U središtu

Provedba postupka upisa učenika iz inozemstva u srednje škole u Republici Hrvatskoj

28.09.2022 Bez obzira da li se radi o redovitom ili naknadnom upisu učenika iz inozemstva u srednju školu u Republici Hrvatskoj (gimnazije, strukovne i umjetničke škole), navedeni upis se provodi sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju, Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacijaPravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole.

Uvod

Kako podnositelj zahtjeva za upis može biti strani državljanin (državljanin iz države članice Europske unije ili države Europskog gospodarskog prostora, odnosno državljanin iz trećih zemalja) ili državljanin Republike Hrvatske koji se nalazi na privremenom radu u inozemstvu (npr. dijete diplomata i slično), nadležna agencija putem Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje (skraćeno: AZVO) zaprima zahtjev za upis u odgovarajući razred srednje škole srednju školu u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, odgojno-obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj (osnovna ili srednja škola) dužna je pristupiti postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja koji se provodi kao postupak priznavanja u okviru upisnog postupka ili kao samostalni postupak priznavanja.

Navedeni postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja provode i druga nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, time da su to:

1) Agencija za znanost i visoko obrazovanje - AZVO,

2) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - ASOO

3) Agencija za odgoj i obrazovanje - AZOO

4) visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (visoke škole i fakulteti)

Vrste srednjih škola u Republici Hrvatskoj

Ovisno o vrsti obrazovnog programa, postoje sljedeće vrste srednjih škola:

1) gimnazije (opća, jezična, klasična, prirodoslovno-matematička, prirodoslovna)

2) strukovne škole

3) umjetničke škole (glazbena, plesna, likovna).

Gimnazije pripremaju učenike za nastavak obrazovanja, strukovne škole za uključivanje na tržište rada, dok umjetničke škole omogućuju stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti u umjetničkim područjima.

Gimnazije

U gimnazijskim programima obrazovanja učenici razvijaju svoje interese i potrebe iz općeg znanja, a to im ponajprije predstavlja dobru osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Stoga, učenici u gimnazijama, u pravilu, uče dva strana jezika te obvezno latinski jezik u prvom i drugom razredu. U gimnazijama se izvodi općeobrazovni nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, a sukladno donesenim kurikulumima za svaki nastavni predmet, time da obrazovanje u gimnaziji završava obveznim polaganjem državne mature.

Umjetničke škole

U umjetničkim školama izvodi se nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, a sastoji se od općeg i stručnog dijela. Završetkom umjetničkog obrazovanja učenik stječe znanja, vještine i kompetencije s kojima ima mogućnost uključivanja na tržište rada ili nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Naime, ako nakon završetka srednjoškolskog umjetničkog obrazovanja učenik želi nastaviti svoje obrazovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova, polaže ispite državne mature.

Strukovne škole

Strukovne škole provode obrazovanje učenika u strukovnim programima, koji traju od jedne do pet godina, a kojima se stječu znanja, vještine i kompetencije za obavljanje stručnih poslova. Završetkom obrazovanja u strukovnim školama učenicima se pruža i mogućnost uključivanja na tržište rada te uz određene uvjete i nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini ili u visokom obrazovanju.

Obrazovanje u strukovnim školama završava izradom i obranom završnoga rada. Učenici koji su završili strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine stječu kvalifikaciju na razini 4.1, četiri ili pet godina stječu kvalifikaciju na razini 4.2, a u trajanju do dvije godine stječu kvalifikaciju na razini 3 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Postupak priznavanja u okviru upisnog postupka

Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u okviru upisnog postupka za nastavak obrazovanja na višoj razini započinje podnošenjem zahtjeva Agenciji za znanost i visoko obrazovanje koja ga, ovisno o razini obrazovanja za koje se priznavanje traži, dostavlja nadležnoj agenciji bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od primitka zahtjeva pokreće postupak priznavanja ako je riječ o priznavanju:

1) inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u svrhu upisa na preddiplomski studij

2) inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenoj preddiplomskoj razini visokog obrazovanja u svrhu upisa na diplomski studij.

Navedeni postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija Agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje provodi u okviru središnjeg prijavnog postupka.

Međutim, postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenom osnovnom obrazovanju u svrhu nastavka obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodi Agencija nadležna za odgoj i obrazovanje, u okviru središnjeg prijavnog postupka.

Kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske

Kandidati kojima je nastava završila nakon 1. srpnja i zbog toga nisu mogli konkurirati na ljestvicama u ljetnom upisnom roku, odnosno svi kandidati koji su polazili završni razred osnovnog obrazovanja negdje u inozemstvu, a ljetnom upisnom roku nisu mogli pristupiti zato što im je nastava završila nakon 1. srpnja, u prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prijavljuju se na sljedeći način.

1. Kandidati šalju e-mail poruku Središnjem prijavnom uredu na srednja@azvo.hr

2. Središnji prijavni ured dostavlja kandidatima registracijski obrazac i obrazac za prijavu programa

3. Kandidat ispunjava registracijski obrazac i obrazac za prijavu programa

4. Kandidat povratno šalje popunjene obrasce Središnjem prijavnom uredu

5. Središnji prijavni ured javlja kandidatu da li je sve u redu s obrascem, odnosno da kandidat pričeka javljanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Napomena:

Oni učenici iz inozemstva koji se namjeravaju upisati u 1. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj podnose zahtjev Središnjem prijavnom uredu koji kompletnu dokumentaciju prosljeđuje Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje izdaje prethodnu suglasnost za upis te provodi upis učenika u e-maticu.

Međutim, po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja odgojno-obrazovne ustanove samostalno upisuju učenike u e-maticu (viši razredi srednje škole).

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom obrazovanju u okviru upisnog postupka

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom obrazovanju u okviru upisnog postupka za nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini podnosi se, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured (tel: 01/ 6274 – 877), preporučenom poštom uz naznaku "Upis u I. razred srednje škole" na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb.

Postupak priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja na srednjoškolskoj razini

Provedba postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na srednjoškolskoj razini u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Navedeni postupak priznavanja obuhvaća:

1) priznavanje srednjoškolske kvalifikacije o završenom trogodišnjem obrazovanju u svrhu upisa na četverogodišnji program

2) priznavanje srednjoškolske kvalifikacije u svrhu upisa na osposobljavanje/usavršavanje.

Stoga, nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije uz zahtjev za priznavanje prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) izvornik ili ovjerenu presliku javne isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija s ovjerenim prijevodom na hrvatski ili engleski jezik

2) izvornik ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju ili dopunske isprave uz svjedodžbu na engleskom jeziku ako postoji s ovjerenim prijevodom na hrvatski ili engleski jezik

3) presliku osobne iskaznice, putne isprave, dokaza o državljanstvu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se može utvrditi identitet nositelja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Naime, rješenje u upravnom postupku u svezi podnesenog zahtjeva za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije - svjedodžbe nadležno tijelo donosi i dostavlja stranki najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u slučajevima provođenja ispitnog postupka (provođenja utvrđivanja vjerodostojnosti javne isprave o obrazovnoj kvalifikaciji).

Priznavanje razdoblja obrazovanja

Osobe koje su započele obrazovanje u inozemstvu, a nisu stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju mogu zatražiti priznavanje razdoblja obrazovanja na visokom učilištu ili odgojno-obrazovnoj ustanovi u kojoj žele nastaviti obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Priznavanje razdoblja osnovnoškolskog ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja provedenog u inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja provodi odgojno-obrazovna ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje, sukladno načelima propisanima u Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i zakonima iz područja odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih.

O navedenom zahtjevu tijela nadležna za priznavanje razdoblja obrazovanja donose i dostavljaju stranki rješenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, time da protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Također, nadležne agencije u okviru svog djelokruga pružaju pomoć i savjetuju odgojno-obrazovne ustanove i visoka učilišta u provođenju postupaka priznavanja razdoblja obrazovanja koje je stečeno u inozemstvu.

Alan Vajda, mag. iur.