Poredano po:

Broj dokumenata: 203

1
Predstavnik radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 12.1.2023

Sažetak: Kolektivno radno pravo podrazumijeva dvije grupe povezanih instituta - sudjelovanje radnika u odlučivanju (radničko vijeće, skupovi radnika, predstavnik radnika u organu poslodavca) i kolektivne radne odnose (interesne udruge radnika i poslodavaca, kolektivni ugovori, štrajk i rješavanje kolektivnih...

2
Smiju li učenici snimati mobitelima učitelje u razredu?

Datum objave: 9.1.2023

Sažetak: Objava odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kojom je odlučeno da je snimka dijela nastave koju je sačinio učenik zakonit dokaz izazvala je reakciju učiteljske zajednice ocijenivši je napadom na učiteljsko zani...

3
Žalba prema čl. 414. Zakona o javnoj nabavi; normativni višak ili signal nepotpune pravne zaštite?

Datum objave: 20.12.2022

Sažetak: Već neko vrijeme postoji dilema u pogledu svrhe odredbe iz naslova ovog rada. Čl. 414. Zakona o javnoj nabavi (dalje: ZJN) kvalificiran je kao „normativna svaštara“ bez makar i primarne analize njegova sadržaja, 1 odnosno je sumirana dotadašnja praksa vezana za isti članak, također bez temeljite an...

4
Pravo na štrajk u javnim ustanovama

Datum objave: 13.12.2022

Sažetak: Štrajk je industrijska akcija radnika koji prekidom rada pokušavaju iznuditi od poslodavca neke ustupke. Kao industrijska akcija datira iz vremena industrijske revolucije, odnosno tzv. industrijskog kapitalizma. Štrajk je privremeni kolektivni prekid rada zaposlenih u cilju vršenja pritiska na poslo...

5
Stranačka istina po načelu otvorenog pravosuđenja i pravilima o teretu dokazivanja

Datum objave: 22.9.2022

Sažetak: Načela jednakosti i kontradiktornosti procesnih subjekata u postupku kako ih shvaća Europski sud za ljudska prava traže da stranke budu upoznate sa stavovima suda od kojih zavisi usmjeravanje parnice i njena sudbina, a što je u vezi s provođenjem načela otvorenog pravosuđenja o kojemu se i danas mno...

6
Kako neposredno primijeniti ustavnu ili konvencijsku odredbu, a kako prilagođujuće protumačiti zakon?

Datum objave: 20.9.2022

Sažetak: Jedna od situacija u kojoj sudovi neposredno primjenjuju ustavnu i/ili konvencijsku odredbu 1 jest kada ocijene da, u okolnostima dotičnog slučaja, „standardna“, uobičajena primjena norme nacionalnog zakonodavstva daje rezultate nesuglasne Ustavu Republike Hrvatske, odnosno Konvenciji. Zakonska odr...

7
Neka otvorena pitanja novog Zakona o elektroničkim komunikacijama

Datum objave: 1.9.2022

Sažetak: Digitalna agenda za Europu predviđaju da u svi Europljani imaju pristup znatno većim internetskim brzinama što zahtijeva i provođenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) kroz stambene zgrade. S obzirom na to da je obnavljanje i održavanje postojeće te polaganje nove EKI vrlo komp...

8
Primjena novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na glazbenu industriju

Datum objave: 30.8.2022

Sažetak: Kao posljedica implementacije Direktive 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu u novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravilima unesena su neka nova pravila koje se odnose na glazbenu industriju, osobito na korištenje glazbenih snimaka na internetu. Zakonod...

9
Još jedna izmjena Zakona o parničnom postupku: što donosi Novela iz 2022.

Datum objave: 18.7.2022

Sažetak: Rad obrađuje trenutno najaktualniju temu s područja primarne građanskopravne zaštite. Naime, Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. (NN, br. 80/22) predstavlja 28. intervencijuu osnovni tekst Zakona o parničnom postupku od njegova donošenja 1976. Uvažavajući impozantnu povijest i kompleksnost Z...

10
IX Novela Zakona o kaznenom postupku

Datum objave: 7.7.2022

Sažetak: Na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 15. lipnja 2022. zaključena je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (dalje: Konačni prijedlog ZID ZKP), što predstavlja devetu novelu Zakona o kaznenom postupku. 1

11
Načelo razmjernosti u upravnom postupku i primjena slobodne ocjene

Datum objave: 5.7.2022

Sažetak: Slobodno (diskrecijsko) odlučivanje nije ograničeno na upravno pravo, ali pripada među tipična obilježja upravne djelatnosti. Prema članku 5. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09., 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo...

12
(Ne)poznavanje prava škodi (kako nepotrebno opteretiti sudove, zemljišnu knjigu i Ustavni sud Republike Hrvatske)

Datum objave: 28.6.2022

Sažetak: Kako jednostavan predmet „zakompliciraju“ sudovi, nepotrebno opterećuju zemljišnu knjigu i nepotrebno dolaze do Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje: USUD)?

13
Supsidijarnost zaštite ljudskih prava prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u predmetima obiteljskopravne tematike

Datum objave: 7.6.2022

Sažetak: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) temeljni je međunarodnopravni instrument za zaštitu ljudskih prava u Europi. Konvencija je potpisana 1950. godine u Rimu, a danas se primjenjuje u 47 država članica Vijeća Europe. 1 Republika Hrvatska je Konvencij...

14
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pošteno suđenje

Datum objave: 2.6.2022

Sažetak: Pravo na pravično ili pošteno suđenje je zasigurno najvažnije ljudsko procesno pravo koje je zagarantirano Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje u tekstu: Konvencija) u čl. 6. 2 te Ustavom Republike Hrvatske 3 (dalje u tekstu: Ustav) u čl. 29. 4 Koliko je p...

15
Značaj dokazivanja tvrdnji o postojanju ili nepostojanju činjenica u parničnom postupku

Datum objave: 31.5.2022

Sažetak: Sudovi u parničnom postupku provode postupak u kojem prosuđuju o postojanju odlučnih činjenica o kojima ovisi utvrđenje je li tužbeni ili drugi zahtjev stranke ili pak prigovor stranke u potpunosti ili djelomično osnovan, odnosno neosnovan. Oni tako postupaju zavisno o činjenicama koje su stranke is...

16
Oslobođenje od kazne počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.5.2022

Sažetak: „Primjenom stare latinske fraze nulla poena, sine culpa na instituciju oslobođenja od kazne, dolazimo do toga da ona ovdje nije do kraja primjenjiva. Krivnju i kazneno djelo imamo, ali ne i kaznu. Počinjeno djelo i krivnja počinitelja nužno ne dovode do izricanja kazne. Ali je ipak osjetno smanjenje...

17
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pristup sudu

Datum objave: 21.4.2022

Sažetak: U prvom dijelu ovog članka autorica će prikazati praksu ESLJP-a o povredi prava na pravično suđenje zbog pretjeranog pravnog formalizma, dok će u drugom dijelu istu povredu analizirati kroz praksu hrvatskih sudova, s posebnim naglaskom na primjenu Ovršnog Zakona 7 i Zakona o parničnom postupku 8 .

18
Kako formulirati reformacijski tužbeni zahtjev u upravnom sporu

Datum objave: 3.3.2022

Sažetak: Reformacijskom presudom u upravnom sporu naziva se presuda kojom upravni sud usvaja tužbeni zahtjev i - terminologijom Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., u nastavku teksta: ZUS) - odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke...

19
Udruživanje ustanova u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.3.2022

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje dje...

20
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma (I dio)

Datum objave: 10.2.2022

Sažetak: Način na koji pravne i fizičke osobe mogu obavljati djelatnost trgovine i ugostiteljstva te pružati usluge u turizmu kao i uvjete uz koje te gospodarske djelatnosti mogu obavljati, kao i obveza plaćanja turističke pristojbe normativno su uređeni (propisani) posebnim zakonima, koje isključivo donosi ...

21
Mogu li parnični troškovi tuženika premašiti glavnicu dosuđenu tužitelju?

Datum objave: 8.2.2022

Sažetak: Nerijetko znatan trošak parničnih postupaka postaje najkonkretniji i najeklatantniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sustava. Razlozi za skupoću (i trošak) parnične procedure, svakako, se ne mogu ograničiti samo na (ne)adekvatan normativni okvir, već su znatno širi. Iako se u Noveli ZPP-a 2019. v...

22
Zaštita naziva ustanove u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.2.2022

Sažetak: Pojam ustanove određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje djelatno...

23
Tajnost podataka i pravo na pristup informacijama

Datum objave: 11.1.2022

Sažetak: Zaštita tajnih (klasificiranih) podataka ulazi u domenu informacijskoga upravnog prava, uz, prije svega, pravo na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, arhivsku djelatnost, te upravnopravne segmente medijskog prava i poslovne tajnosti. Navedene cjeline unutar informacijskoga upravnog prav...

24
Pravo na pristup sudu (kao sastavni dio ljudskog prava na pošteno suđenje) u odlukama sudova o troškovima postupka

Datum objave: 30.11.2021

Sažetak: Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) donio je više presuda i odluka protiv Republike Hrvatske u kojima se izjašnjavao o povredi prava na pošteno suđenje povezano uz naknadu troškova postupka.

25
Promišljanja uz moguću dejudicijalizaciju dijela zemljišnoknjižnih predmeta na javne bilježnike

Datum objave: 16.11.2021

Sažetak: Od hrvatskog Ustava iz 1990. ("Narodne novine" br. 56/90.), koji je na bitno drugačiji način regulirao ustroj i položaj sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, sustavno se radi na daljnjoj reformi, razvoju i unaprjeđenju stanja u sudstvu. Ipak loši procesni parametri, među ostalim, i u zemljišnoknjižn...

26
Praksa Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova o pravu na dom u privatnopravnim odnosima

Datum objave: 9.11.2021

Sažetak: U sudskim postupcima pred hrvatskom sudovima stranke sve više traže ostvarivanje prava na dom pozivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (dalje u tekstu ESLJP ili Sud).

27
Stjecanje vlasništva nekretnine pravnim poslom i zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Datum objave: 2.11.2021

Sažetak: Na početku članka riječ je o općim pretpostavkama stjecanja prava vlasništva na nekretnini. Nakon toga razmatraju se zakonske pretpostavke stjecanja prava vlasništva nekretnine pravnim poslom prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o zemljišnim knjigama. Posebno se upozorava na ...

28
Zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji

Datum objave: 23.9.2021

Sažetak: Zaštitne mjere su propisane Prekršajnim zakonom ("Narodne novine" br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. - u nastavku teksta: PZ) i smještene u Glavu sedmu (VII.) u članak 50.PZ-a, te se mogu propisati u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine. Isto tako, vrste zaštitnih mjera su ...

29
(Ne)opravdani troškovi u upravnom sporu

Datum objave: 16.9.2021

Sažetak: U ovom radu ne bavimo se cjelovitom obradom materije troškova upravnog spora, već samo njenim segmentom što se odnosi na razgraničenje između opravdanih i neopravdanih troškova spora, u smislu standarda „opravdanih izdataka u tijeku ili u povodu spora“ iz članka 79. stavak 1. ZUS-a, tj. na sistemati...

30
Neka sporna pitanja u svezi pogrešne upute o pravnom lijeku u parničnom i upravnom postupku

Datum objave: 9.9.2021

Sažetak: Razlike između upravnog i parničnog postupka te upravnog spora su očigledne. Ipak, iako različiti, između tih postupaka postoje određene procesne sličnosti, odnosno postoje slične postupovne forme koje mogu biti poticaj za izradu zajedničkih obrazaca pri rješavanju konkretnih spornih situacija. Tako...

31
Dopuštenost sudjelovanja visokoškolskih nastavnika u televizijskim emisijama i sloboda izražavanja kroz prizmu odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kula protiv Turske

Datum objave: 2.9.2021

Sažetak: U članku se analizira odluka Europskog suda za ljudska prava prema kojoj je Sud zauzeo stajalište da neodobravanje sudjelovanja sveučilišnih nastavnika u javnim medijima (televizijskim emisijama) i njihovo sankcioniranje zbog toga, predstavlja u konkretnom slučaju povredu čl.10. Europske konvencije ...

32
Revizija na testu ustavnosti - osvrt na recentne judikate Ustavnog suda Republike Hrvatske

Datum objave: 24.8.2021

Sažetak: Možemo slobodno konstatirati kako parnični postupak ima par vječitih neuralgičnih točaka. Pored onih koji su dogmatske prirode i koje je teško precizno urediti zakonom, vječito pitanje je i uređenje načina ograničenja pristupa najvišem sudu putem sustava izvanrednih pravnih lijekova. Iako je Ustavni...

33
Sloboda uređivanja obveznih odnosa i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Datum objave: 12.8.2021

Sažetak: Način na koji načelo slobode uređivanja obveznih odnosa svoj odraz nalazi u najmasovnijem pravnom poslu u osiguranju - u ugovoru o osiguranju od automobilske odgovornosti 5 , predmet je obrade ovog rada.

34
O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama

Datum objave: 10.8.2021

Sažetak: Ustavni je sud Republike Hrvatske početkom prošle godine donio ustavnosudsku odluku 1 kojom je, usvojivši ustavnu tužbu, ukinuo rješenje 2 Vrhovnog Suda Republike Hrvatske čijim je dispozitivom kao nedopuštena odbačena tzv. izvanredna revizija revidentice podnijeta protiv drugostupanjske pravomoćn...

35
Ugovor o licenciji u farmaceutskoj industriji

Datum objave: 29.7.2021

Sažetak: Ugovor o licenciji pravni je posao koji je u velikoj mjeri zastupljen u praksi i značajan je za gospodarstvo u cjelini. Glavna ekonomska i pravna značajka takvog ugovora je u tome što pruža mogućnost drugoj osobi iskorištavanje tuđeg nematerijalnog dobra.

36
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku)

Datum objave: 27.7.2021

Sažetak: Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta grad...

37
Odnos članka 44.a st. 4. Zakona o sudovima i članka 116. st. 2. Ustava

Datum objave: 1.7.2021

Sažetak: Iako je odluka Ustavnog suda ovdje, 1 dvojbe oko čl. 44a st. 4. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. - dalje u tekstu Zakon) i njegova dosega u odnosu na ustavnu odredbu čl. 116 st. 2. i dalje su prisutne u pravnoj javnosti. Moje je mišljenje, kada...

38
Zakonodavna regulacija palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.6.2021

Sažetak: Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti, putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosoci...

39
Sudski postupci privatnih vrtića radi ostvarivanja prava na jednaku subvenciju

Datum objave: 3.2.2021

Sažetak: Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) propisano je da Predškolsku ustanovu (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) mogu osnovati Republika Hrvatska, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vjerske zajednice te druge pravne i fizič...

40
Pravne osobe i njihove odgovorne osobe kao počinitelji kaznenog djela širenja zarazne bolesti

Datum objave: 14.1.2021

Sažetak: Epidemija 1 (zarazne) bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske proglašena je 11. ožujka 2020. 2 Postavlja se pitanje je li opravdano rigoroznije promatrati, tumačiti i primjenjivati kaznene norme u takvim životnim okolnostima. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ...

41
Zadržavanje uhićenika u slučaju postojanja osnova za istražni zatvor

Datum objave: 9.12.2020

Sažetak: Prethodni kazneni postupak razdoblje je prikupljanja podataka bitnih za uspješno vođenje procesa radi stvaranja zaključka o postojanju tzv. početne osnovane sumnje 1 , traženog stupnja vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo. Osiguranje nazočnosti osumnjičenika za potrebe kaznenog postupka nerij...

42
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda

Datum objave: 16.11.2020

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odluči...

43
(Ne)nasljedivost tzv. stalnog veza u luci?

Datum objave: 13.11.2020

Sažetak: Analizom akata pojedinih županijskih lučkih uprava (dalje: ŽLU) mora se uočiti različito normiranje (ne)nasljeđivanja tzv. stalnog veza. Uglavnom postoje tri kategorije propisivanja (ne)nasljeđivanja stalnog veza a) akti koji dopuštaju nasljeđivanje, b) akti koji ne dopuštaju nasljeđivanje, c) ugovo...

44
Uvreda u političkom diskursu

Datum objave: 2.11.2020

Sažetak: Pitanja i probleme koje u ime i za račun građana rješavaju demokratski odabrani predstavnici vlasti u svakom suvremenom demokratskom društvu neminovno dovode do sukobljavanja vladajućeg programa i opozicionih prijedloga u pogledu politike koja će biti primijenjena, što danas, uvažavajući stvarno i u...

45
Empatija prema počinitelju kazenog djela

Datum objave: 24.9.2020

Sažetak: Kazneni suci moraju obrazložiti svoju odluku o krivnji i odgovornosti počinitelja kojemu sude, a navedeno obrazloženje može i ne mora sadržavati (osobni) stav o razumijevanju njegovog emocionalnog stanja tempore criminis i posebno, dodatno u trenutku izricanja presude i kazne. Za potrebe ovog rada n...

46
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH

Datum objave: 22.9.2020

Sažetak: Zaštita ustavnog prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava, osigurava se u redovitom postupku koji se pokreće ustavnom tužbom na temelju članka 62. Ustavnog zakona protiv pojedinačnog akta tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (...

47
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije

Datum objave: 23.7.2020

Sažetak: U velikom broju ugovora o specijalizaciji ugovoreno je ukoliko doktor specijalista ne ostane nakon okončanja specijalizacije u ustanovi koja mu je to financijski omogućila, obvezuje se vratiti sve iznose primljene na ime zarade, naknade zarade i drugih primanja za vrijeme trajanja specijalizacije (t...

48
Komore kao stranke kolektivnih ugovora

Datum objave: 21.7.2020

Sažetak: Komore (lat. camara - soba) su pravne osobe s javnim ovlastima osnovane radi zaštite i promicanja interesa određene profesionalne (struka) ili društvene skupine (trgovačka, veterinarska, liječnička, javnobilježnička, odvjetnička etc.). 1 Prvenstvene zadaće komora ogledaju se u djelovanju u kojem ć...

49
Sindikalni povjerenik i njegova važnost prilikom obavljanja funkcije radničkog vijeća u predškolskim ustanovama

Datum objave: 20.7.2020

Sažetak: Sindikat svoje djelovanje u predškolskim ustanovama započinje upisom članova u sindikat. Nakon što se upiše određeni broj članova, organizira se Osnivačka skupština u predškolskoj ustanovi na kojoj se bira sindikalni povjerenik i tijela sindikalne podružnice. Izbor sindikalnog povjerenika i drugih t...

50
Analiza Odluke Ustavnog suda o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojima su se izjednačavali sveučilišni i stručni studiji - diskriminacija temeljem obrazovanja u visokoškolskom sustavu Republike Hrvatske

Datum objave: 30.6.2020

Sažetak: Nakon što je Ustavni sud 10. ožujka 2020. godine donio Odluku o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ("Narodne novine", br. 47/2020.), koji je izjednačavao sveučilišne i stručne studije, puno je pitanja koje postavljaju sadašnji i budući studenti, profesori, akademici, gospoda...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje