U središtu

Pohrana (arhiviranje) dokumentacije u kontekstu Zakona o javnoj nabavi

29.12.2022

Izmijenjeni članak 333. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“, br. 120/16., 114/22., u daljnjem tekstu: ZJN) stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a sve shodno primjeni Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (objavljena u “Narodnim novinama“, br. 85/22.)1. Primarno, obveze naručitelja u pogledu dokumentiranja tijeka svih aktivnosti u postupcima javne nabave i čuvanju dokumentacije utvrđene su odredbama članka 333. ZJN-a. Nastavno, Naručitelj  je  obvezan  dokumentirati  tijek  svih  postupaka  javne  nabave  koje provodi,  bez obzira  na  to  provode  li  se  elektroničkim  putem.

Naručitelj  je obvezan cjelokupnu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave čuvati najmanje četiri godine od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. U tom kontekstu Naručitelj je obvezan čuvati dostatnu dokumentaciju za opravdanje odluka donesenih u svim fazama postupka nabave, kao što je dokumentacija o komunikaciji s gospodarskim subjektima i internim mišljenjima, pripremi dokumentacije o nabavi, o dijalogu i pregovorima ako ih je bilo, o odabiru i dodjeli ugovora.

Kako smo uvodno naveli, izmijenjeni članak 333. stavak 4. ZJN-a od 1. siječnja 2023. glasi: Iznimno,  ako  je  trajanje  ugovora  o  javnoj  nabavi  ili  okvirnog  sporazuma  dulje  od  tri  godine,  naručitelj  je  obvezan  najmanje tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora ili okvirnog sporazuma čuvati cjelokupnu dokumentaciju postupka ako je vrijednost ugovora ili okvirnog sporazuma jednaka ili veća od:

1. 1.000.000 eura u slučaju javne nabave robe ili usluga,

2. 10.000.000 eura u slučaju javne nabave radova.

Naručitelj je obvezan omogućiti pristup dokumentaciji i ugovorima ili okvirnim sporazumima sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Shodno tome, članak 10. stavak 1. podstavak 9. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13., 85/15., 69/22.) ukazuje da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno ZJN-u.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) je usluga od općeg negospodarskog interesa. Javnu ovlast za pružanje ove usluge imaju Narodne novine d.d. U kontekstu navedenoga, EOJN RH pohranjuje cjelokupnu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave, koja je objavljena ili dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije kroz sustav, najmanje šest godina od sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka (primjena članka 334.ZJN-a).

Odredbom članka 333. ZJN-a propisani su rokovi čuvanja cjelokupne dokumentacije o svakom postupku javne nabave od strane Naručitelja. Slijedom navedenoga, pravila i uvjete u pogledu primjene propisanih rokova pohrane dokumentacije sukladno ZJN-u, npr. na razini tijela javne vlasti, utvrđuje i usklađuje naručitelj svojim općim aktom, najčešće internim pravilnicima.

Marin Karin, dipl. iur.
___

^ 1 Toč. II. odluke: Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.