Poredano po:

Broj dokumenata: 5064

1
Pž 3502/2018-2; 25.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev za povlačenje s naplate bjanko zadužnica preciziranih u izreci presude i njihovo vraćanje tužiteljima, zahtjev za vraćanje bjanko akceptiranih mjenica i zahtjev za izdavanje isprava kojim se dopušta uknjižba brisanja založnog prava na n...

2
Pž 1270/2020-2; 5.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5436/2009 od 18. svibnja 2015. u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 105.422,58 kn te zatezne kamate obračunate na iznos od 55.000,00 kn počevši od 11. lipnja 1998. do isplate, kao i naknaditi tužitelju troškove parničn...

3
Pž 4242/2018-3; 3.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-694/2017-65 od 25. travnja 2018.u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2.108.234,88 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 13. siječnja 2005. po stopi od 15% godišnje do 31. prosinca 2007., a od 1. sij...

4
Pž 5963/2019-5; 25.2.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom naznačenom u izreci prvostupanjski sud je naložio tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 4.106.718,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose glavnice počevši od 1. siječnja 2009. zaključno sa 1. siječnja 2018. (točka 1. izreke), kao i iznos od 19 ...

5
Pž 5309/2017-2; 12.7.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u pobijanoj točki II. njegove izreke, Trgovački sud u Zagrebu dopustio je preinaku tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva za ukupan iznos od 89.612,74 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća više pojedinačnih iznosa od dospijeća svakog iznosa do isplate. I ....

6
Pž 1030/2014-3; 4.3.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-184/2010 od 19. prosinca 2013. u točki I. njezine izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ivana Adžije, iz Zaprešića, poslovni broj Ovrv-506/2009 od 9. listopada 2009. kojim je naloženo tuženiku da nakn...

7
Pž 6269/2017-2; 12.2.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanim dijelom presude označenim u izreci ove presude prvostupanjski je sud održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika Mire Malačić iz Kutine poslovni broj Ovrv-893/12 od 10. prosinca 2012. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 320.058,5...

8
Pž 6632/2017-10; 14.6.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom poslovni broj P-1401/12 od 4. srpnja 2013. Trgovački sud u Zagrebu je utvrdio da su prvotuženik Z.B. d.d. (dalje u tekstu: Z.B. u razdoblju od 1. travnja 2005. do 31. prosinca 2008., drugotuženik P.B.Z. d.d. (dalje u tekstu: PBZ) u razdoblj ...

9
Pž 3836/2015-2; 11.5.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1405/2014-10 od 27. ožujka 2015. u točki I. njene izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 65.847,11 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. srpnja 2011. do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene eskontne stope Hrvatske ...

10
Pž 7464/2012-3; 29.3.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-806/2008 od 29. studenog 2011. tuženici su obvezni isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 1.147.073,91 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Rješenjem tog suda istog poslovnog broja i datuma odbijen je kao neosnovan prigovor tužen...

11
Pž 6679/2017-2; 13.2.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-440/2012-11 od 9. lipnja 2014. prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi na utvrđenje da je tužiteljica vlasnica stana u kući sagrađenoj na kčbr. … kuća br. 154 E i dvorište površine 828 m2 upisano u zk. ul. br. … k.o. G. V., upisano kao etažno vlas...

12
Pž 7381/2015-3; 4.12.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-340/2011 od 1. lipnja 2015. naloženo je tuženici platiti tužitelju iznos od 18.310,96 EUR plativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate sa zateznim kamatama koje teku na iznos od 17.245,56 EUR od 5. veljače 2007. d...

13
Pž 1918/2017-4; 3.10.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u suda u Zagrebu poslovni P-4444/07 od 23. siječnja 2017. u točki I. njene izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 22.531,92 EUR sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 25. lipnja 2007. do isplate. Točkom II. izreke presude naloženo je tuženiku platiti tužit...

14
Pž 3782/2017-2; 18.7.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom naznačenom u izreci prvostupanjski je sud uvažio tužbeni zahtjev i utvrdio osnovanom tražbinu tužitelja u iznosu od 63.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 8. svibnja 2017. do isplate i to na iznos od 15.000,00 kn za pretrpljene fizičke bolove, iznos od 30.000,00 kn za trajne...

15
Pž 7965/2013-2; 4.4.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2573/09 od 1. srpnja 2013. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se tuženiku naloži da mu plati iznos od 117.281,51 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose glavnice od dospijeća ...

16
Pž-1346/2017-2; 28.2.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Trgovački sud u Zadru rješenjem poslovni broj St-1043/16-87 od 20. siječnja 2017. odbacio je prijavu tražbina više vjerovnika, pri čemu je tražbina žalitelja odbačena primjenom čl. 137. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ). U bitnome, prvostupanjski sud smatra kako vjerovnik H.-...

17
Pž 8818/2015-6; 8.2.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-475/13 od 10. studenog 2015. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kao neosnovan i ukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika mr. sc. Zoje Puljiz iz Splita poslovni broj Ovrv-129/07 od 6. travnja 2007., kojim je naloženo tuženik...

18
Pž 6887/2013-2; 24.1.2017 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku poslovni broj P-34/12 od 10. prosinca 2012. djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i tuženiku je naloženo tužitelju, na ime bespravnog korištenja poslovnog prostora u Z. na adresi M. K. 2, platiti iznos od 67.243,75 kn sa zakonskom zateznom...

19
Pž 10700/2013-3; 18.4.2016 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da tuženik plati tužitelju na ime preuzete, a neplaćene obveze dijela kredita od 2,27% na temelju Ugovora o preuzimanju opreme za S. d.o.o. V. i kreditnog zaduženja koji je tužitelj sklopio s P. bankom Z. d.d., u iznosu...

20
Pž 7258/2012-4; 29.2.2016 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom naznačenom u izreci prvostupanjski sud je naložio tuženiku da isplati tužitelju iznos od 47.875,16 kn s pripadajućim zateznim kamatama. Odluku je prvostupanjski sud utemeljio na odredbi čl. 592. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima jer je utvrdio da tužitelj na temelju pravomoćne i ovršne o...

21
Pž-1900/13-4; 21.10.2015 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom poslovni broj P-2217/09 od 27. rujna 2012. Trgovački sud u Zagrebu, naložio je trećetuženiku R. N. da solidarno s prvotuženikom i drugotuženikom plati tužitelju iznos od 16.899,84 EUR sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 16. ožujka 2005. do 31. prosinca 2005. po stopi koju Zagrebačka ba...

22
Pž 416/2012-3; 3.6.2015 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5081/09 od 23. studenog 2010. tuženicima je naloženo tužitelju solidarno platiti zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 29.552,77 kn od 27. veljače 2004. do 29. ožujka 2004; na iznos od 25.204,37 kn od 4. travnja 2004. do 3. rujna 2004., na i...

23
Pž-1859/11-7; 24.2.2015 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Utvrđuje se da ne postoji obveza tužitelja da tuženome plaća kamatu na način da se redovna kamatna stopa određuje u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 7,00 postotnih poena godišnje prema jednostranoj odluci tuženog donesenoj 21. siječnja 2008. (ispravan datum je 21. siječnja 2009.) kao i trom...

24
Pž-7129/13-4; 13.6.2014 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja P. - H. S. U. Z. Z. P. za utvrđenje da su prvotuženik Z.B. d.d. u razdoblju od 1. travnja 2005. do 31. prosinca 2008., drugotuženik P.B.Z. d.d. u razdoblju od 1. studenog 2004. do 31. prosinca 2008., trećetuženik E.S.B. d.d. u razdoblju od 1. travnja...

25
Pž 3150/2013-3; 22.5.2014 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili da im tuženici solidarno naknade nematerijalnu štetu u iznosu od 284.000,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke). Točkom II. izreke presude naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od...

26
Pž 2771/2009-3; 5.2.2014 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjski je sud u točki 1. izreke odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „- 1. Nalaže se I. tuženoj I. d.d. da tužitelju D. T., preda ispravu podobnu za upis (preknjižbu) prava vlasništva na 645 dionice oznake I... na račun tužitelja otvoren kod II. tužene SREDIŠNJE DEPOZITARNE ...

27
Pž 5122/2009-4; 15.10.2013 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke usvojen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju iz osnova regresa iznos od 5.764.113,85 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 01. travnja 2003. godine do isplate.“ Točka I ...

28
Pž 3647/2013-4; 26.6.2013 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5650/08 od 17. prosinca 2012. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži utvrđenje ništavosti odluka sa Glavne skupštine društva R. d.o.o. održane 1. veljače 2006. (točka 1.I. izreke presude); utvrđenje ništavosti odredbi čl. 2. i 7. Društve...

29
Pž 1351/2010-3; 17.4.2013 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom, Trgovački sud u Splitu, u točki I. njezine izreke, naložio je tuženiku da u roku od osam dana isplati tužiteljici iznos od 60.000,00 kn, u točki II. njezine izreke odbio je tužbeni zahtjev da tuženik u roku od osam dana isplati tužiteljici daljnji iznos od 380.000...

30
Pž 284/2009-3; 22.2.2013 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog javnog bilježnika I. L. iz Z. sadržan u rješenju o ovrsi poslovni broj Ovrv-16143/07 od 31. prosinca 2007. kojim je tuženiku naloženo tužitelju platiti iznos od 1.683,60 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 2. kolovo...

31
Pž 747/2012-3; 23.1.2013 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je presudom poslovnog broja P-3883/01 od 14. veljače 2011. naložio drugotuženiku H.-H. T. d.d. Z. (sada: H. T. d.d. Z.) isplatiti tužitelju iznos od 147.609,43 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 28. studenog 1995. do isplate (točka I. izreke).

32
Pž 4711/2008-4; 14.3.2012 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom je presudom odbijen tužiteljev zahtjev za solidarnom isplatom iznosa od 458.283,56 kn sa zateznom kamatom od 14. ožujka 2003. do isplate, te je tužitelju naloženo da tuženicima naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 38.567,25 kn u roku od osam dana. Prema obrazloženju, sud je po pro...

33
Pž-1520/08-7; 6.9.2011 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, ispravljenim rješenjem istog suda od 3. lipnja 2011., Trgovački sud u Zagrebu odbacio je tužiteljevu tužbu kojom se nalaže tuženiku da u roku od osam dana plati tužitelju iznos od 1,393.038,16 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. srpnja 1995. do isplate.

34
Pž-3433/09-7; 17.8.2011 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Osijeku (točka I. njene izreke) odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi:

35
Pž-1389/10-3; 23.2.2011 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom, prvostupanjski sud je tuženicima naložio tužitelju solidarno platiti iznos od 5.000,00 EUR s kamatama koje na iznos od 9.779,15 DEM teku od 7. srpnja 2000. do 31. prosinca 2001., a na iznos od 5.000,00 EUR od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2005. po stopi koju banke u mjestu is...

36
Pž-1408/10-3; 10.2.2011 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-58/09 od 4. studenoga 2009. odbijena je tužiteljica u cijelosti s tužbenim zahtjevom kojim je zahtijevala utvrđenje osnovanom tražbine u iznosu od 426.576,77 kn, kao tražbine drugog višeg isplatnog reda.

37
Pž 3278/2008-3; 2.2.2011 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-750/07-28 od 12. ožujka 2008. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 92.328,59 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 29. svibnja 2001. do isplate, kao i da mu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.134,00 kn, sve u roku od osam d...

38
Pž-900/08-4; 28.12.2010 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanom presudom ukinuo platni nalog iz rješenja o ovrsi toga suda broj Ovrv-11405/04 od 15. prosinca 2004. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 39.732,10 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka u iznosu od 1.960,00 ...

39
Pž-451/08-3; 7.12.2010 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Utvrđuje se ništavim točka I. Sporazuma sklopljenog dana 10. rujna 1996. god. između F. d.o.o. iz V., A. S., zastupanog po direktoru društva M. H. kao vjerovnik (u daljnjem tekstu: vjerovnik), H. d.d. iz N., A. M. bb, zastupano po direktoru društva B. A., ovjeren kod M. M., javne bilježnice iz K., d...

40
Pž-2111/07-4; 6.10.2010 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Odbija se tuženik-protutužitelj s protutužbenim zahtjevom da mu tužitelj protutuženik plati iznos kunske protuvrijednosti od EUR 39.880,77 uvećano za pripadajući PDV i zakonsku zateznu kamatu od 29. 9. 2000. godine pa do isplate kao neutemeljen.

41
Pž-2815/07-4; 27.4.2010 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom je točkom I. izreke utvrđeno da je raskinut Ugovor broj 89/2004 o proizvodnji i isporuci CNC tokarilice TN 530/2500 kojeg su sklopile parnične stranke 7. prosinca 2004. godine. Točkom II. je tuženiku naloženo tužitelju platiti iznos od 38.715,90 EUR sa zateznom kamatom na iznos od 12.202,14...

42
Pž 441/2008-4; 29.12.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude sud prvog stupnja odbio je kondemnatorni tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tužitelj zatražio od suda da obveže tuženika da isplati tužitelju iznos od 12,502.586,75 CHF zajedno s kamatama po stopama navedenima u izreci presude, zatim kamate na iznos ...

43
Pž-2126/06-7; 16.12.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci presudom poslovni broj P-1406/04-69 od 9. ožujka 2006. utvrdio je:

44
Pž-2163/09-4; 8.9.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: U točki I. izreke presude Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-596/06 od 20. lipnja 2006. odbijen je tužbeni zahtjev radi činidbe na sklapanje kupoprodajnog ugovora za nekretnine označene kao zk.č. 478, i čest. zgr. 480, 481, 482, 483, i 484 k.o. V. U točkama II. i III. izreke označene presude d...

45
Pž-5229/06-3; 13.5.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom, prvostupanjski sud je naložio tuženiku da tužitelju plati iznos od 5.202,67 kn sa zakonskim zateznim kamatama te da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 3.141,00 kn.

46
Pž 2474/06-9; 28.4.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: LVI Pž-2474/06-9 P R E S U D A I R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ivici Omaziću, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika FOTO-GETALDUS d.d. Zagreb, Ilica 35, kojeg zastupa punomoćnik Mate Kustura, odvjetnik u Zagrebu, protiv tuženika-protutužitelja SLAVON ....

47
Pž 5171/06-3; 24.4.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: XXV Pž-5171/06-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Lidiji Tomljenović, u pravnoj stvari tužitelja TERMO d.o.o., Sv. Križ Začretje, protiv tuženika LJUBE KASCHAU, vlasnice pekare CERENKA, Rovinj, kojeg zastupa punomoćnik Mileva M. Cuccurin, odvjetnica iz Rovin ....

48
Pž 2013/06-5; 24.4.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: XXVIII Pž-2013/06-5 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Vesni Buljan, u pravnoj stvari tužitelja BONINOVO d.o.o. iz Dubrovnika, kojeg zastupa punomoćnica Marina Radoš Kristić, odvjetnica u Dubrovniku, Između tri crkve 8, protiv tuženika DUBROVNIK EKO d.o.o. ...

49
Pž 6308/06-3; 24.4.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: XXV Pž-6308/06-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Lidiji Tomljenović, u pravnoj stvari tužitelja FORMEL COMPUTERS d.o.o., Zagreb, za Podružnicu Split, kojeg zastupa Damir Živković-Laurenta, odvjetnik u Splitu, protiv tuženika VM RAČUNALA d.o.o., Split, Veleb ....

50
Pž 7530/06-6; 23.4.2009 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: LII Pž-7530/06-6 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Raoulu Dubravcu, u parničnom predmetu tužitelja ĐURE ANTOLOVIĆA, vlasnika elektroinstalaterskog obrta ANTOLOVIĆ iz Andrijaševaca, Kralja Domagoja 28, kojeg zastupa punomoćnik Miro Glavaš, odvjetnik u Vink ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud