U središtu

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“

13.07.2023

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Prema sadašnjem modelu, skoro 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene.

Stoga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.

Cilj Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Shodno tome, u nastavku teksta, ukratko će se istaknuti najvažniji elementi predmetnog Poziva.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 302.608.000,00 EUR (2.280.000.000,00 HRK) osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

• najniži iznos 100.000,00 EUR (753.450,00 HRK)

• najviši iznos: 20.000.000,00 EUR (150.690.000,00 HRK)

Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji: Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koji sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.

Prijavitelj/partner mora dokazati da: ima pravnu osobnost; ima dostatne i stabilne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta samostalno ili s partnerima; nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; će dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta biti ponovo uložena u unaprjeđenje djelatnosti osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja; u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

Partnerstvo

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Ako provodi projekt u partnerstvu, tada partneri na projektu mogu biti:

  • jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave  i/ili
  • Republika Hrvatska i/ili
  • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada.

Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu se dostavlja po objavi Odluke o financiranju, a prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s uspješnim prijaviteljem.

Svi partneri moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Za partnera vrijede isti uvjeti prihvatljivosti kao i za prijavitelja, odnosno partner mora zadovoljiti sve propisane uvjete. Treba naglasiti da neovisno o broju i ulozi partnera, prijavitelj/korisnik preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za upravljanje i provedbu projekta.

Broj projektnih prijedloga

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u građevinu/e jedne matične škole ili u građevinu/e jedne područne škole.

S jednim prijaviteljem može se sklopiti jedan ili više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (u nastavku teksta: Ugovor).

Prijavitelj može biti istovremeno partner u više projektnih prijedloga.

Partner ne može sudjelovati u više projektnih prijedloga, osim u slučaju kad je jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Republika Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti projekta

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Poziva su:

1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije – aktivnost se odnosi na uslugu izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja, projekta uklanjanja građevine, sve sukladno važećim zakonima i propisima za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

2. Usluge – aktivnost se odnosi na obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i obavljanje usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

3. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija) – aktivnost se odnosi na izvedbu građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem/vanjskom/dvoranskom prostoru za potrebe izgradnje nove osnovne škole, rekonstrukciju postojeće osnovne škole, rekonstrukciju objekta druge namjene, rušenje postojeće građevine, te zbrinjavanje nastalog otpada.

Treba naglasiti da rušenje postojeće građevine i izgradnja nove škole mora biti na istoj katastarskoj čestici.

4. Opremanje– aktivnost se odnosi na nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

5. Promidžba i vidljivost– aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja EU-a.

Način podnošenja projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem sustava eNPOO, ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. Svaki priloženi dokument Prijavnom obrascu kroz sustav eNPOO mora biti u zasebnoj datoteci.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati, s tim da je krajnji rok za podnošenje projektnih prijava do 31. srpnja 2024. godine u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije.

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava, dosegne maksimalno 120% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Popis korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava bit će objavljen na internetskoj stranici https://fondovieu.gov.hr i https://mzo.gov.hr/ u roku od 10 radnih dana nakon potpisa pojedinog Ugovora iz Poziva.

Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava

U postupku dodjele bespovratnih sredstava (u nastavku teksta: postupak dodjele) provode se:

Faza 1: Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom

Prilikom procjene projektnih prijedloga provodi se provjera u odnosu na administrativne zahtjeve definirane Pozivom, u odnosu na prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta i aktivnosti, te se ocjenjuje kvaliteta projektnog prijedloga. Minimalni broj bodova koji projektni prijedlog mora ostvariti da bi mogao prijeći u fazu provjere prihvatljivosti izdataka je 10 bodova.

Faza 2: Provjera prihvatljivosti izdataka

Nakon provedene ocjene kvalitete, za projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalan broj bodova, provodi se provjera prihvatljivosti izdataka kao zadnja faza procjene projektnog prijedloga. Cilj predmetne provjere je provjeriti usklađenost projektnih prijedloga s kriterijima prihvatljivosti izdataka. Tijekom provjere prihvatljivosti izdataka provjerava se i osigurava da su ispunjeni uvjeti za financiranje pojedinog projektnog prijedloga, određujući iznos prihvatljivih izdataka, koji će biti uključen u prijedlog za donošenje Odluke o financiranju.

Faza 3: Donošenje Odluke o financiranju

Odluka o financiranju donosi se za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnim fazama postupka dodjele.

Nadležno Ministarstvo obavještava prijavitelja da je njegov projektni prijedlog odabran za financiranje, obaviješću koja sadržava Odluku o financiranju. Odluka o financiranju bit će objavljena na internetskoj stranici https://fondovieu.gov.hr i https://mzo.gov.hr/.

Bernard Iljazović