Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 170

1
Sukob interesa u državnoj službi

Datum objave: 4.4.2024

Sažetak: U Republici Hrvatskoj postoji niz nadležnih institucija koje djeluju na području borbe protiv korupcije odnosno na području formiranja antikorupcijske politike, represije te na posebnim područjima prevencije korupcije. Ministarstvo pravosuđa i uprave, predstavlja središnje tijelo za prevenciju korup...

2
Stručna tijela u javnim ustanovama

Datum objave: 7.3.2024

Sažetak: Odredbama čl. 46. - 51. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97. , 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.) uređena su pitanja stručnog voditelja, stručnog vijeća odnosno drugih tijela ustanove.

3
Novi Zakon o državnim službenicima (ocjenjivanje i drugi važni instituti službeničkog prava)

Datum objave: 29.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2023. donio Zakon o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: ZDS ili Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 155/23. i stupio je na snagu 1. siječnja 2024. 1 , a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dotadašnji Zakon o državn...

4
Trošak odvjetnika kao punomoćnika radničkog vijeća

Datum objave: 20.2.2024

Sažetak: U ovom članku se obrađuje pitanje djelovanja radničkog vijeća, mogućnosti radničkog vijeća da zatraži mišljenje stručnjaka o pitanjima iz svog djelokruga te da zastupanje u parničnom postupku povjeri odvjetniku, kao i pitanje aktualizirano recentnom sudskom praksom - od koga bi odvjetnik opunomoćen ...

5
Ugovorna i zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem u Republici Hrvatskoj kroz sudsku praksu

Datum objave: 15.2.2024

Sažetak: Prilikom zasnivanja novoga radnog odnosa poslodavci u pravilu imaju unaprijed pripremljene tekstove ugovora o radu koji, među ostalim, sadrže i odredbu o zabrani natjecanja s poslodavcem. Često se događa da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac i radnik ne razjasne što točno podrazumijeva odr...

6
Sloboda kretanja radnika - aktualni trendovi u Europskoj uniji

Datum objave: 25.1.2024

Sažetak: Sloboda kretanja radnika jedna je od četiri temeljnih sloboda na kojem počiva unutrašnje tržište Europske unije. S gospodarskog i socijalnog stajališta sloboda kretanja ekonomski aktivnih pojedinaca - radnika, važna je za ostvarenje cilja Europske unije, a to je stvaranje jedinstvenog tržišta svih d...

7
Analiza sudske prakse o pravu na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti i dokazivanju prekovremenog rada

Datum objave: 23.1.2024

Sažetak: Prema praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje Ustavni sud) ustavno načelo jednakosti nalaže da se svi ljudi pred zakonom moraju jednako tretirati s obzirom na postojanje društveno relevantnih okolnosti utvrđenih Ustavom. Ustavnopravna jednakost povrijeđena je kada se adresati opće ili pojedin...

8
Upravno vijeće ustanove

Datum objave: 19.12.2023

Sažetak: Upravno vijeće je temeljno kolegijalno tijelo koje upravlja ustanovom, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, kako to eksplicitno propisuje čl. 35. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.; u daljnjem tekstu: ZU). Iz teksta citirane ...

9
Pravo na naknadu plaće članovima radničkog vijeća u dječjim vrtićima

Datum objave: 31.10.2023

Sažetak: Prema odredbama Zakona o radu, članovi radničkog vijeća ostvaruju pravo na naknadu plaće za rad u radničkom vijeću. Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća uključujući i pravo na naknadu plaće za obavljanje poslova radnič...

10
Novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Datum objave: 15.9.2023

Sažetak: Svjedoci smo sve većeg broja slučajeva nasilja (uključujući i seksualnog) u svim sferama društva, što predstavlja veliki društveni problem za čije rješavanje je potrebno poduzimati učinkovitije mjere u cilju njegovog sprječavanja. Ključno je ojačati pravne mehanizme za efikasnije sankcioniranje poči...

11
Prestanak članstva predstavnika radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 14.9.2023

Sažetak: Pravo radnika na participaciju u odlučivanju kod poslodavca zajamčeno je u čl. 56. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98. - proč. tekst, 113/00., 124/00. - proč. tekst, 28/01., 41/01. - proč. tekst, 55/01. - ispr., 76/10., 85/10. - proč. tekst i 5/14. - Odluka USRH),...

12
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava

Datum objave: 29.8.2023

Sažetak: Jedan od novih instituta koji su tim posljednjim izmjenama i dopunama („Narodne novine“ br. 151/22.) uvedeni u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla.

13
Reguliranje sezonskog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 1.8.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj turizam i dalje predstavlja značajnu gospodarsku granu, čiji prihodi imaju velik udio u nacionalnom proračunu. Za uspješno obavljanje turističke djelatnosti posebno u sezonalnom razdoblju neophodni su stručni i kvalitetni sezonski radnici, a koje je u posljednje vrijeme sve tež...

14
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu (III. dio)

Datum objave: 27.7.2023

Sažetak: U trećem dijelu ćemo reći nešto o radilištima, gradilištima, inspekcijskom nadzoru i odgovornosti za štetu.

15
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu (II. dio)

Datum objave: 25.7.2023

Sažetak: U drugome dijelu bit će govora o osposobljavanju radnika, prvoj pomoći zaštiti od požara i evakuaciji te o stručnjacima zaštite na radu.

16
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu

Datum objave: 20.7.2023

Sažetak: U seriji od tri članka dat ćemo prikaz bitnih elemenata zaštite na radu općenito a i kroz zakonodavni okvir zakonodavni okvir Republike Hrvatske gdje je temeljni akt Zakon o zaštiti na radu iz kojega izviru svi ostali podzakonski akti. Ujedno ćemo spomenuti i ostale zakone koji su neposredno ali i p...

17
Pobojni ugovori

Datum objave: 11.7.2023

Sažetak: Predmet ovog članak je institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora. Stoga ćemo u ovom članku izložiti iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz osvrt na sudsku praksu.

18
Praksa domaćih sudova redovne nadležnosti na području ravnopravnosti spolova, zabrane diskriminacije na osnovi spola i spolnog uznemiravanja

Datum objave: 4.7.2023

Sažetak: Od 1995. Republika Hrvatska (dalje u tekstu: RH) promijenila je ukupno tri Zakona o radu. Svi ti zakoni (koji su na snazi od 1. siječnja 1996. pa nadalje) sadržavali su zaštitu od uznemiravanja i diskriminacije na radu i/ili u svezi s radom, ali su razine zaštite bile različite. Kako su se mijenjali...

19
Dodatan rad radnika

Datum objave: 29.6.2023

Sažetak: Posljednjom novelom Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22) uređen je dodatan rad radnika na nov način, redefiniran je u skladu sa stvarnim potrebama za radom na tržištu rada i pravom radnika na dodatno zaposlenje, u interesu je radnika, koji može raditi u dodatnom radu isključivo ako to želi, p...

20
Kaznena djela i druge nezakonitosti u štrajku državnih službenika

Datum objave: 13.6.2023

Sažetak: Dopuštenost, zakonitost štrajka ne znači da je dozvoljeno činjenje kaznenih djela za vrijeme trajanja štrajka, kako štrajkašima i organizatorima štrajka, tako i drugim osobama.

21
Analiza i otvorena pitanja novele Zakona o osiguranju radničkih tražbina iz 2023.

Datum objave: 18.4.2023

Sažetak: Ako postoji pitanje povodom koga će se uvijek imati što raspravljati i koje će se čak nametati kao izvor, nerijetko krupnih, institucionalnih, ekonomskih, pa i političko pravnih dilema, onda je to svakako pitanje položaja i zaštite radnika u stečajnom postupku. Cilj je analizirati Novelu Zakona o os...

22
Zastara u građanskom pravu

Datum objave: 13.4.2023

Sažetak: Zastara, slikovito možemo reći, da je s jedne strane „najdraži“ institut dužnika u obveznom odnosu, a s druge strane „najomraženiji“ vjerovnika. Taj pravni institut iznimka je od općeg načela iz čl. 9. ZOO-a 1 prema kojem je sudionik u obveznom odnosu dužan ispuniti svoju obvezu. Zastarom se nastoj...

23
Plaća, naknada plaće i primici nakon Novele Zakona o radu

Datum objave: 6.4.2023

Sažetak: Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 151/22) (u nastavku: Novela ZOR-a), izmijenjene su i dopunjene, među ostalim, i odredbe Zakona o radu, o plaćama, naknadama plaće, primicima uz plaću.

24
Opći pravni okvir za imenovanje ravnatelja ustanove

Datum objave: 23.3.2023

Sažetak: Da bi pravna osoba mogla izraziti svoju volju, ona to mora učiniti preko svojih određenih organa ili tijela, koje sačinjavaju fizičke osobe. Tako je i u slučaju ustanova kao posebnih pravnih osoba.

25
Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum objave: 24.1.2023

Sažetak: Nakon dugo iščekivanih izmjena i dopuna Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu: ZR) dana 22. prosinca 2022. konačno je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje utekstu: ZID ZR).

26
Novi Kolektivni ugovor za radnike zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

Datum objave: 18.1.2023

Sažetak: Dana 19. prosinca 2022. godine, u Zagrebu je sklopljen novi Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 40./22.) (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), klasa: 601-01/22-005/1, urbroj: 251-07-11-22-1. Novi Kolektivni ugovor primjenjuje ...

27
Predstavnik radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 12.1.2023

Sažetak: Kolektivno radno pravo podrazumijeva dvije grupe povezanih instituta - sudjelovanje radnika u odlučivanju (radničko vijeće, skupovi radnika, predstavnik radnika u organu poslodavca) i kolektivne radne odnose (interesne udruge radnika i poslodavaca, kolektivni ugovori, štrajk i rješavanje kolektivnih...

28
Posebna zaštita djece i maloljetnika sukladno novim izmjenama Zakona o radu

Datum objave: 11.1.2023

Sažetak: S početkom 2023. godine na snagu je stupilo nekoliko značajnih zakonskih propisa koji imaju veliki utjecaj na cjelokupnu društvenu zajednicu. Jedan od tih zakonskih propisa je i Zakon o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.), koji kao temeljni propis uređuje radne odnose u Repu...

29
Što donose nove izmjene i dopune Zakona o radu u vezi ostvarenja ravnoteže između poslovnog i privatnog života radnika, transparentnih i predvidivih radnih uvjeta, primjena u praksi

Datum objave: 10.1.2023

Sažetak: U „Narodnim novinama“ broj 151/22. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u daljnjem tekstu: Zakon), s početkom primjene od 1. siječnja 2023., osim dva članka Zakona.

30
Osposobljavanje radnika prema sadašnjem i budućem zakonskom uređenju

Datum objave: 22.12.2022

Sažetak: Tehnološki napredak kojem smo svakodnevno izloženi utječe na svaki aspekt ljudskoga života, a svakako i na poslovne procese. Uvođenje inovacija u procese rada odvija se neusporedivo intenzivnije nego prije, što zahtijeva brzu prilagodbu kako poslodavaca, tako i radnika.

31
Pravo na plaćeni godišnji odmor: prikaz dosadašnje i najnovije prakse Suda Europske unije

Datum objave: 15.12.2022

Sažetak: Povod ovom članku su dvije najnovije odluke Suda Europske unije donesene u rujnu ove godine u kojima se analizira mogućnost gubitka prava na plaćeni godišnji odmor zato što nije iskorišten u određenom vremenskom razdoblju. U prvom predmetu, razlog za prestanak prava na plaćeni godišnji odmor bilo je...

32
Pravo na štrajk u javnim ustanovama

Datum objave: 13.12.2022

Sažetak: Štrajk je industrijska akcija radnika koji prekidom rada pokušavaju iznuditi od poslodavca neke ustupke. Kao industrijska akcija datira iz vremena industrijske revolucije, odnosno tzv. industrijskog kapitalizma. Štrajk je privremeni kolektivni prekid rada zaposlenih u cilju vršenja pritiska na poslo...

33
Ugovori o radu i posebna prava nastavnog osoblja u javnim ustanovama u području visokog obrazovanja

Datum objave: 26.5.2022

Sažetak: U smislu odredbe čl.102. ZZDVO-a s osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. Dakle, ovdje posebno mjesto ima institucija obvezne periodi...

34
Pravni okvir regulacije javnih ustanova u visokom obrazovanju i zapošljavanje nastavnog osoblja

Datum objave: 24.5.2022

Sažetak: Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; dalje: ZU), a osniva se za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu. Izvornim odredbama ZU-a bilo je predviđeno kako ...

35
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

36
Reguliranje rada učenika na školskim praznicima

Datum objave: 7.3.2022

Sažetak: Rad redovitih učenika tijekom školskih praznika normativno je uređen s nekoliko zakonskih i podzakonskih propisa od kojih se posebno ističe Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19.), Zakon o tržištu rada („Narodne novine“, br. 118/18., 32/20.), Pravilnik o obavljanju djelatnosti u...

37
Moramo li mijenjati sudsku praksu o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten?

Datum objave: 7.1.2022

Sažetak: Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud EU) dana 25. lipnja 2020. donio je jednu odluku izuzetno važnu (i) za (hrvatsko) pravno uređenje instituta godišnjeg odmora. Odluka je donesena u spojenim predmetima C-762/18 i C-37/19.

38
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Datum objave: 9.12.2021

Sažetak: Radni odnos zasnovan ugovorom o radu može se nastaviti i s osobom na strani poslodavca koja izvorno nije bila stranka ugovora o radu, odnosno može se dogoditi da osoba koja nije stranka ugovora o radu odgovara radniku za obveze iz radnog odnosa.

39
Primjena načela oportuniteta u prekršajnim postupcima inspektora Državnog inspektorata

Datum objave: 23.11.2021

Sažetak: Ako inspekcijskim nadzorom utvrde da je povredom propisa čiju primjenu nadziru počinjen prekršaj i za isti propisana prekršajnopravna sankcija, inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su i dužni protiv počinitelja prekršaja pokrenuti prekršajni postupak, osim kada je posebnim zakonom ili Zakonom ...

40
Kolektivno otkazivanje ugovora o radu s posebnim osvrtom na problem računanja referentnog razdoblja

Datum objave: 14.10.2021

Sažetak: U ovom radu bit će riječ o institutu kolektivnog otkazivanja viška radnika u hrvatskom zakonodavstvu i u pravu Europske unije. Prikazat će se kako je u teoriji i praksi zamišljeno da poslodavac koji otpušta višak radnika provodi obavezno savjetovanje s radničkim vijećem te na koji način mora provest...

41
COVID-19: odgovornost zdravstvenih ustanova odnosno zdravstvenih djelatnika

Datum objave: 7.10.2021

Sažetak: Povod ovom radu nije sam COVID-19 i „zdravstveno stanje nacije“ 4 , već činjenica da je u Republici Hrvatskoj podnesen i prvi odštetni zahtjev (bez ulaženja u njegov meritum) protiv zdravstvene ustanove zbog smrti osobe uslijed COVID-19, a za koju smrt oštećenici smatraju da je nastupila uslijed zar...

42
Utvrđivanje postojanja pravnog interesa kod kondemnatorne tužbe

Datum objave: 21.9.2021

Sažetak: Parnični postupak je osnovni sistem pružanja pravne zaštite u građanskom sudskom postupku. Do njegove primjene dolazi onda kada nije predviđen neki drugi put pravne zaštite koji se može ostvariti u izvanparničnom, ovršnom ili stečajnom postupku. No, u praksi sudova pojavljuje se pitanje postupanja u...

43
Prekršajnopravna zaštita djece

Datum objave: 14.9.2021

Sažetak: U ovom članku će se analizirati pozitivne odredbe prekršajnog zakonodavstva kojima se štite interesi djeteta te ujedno sankcioniraju počinitelji prekršaja čiji je objekt zaštite ugrožavanje te povreda prava i interesa djeteta. Potrebno je napomenuti da pojedini zakoni iz područja prekršajnog prava u...

44
Pravo prednosti pri zapošljavanju

Datum objave: 26.8.2021

Sažetak: U ovome članku ćemo (na jednome mjestu) prikazati odredbe pojedinih zakona, kategorije osoba koje ostvaruju pravo prednosti, obveznici, način ostvarivanja, primjena ovih zakonskih obveza, prava kandidata koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, nadzor nad provedbom zakona i sankcije za obve...

45
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva

Datum objave: 22.7.2021

Sažetak: Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i uslug...

46
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom

Datum objave: 20.7.2021

Sažetak: Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka d...

47
Zakonodavna regulacija palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.6.2021

Sažetak: Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti, putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosoci...

48
Kategorije radnika koje ne mogu biti proglašeni organizacijskim viškom u školskoj ustanovi

Datum objave: 16.6.2021

Sažetak: Načini prestanka ugovora o radu navedeni su u Zakonu o radu 1 . Jedan od načina prestanka ugovora o radu je i otkaz. Otkazati ugovor o radu mogu i poslodavac i radnik, a otkaz može biti redoviti i izvanredni. Poslodavac može redovito otkazati ugovor o radu uz propisani ili redoviti otkazni rok ako ...

49
Zapošljavanje u školskim ustanovama

Datum objave: 23.4.2021

Sažetak: Zasnivanje radnog odnosa u školama obilježavaju posebnosti zbog kojih je i sam postupak zapošljavanja kompleksniji nego u nekim drugim sustavima. U sustavu školstva postoji veliki broj različitih radnih mjesta za koja su propisani različiti uvjeti posebice oni vezani uz prethodno stečeno obrazovanje...

50
Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena u predškolskim ustanovama

Datum objave: 31.3.2021

Sažetak: Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena su instituti radnog prava uređeni Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19.) koji imaju svoje specifičnosti u odnosu na predškolske ustanove u Republici Hrvatskoj. Specifičnosti proizlaze iz različitosti strukture zaposlenika i poslo...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje