Poredano po:

Broj dokumenata: 400

1
Gž 1147/2021-2; 10.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I. Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženiku na ime nastale materijalne štete naknaditi tužitelju iznos od 69.337,50 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od presuđenja do ......

2
Gž 1114/2021-2; 15.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe u odnosu na suvlasnički udio od 17600/65054 nekretnine kat. čest. B3 K.O. Šibenik u ovršnom postupku Općinskog suda u Šibeniku broj Ovr-1286/00, te je naloženo tužitelju da u roku od 15 dana tuženiku ad.1. nakna ...

3
Gž Zk 452/2021-2; 7.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižni sudac odlučujući o prigovoru predlagatelja preinačio je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Senju, poslovni broj: Z-17266/2019 od 31. prosinca 2009. na način da je u zk.ul. 359 k.o. Stari Grad (ispravno...

4
Gž Zk 668/2021-3; 15.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč. I. izreke tuženica je dužna trpjeti da tužiteljica pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Trogiru, Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove presude zatraži i postigne upis brisanja prava vlasništva upisanog u korist tuženice pod brojem Z-1692/17, radi osiguranja traž...

5
Gž 892/2021-2; 17.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se protiv tuženoj - protutužiteljici A. P. iz A2 , OIB: B2 , isplatiti tužiteljici - protutuženoj M. D. iz A1 , OIB: B1 iznos od 30.000,00 Eur-a u kunskoj protuvrijed ...

6
Gž 1502/2021-2; 11.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u izreci (bez numeracije) prvostupanjski sud je održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. R. poslovni broj Ovrv-834/12 od 2. srpnja 2012. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 136.348,82 kn sa zateznom kamatom n .....

7
Gž 414/2020-4; 10.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 81.100,00 kn sa zatraženom zakonskom zateznom kamatom dok je pod točkom II. izreke naloženo tužiteljici da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 10.625,00 kn. 2. Navedenu presudu pravod...

8
Gž 823/2021-2; 7.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu štete u iznosu od 626.137,96 kuna sa zateznim kamatama. II. Svaka stranka snosi svoj trošak postupka." 2. Protiv navedene presude pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijeli su tužitelji po punomoćniku ...

9
Gž 1154/2021-2; 5.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku C. O. d.d. iz Z., OIB …, da tužitelju L. B. iz Č., K., OIB …, na ime pravične novčane naknade neimovinske štete isplati iznos od 75.000,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama...

10
Gž 33/2021-2; 7.7.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB: B2 da tužiteljici M. G. D. OIB: B1 iz A2 isplati iznos od 90.000,00 kn zajedno sa zakonskom kamatom koja se dobije uvećanjem prosječne ka ...

11
Gž 562/2021-2; 7.7.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Proglašava se nedopuštenom izvansudska ovrha temeljem zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika Ž. K. , broj upisnika OV-12770/08, nadnevak 17.10.2008., mjesto: Umag, nadnevak izdavanja 16.10.2008., izdane u korist vjerovnika Erst ...

12
Gž 767/2021-2; 6.7.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je Kupoprodajni ugovor zaključen između tužiteljice, kao prodavateljice i tuženika kao kupca od 14. kolovoza 1985. o kupoprodaji k.č.br. 1115/4 upisane u z.k.ul. 1849 k.o. Medulin, u naravi oranica, kuća i dvorište ništav te da ne proizvodi pravni...

13
Gž 505/2021-2; 30.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, presuđeno je: 1. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha pljenidbom i prijenosom novčanih sredstva putem Financijske agencije po zahtjevu tuženika protiv tužitelja radi naplate iznosa od 93.922,84 kuna s pripadajućim z ......

14
Gž 351/2021-2; 10.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je 28. ožujka 2013. pod poslovnim brojem Ovrv-1672/13 donijela L. B. , javni bilježnik u Dubrovniku u dijelu u kojem je naloženo tuženiku u roku od 8 da ...

15
Gž 1588/2020-5; 7.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Ne dopušta se preinaka tužbe podnijeta od strana tužitelja dana 24. lipnja 2020. godine.“ 2. Protiv navedenog rješenja potpunu, pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je tužitelj 25. ožujka 2021. zbog bitne povrede odredaba parničnog pos .....

16
Gž 711/2019-3; 27.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetna odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržana u čl. 2.1. i čl. 7.2. Ugovora o kreditu broj 3205588697, kreditna partija broj 7102908605, sklopljenog između stranaka 18. listopada 2005. kojima je ugovorena promjena kamatne s...

17
Gž 599/2021-2; 26.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženicima I. Š. iz A5 , OIB: B2 , J. Š. iz A5 , OIB: B3 i B. Š. iz A5 , OIB: B4 , da tužitelju Tončiju Š ...

18
Gž 236/2019-2; 14.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice M. H. iz Poreča, poslovni broj: Ovrv111/2013 od 11. srpnja 2013. u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 56.258,00 kn sa zakonskim zateznim k ...

19
Gž 440/2021-2; 13.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1.Odbija se tuženik -protutužitelj sa tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Nalaže se protutuženoj Republici Hrvatskoj da protutužiteljici M. M. iz A2 , OIB B1 isplati iznos od 170.320,69 kuna na i ...

20
Gž 226/2021-2; 12.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Dužna je tužena u roku od 15 dana predati u posjed tužiteljici slobodnu od osoba i stvari nekretninu zk oznake čest. zgr 131 (kat. čest. zem. 4688) KO Trogir, koja u naravi predstavlja obiteljsku kuću koja je ....

21
Gž 396/2021-2; 12.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom odlučeno je: »I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja pod 1) koji glasi: "Utvrđuje se da je raskinut je ugovor o prodaji nekretnine od 15. svibnja 1995. godine sklopljen između M. G. ž. Svetka, kao prodavateljice, i tužene S. C. , kao kupc ...

22
Gž 190/2021-2; 3.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: II. Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je tako da izreka u cijelosti glasi: "I. Nalaže se tuženiku H. a. d.o.o., A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju M. B. iz A1 , OIB: B1 iznos od 27.573,51 kn sa zateznim k ...

23
Gž 441/2021-2; 29.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 203.533,16 kn sa zateznom kamatom od 15. ožujka 2006. do isplate, zahtjev za isplatu naknade štete u iznosu od 120.000,00 kn sa zateznom kamatom na pojedinačne iznose od 15.000,00 kn od dospjelosti do isplate i zahtjev za naknadu t...

24
Gž 229/2019-2; 31.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Tužena R. H. je dužna tužiteljicama Đ. I. iz P., OIB: … i T. A. iz K., OIB: … na ime naknade nematerijalne štete isplatiti svakoj posebno iznos od 230.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po eskontno ....

25
Gž R 441/2021-2; 9.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati zatezne kamate na već dosuđeni iznos od 730.00,00 kn neto za razdoblje od 3. studenog 2017. do isplate (stavak I. izreke), a odbijen je dio konačno postavljenog zahtjeva za isplatu zatezne kamate za razdoblje od 4. studenog 2005. do 2. stu...

26
Gž 1138/2020-2; 17.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu broj……, sklopljen dana 27.09.2005. godine između tužitelja O. R., B., S., OIB….., kao korisnika kredita, i tuženika R. A. d.d., Z. (G. Z.), OIB…., kao kreditora, ništetan u dijelu u kojem je ugovorena redovna kamatna stopa ....

27
Gž R 429/2020-2; 11.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: „Tuženik je dužan isplatiti tužitelju iznos od 250.694,51 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. listopada 2015. pa do isplate po kamatnoj stopi u skladu s odredbom članka 29. Zakona o obveznim odnosima, određenoj za svako polugodište uvećanjem ....

28
Gž R 552/2020-2; 4.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Nalaže se tuženiku A. S. iz A2 , OIB: B2 isplatiti tužitelju M. U. iz A1 , OIB: B1 iznos od 232.149,36 kn bruto sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 19. ožujka 2005. do 31. prosinca 20 ...

29
Gž 636/2020-2; 20.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom ispravljenom rješenjem od 28. siječnja 2020. u oznaci poslovnog broja, u odnosu na tužbu tužiteljice u točki I izreke tuženik je obvezan tužiteljici plaćati razliku rente iznad dosadašnjeg mjesečnog iznosa od 1.165,20 kn koji je bio određen presudom Općinskog suda ...

30
Gž 1031/2020-2; 14.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženicima O. š. F. , A4 , OIB: B2 , i Ž. K. -križevačkoj, OIB: B3 , A5 , da tužitelju K. U. , OIB: B1 , iz A6 ...

31
Gž 1612/2020-2; 14.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I Tuženik je dužan tužitelju isplatiti s naslova nematerijalne štete i tuđe pomoći iznos od 55.271,20 kuna, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana 28. svibnja 2020., pa do isplate, prema stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem p ...

32
Gž 946/2020-2; 13.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je ništav Ugovor o osnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava-hipoteke od 6. listopada 2005. godine solemniziran pod brojem OU-1630/05 od strane javnog bilježnika Ž. M. ...

33
Gž 1189/2020-2; 15.12.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu broj Povrv-937/18 od 18. lipnja 2020. u točki I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Tea Karabotić-Milovca broj Ovrv-450/2018 od 8. ožujka 2018. u dijelu u kojem je tuženici naložen...

34
GŽ 1890/2020-2; 14.12.2020 · Županijski sudovi u RH
35
Gž 1003/2020-2; 26.11.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom proglašena je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 14. kolovoza 2017. godine broj Ovr - 4764/2015. na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zk.ul. B4 k.o. Grad Zagreb kao čkbr.. 8197/4 kao nedopušt ...

36
Gž 1062/2020-2; 19.11.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđene su ništetnim odredbe Ugovora o kreditu broj 41671/2004 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 20. prosinca 2004. kojeg su sklopile parnične stranke i to u dijelu u kojem je tužitelj obvezan platiti kamatu po godišnjoj...

37
Gž 1179/2019-2; 12.11.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je tužitelj suvlasnik ½ dijela na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 908 k.o. Opatija, grč. 135 zgrada kuća od 315 m2, 6. suvlasnički dio: 1/8 etažno vlasništvo (E-6) označen brojem 10 kao ''...

38
Gž 29/2020-2; 11.11.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke tužiteljica je odbijena sa tužbenim zahtjevom na utvrđenje da ugovor o kupoprodaji sklopljen između tužiteljice i tuženika dana 19. veljače 2003., ovjeren kod javnog bilježnika I. M. pod brojem Ov-2461/2003 dana 25. veljače 2003. kojim tužiteljica prodaje, ...

39
Gž 217/2020-2; 10.11.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-1937/18-13 od 16. prosinca 2019. tuženici je naloženo da tužitelju isplati 43.276,36 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim na iznos od 5.512,54 kn od 28. kolovoza 2013. do isplate, na iznos od 11.811,37 kn od 28. rujna 2013. do isplate, na iz...

40
Gž 1201/2019-2; 14.10.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja od 16. listopada 2015. Prvostupanjski sud, polazeći od utvrđenja da tužitelj zahtjev za utvrđenje ništetnosti Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini potvrđenog kod javne bilježnice I. L. pod brojem ...

41
Gž 1823/2019-2; 14.10.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio utvrđenje ništetnosti Ugovora o kreditu broj 50-04-083084 zaključenog dana 11. ožujka 2002. između prednika tuženika D. b. d.d. Dubrovnik, Podružnica Zagreb i A. D. iz Zagreba, kao i bjanko mjen ...

42
Gž 1254/2020-2; 8.10.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Koprivnici broj P-861/2014-96 od 31. siječnja 2018. u točki I izreke tuženiku Republici Hrvatskoj naloženo je da tužitelju T. D. naknadi štetu s osnova tuđe pomoći i njege u iznosu od 2.940,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim od 17. travnja 2012. do i ...

43
Gž 638/2020-4; 28.9.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuju se djelomično ništavim Ugovor o kreditu broj 10/5152od 25. ožujka 1998. godine i to za odredbe pod točkom 4. u kojoj je ugovorena kamatna stopa od 4% mjesečno unaprijed i pod točkom 8. u kojoj je ugovorena zatezna kamata 100% viša od redovne kam ....

44
Gž 859/2020-2; 24.9.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju isplate iznos od 47.234,07 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose za razdoblje i po stopi kako je navedeno u izreci presude. Istom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju naknade parnični trošak u iznosu od 16.875,00 kn sa zakonsk...

45
Gž 2927/2020-2; 16.9.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđuje se da je nedopuštena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovr-2381/14 od 19. studenog 2014. U točki II izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 6.562,50 kn u roku od 15 dana, do...

46
Gž 1685/2018-2; 7.9.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici A. C. da iseli iz stana na III katu stambene zagrade u A5 pobliže opisanog u izreci te ga slobodnog od osoba i stvari preda tužiteljima i R. H. tskoj u suposjed na način da će predaju suposjeda R. H. ...

47
Gž 2881/2020-2; 3.9.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženoj B. M. , iz A2 , OIB: B2 , da tužitelju S. b. d.d. Slatina, OIB: B1 , isplati iznos od ukupno 208.228,82 kn, od čega na ime glavnice iznos od 165.951,40 kn i na ime kamate iznos od 42.277,42 ...

48
Gž 1092/2019-3; 27.8.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica N. H. iz A1 , OIB: B1 , vlasnik nekretnine čkbr. 2869/2 kuća i dvorište Ul. Videkovići, ukupne površine 638 m2, kuća površine 114 m2 i dvorište površine 524 m2, upisane u zk. ul. 3071 k.o. Rak ...

49
Gž 1475/2018-2; 30.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: " T. A. S. iz A5 , OIB: B2 , S. B. iz A6 , OIB: B3 i N. T. iz A7 , OIB: B4 ...

50
Gž 2622/2020-2; 23.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog S. K. od 8. svibnja 2009. kojim predlaže stupiti u parnicu na mjesto tužitelja (toč. I izreke), toč. II izreke obustavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari, a toč. III izreke je odlučeno da svaka stranka snosi svoje parnični trošak. Pro ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud