadržaj i opseg ovlasti određen odredbama čl. 44. do 54. Zakona o trgovačkim društvima 1 , uz osvrt na sudsku praksu.

9
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava

Datum objave: 29.8.2023

Sažetak: Jedan od novih instituta koji su tim posljednjim izmjenama i dopunama („Narodne novine“ br. 151/22.) uvedeni u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla.

10
Prestanak ustanove

Datum objave: 17.8.2023

Sažetak: Ustanova kao posebna pravna osoba određena je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama...

11
Osvrt na nastanak, primjenu i ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona u hrvatskom pravu

Datum objave: 10.8.2023

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 11. srpnja 2023. odluku kojom se ukidaju pojedine odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora u onim dijelovima koji se odnose na vjerodostojno tumačenje zakona. Time je iz hrvatskoga pravnog sustava - nakon više od sedamdeset i pet godina od njegova uvođenja 1947., ...

12
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Datum objave: 8.8.2023

Sažetak: Na 16. sjednici održanoj 14. srpnja 2023. godine Hrvatski sabor u hitnom postupku usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima - dalje u tekstu ZSZPP, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 82/2023. i stupio je na snagu 29. srpnja 2023. go...

13
Uz novelu Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

Datum objave: 3.8.2023

Sažetak: Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređena su Zakonom o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Polazeći od teze kako ovaj vid materijalnog osiguranja može predstavljati značajnu formalnu garanciju individualne nezavisnosti nositelja prav...

14
Reguliranje sezonskog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 1.8.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj turizam i dalje predstavlja značajnu gospodarsku granu, čiji prihodi imaju velik udio u nacionalnom proračunu. Za uspješno obavljanje turističke djelatnosti posebno u sezonalnom razdoblju neophodni su stručni i kvalitetni sezonski radnici, a koje je u posljednje vrijeme sve tež...

15
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu (III. dio)

Datum objave: 27.7.2023

Sažetak: U trećem dijelu ćemo reći nešto o radilištima, gradilištima, inspekcijskom nadzoru i odgovornosti za štetu.

16
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu (II. dio)

Datum objave: 25.7.2023

Sažetak: U drugome dijelu bit će govora o osposobljavanju radnika, prvoj pomoći zaštiti od požara i evakuaciji te o stručnjacima zaštite na radu.

17
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu

Datum objave: 20.7.2023

Sažetak: U seriji od tri članka dat ćemo prikaz bitnih elemenata zaštite na radu općenito a i kroz zakonodavni okvir zakonodavni okvir Republike Hrvatske gdje je temeljni akt Zakon o zaštiti na radu iz kojega izviru svi ostali podzakonski akti. Ujedno ćemo spomenuti i ostale zakone koji su neposredno ali i p...

18
Ponovna uporaba informacija javnog sektora

Datum objave: 18.7.2023

Sažetak: Tehnološki napredak društva i njegova transformacija kroz sveopću digitalizaciju, polako ali sigurno zahvaća i područje djelovanja javne uprave. Digitalizacija javne uprave ima za cilj doprinijeti povećanju njezine konkurentnosti, inovativnosti, a povrh svega učinkovitosti koja se u svojoj konačni...

19
Dozvoljena izmjena ponude u postupcima javne nabave

Datum objave: 13.7.2023

Sažetak: Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponude u postupcima javne nabave omogućava naručitelju da od ponuditelja zahtijeva dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužnih informacija ili dokumentacije koje su ponuditelji trebali dostaviti u ponudi ili tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda....

20
Rad s učenicama s teškoćama u obrazovnom sustavu

Datum objave: 12.7.2023

Sažetak: Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, odnosno učenici s teškoćama aktivno sudjeluju u odgojno-obrazovnom sustavu. Pri tome je neophodno takvim učenicima osigurati optimalan oblik i sadržaj odgojno-obrazovne podrške, kako bi mogli ostvariti pravo na inkluzivno i kvalitetno obrazovanje. U t...

21
Pobojni ugovori

Datum objave: 11.7.2023

Sažetak: Predmet ovog članak je institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora. Stoga ćemo u ovom članku izložiti iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz osvrt na sudsku praksu.

22
Prosuđivanje kriterija opasnosti od ponavljanja djela na temelju neosuđivanosti počinitelja kod odluke o istražnom zatvoru

Datum objave: 6.7.2023

Sažetak: Istražni zatvor kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika za potrebe kaznenog postupka treba se primjenjivati iznimno, međutim prosudba kriterija opasnosti od ponavljanja kaznenog djela ne smije se zasnivati isključivo, niti jedino na činjenici da li je riječ o povratniku u kaznenopravnom smislu...

23
Praksa domaćih sudova redovne nadležnosti na području ravnopravnosti spolova, zabrane diskriminacije na osnovi spola i spolnog uznemiravanja

Datum objave: 4.7.2023

Sažetak: Od 1995. Republika Hrvatska (dalje u tekstu: RH) promijenila je ukupno tri Zakona o radu. Svi ti zakoni (koji su na snazi od 1. siječnja 1996. pa nadalje) sadržavali su zaštitu od uznemiravanja i diskriminacije na radu i/ili u svezi s radom, ali su razine zaštite bile različite. Kako su se mijenjali...

24
Dodatan rad radnika

Datum objave: 29.6.2023

Sažetak: Posljednjom novelom Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22) uređen je dodatan rad radnika na nov način, redefiniran je u skladu sa stvarnim potrebama za radom na tržištu rada i pravom radnika na dodatno zaposlenje, u interesu je radnika, koji može raditi u dodatnom radu isključivo ako to želi, p...

25
Umjetna inteligencija (AI) u parnici: početne rasprave

Datum objave: 27.6.2023

Sažetak: Živimo u vremenu brzih društvenih promjena u svim područjima ljudskog djelovanja, čija je navodna svrha stvaranje boljih uvjeta za život svih ljudi na planetu. U želji da se suprotstavimo daljnjem prodoru laicizma, simplificiranja te da održimo klasični, stoljećima dokazani pravni poredak od iznimne...

26
Novi Zakon o predstavničkim tužbama u Republici Hrvatskoj i neke dileme

Datum objave: 20.6.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj upravo je donesen i objavljen novi posebni Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, sukladno obvezi transpozicije Direktive EU 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih ...

27
Obveza podnošenja zahtjeva za prethodnu odluku Sudu Europske unije: Najnovije odluke Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava ponovno osvjetljavaju stara pravila

Datum objave: 15.6.2023

Sažetak: U svojoj dugogodišnjoj praksi, Sud Europske unije detaljno je uredio mehanizam prethodnog postupka. Posebno mjesto u tom mehanizmu zauzima obveza nacionalnih sudova posljednjeg stupnja da Sudu Europske unije upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. Ta obveza obraćanja luksemburškom sudu trpi određene i...

28
Zakon o mirnom rješavanju sporova: Korak unaprijed ili još jedna propuštena prilika?

Datum objave: 14.6.2023

Sažetak: U Saboru je 7. lipnja 2023. prihvaćen konačni prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova (dalje: ZMRS) čime je Hrvatska dobila novi zakon koji na opći način regulira alternativno rješavanje sporova, stavljajući izvan snage dosadašnji Zakon o mirenju. Zakonski prijedlog ovog propisa bio je u stručn...

29
Kaznena djela i druge nezakonitosti u štrajku državnih službenika

Datum objave: 13.6.2023

Sažetak: Dopuštenost, zakonitost štrajka ne znači da je dozvoljeno činjenje kaznenih djela za vrijeme trajanja štrajka, kako štrajkašima i organizatorima štrajka, tako i drugim osobama.

30
Pravo na pristup informacijama u vlasništvu države u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na važnije presude tog suda

Datum objave: 1.6.2023

Sažetak: Pravo na slobodu izražavanja jedno je od temeljnih prava zaštićenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija). Ono predstavlja „…jedan od osnovnih temelja [demokratskog] društva i jedan od preduvjeta njegova napretka i razvoja svakog pojedinca”. 1

31
Izuzeće od zabrane korištenja nezakonitog dokaza u parničnom postupku i praksi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 25.5.2023

Sažetak: Iako niti nakon izmjena Zakona o parničnom postupku 2022. godine nemamo točnu definiciju pojma nezakonitog dokaza, možemo ipak pozdraviti njegovo konačno reguliranje u građanskom procesnom pravu. Novom regulacijom prevaga s isključive zaštite postupovnih vrijednosti prešla je na stranu uvažavanja mo...

32
Sudionici u elektroničkoj trgovini: Odgovornost prema trećim osobama i odgovornost za plaćanje poreza na dodanu vrijednost

Datum objave: 23.5.2023

Sažetak: Povod ovom članku je novi pravni okvir Europske unije kojim se uređuje elektronička trgovina. Kao prvo, prošle godine donesen je novi paket pravila o elektroničkoj trgovini. Ta nova pravila zahvaćaju pružatelje digitalnih usluga, posebno posrednike u elektroničkoj trgovini, koji su u određenim okoln...

33
Pravo na pravično suđenje i njegovi aspekti

Datum objave: 19.5.2023

Sažetak: Pravo na pravično suđenje ima nezamjenjivu ulogu u ostvarenju temeljnih postulata demokratskog društva. Ono je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava 1 . Taj članak Ustava korespondira s člankom 6. stavkom 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava 2 . I sam Europski sud za ljudska prava u s...

34
Rad s darovitom djecom i učenicima u obrazovnom sustavu

Datum objave: 19.5.2023

Sažetak: Jedan od većih izazova u današnjemu društvu koji često vodi preispitivanju postojećih društvenih vrednota i uvriježenih stajališta o tome što vrijedi podržavati i na koji način, jest poštovanje prava darovitih pojedinaca i zalaganje za njihov kvalitetan odgoj i obrazovanje. Brojna istraživanja istič...

35
Imenovanje ravnatelja ustanove prema posebnim propisima

Datum objave: 18.5.2023

Sažetak: Uz opći okvir za postupanje kod imenovanja ravnatelja javne ustanove prema Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. , 127/19. i 151/22; dalje;: ZU), ovisno o ustanovi i njenoj djelatnosti u postupcima imenovanja ravnatelja posebnih javnih ustanova nužno je konz...

36
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 10./2023. Poseban broj: Europski pristup regulaciji tzv. umjetne inteligencije

Datum objave: 16.5.2023

Sažetak: S obzirom na aktualnost teme i „eksploziju“ različitih softverskih alata za generaciju sadržaja dostupnih široj javnosti, u posebnom proširenom izdanju kolumne Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse analizira se problematika regulacije tzv. umjetne inteligencije. Naglasak je postavljen...

37
Načini ujednačavanja sudske prakse

Datum objave: 12.5.2023

Sažetak: Dosljedna sudska praksa važna je za ostvarivanje pravne sigurnosti, koja je sastavni element vladavine prava. Pritom je vladavina prava među najviših vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava (članak 3. Ustava Republike Hrvatske). Zadaća osiguravanja jedinstvene pri...

38
Izbor na znanstveno-nastavna radna mjesta sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Datum objave: 11.5.2023

Sažetak: Nakon dugogodišnje primjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju akademska zajednica suočava se s novim izazovom. Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022.) izmijenjen je postupak izbora na znanstveno-nastavna radna mjesta i stvorena di...

39
Ponovno o odgovornosti za naknadu štete nastale naletom divljači na vozilo

Datum objave: 9.5.2023

Sažetak: Autoru ovog stručnog rada je ovo već treći puta da, u relativno kratkom vremenskom intervalu, tematizira, odnosno obrađuje temu odgovornosti za naknadu štete oštećenicima pričinjene istrčavanjem, odnosno naletom divljači iz lovišta koje se nalazi tik uz javnu cestu na potonju i posljedičnim srazom d...

40
Zločini iz mržnje prema LGBTIQ osobama u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 4.5.2023

Sažetak: Lezbijke, homoseksualci, biseksualne, transrodne, nebinarne, interseksualne i queer osobe (dalje: LGBTIQ) često su izložene raznim oblicima diskriminacije, uključujući i nasilje. Prema istraživanju koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), preko 80 % ispitanika u svim državama...

41
Sloboda izražavanja sudaca

Datum objave: 2.5.2023

Sažetak: U skladu s mandatom koji mu je dodijelio Odbor ministara, Savjetodavno vijeće europskih sudaca (CCJE) izradilo je Mišljenje br. 25 (2022) o slobodi izražavanja sudaca.

42
Trebaju li nam nova pravila članka 16. Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima?

Datum objave: 27.4.2023

Sažetak: U radu se analiziraju pravila iz članka 16. Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koja govore o stjecanju založnog prava bez suglasnosti ovršenika odnosno protivnika osiguranja. Promatrana su u svjetlu postojećeg ovršnopravnog ur...

43
Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

Datum objave: 25.4.2023

Sažetak: Načelo ne bis in idem (lat. ne dva puta u istoj stvari), prema kojemu se ne može istoj osobi dva puta suditi u istom predmetu koji je već pravomoćno presuđen, korijene vuče iz rimskog prava (bis de eadem re non sit actio), premda su se i u starijim pisanim pravnim izvorima nalazile naznake pravila o...

44
Postupak protiv države članice zbog povrede prava Europske unije: hrvatski primjer neispunjenja obveza iz područja zaštite okoliša

Datum objave: 20.4.2023

Sažetak: Europska unija osnovana je kako bi se ostvarili određeni ciljevi, kao što su uspostava unutarnjeg tržišta,zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša, promicanje znanstvenog i tehnološkog napretka, promicanje socijalne pravde, uspostava ekonomske i monetarne unijei dr. Osnovno sredstvo ostvarenja tih ci...

45
Analiza i otvorena pitanja novele Zakona o osiguranju radničkih tražbina iz 2023.

Datum objave: 18.4.2023

Sažetak: Ako postoji pitanje povodom koga će se uvijek imati što raspravljati i koje će se čak nametati kao izvor, nerijetko krupnih, institucionalnih, ekonomskih, pa i političko pravnih dilema, onda je to svakako pitanje položaja i zaštite radnika u stečajnom postupku. Cilj je analizirati Novelu Zakona o os...

46
Zastara u građanskom pravu

Datum objave: 13.4.2023

Sažetak: Zastara, slikovito možemo reći, da je s jedne strane „najdraži“ institut dužnika u obveznom odnosu, a s druge strane „najomraženiji“ vjerovnika. Taj pravni institut iznimka je od općeg načela iz čl. 9. ZOO-a 1 prema kojem je sudionik u obveznom odnosu dužan ispuniti svoju obvezu. Zastarom se nastoj...

47
Financiranje udruga iz javnih izvora

Datum objave: 11.4.2023

Sažetak: Općepoznata činjenica je da su neprofitnim organizacijama u koje se ubrajaju i udruge neophodna financijska sredstva za provođenje svojih programa i/ili projekata, a temeljem kojih će ostvariti zadane ciljeve, ispuniti svrhu svojeg djelovanja, a ujedno i doprinijeti rješavanju krucijalnih problema g...

48
Plaća, naknada plaće i primici nakon Novele Zakona o radu

Datum objave: 6.4.2023

Sažetak: Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 151/22) (u nastavku: Novela ZOR-a), izmijenjene su i dopunjene, među ostalim, i odredbe Zakona o radu, o plaćama, naknadama plaće, primicima uz plaću.

49
Problematika gospodarenja otpadom u judikaturi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 4.4.2023

Sažetak: Pravni i institucionalni okvir gospodarenja otpadom u RH pretežitim je dijelom posljedica recepcije europskih normi pripadajućeg područja. Stoga kako postoji i konvencijska kategorija prava na zdrav okoliš u radu se analizira judikatura Europskog suda za ljudska prava vezano za problematiku otpada p...

50
Razrješenje ravnatelja školske ustanove na vlastiti zahtjev i imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja do izbora novog ravnatelja

Datum objave: 3.4.2023

Sažetak: Voditelj ustanove prema Zakonu o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.) je ravnatelj, a skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - slu...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje