Poredano po:

Broj dokumenata: 51

1
Rev 139/2023-5; 8.11.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i žalba umješača na strani tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da je Ugovor o energetskom učinku - uštedi vode prema ESCO modelu broj B4 sklopljen dana 27. siječnja 2017. ništetan ...

Broj odluke: Rev 139/2023-5

2
Gr1 516/2021-3; 30.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je 21. studenoga 2019. podnijela tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv tuženika kojom traži da se utvrdi ništavom Odluka Ur. broj:01/1-304/2019 od 17. listopada 2019., kojom je tuženik odbio zahtjev tužiteljice za produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora Ljekarne Dugo Selo te ...

3
VSRH U-zpz 134/2021-6; 3.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usll-81/20-10 od 23. veljače 2021. poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/ll-008-07/19-01/797, urbroj: 401-01/10-20-2 od 3. veljače 2020., te je u točki 2. odbijena žalba udruge Biom...

Broj odluke: U-zpz 134/2021-6

4
U zpz 44/2016-8; 14.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku broj UsI-346/16-9 od 10. lipnja 2016. poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-471-01/15-01/423, URBROJ: 513-04/16-02 od 29. siječnja 2016. i predmet je vraćen tuženiku na ponovni postupak. Ujedno je odlučeno da svaka stranka podmiruje svoje troškov ...

5
Rev 1467/2018-3; 14.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da tužitelji K. D. i I. D., oboje iz G., polažu pravo o trošku tužene Republike Hrvatske na obnovu stambene zgrade izgrađene na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 5 k.o. G. k.č. br. 1013 i to primarno nastavkom izgradnje nove stambene zgrade te pomoćne i...

6
Rev 993/2018-3; 7.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je utvrđeno da tužitelj polaže pravo na obnovu stambene zgrade izgrađene na nekretnini upisanoj u z.k.ul. br. 2585 iz k.o. G., na k.č.br. 92/3 od 937 m2 i to njezinim uklanjanjem i izgradnjom nove stambene zgrade. Ujedno je prvost...

7
Rev 1847/2017-3; 31.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da tužiteljica M. L. iz G., ..., polaže pravo na obnovu stambene zgrade, pomoćnih i gospodarskih zgrada na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 2976 k.o. G. k.č. br. 1168 kuća, dvorište i oranica u selu sa 3441 m2 i to njihovim popravkom. Nalaže se tuženo...

8
Rev 1848/2019-3; 31.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da tužiteljica polaže pravo na obnovu stambene zgrade izgrađene na nekretnini upisanoj u zk. ul. 2494 k.o. G. i to k.č. 1324/2 k.o. G. na adresi u G., ... - i to izgradnjom nove stambene zgrade kao i popravkom pomoćne / gospodarske zgrade na k.č. ...

9
U zpz 29/2019-10; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj UrII-17/19-2 od 28. veljače 2019., odlučeno je da je za postupanje u tom predmetu nadležan ured G. Z. Protiv tog rješenja Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (dalje: DORH) podnijelo je zahtjev za izvanredno preispitivanj...

10
Gr1 531/2020-2; 28.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj P-2242/19 od 21. listopada 2020., Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim i po pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Općinskom sudu u Novom Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Navodi da je riječ o sporu između tužiteljice kao fizičke osobe, koja n...

11
U zpz 17/2019-8; 13.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-1743/16-3 od 15. studenog 2018. u točci I. izreke odlučeno je da se poništava presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1975/14-8 od 5. veljače 2016. U točci II. izreke odlučeno je da se odbija tužbeni zahtjev tužitelja da se poniš...

12
Rev 453/2019-2; 10.11.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da ga se uvede u posjed odnosno da mu se prepusti posjed nekretnine označene kao čest zem. 669/7 k.o. S. sa svim pripadnostima i služnostima te zahtjev za izdavanje tabularne isprave temeljem koje bi se tužitelj mogao up...

13
U zpz 12/2019-7; 13.10.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog zainteresirane osobe za obnovu postupka dovršenog rješenjem o odobrenju (M. V. B.) pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu Klasa: UP/I-335-02/14-01/11, Urbroj: 2181-01/04-14-3 od 21. siječnja 2014., kojim se istom odobrava pružanje ugostiteljskih u...

14
U zpz 25/2019-9; 13.10.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje HZMIO), Područnog ureda u Zagrebu, klasa: UP/I-140-02/15-01/OB:03057338675, urbroj: 341-25-05/3-15-172621, broj: 612581 od 10. veljače 2016., tužiteljici je, počevši od 1. kolovoza 2015., određena starosna mirovina u svoti od...

15
Gr1 18/2020-2; 18.9.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Tužiteljica je 22. studenog 2019. podnijela tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv tuženika kojom traži da se utvrdi ništavom Odluka Ur.broj: 01-437/1-2019 od 24. rujna 2019., kojom je tuženik odbio zahtjev tužiteljice za produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja O. i raskinuo po...

16
Gr1 368/2020-2; 17.9.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Tužiteljica je 9. srpnja 2018. podnijela tužbu Upravnom sudu u Splitu protiv tuženika radi poništenja Odluke Opće bolnice Z., Upravnog vijeća URBROJ: ... od 12. lipnja 2018. kojom Odlukom je odbijen njezin prigovor protiv Odluke ravnatelja o izboru L. P. dr.med. za specijalizanta iz Dermatologije i ...

17
U zpz 25/2016-8; 18.2.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-2021/15-2 od 9. prosinca 2015. odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu broj UsI-2661/12 od 8. lipnja 2015. kojom je poništeno rješenje Agencije za civilno zrakoplovstvo, Klasa: UP/I-343-05/12-01/204, Ur.broj...

18
Rev 2588/2014-2; 8.1.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen zahtjev tužitelja za naknadu štete u iznosu od 289.561,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos od 6. veljače 2011. do isplate., te kojom je tuženiku naloženo naknad...

19
Rev 4777/2019-2; 19.11.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženica isplati na ime razlike neisplaćene naknade troškova prijevoza iznos od 44.526,73 kn sa zakonskim zateznim kamatama prema kamatnoj stopi iz čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima koja se o...

20
U zpz 24/2016-4; 29.10.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-2020/15-2 od 9. prosinca 2015., odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-2575/12-29 od 8. lipnja 2015. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-2575/12-29 od...

21
U zpz 28/2016-7; 29.10.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj UsI-3155/12-24 od 8. lipnja 2015., na temelju odredbe članka 58. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 - u daljnjem tekstu: ZUS) poništeno je rješenje Agencije ..., KLASA: UP/I-343-05/12-01/18...

22
U zpz 20/2016-8; 15.10.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-2017/15-2 od 9. prosinca 2015., odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3154/12-25 od 8. lipnja 2015. Navedenom presudom Upravnog suda u Zagrebu poništeno je rješenje Agencije, klasa: UP/...

23
U zpz 27/2016-9; 28.8.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-2016/15-2 od 9. prosinca 2015., odbijena je žalba tuženika i potvrđena je presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3153/12-24 od 8. lipnja 2015. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-3153/12-24 od...

24
U zpz 4/2014-10; 9.7.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-8653/2011-11 od 13. studenog 2013., u upravnom sporu, odbijena je tužba tužitelja protiv rješenja tuženog tijela Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA), Klasa: UP/I-451-04/10-10/25, Ur. broj: 326-321...

25
Gr1 461/2018-2; 20.5.2019 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku, rješenjem poslovni broj Pr-2/17-7 od 2. ožujka 2017., oglasio se stvarno nenadležnim te odlučio nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Upravnom sudu u Osijeku. U obrazloženju rješenja u bitnom navodi, da tužiteljica tužbenim zahtjevom traži da joj se utvrdi pravo na g...

26
VSRH Rev 210/2017-2; 20.11.2018 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjski sud se rješenjem oglasio nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i odbacio je tužbu. Rješenjem suda drugoga stupnja odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv rješenja suda drugoga stupnja tužitelji su pravovremeno podnijeli reviziju na temelj...

Broj odluke: Rev 210/2017-2

27
Rev 840/2013-2; 11.9.2018 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da tužitelju isplati 769.753,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškom postupka u iznosu od 83.249,65 kn (toč. I. i III. izreke). Odbijen je zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate na iznose od po 12.622,25 kn za razdoblje od 11. veljače do 31. ...

28
VSRH Revr 668/2017-2; 20.3.2018 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I. Tužena Republika Hrvatska, OIB: ..., dužna je tužitelju M. T. iz M. ..., OIB: ..., isplatiti u roku od 8 dana iznos od 812,97 kn (slovima: osamsto dvanaest kuna i devedeset i sedam lipa) sa zateznom kamatom do 31. srpnja 2015. po eskontnoj stopi Hrvatske naro...

Broj odluke: Revr 668/2017-2

29
VSRH Ur 7/2017-3; 28.11.2017 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UO HOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK-a kojim je odbačen prijedlog D. G. za obnovu postupka u predmetu broj 2197/2012 u kojem je Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 16. siječnja 2017. donio rješenje ...

Broj odluke: Ur 7/2017-3

30
VSRH Rev 2022/2012-2; 5.4.2017 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženici je naloženo tužiteljici na ime nepripadno primljenih svota obiteljske invalidnine za razdoblje od 1. lipnja 2007. do 31. svibnja 2010. isplatiti iznos od 68.848,20 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 5. travnja 2011. po stopi od 14% godišnje, a u slučaju promjene...

Broj odluke: Rev 2022/2012-2

31
VSRH Revr 1353/2015-2; 7.3.2017 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Općinski sud u Delnicama je presudom poslovni broj P-251/13 od 11. prosinca 2013. naložio tuženici isplatiti tužitelju na ime naknade troškova zbog odvojenog života od obitelji i naknadu troškova putovanja u ukupnom iznosu 40.834,00 kune sa zateznom kamatom na pojedinačne mjesečne iznose sve pobliže...

Broj odluke: Revr 1353/2015-2

32
VSRH Rev 2536/2016-2; 28.12.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinski sud u Zadru proglasio se nenadležnim i odbacio je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 19. veljače 2015. na novčanim sredstvima ovršenika. Drugostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zadru odbijena je žalba ovrhovoditelja kao neosnovana i potvrđeno je prvostupan...

Broj odluke: Rev 2536/2016-2

33
VSRH Rev 482/2014-2; 17.5.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja od 14. lipnja 2013. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovrhovoditelja kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja reviziju je podnio ovrhovoditelj na temelju odredbe čl. 382. ...

Broj odluke: Rev 482/2014-2

34
VSRH Rev 2600/2013-2; 17.5.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja od 11. srpnja 2013. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovrhovoditelja kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja reviziju je podnio ovrhovoditelj na temelju odredbe čl. 382. ...

Broj odluke: Rev 2600/2013-2

35
VSRH Rev 841/2014-2; 23.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 841/2014-2

36
VSRH Rev 2294/2014-2; 9.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je pozivom na ovršna rješenja, kojima je utvrdio mjesečni iznos naknade za uređenje voda, donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05 - u daljnjem tekstu: ZFVG/95) te odr...

Broj odluke: Rev 2294/2014-2

37
VSRH Rev 821/2015-2; 9.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnog rješenja kojim je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenog u upravnom postupku na temelju odredaba čl. 16. st. 2. u svezi s čl. 13. st. 1. i čl. 70. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09), podnio prv...

Broj odluke: Rev 821/2015-2

38
VSRH Rev 888/2015-2; 9.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 888/2015-2

39
VSRH Rev 1821/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 1821/2014-2

40
VSRH Rev 2069/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 2069/2014-2

41
VSRH Rev 2469/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 2469/2014-2

42
VSRH Rev 2788/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 2788/2014-2

43
VSRH Rev 2888/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 2888/2014-2

44
VSRH Rev 921/2015-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnog rješenja kojim je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenog u upravnom postupku na temelju odredaba čl. 16. st. 2. u svezi s čl. 13. st. 1. i čl. 70. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09), podnio prv...

Broj odluke: Rev 921/2015-2

45
VSRH Rev 21/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je na temelju ovršnih rješenja kojima je ovrhovoditelj utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba ...

Broj odluke: Rev 21/2014-2

46
VSRH Rev 2296/2014-2; 2.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Ovrhovoditelj je, na temelju ovršnih rješenja kojima je utvrdio „mjesečni iznos naknade za uređenje voda“, a donesenih u upravnom postupku na temelju odredbe čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) te odredaba čl. 16. st. 2. u s...

Broj odluke: Rev 2296/2014-2

47
VSRH U zpz 18/2014-5; 1.7.2015 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us - 11460/2011-4 od 20. kolovoza 2014. uvažena je tužba tužiteljice i poništeno rješenje Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu Republike Hrvatske, klasa: UP/I-402-08/11...

Broj odluke: U zpz 18/2014-5

48
VSRH Ur 8/2013-2; 11.12.2014 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IOHOK) obustavljen je postupak povodom zahtjeva V. T. za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore sa sjedištem odvjetničkog ur ...

49
VSRH Ur 2/2012-7; 19.12.2013 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UO HOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK, kojim je odbačen prijedlog M. L. za obnovu postupka brisanja iz Imenika odvjetnika HOK- ...

50
VSRH Rev 948/2011-2; 16.4.2013 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu poslovni broj P-5/06 od 30. listopada 2006. odbijena je tužba tužitelja protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, Klasa U ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud