Poredano po:
Povratak na Obiteljski zakon

Broj dokumenata: 99

1
Gž Ob 480/2023-2; 13.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I Odbija se prijedlog predlagateljice koji glasi: "I Zajedničko dijete stranaka mldb. M. M. , OIB B3 , stanovati će s majkom V. M. , OIB B1 , na adresi A3 . II Nalaže se tuženi ...

2
Gž Ob 492/2023-2; 10.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom pod toč. I izreke mlt. T. K. , rođena B6 2009. u Puli, OIB: B4 i mlt. M. K.3 rođena B7 2011., u Puli, OIB: B5 , od majke M. K.2 i oca M. K.1 privremeno se povjeravaju ustanovi socijalne skrbi Dječj ...

3
Gž Ob 482/2023-2; 7.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.1. Presudom suda prvog stupnja posl. br. P Ob-32/23-14 od 19. lipnja 2023. izmijenjena je odluka o tuženičinoj obvezi uzdržavanja iz plana o zajedničkog roditeljskoj skrbi odobrenog Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu posl. br. R1 Ob322/17-8 od 21. veljače 2018. tako da za uzdržavanje mlt. tužitelj...

4
Gž Ob 469/2023-2; 6.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim je rješenjem odbijen prijedlog predlagateljice. 2. Protiv rješenja žali se predlagateljica pozivom na žalbene razloge iz članka 353. stavka 1. u vezi s člankom 381. ZPP-a 1 , člankom 346. i člankom 489. stavkom 1. ObZ-a. 2.1. Predlagateljica predlaže ukidanje rješenja ...

5
Gž Ob 453/2023-2; 31.10.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: I. Mijenja se rješenje Općinskog suda u Karlovcu posl. br. R1 Ob-125/17-2 od 21. rujna 2017. godine pod t. II izreke te Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi od 07. veljače 2017. godine te će mlt. S. C. , rođena B4 2011. godine stanovat ...

6
Gž 3531/2023-2; 30.10.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja proglašena je nedopuštenom ovrha po rješenju o ovrsi Općinskog suda u Vukovaru, broj Ovr Ob-5/2021-2 od 13. siječnja 2021. (točka I. izreke). Odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se ovrha određena rješenjem ovog suda broj Ovr Ob-5/2021-2 od 13. siječnja ...

7
Gž Ob 471/2023-2; 27.10.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje koje glasi: „I. Mijenja se rješenje o privremenoj mjeri Općinskog suda u Splitu, poslovni broj: R1 Ob-611/22 od 19. srpnja 2022. i to u točki 4. izreke rješenja kojom su određeni osobni odnosi oca F. L. i mlljt. djeteta, L. L. B. i to ...

8
Gž 27/2022-2; 9.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se ništetnim ugovor o darovanju od 31. listopada 2007. sklopljen između pok. A. Ž. i I. Ž. , OIB: B2 koji je ovjeren u potpisima stranaka kod javnog bilježnika E. K. ...

9
Gž Ob 773/2021-4; 4.4.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Izreka prvostupanjske presude glasi: „I. Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1.Utvrđuje se da izvanbračnu stečevinu tužiteljice A. M. , OIB: B1 iz A1 , i drugo tuženika M. Š. , OIB: B3 , A6 čine: -Četvrta e ...

10
Gž 103/2023-2; 31.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o nasljeđivanju riješeno je: "I/ Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja pok. A. F. sačinjavaju: NEKRETNINE: - nekretnina upisana u zk.ul. B3 k.o. A5 , zk.č.br. 1910/4, pašnjak pod vinogradom, zk.č.br. 1910/13, pašnjak pod vinogradom, zk.č.br. ...

11
Gž 118/2023-2; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem riješeno je tako da izreka u cijelosti glasi: "Odbija se prijedlog predlagatelja za priznanje presude Općinskog suda u Alkmaaru 34735/ES RK 98-6304 od 18. veljače 1999." 2.Protiv ovog rješenja pravovremeno je izjavio žalbu predlagatelj, navodeći da se žali zbog pogreš .....

12
Gž 29/2023-2; 30.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Prekida se ostavinski postupak iza pok. L. Č. . II Nasljednica S. Č. upućuje se u parnicu protiv R. K. radi utvrđenja da nije postojala izvanbračna zajednica između R. K. i ostaviteljice. II Ako Snježa ...

13
Gž Zk 1/2023-2; 30.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj Z-24613/2022 od 4. studenoga 2022. pod točkom I izreke odbijene je prigovor predlagatelja M. E. te je potvrđeno rješenje tog suda od 22. kolovoza 2022. poslovni broj Z-21290/2022. Pod točkom II izreke zabilježen je odbijeni pr ......

14
Gž Ob 304/2022-2; 17.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I.Mlt. sin stranaka L. D. , OIB.22918418873, A1 , rođen X1 2005. u Zagrebu stanovati će s majkom S. G. , OIB: B1 na adresi A2 kbr. 10. II. Roditelji Snježana Graša i Zlatk ...

15
Gž Ob 382/2022-3; 17.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Razvodi se brak između G. K. , OIB: B1 i G. K. , OIB: B2 , koji je sklopljen 8. svibnja 1999., te je činjenica sklapanja braka upisana u maticu vjenčanih matičnog područja A4 za godinu 1999., pod rednim brojem B5 . II ...

16
Gž Ob 36/2022-3; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Obvezuje se M. B. Z. S., da na ime uzdržavanja svog izvanbračnog supruga tužitelja S. S., OIB:... iz Z.,  sada na adresi u Z., plaća iznos od 1.000,00 kn mjesečno do dana podnošenja ove tužbe pa sve...

17
Gž Ob 47/2022-2; 17.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem riješeno je: „I Zajednička djeca stranaka, mlt. T.1 A. A. OIB: ..., rođen ... i mlt. T.2 A. A., OIB ..., rođen ... stanovat će s majkom M. A. A., na adresi stanovanja majke u D., II Osobni odnosi između oca Z. A. i mlt. T.2 A. A. i mlt. T.1 A. A. odvijat će se prvi, treći i č...

18
Gž 876/2022-2; 29.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se tuženiku M. P. iz L. V., OIB …, da maloljetnoj tužiteljici L. P. iz S. B., OIB: …, zastupanoj po majci i zakonskoj zastupnici J. P. iz S. B., OIB: …, preda u posjed sljedeće pokretnine - tamno smeđi medo (130 cm), svijetlo smeđi m...

19
Gž Ob 25/2022-2; 15.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom razveden je brak između tužiteljice K. P. i tuženika I. P. sklopljen 31. prosinca 2016. (toč. I. izreke), odlučeno je da će zajedničko dijete stranaka mlt. G. P. stanovati s majkom K. P. na adresi u Z., (toč. II. izreke), odlučeno je o načinu ostvarivanja osobnih odnosa o...

20
Gž Ob 19/2022-2; 7.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, promijenjeno je rješenje Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj: R1-2002/99 od 18. listopada 2000., u odnosu na protustranku na način da ju se djelomično lišava poslovne sposobnosti i to za: - donošenje odluka glede zdravlja, ambulantnog ili hospitalnog lije...

21
Gž Ob 6/2022-2; 29.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke protustranka se djelomično lišava poslovne sposobnosti i to u pogledu donošenja odluka o sklapanju bilo kakvog ugovora ili pravne radnje iz kojih mogu proizaći neki novi odnosi, davanje izjava o svom liječenju i zdravstvenoj zaštiti, donošenja odluka o osobn...

22
Gž Ob 11/2022-2; 9.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je ako nedopušten prijedlog predlagatelja. 2. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da je predlagatelj 15. lipnja 2022. podnio prijedlog radi donošenja privremene mjere oduzimanjem prava protustrankama kao roditeljima mldb. M. M. (rođene 8. velja...

23
Gž 319/2022-2; 21.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja odbačen je prijedlog od 26. travnja 2021. za priznanje strane sudske odluke. 2. Pravovremenom i dopuštenom žalbom navedeno rješenje pobija predlagateljica ne ističući određene žalbene navode. Iskazuje nezadovoljstvo predmetnim rješenjem, jer tvrdi da nije ....

24
Gž 578/2021-2; 27.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju odricanja, toč. I/1. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila da se naloži tuženiku da joj isplati iznos od 15.030,00 kn, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. I/2. izreke presude odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika ko...

25
Gž 1710/2021-3; 14.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem suđeno je kako glasi: "I. Prekida se ostavinski postupak iza pok. I. K. od Ivana iz A1 . II. Upućuje se M. K. iz A2 , OIB B1 , da u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti ovoga rješenja, pokren ...

26
Gž 1260/2021-2; 7.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. P r e k i d a s e ostavinski postupak. 2. Upućuje se nasljednici D. R. iz A1 , OIB: B2 , D. R. iz A2 , OIB: B3 i K. R. , A6 ...

27
Gž Zk 1105/2021-2; 5.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje istoga suda poslovni broj Z-7668/2021 od 1. lipnja 2021. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijeli su predlagatelji zbog bitnih povreda odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog ....

28
Gž Zk 1033/2021-2; 13.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor protustranke A. B. i potvrđeno rješenje poslovni broj: Z-8622/2020 od 19. studenog 2020. Točkom II. izreke naloženo je zemljišnoknjižnom odjelu izvršiti upis odbijenog prigovora i to na 7/36 dijela nekretnine protustranke A. B. ...

29
Gž 755/2021-2; 20.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom pod toč. I odbijeni su tužbeni zahtjevi koji glase: „1. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o doživotnom uzdržavanju koji su sklopili ZVONIMIR JUG, A3 , kao primatelj uzdržavanja i I. Š. , A4 , kao davateljica uzdržavanja, koji ug ...

30
Gž 1215/2021-2; 13.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, tuženiku je postavljen na njegov trošak privremeni zastupnik u osobi I. Č., odvjetnika iz O. G. & partneri d.o.o., Z., u toč. II. izreke određeno je da privremeni zastupnik ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i da ta prava i dužnosti privremeni zastu...

31
Gž 773/2021-3; 2.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Priznaje se presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu - Republike Srbije, oznake 1P2 br. 1202/17 od 29. svibnja 2018., pravomoćna dana 26. rujna 2018., kojom je: - u točki I. izreke uređen način održavanja osobnih odnosa mldb. Srne Ilić s ....

32
Gž Zk 602/2021-2; 12.8.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranke K. H. i potvrđeno rješenje broj Z-5667/2020 od 20. studenog 2020., toč. II. izreke odlučeno je da će se zabilježiti odbijanje prigovora, a toč. III. izreke da će se po pravomoćnosti rješenja po službenoj dužnosti brisati zabi...

33
Gž 630/2021-2; 6.8.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke utvrđeno je da je pljenidba i prijenos zaplijenjenih sredstava tužitelja određena na temelju zahtjeva tuženice kao ovrhovoditeljice za izravnu naplatu temeljem rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj R1 Ob-2185/2017 od 13. veljače 2...

34
Gž 698/2021-2; 31.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.) Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 41 R1-424/20-3 od 02. listopada 2020. godine protustranci V. K. , sada nepoznata prebivališta i boravišta, imenovan je privremeni zastupnik u osobi M. P. K. , odvjetnice iz Zagreba. 2.) Protiv navedenog rješenja žalbu ...

35
Gž Ovr Ob 72/2021-2; 13.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "1. Općinski sud u Karlovcu oglašava se mjesno nenadležnim za postupanje u ovom postupku. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja spis će se dostaviti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu." Protiv ovog rješenja žali se ovrhovoditelj i to i ...

36
Gž Ovr Ob 64/2021-2; 7.5.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno kako slijedi: "I Temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Splitu, poslovni broj Ovr Ob-51/19 od 19. ožujka 2020., ovršeniku I. P. , iz A2 , OIB: B2 , izriče se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn. Ovr ...

37
Gž Ovr Ob 63/2021-2; 27.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja je donio rješenje kojim je odbio prijedlog ovrhovoditelja L. Đ. da se radi ostvarenja osobnih odnosa njega kao oca mlt. L. Đ. odredi ovrha na način da se ovršenici nalaže da po primitku rješenja o ovrsi omogući ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom L. Đ. ...

38
Gž Ovr Ob 39/2021-2; 3.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Odbija se prijedlog tužiteljice za donošenje privremene mjere koji glasi: "1. Mlt. djeca stranaka A. T. , OIB B3 , rođena 6.11.2007., L. T. , OIB B4 , rođena 25.11.2003. i A. C. T. , OIB B5 , rođena 1 ...

39
Gž Ob 161/2021-2; 24.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je slijedeće: I/ Mldb. P. S. , rođen 11. kolovoza 2014. i mldb. L. Ž. S. , rođen 16. svibnja 2006., stanovat će s majkom V. Ž. i koja će samostalno ostvarivati roditeljsku skrb u odnosu na mldb. tužitelje, te ih samostalno zas ...

40
Gž Ovr Ob 27/2021-2; 16.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je odgođena ovrha određena rješenjem posl. br. Ovr Ob-19/20-2 od 16. srpnja 2020. do pravomoćnog završetka parničnog postupka koji se radi izmjene odluke o roditeljskoj skrbi vodi kod Općinskog sud u Osijeku posl. br. P Ob-642/18. Protiv navedenog rješenja je žalbu izjav ....

41
Gž Ob 176/2021-2; 16.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbija se prijedlog predlagatelja, a koji glasi: "I. Roditeljima Š. B. , OIB: B2 i J. B. , OIB: B3 , oboje s prebivalištem na adresi A3 , oduzima se pravo na stanovanje djecom E. B. ...

42
Gž Ob 14/2021-2; 2.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu kojom je pod točkom I. izreke promijenio točku AI. pravomoćne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P Ob-597/16 od 15. prosinca 2017., u dijelu u kojem je određen način ostvarivanja osobnih odnosa mlljt. G. K. s ocem D. K. , na n ...

43
Gž Ovr Ob 13/2021-2; 28.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen prijedlog za ovrhu kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj iz žalbenih razloga bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, dakle iz žalbenih razloga propisanih odre ....

44
Gž Ob 1/2021-2; 14.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvajaju se tužba i tužbeni zahtjev tužiteljice B. H. r. Heraković iz A1 , OIB: B1 i protutužbeni zahtjev protutužitelja G. H. iz A2 , OIB: B2 a koji glasi : " Razvodi se bra ...

45
Gž Ob 18/2021-2; 12.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Određuje se privremena mjera te će zajedničko dijete stranaka mlt. N. K. iz A2 , OIB B3 , rođena 22. siječnja 2014. godine u Varaždinu, stanovati sa ocem D. K. iz A2 , OIB: B4 . II. Ostvarivanje ...

46
Gž 717/2020-2; 9.9.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima pod 1. R. J., OIB… i pod 2. I. J., OIB…., da tužiteljici A. V., OIB….., solidarno isplate iznos od 10.830,00 EUR-a (slovima: desettisućaosamstotrideseteura) protuvrijednost u hrvatskim kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate ....

47
Gž 242/2020-3; 13.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku iseliti iz jednosobnog stana u prizemlju zgrade u Zagrebu, na A2 , površine 12,81 m2 koji predstavlja Etažu 6 i nalazi se u zgradi sagrađenoj na čkbr. B4 upisanoj u zk.ul.br. B3 k.o. Grad Zagreb te isti slobodan od ...

48
Gž Ob 396/2020-3; 9.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se I tuženiku L. R. da za uzdržavanje mlt. A. M. R. mjesečno doprinosi 300,00 kn, za uzdržavanje mlt. L. L. R. mjesečno doprinosi 300,00 kn, za uzdržavanje mlt. N. J. R. mjesečno doprinosi 300,00 kn i za uzdržavanje ...

49
Gž Ob 248/2020-2; 3.3.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem citiranim u izreci odlučeno je: I. Određuje se privremena mjera na način da će mlt. L. C. , rođene B6 OIB: B3 i mlt. D. C. , rođena B7 ., OIB: B4 stanovati s majkom, R. G. iz A1 , OIB: B5 ...

50
Gž Ob 19/2020-2; 21.1.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Zajedničko dijete stranaka T. D. , OIB B1 iz A1 i D. T. , OIB B2 iz A5 , mlt. A. T. , 43699552564, rođen B4 .g. stanovati će s majkom T. D. , OIB 6766796 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud