U središtu

Prekovremeni rad u školi

18.08.2021 Svaki rad učitelja, nastavnika i bilo kojeg drugog radnika duži od sati ugovorenih ugovorom o radu smatra se prekovremenim radom, bez obzira radi li se o punom ili nepunom radnom vremenu. Zakonom o radu propisana je mogućnost rada u prekovremenom radu u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe što znači da poslodavac može od radnika tražiti da radi prekovremeno samo u slučaju postojanja izvanrednih i za poslodavca nepredvidivih okolnosti, odnosno okolnosti odnosno samo u onim slučajevima kad je prekovremeni rad neophodan.

U skladu sa Zakonom o radu zahtjev poslodavca za prekovremenim radom mora biti u pisanom obliku, osim ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev. U tom slučaju usmeni zahtjev za prekovremenim radom poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen. U skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama nalog za prekovremeni rad mora biti u pisanom obliku dok Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ostavlja mogućnost i usmenog naloga za prekovremeni u istim slučajevima kako je to uređeno Zakonom o radu.

Prekovremeni rad učiteljima odnosno nastavnicima u školi najčešće se određuje u slučaju zamjene odsutnog učitelja (bolovanje, službeni put…), odnosno u onim slučajevima kada postoji hitna potreba za određivanje prekovremenog rada učitelju, kao zamjena za odsutnog učitelja, ukoliko nije moguće odmah zaposliti zamjenu za odsutnog učitelja, a sve kako neposredno-odgojno obrazovni rad s učenicima ne bi trpio, odnosno kako bi netko učenicima na satu zamijenio odsutnog učitelja.

Osim navedene situacije moguće je odrediti i prekovremeni rad nekom učitelju i za npr. cijelu školsku godinu ukoliko za to postoji potreba, (npr. pojavio se za tu godinu višak od 1, 2 sata pa umjesto zapošljavanja novog učitelja, postojećem učitelju odredi se prekovremeni rad).

Prekovremeni rad, uređen je člankom 23. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("Narodne novine" br. 51/18., 122/19.), člankom 35. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ("Narodne novine" br. 51/18., 122/19.) i člankom 65. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19.).

Kolektivni ugovori određuju koliko sati smije trajati prekovremeni rad, obvezu pisanog naloga kao i način obračuna i isplate naknade za prekovremeni rad. Ako radnik radi prekovremeno, njegov rad ne smije trajati duže od 50 sati tjedno, odnosno prekovremeni rad ne smije trajati duže od 180 sati godišnje (misli se na kalendarsku, a ne na školsku godinu).

Kolektivni ugovori uređuju način obračuna i isplate naknade za prekovremeni rad tako da se vrijednost prekovremenog nastavnog sata učitelja obračunava na način da se vrijednost održanog prekovremenog sata u skladu s tjednim zaduženjem uveća za vrijednost stručno-metodičke pripreme, sve uvećano za 50%. Uvećanje plaće za prekovremeni rad isplaćuje se mjesečno uz isplatu plaće za taj mjesec.

Također, osim što je i Zakonom o radu propisano koliko sati smije trajati prekovremeni rad propisano je i kome se ne može odrediti prekovremeni rad.

U skladu sa Zakonom o radu apsolutna zabrana određivanja prekovremenog rada postoji u odnosu na radnike mlađe od 18 godina i radnike koji rade na opasnim i po zdravlje štetnim poslovima na kojima ih nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja, čak ni uz primjenu mjera zaštite na radu.

Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine starosti, samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti i radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, te radnik koji radi dopunski rad u skladu s člankom 61. stavkom 3. i člankom 62. stavkom 3. Zakona o radu može raditi prekovremeno samo ako dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Radnik odnosno učitelj koji se koristi pravom na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, svoje pravo na takav rad ostvaruje na temelju posebnog propisa te škola odnosno ravnatelj ne bi mogao tom radniku naložiti prekovremeni rad. Ova kategorija radnika nije posebno navedena u članku 65. Zakona o radu s obzirom na to da se radi o pravu koje radnik ostvaruje na temelju posebnog propisa odnosno na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

U skladu s člankom 38. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, učitelje koji koriste pravo na umanjenje sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva sata tjedno, ravnatelj ne može zadužiti prekovremenim radom osim u slučaju prijeke potrebe, kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja koji ne koristiti navedeno pravo za organizaciju zamjene.

U skladu s člankom 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, nastavnike koji koriste pravo na umanjenje neposrednog odgojno– obrazovnog rada za dva sata, ravnatelj ne može zadužiti prekovremenim radom. Učitelje koji koriste pravo umanjenja norme ravnatelj može, iznimno, zadužiti prekovremenim radom zamjene odsutnog nastavnika, a sve radi osiguranja redovite nastave ali, uz pisanu izjavu o pristanku na takav rad nastavnika kojemu je umanjena norma i samo pod uvjetom da nije u mogućnosti zadužiti nastavnika koji ne koristi navedeno pravo.

PRIMJERI OBRAZACA

Primjer Naloga za prekovremeni rad (zamjena odsutnog učitelja)

Primjer Odluke o prekovremenom radu

Sandra Tomić Ilić, dipl. iur.