U središtu

Socijalna skrb kroz rad javne ustanove - Akademije socijalne skrbi

18.04.2024 Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanje korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Uvodne odredbe

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.), (dalje: Zakon) temeljni je propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi, postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, evidencije, inspekcijski i upravni nadzor, financiranje djelatnosti socijalne skrbi te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i fizičke osobe koje djelatnost obavljaju pod uvjetima i način propisan Zakonom, posebnim zakonima i provedbenim propisima.

Djelatnost socijalne skrbi obavlja 82 centra za socijalnu skrb s 56 podružnica, 68 domova i centara za pružanje usluga u zajednici s 18 podružnica i 9 dislociranih jedinica kojima je osnivač Republika Hrvatska, 45 decentraliziranih domova za starije i teško bolesne osobe, 360 pružatelja usluga drugih osnivača s kojima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ima sklopljen Ugovor o pružanju socijalnih usluga i 2.577 udomiteljskih obitelji, odnosno sveukupno 3.497 fizičkih i pravnih osoba.

Akademija socijalne skrbi

Osnivanje Akademije

U 2021. godini započela je reforma sustava socijalne skrbi  kada je donesen Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalne skrbi od strane Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika1, kao i donošenjem sedam značajnih zakona kojima je uveden niz promjena u sustavu. 

Novi Zakon o socijalnoj skrbi donesen 2022. ("Narodne novine" br. 18/22.) godine propisuje posebno poglavlje pod nazivom - AKADEMIJA SOCIJALNE SKRBI te daljnje radnje kojima se uređuje osnivanje i djelatnost Akademije, Upravno i Programsko vijeće, imenovanje ravnatelja, pomoćnika i zamjenika ravnatelja Akademije.

Akademija socijalne skrbi predstavlja javnu ustanovu u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi te standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja.

Stručno usavršavanje odnosi se na usavršavanje pripravnika, početno i kontinuirano usavršavanje ravnatelja, stručnih i drugih radnika Zavoda, Centra za posebno skrbništvo, Obiteljskog centra, kod pružatelja usluga, voditelja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta, skrbnika, udomitelja i dr.

Djelatnost Akademije

Kroz djelatnost Akademije socijalne skrbi obavljati će se :

- standardizacija obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja

- organiziranje i provođenje kontinuiranog stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

- organiziranje i provođenje početnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja pripravnika u djelatnosti socijalne skrbi te drugih zaposlenika iz područja socijalne skrbi

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja ravnatelja u sustavu socijalne skrbi

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima koje vodi Zavod

- organiziranje i provođenje programa kontinuiranog stručnog usavršavanja obiteljskih medijatora

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja za stručne radnike u Obiteljskom centru

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja posebnih skrbnika i drugih stručnih radnika u Centru za posebno skrbništvo

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih pružatelja socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

- organiziranje i provođenje organizacijske, timske i metodske supervizije u sustavu socijalne skrbi

- donošenje odluka o napredovanju u zvanje mentora i savjetnika

- obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom.

Prema navedenom okviru Akademija socijalne skrbi provodit će organizacijske, timske i metodske supervizije u sustavu socijalne skrbi, s ciljem osnaživanja rada socijalnih djelatnika da i u medijskom komuniciranju mogu na najkvalitetniji mogući način prezentirati svoj rad, ulogu i postupanje.

Zatim Akademija, prije svega, predstavlja edukativnu ustanova na početku profesionalne karijere, vježbenicima za pripremu prije polaganja stručnog ispita, polaganja stručnih ispita, kontinuirano stručno usavršavanje ravnatelja koje je jako bitno, kao i svih stručnih radnika, socijalnih radnika, provođenjem organizacijskih, timskih, metodskih supervizija što je jako bitno za sustav socijalne skrbi, stručno osposobljavanje radnika, centra za posebno skrbništvo, obiteljskog centra i raznih pružatelja usluga.

Dakle, to je čitava lepeza djelatnika raznog profila koje treba pokriti stručnim usavršavanjem, a svrha je usustavljivanje i na neki način standardiziranje stručnog usavršavanja.

S toga, osnivanjem Akademije socijalne skrbi omogućava se drugačiji pristup sustavu educiranja stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi kroz provođenje standardiziranih programa stručnog usavršavanja koji će adekvatnije odgovoriti na stvarne potrebe stručnih radnika te će osigurati njihovo pravodobnije educiranje i to od samog ulaska u sustav socijalne skrbi, u okviru obavljanja pripravničkog staža, a sustav educiranja će se uskladiti s modernim tehnikama učenja.

Ustrojstvo ustanove

Prema Zakonu o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.), unutarnje ustrojstvo ustanove uređuje se statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju.

Upravno vijeće Akademije

Odredbom članka 35. Zakona o ustanovama, Ustanovom upravlja upravno vijeće ili neko drugo kolegijalno tijelo ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Odredbom članka 221. Zakona o socijalnoj skrbi, Akademijom upravlja upravno vijeće koje ima četiri stalna člana i tri člana koja se imenuju na vrijeme od četiri godine. Stalni članovi upravnog vijeća su: ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, ravnatelj Zavoda, ravnatelj Centra za posebno skrbništvo, ravnatelj Obiteljskog centra.

U odnosu na tri člana upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine članovi se biraju se iz reda:

- predstavnika sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti

- predstavnika sveučilišnih nastavnika Studijskog centra socijalnog rada i

- predstavnika radnika Akademije.

Člana upravnog vijeća iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti i Studijskog centra socijalnog rada imenuje i razrješava ministar na prijedlog dekana pravnih fakulteta odnosno prodekana Studijskog centra socijalnog rada.

Člana upravnog vijeća iz reda radnika Akademije imenuje i opoziva radničko vijeće Akademije, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sukladno općim propisima o radu.

Imenovanje Ravnatelja, pomoćnika i zamjenika ravnatelja Akademije

Sukladno odredbi članka 223. Zakona o socijalnoj skrbi, Akademijom rukovodi ravnatelj kojeg Upravno vijeće imenuje putem javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine. Dok pomoćnike ravnatelja Akademije imenuje ravnatelj, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine. Uvjeti za imenovanje ravnatelja i pomoćnika ravnatelja propisuju se statutom.

Programsko vijeće Akademije

Prema odredbi članka 224., Akademija ima i Programsko vijeće kao stručno tijelo Akademije, kojega čini ga 15 članova i imenuje su također kao i upravno vijeće na vrijeme od četiri godine.

U svom radu ovlasti Programsko vijeće Akademije:

- donosi godišnji plan edukacije za stručno usavršavanje,
- predlaže upravnom vijeću programe stručnog usavršavanja,
- određuje predavače na Akademiji,
- standardizira i odobrava materijale za provedbu programa stručnog usavršavanja,
- utvrđuje prijedlog programa izobrazbe mentora i predavača,
- provodi vrednovanje rada predavača na Akademiji,
- provodi vrednovanje programa usavršavanja,
- sudjeluje u izradi pravila i drugih općih akata sukladno ovom Zakonu,
- donosi poslovnik o svojem radu, - obavlja druge poslove utvrđene statutom i zakonom.

Umjesto zaključka promjene u sustavu socijalne skrbi osnaživanje cijelog socijalnog sustava, kroz osnivanje akademije kojoj je smisao cjeloživotno obrazovanje ali i otvaranje sustava prema javnosti.

Tatjana MARTINOVIĆ, dipl.iur.

Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora