OPĆI UVJETI POSLOVANJA LEXPERA D.O.O.

Sadržaj:

1. OPĆENITO O PORTALU EDUS
1.1. OPIS PORTALA EDUS
2. ZNAČENJE POJMOVA
3. PRETPLATA
3.1. PRETPLATA NA PORTAL EDUS
3.2. STANDARDNA PRETPLATA
3.2.1. EDUS pretplata (mjesečno plaćanje)
3.2.2. Početak pretplate
3.2.3. Prestanak pretplate – otkaz ugovora
3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora
3.3. PRETPLATA EDUS PLUS
3.3.1. Pretplata
4. UVJETI KORIŠTENJA
4.1. NAČIN KORIŠTENJA PORTALA EDUS
4.2. DOSTUPNOST PORTALA EDUS
4.3. POSTUPANJE S KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM ZA PRISTUP PORTALU EDUS
5. PODRŠKA PRETPLATNICIMA
5.1. OSIGURAVANJE TEHNIČKE I SADRŽAJNE PODRŠKE PRETPLATNICIMA I KORISNICIMA PORTALA EDUS
6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE I PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA
6.1. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA
6.2. ČUVANJE I UPOTREBA PODATAKA
6.3. ODGOVORNOST ZA PODATKE PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA
7. SPRJEČAVANJE MITA I KORUPCIJE
8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
9. EDUS Alert (obavještavanje)

1. OPĆENITO O PORTALU EDUS

Pružatelj usluge portala EDUS je trgovačko društvo LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb (u nastavku teksta: pružatelj usluge).

Opći uvjeti ugovora sadrže pitanja pretplate i uvjete korištenja portala EDUS, korisničku podršku te tako reguliraju zasnivanje, trajanje i prestanak pretplatničkog odnosa.

Potpisivanjem ugovora ili narudžbenice, pretplatnik prihvaća uvjete korištenja usluga LEXPERA d.o.o. utvrđene ovim Općim uvjetima.

1.1. OPIS PORTALA EDUS

Portal EDUS je poslovni portal s pravnim, međusobno povezanim informacijama, koje se istovremeno povezuju na odgovarajuće sadržaje, stručnu literaturu i druge podatke s pravnom osnovom.

Portal se neprestano ažurira, zbog čega su uvijek dostupne stalne sadržajne i tehničke nadogradnje. Osim zbirke propisa, portal EDUS nudi dodatna praktična i korisna pomagala.

Sadržajne cjeline: portal EDUS sadržava baze podataka iz područja prava podijeljene na propise, sudsku praksu, stručne članke te mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u RH.

2. ZNAČENJE POJMOVA

Opći uvjeti poslovanja LEXPERA d.o.o. Zagreb predstavljaju popis ugovorenih klauzula na čiju se primjenu stranke pozivaju u ugovoru.

Portal EDUS je pravni portal s međusobno povezanim i jednostavnim za pretraživanje pročišćenim tekstovima zakona i podzakonskih propisa, odabranom sudskom praksom, stručnim člancima i drugim korisnim pravnim informacijama.

Ugovor je Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za pristup portalu EDUS koji sklapaju pružatelj usluge i pretplatnik. Potpisana i pravilno ispunjena narudžbenica, također, predstavlja ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Pružatelj usluge je trgovačko društvo LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb, OIB: 79506290597, kao pružatelj usluge portala EDUS.

Pretplatnik je pravna ili fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Potrošač je svaka fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Opći uvjeti ugovora opći su uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005 i 41/2008), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

Korisnik je osoba koja na temelju dodijeljenog korisničkog imena i zaporke neposredno koristi portal EDUS. Pružatelj usluge dužan je korisniku omogućiti korištenje portala EDUS te ga upoznati sa svim pravima i obvezama koji za korisnika i pretplatnika proizlaze iz ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa i Općih uvjeta poslovanja.

Pretplata je pretplatnički odnos zasnovan između pretplatnika i pružatelja usluge portala EDUS.

Pretplata je cijena koju pretplatnik plaća pružatelju usluge za korištenje portala EDUS, na temelju valjanog ugovora ili narudžbenice.

Na mrežnim stranicama pružatelja usluge nalaze se Uvjeti korištenja koji sadrže opća pravila pristupa mrežnoj stranici pružatelja usluge.

Korištenje portala EDUS znači pristup dokumentima na portalu EDUS koji se nalaze u dijelu dostupnom s korisničkim imenom i zaporkom.

3. PRETPLATA

3.1. PRETPLATA NA PORTAL EDUS

Pretplatnički odnos zasniva se na temelju ugovora sklopljenog između pružatelja usluge i pretplatnika ili dostavljene narudžbenice i moguće ga je otkazati u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Pružatelj usluge dodjeljuje pretplatniku korisničko ime i zaporku.

Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos za jednog ili za više korisnika. Pretplatniku je na raspolaganju stalna korisnička potpora, pod uvjetima i na način određen u Općim uvjetima poslovanja.

3.2. STANDARDNA PRETPLATA

3.2.1. EDUS pretplata (mjesečno plaćanje)

U mjesečnu pretplatu uključen je pristup dokumentima portala EDUS.

Pristup odgovarajućim sadržajima određen je cjenikom. U mjesečnu pretplatu ubrajaju se dokumenti koji se nalaze u dijelu portala EDUS dostupnom s korisničkim imenom i zaporkom.

Mjesečnu pretplatu pretplatnik plaća mjesečno, na temelju računa koji mu ispostavi pružatelj usluge.

Računi za sve usluge koje pružatelj usluge obračunava korisniku na temelju ugovora, pretplatniku se šalju običnom pošiljkom ili na zahtjev pretplatnika preko usluge e-račun. Opomenu za plaćanje računa pružatelj usluge pretplatniku šalje običnom pošiljkom.

3.2.2. Početak pretplate

Uvjeti za početak korištenja pretplate su:

 • važeći ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa
 • dodijeljeno pretplatničko ime i zaporka pretplatniku.

Početak pretplate određen je ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa, a zbog dodjele korisničkog imena i zaporke, može se minimalno razlikovati od dana početka korištenja portala EDUS.

Pružatelj usluge obvezuje se pretplatniku dodijeliti korisničko ime i zaporku i dostaviti mu ih na odgovarajući način u roku od dva radna dana od primitka pravilno ispunjenog i, od strane pretplatnika, potpisanog ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Pretplatniku će početak korištenja portala, u pravilu, biti omogućen sljedeći radni dan nakon dana u kojem mu je pružatelj usluge poslao obavijest o dodjeli korisničkog imena i zaporke.

3.2.3. Prestanak pretplate – otkaz ugovora

Pretplatnički odnos zasnovan je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati pretplatnički ugovor bez obveze navođenja razloga za otkaz, pri čemu pretplatnički odnos prestaje:

 • zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena zaključno do 20. dana u mjesecu
 • zadnji dan u sljedećem mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojemu je uručen otkaz suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena nakon 20. dana u mjesecu.

Otkaz pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika nije moguć prije proteka roka od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Stranka koja otkazuje ugovor, obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku preporučenom pošiljkom.

U slučaju da pretplatnik ne plati račun u cijelosti ili pravodobno, pružatelj usluge ima pravo odmah i bez obavještavanja pretplatnika, ukinuti važenje pretplatnikovog korisničkog imena, odnosno korisničkih imena. Prema dogovoru pružatelja usluge i pretplatnika, moguće je važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena ponovno uspostaviti, pod uvjetom da pretplatnik u cijelosti podmiri sve zakašnjele obveze prema pružatelju usluge i o tome mu dostavi pisanu potvrdu. Pružatelj usluge, u pravilu, ponovno uspostavlja važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena sljedeći radni dan nakon dana u kojem je zaprimio pisanu potvrdu da je pretplatnik podmirio zakašnjele obveze.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora prije isteka prva 3 mjeseca od zasnivanja pretplatničkog odnosa s obzirom na to da je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju.

3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora

Pružatelj usluge ima pravo otkazati pretplatniku pretplatnički ugovor bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

 • ako pretplatnik ne plaća na vrijeme i/ili u cijelosti račun pružatelja usluge koji mu on ispostavi na naplatu
 • ako pretplatnik krši Uvjete korištenja pravnoga informacijskog sustava
 • ako pretplatnik ne koristi korisničko ime i zaporku u skladu s Općim uvjetima poslovanja
 • ako pretplatnik krši druge obveze koje je preuzeo iz ugovora, Općih uvjeta poslovanja i cjenika.

O otkazu ugovora, zbog gore navedenih razloga, pružatelj usluge mora preporučenim pismom obavijestiti pretplatnika. U slučaju kršenja gore navedenih uvjeta, pružatelj usluge može odmah i bez prethodne obavijesti ukinuti valjanost zaporke tj. zaporki koje pretplatnik koristi. Obnova zaporke tj. zaporki moguća je pod uvjetima i na način koji je određen u Općim uvjetima poslovanja.

U slučaju da pretplatnik jednostrano raskine pretplatnički ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja pretplate (obvezno trajanje pretplate je 3 mjeseca), pretplatnik je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja pretplate.

Ako je ugovor tijekom obveznog trajanja raskinut od strane pružatelja usluge krivnjom pretplatnika, pretplatnik je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora.

3.3. PRETPLATA EDUS PLUS

3.3.1. Pretplata

Zasnivanje pretplate provodi se sukladno točkama 3.1. i 3.2.1. Općih uvjeta poslovanja.

U EDUS PLUS pretplatu uključen je pristup dokumentima portala EDUS do 2500 bodova mjesečno i mogućnost postavljanja konkretnih pravnih pitanja povezanih s poslovanjem odgojno-obrazovnih ustanova, do 5 (pet) puta godišnje. Odgovor na pitanje sadrži najviše jednu karticu teksta (1800 slovnih znakova s razmacima).

Pristup odgovarajućim sadržajima određen je cjenikom. U mjesečnu pretplatu ubrajaju se dokumenti koji se nalaze u dijelu portala EDUS dostupnom s korisničkim imenom i zaporkom.

Godišnju pretplatu pretplatnik plaća na temelju računa koji mu ispostavi pružatelj usluge.

Računi za sve usluge, koje pružatelj usluge obračunava korisniku na temelju ugovora, pretplatniku se šalju običnom pošiljkom ili na zahtjev pretplatnika preko usluge e-račun. Opomenu za plaćanje računa pružatelj usluge pretplatniku šalje običnom pošiljkom.

Početak pretplate provodi se sukladno točki 3.2.3. Općih uvjeta poslovanja.

Prestanak pretplate – otkaz ugovora provodi se sukladno točki 3.2.4. Općih uvjeta poslovanja s time da otkaz pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika nije moguć prije proteka roka od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Na EDUS PLUS uslugu odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općih uvjeta poslovanja koje se odnose na EDUS STANDARD uslugu.

4. UVJETI KORIŠTENJA

4.1. NAČIN KORIŠTENJA PORTALA EDUS

Za pristup na Portal EDUS korisniku je potrebno:

 • uređaj koji može ostvariti pristup internetu
 • veza na internet
 • instaliran standardni mrežni pretraživač (MS Internet Explorer, Mozilla, Firefox)
 • korisničko ime i zaporka koje dodjeljuje pružatelj usluge.

4.2. DOSTUPNOST PORTALA EDUS

Pružatelj usluge održava portal EDUS tako da je dostupan, u pravilu, 24 sata na dan, sve dane u godini. Pružatelj usluge pridržava pravo da pri sumnji na zloporabu, koja znači nepoštovanje točke 4.3. Općih uvjeta, ograniči ili prekine korištenje portala EDUS za pojedino korisničko ime. U svrhu kvalitetnog korištenja portala EDUS, pretplatnik odnosno korisnik obvezuje se da će se, pri pristupu i korištenju portala EDUS, pridržavati svih uputa i drugih pravila korištenja sukladno Općim uvjetima poslovanja.

Pružatelj usluge nastoji cijelo vrijeme osigurati tehničke uvjete koji korisnicima omogućavaju neometano korištenje portala EDUS. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti portala.

Odgovornost pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost, koja bi zbog tehničkih razloga pretplatniku odnosno korisniku nastala zbog prekida rada portala EDUS odnosno otežanog pristupa do njega, u cijelosti je isključena.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu, kašnjenje ili nedostatke koji su posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

4.3. POSTUPANJE S KORISNIČKIM IMENOM I ZAPORKOM ZA PRISTUP PORTALU EDUS

Pretplatnik se obvezuje dodijeljeno korisničko ime i zaporku čuvati kao poslovnu tajnu te osigurati da jedno korisničko ime i zaporku koristi uvijek isti korisnik.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno zaporke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih osoba.

Pretplatnik je dužan, u slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili zaporke, o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge.

Nenamjerni propust ili kašnjenje u ostvarivanju prava, koje je uzrokovano od strane društva LEXPERA d.o.o., nije temelj za ukidanje prava iz ovog ugovora.

Pružatelj usluge može ograničiti broj uređaja kojima pojedinačni korisnici pretplatnika pristupaju portalu EDUS na određeni broj fiksnih i mobilnih uređaja.

5. PODRŠKA PRETPLATNICIMA

5.1. OSIGURAVANJE TEHNIČKE I SADRŽAJNE PODRŠKE PRETPLATNICIMA I KORISNICIMA PORTALA EDUS

Pružatelj usluge će, tijekom svog radnog vremena (pon-pet, 8-16), korisnicima portala EDUS osiguravati stalnu besplatnu tehničku i sadržajnu podršku pri korištenju portala preko telefona, telefaksa ili elektroničke pošte.

Pružatelj usluge učinit će sve da, tijekom svog radnog vremena, korisniku osigura tehničku i/ili sadržajnu podršku odmah nakon što zaprimi pisani zahtjev. U slučaju složenog oblika podrške, pružatelj usluge nastojat će tehničku i sadržajnu pomoć osigurati u roku od 2 radna dana.

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE I PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA

6.1. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA

Pružatelj usluge cijelo vrijeme osigurava kvalitetu, pravilnost i ažurnost podataka i usluga na portalu EDUS. Odgovornost pružatelja usluge za neugodnost ili štetu, koja korisniku može nastati zbog mogućih pogrešnih, manjkavih ili na drugi način neodgovarajućih podataka na portalu EDUS, u cijelosti je isključena.

Pružatelj usluge ne jamči za točnost odnosno adekvatnost podataka i drugih usluga na portalu EDUS.

6.2. ČUVANJE I UPOTREBA PODATAKA

Pružatelj usluge čuva sve podatke o pretplatniku odnosno korisniku kao poslovnu tajnu, uz sljedeće iznimke:

 • tvrtku (ime) i sjedište (adresu) pretplatnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti pretplatniku poštom
 • tvrtku (ime) i adresu elektroničke pošte pretplatnika odnosno korisnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti pretplatniku odnosno korisniku elektroničkom poštom.

Pružatelj usluge neće trećim osobama prosljeđivati podatke o pretplatniku koje mu je pretplatnik ustupio prilikom sklapanja ugovora o pretplati.

Također, pružatelj usluge neće osobne podatke davati na korištenje drugim pretplatnicima niti ih obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene odnosno one za koju je dao privolu.

Pretplatnik odnosno korisnik na odgovarajući način može obavijestiti pružatelja usluge o svojoj nesuglasnosti za korištenje gore navedenih podataka pri čemu ista ima učinak zabrane korištenja za pružatelja usluge.

Pretplatnik je dužan u roku od 3 dana javiti pružatelju usluge svaku promjenu podataka o pripadajućim korisnicima. U slučaju da pretplatnik ne obavijesti pružatelja usluge o promjeni podataka, nositelj ugovorne obveze pravilno i valjano izvršava ugovor na osnovi podataka kojima raspolaže.

Svakim pristupanjem pretplatnika odnosno korisnika dokumentima dostupnim na portalu, sustav identificira IP adresu te vrijeme pristupa (osobni podaci pretplatnika odnosno korisnika prikupljaju se, čuvaju i obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 te u skladu sa svim važećim propisima u Republici Hrvatskoj).

Brisanje podataka iz portalske baze pružatelja usluge, koje je korisnik ustupio pružatelju usluge, moguće je na izričit zahtjev, a u skladu sa stanjem pretplatničkog odnosa u trenutku upućivanja zahtjeva.

Zaštita privatnosti

6.3. ODGOVORNOST ZA PODATKE PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA

Pretplatnici odnosno korisnici imaju mogućnost slanja informacija portalu EDUS. Pri posredovanju informacijama korisnik je dužan pridržavati se važećih zakonskih propisa, osobito propisa iz područja zaštite autorskih prava.

Pretplatnik odnosno korisnik dužan je osigurati da su informacije koje prosljeđuje na portal EDUS oslobođene zahtjeva iz područja zaštite autorskih prava i dane na upotrebu svima, dakle u smislu opće dostupnih informacija (public domain), osim onih za koje autor izričito ne zahtijeva nešto drugo.

Na portal EDUS nije dopušteno neautorizirano stavljati autorski zaštićene komercijalne programe.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge ako zbog njegovog propuštanja propisanih obveza iz prethodnog odlomka, treća osoba prema pružatelju usluge istakne zahtjeve u vezi s povredom autorskih prava odnosno ako pružatelju usluge nastane šteta. Za štetu koja je posljedica postupanja ili propusta korisnika, pružatelju usluge odgovara pretplatnik koji je tom korisniku omogućio upotrebu portala EDUS.

7. SPRJEČAVANJE MITA I KORUPCIJE

Niti prodavač/kupac niti predstavnik prodavača/kupca nema znanja o prodavaču/kupcu ili bilo kojoj drugoj osobi s njima povezanoj ili osobi koja radi za ili u ime prodavača/kupca, izravno ili neizravno: (a) da čini ili prima (ili je suglasna da će činiti ili prihvatiti) bilo kakav doprinos, poklon, mito, popust (rabat), isplatu, utjecaj na isplatu, sitnu isplatu, ili drugu isplatu za ili od osobe, privatne ili javne, neovisno o obliku, neovisno je li u novcu, u kojem svojstvu ili uslugama (i) da bi dobio ili odobrio povoljnije postupanje pri osiguravanju poslovanja, (ii) platio za ili omogućio povoljnije postupanje za osiguravanje poslovanja, ili (iii) da bi dobio ili omogućio posebne ustupke ili za već dobivene posebne ustupke, za ili u ime prodavača/kupca ili (b) pribavlja ili zadržava bilo kakva sredstva ili imovinu koja nije zabilježena u knjigama i evidencijama prodavača/kupca, i u svakom je slučaju u suprotnosti s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji uređuju područje mita, korupcije i sprječavanje sukoba interesa.

8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Pretplatniku odnosno korisniku poznati su sljedeći pravni učinci:

 • da su znaci „IUS-INFO“, „EDUS“ i „LEXPERA“ zaštićeni Zakonom o žigu, a baze podataka Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
 • da su baze podataka na portalu EDUS u cijelosti, kao i pojedinačno, zaštićene kao autorsko pravo pružatelja usluge i drugim propisima (zaštita od konkurencije i sl.)
 • da su pojedinačne jedinice u bazama portala EDUS, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), zaštićene autorskim pravom njihovog autora.

Zaštita autorskih prava portala EDUS, njegovih pojedinačnih baza i pojedinih jedinica u bazama, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Zaštita autorskih prava, a u vezi s bazom podataka, među ostalim, znači da pretplatnik odnosno korisnik može odjednom koristiti njene neznatne dijelove (kvalitativno ili kvantitativno), pretplatnik odnosno korisnik može slobodno koristiti pojedine propise i druge podatke. Za pojedinačne jedinice baze, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), pretplatniku odnosno naručitelju dopušteno je korištenje za vlastite potrebe. Svi drugi oblici daljnjeg distribuiranja, posredovanja odnosno omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u knjizi, objava na poslužitelju pretplatnika odnosno korisnika), izričito su zabranjeni.

Navedena se zabrana odnosi na sve oblike korištenja koji prelaze okvire vlastite uporabe, a posebno su zabranjeni sljedeći postupci:

 • korištenje znatnih dijelova (kvalitativno ili kvantitativno) podataka baza (npr. reproduciranje strukture baze ili dijelova strukture baze i sl.)
 • korištenje baza podataka u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način koji bi mogao povrijediti interese pružatelja usluge (npr. korištenje pročišćenih tekstova propisa preko okvira vlastitih potreba pretplatnika odnosno korisnika, sustavno i ponovljeno korištenje neznatnih dijelova baza podataka, itd.)
 • uklanjanje ili zamjena znakova „IUS-INFO“, „EDUS“ i „LEXPERA“ kada se oni ponavljaju na pojedinim podacima.

Pretplatnik odnosno korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi mu nastala zbog kršenja, u ovom poglavlju, dogovorenih obveza od strane pretplatnika odnosno korisnika.

Odgovornost za kršenje obveza korisnika snosi pretplatnik.

9. EDUS Alert (obavještavanje)

Usluga EDUS Alert (obavještavanje) je obavijest o izmjenama odabranih sadržaja na portalu koje korisnik redovito zaprima na svoju adresu e-pošte.

Sadržaj koji možete pratiti uslugom EDUS Alert može biti zaseban zakon ili podzakonski akt, odabrano područje registra propisa ili odabrano područje sudske prakse.


Važenje od 1. 10. 2022.


LEXPERA d.o.o.