U središtu

Novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

12.03.2024

Povod za donošenje novog Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama je bio radi izmjena pregovaračkog sastava sindikata uslijed donošenja Rješenja o reprezentativnosti sindikata, kojim je u pregovore kao novi reprezentativni sindikat ušao Sindikat Zajedno, dok je Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb izgubio reprezentativnost, usklađivanja sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine, br. 155/23.), te Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22., 88/22.).

Dana 01. ožujka 2024. godine jedanaest reprezentativnih sindikata javnih službi1 i Vlada Republike Hrvatske potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama. Novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama stupio je na snagu 01. ožujka 2024. godine, te je sklopljen na određeno vrijeme od četiri godine.

Donošenjem novog Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama zaokružena je cjelokupna reforma sustava plaća u Republici Hrvatskoj. Naime, donošenjem Zakona o plaćama u državnoj  službi i javnim službama s pripadajućim Uredbama, odnosno Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, br. 22/24.), Uredbom o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br. 22/24.), Uredbom o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br. 22/24.), konačno je nakon dugog vremenskog razdoblja uređen sustav plaća u javnim službama na pravedniji način, te je došlo do značajnijeg povećanja plaća za sve zaposlenike u javnim službama, što će se zasigurno pozitivno odraziti na njihov materijalni položaj.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o promjenama koje proizlaze iz novog Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (u nastavku teksta: TKU).

Novim TKU je zapravo došlo do unapređenja određenih prava za zaposlenike u javnim službama, a što je rezultat uspješnih pregovora sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske.

Primjena ugovora

TKU se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama na koje se primjenjuje zakon kojim se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama, a na odgovarajući način i zaposlenika javnih službi iz članka 2. stavka 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Novi TKU se primjenjuje od 01. ožujka 2024. godine.

Staž kod istog poslodavca

Službeniku i namješteniku kojem se radno-pravni status državnog službenika promijeni u radno-pravni status javnog službenika ili obrnuto, neprekinuti staž u državnoj i javnoj službi smatra se neprekidnim stažem u javnoj službi, odnosno državnoj službi, za ostvarivanje radnih i materijalnih prava.

Osnovna plaća

Ako zaposlenik radi zamjene odsutnog zaposlenika po pisanom nalogu koji je poslodavac dužan dati zaposleniku, obavlja poslove više složenosti, odnosno težih uvjeta rada od poslova svog radnog mjesta, za vrijeme obavljanja poslova odsutnog zaposlenika, za odrađene sate isplaćuje mu se plaća u visini plaće radnog mjesta kojeg obavlja po pisanom nalogu poslodavca. Navedene poslove, zaposlenik može obavljati najviše do 30 dana.

Zaposlenik ne smije obavljati poslove bez izdanog pisanog naloga, s tim da mu se plaća više složenosti isplaćuje samo za one radne sate koje je stvarno na njima proveo bez obzira na trajanje naloga.

Dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini

Zatečeni zaposlenici koji su do dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama stekli pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini - sveučilišni specijalistički studij (spec. i univ. spec. - razina VII.2. Hrvatskog klasifikacijskog okvira ili završen poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu - kratica mr. uz naznaku struke - predbolonjski studiji), te znanstveni stupanj magistra znanosti i doktora znanosti, a kojima taj studij nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta i ne odnosi se na područje kojim se zaposlenik u okviru poslova svog radnog mjesta bavi, ostvaruju pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini u visini postotka uvećanja koji je ostvaren do dana stupanja na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine, br. 155/23).

Taj dodatak zatečeni zaposlenici zadržavaju do prestanka radnog odnosa u javnim službama. Iznimno, zatečeni zaposlenici zadržavaju dodatak do sklapanja ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je uvjet završen studij na poslijediplomskoj razini.

Dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.

Pomoć

Djeci, odnosno zakonskim starateljima djece zaposlenika koji je izgubio život u obavljanju iii povodom obavljanja službe, mjesečno će se isplatiti pomoć, i to:

  • za dijete predškolskog uzrasta 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini
  • za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini
  • za dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studenta 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

Naknada za trošak prijevoza

Zaposlenici s navršenih 58 godina, kojima je udaljenost od njihovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, a ako zaposlenik ne koristi organizirani javni prijevoz, ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.

Iznimno, ako ne postoji organizirani javni prijevoz ili javni prijevoz uopće ne postoji, zaposlenici će ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 0,18 eura po prijeđenom kilometru.

Zaposlenik ima pravo i na naknadu troškova trajekta za prijevoz osobnog automobila pod uvjetom da je udaljenost od pristaništa trajekta do mjesta rada najmanje dva kilometra, uz predočenje računa ili kupljene karte za osobni automobil (vozilo).

Sistematski pregledi

Utvrđivanje popisa zaposlenika koji ostvaruju pravo na sistematski pregled, te pokretanje postupka ugovaranja nabave usluge za ostvarivanje navedenog prava zaposlenika izvršit će se najkasnije do 01. ožujka tekuće kalendarske godine.

Izjednačavanje materijalnih prava

Ugovorne strane su suglasne da će se, ako Vlada RH sa sindikatima državne službe ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za zaposlenike u javnim službama, jednako primjenjivati i na zaposlenike u javnim službama.

Zadržava se odredba iz dosadašnjeg TKU o razlikovanju člana/nečlana sindikata

Nakon što na snagu stupe zakonske odredbe koje predstavljaju temelj i dopuštaju razlikovanje člana i nečlana sindikata pri primjeni prava iz kolektivnih ugovora, ugovorne strane će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu takvih zakonskih odredaba, započeti s pregovorima o izmjenama i dopunama ovoga Ugovora o mogućnosti da se pojedina materijalna i/ili nematerijalna prava ugovore samo za članove sindikata, odnosno da se ista za članove sindikata ugovore u većem iznosu, odnosno većoj razini nego za nečlanove sindikata.

Dodaci iz Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dodaci iz Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine ugrađeni u koeficijente složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br. 22/24), te da se isti ne primjenjuju dok su dodaci iz Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine sastavni dio koeficijenata složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti.

Ako koeficijenti složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti budu umanjeni nakon sklapanja Izmjena i dopuna Sporazuma, odredbe Sporazuma ponovno se primjenjuju od trenutka umanjenja koeficijenata, na način da zaposlenici u obrazovanju i znanosti od trenutka umanjenja imaju pravo na dodatak u visini koja odgovara svakom provedenom umanjenju koeficijenata, a najviše do ukupne visine dodataka iz navedenog Sporazuma.

Pregovori o povećanju osnovice

Na jesen se ponovno očekuju pregovori sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske o osnovici za obračun plaće.

O visini osnovice za izračun plaće ugovorne strane će svake godine započeti pregovore prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu i u slučaju dogovora, osnovicu će ugovoriti Dodatkom TKU.

Ako se kolektivnim ugovorom ne ugovori visina osnovice do donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za iduću godinu, utvrdit će je odlukom Vlada Republike Hrvatske. U tom slučaju, osnovica za obračun plaće ne može biti niža od iznosa zadnje ugovorene osnovice.

Bernard Iljazović^ 1 Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat zaposlenih  Hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Školski sindikat Preporod, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat, Sindikat Zajedno.