Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

8.8.2019

Članarina u turističkim zajednicama

Novim zakonskim rješenjima kojima će se regulirati uređenje članarina i turističke pristojbe u turističkim zajednicama stvorit će se pravni okvir za drugačiju raspodjelu sredstava članarine, a što je ujedno vezano uz donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 52/19.), kojim će se izvršiti repozicioniranje sustava turističkih zajednica kroz njegov preustroj prema modelu destinacijske menadžment organizacije (DMO).

Jedan od ciljeva novih turističkih pravila je smanjivanje centraliziranosti kroz prenošenje ovlasti za određivanje visine turističke pristojbe na regionalnu razinu. Naime, sukladno određenom minimumu i maksimumu turističke pristojbe propisanih podzakonskim propisom županijske skupštine, odnosno gradska skupština grada Zagreba moći će određivati visine turističke pristojbe. Ovdje je važno naglasiti da bi jedinice lokalne samouprave namjenska sredstva od naplate turističke pristojbe i članarina trebala i koristiti za te svrhe kako bi se zapravo razvijao turistički potencijal pojedinog područja, a što se zapravo često u praksi zloupotrebljava na uštrb razvoja turističke zajednice, a nadasve lokalnog stanovništva.

Hrvatski sabor usvojio je nova zakonska rješenja u tom području, te će sukladno tome Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 52/19.) stupiti na snagu 1. siječnja 2020., kako bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu svim dionicima u provedbi novih turističkih pravila. U nastavku teksta bit će više riječi o najvažnijim novinama koje proizlaze iz predmetnog područja.

Rokovi uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, kao i pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter i brodovi za višednevna kružna putovanja), turističku pristojbu bit će dužni uplatiti na propisani račun do svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu paušalni iznos moći će uplatiti na dva načina. Prvi način je plaćanje u tri jednaka obroka (prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine), a drugi način je jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava e-Visitor.

Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaćaju paušalni iznos turističke pristojbe bit će obvezni paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, a ako turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, tada će biti obvezni turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor uplatiti zadnjeg dana boravka.

Članarina u turističkim zajednicama

Osnovica i stope za obračun i plaćanje članarine

Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit činit će svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.  Iznimno, za obveznike poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine činit će ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti po osnovi koje je obveznik poreza na dobit.

Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak činit će svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice. Iznimno, za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine činiti će ukupno ostvareni naplaćeni primici.

Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe posebno će se utvrđivati ukupni prihod, odnosno ukupni primitak za osnovicu za obračun članarine. Naime, za pravne i fizičke osobe koje utvrđuju osnovicu za obračun članarine na taj način, osnovica za obračun članarine smanjivat će se za dio njezinih prihoda ili primitaka ostvarenih u poslovnim jedinicama.

Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koje obavljaju više djelatnosti za koje su dužne plaćati članarinu, osnovica će biti ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba ovisit će o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se te osobe bave, te o pripadajućoj stopi za obračun i plaćanje članarine. No, pravne i fizičke osobe moći će platiti članarinu i primjenom stope propisane za djelatnost koju te osobe obavljaju pretežito u odnosu na ostale djelatnosti za koje su upisane u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili drugi odgovarajući registar na ukupno ostvareni prihod ili primitak, ako je za njih to povoljnije. Sukladno tome, obveznici plaćanja članarine će je plaćati po sljedećim stopama:

 1. Prva skupina       0,16150
 2. Druga skupina     0,12920
 3. Treća skupina      0,09690
 4. Četvrta skupina   0,03230
 5. Peta skupina        0,01938

Naprimjer, djelatnosti iz prve skupine koje su razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti su: taksi služba, poslovanje nekretninama, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima… Smanjivanjem broja stopa za obračun članarina s 28 na 5 smanjit će se nepotrebni administrativni troškovi, te istovremeno ubrzati sam postupak obračuna članarina.

Novina je da će članarinu turističkoj zajednici biti dužne plaćati i banke koje imaju odobrenje za rad Hrvatske narodne banke za prihode u bilanci iz skupine "Prihod od provizija i naknada", a prema stopi od 0,09690. Na taj način uvest će se pravednija raspodjela sredstava članarine jer će se sredstva prikupljena od banaka raspoređivati lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama prema broju stanovnika općina ili gradova, odnosno županija za područje kojih su osnovane turističke zajednice, a prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku o posljednjem popisu stanovništva.

Iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti brišu se sljedeće djelatnosti te se za njih više neće plaćati članarina:

50.2 Pomorski i obalni prijevoz robe; 50.4 Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima; 52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom; 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa; 58.21 Izdavanje računalnih igara; 58.29 Izdavanje ostalog softvera; 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa; 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima; 63 Informacijske uslužne djelatnosti; 69.2 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; 74.2 Fotografske djelatnosti; 74.3 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača; 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova; 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti; 90.03 Umjetničko stvaralaštvo; 93.11 Rad sportskih objekata; 93.13 Fitnes centri; 93.19 Ostale sportske djelatnosti; 96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (1-4 razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti plaćat će članarinu umanjenu za 20%. Na primjer u I skupinu jedinica lokalne samouprave  koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave spadaju: Babina Greda, Berek, Okučani, Trnava, Žumberak…

Plaćanje članarine

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost plaćat će mjesečni predujam članarine u svoti koja se dobije kada se obračunata svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja. Mjesečni predujam članarine plaćat će se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

U slučaju ako porezni obveznik u vidu predujma plati više članarine nego što je dužan po konačnom obračunu, tada će mu se vratiti preplaćeni dio na njegov zahtjev ili će se uračunati u sljedeće razdoblje plaćanja članarine. U situacijama kada dođe do neplaćanja članarine u utvrđenom iznosu i propisanom roku, primjenjivat će se pravila kojima se uređuje postupak prisilne naplate poreza.

Iznimno, ukupan godišnji predujam članarine moći će se platiti jednokratno i to u roku za plaćanje predujma za mjesec u kojem je predan Obrazac TZ, odnosno najkasnije do kraja veljače tekuće godine (obveznici poreza na dohodak) ili do kraja travnja tekuće godine (obveznici poreza na dobit).

Poslovni subjekti koji plaćaju članarinu u mjesečnim predujmovima bit će dužni dostavljati nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o osnovici za obračun članarine posebno za sjedište pravne i prebivalište fizičke osobe i za poslovne jedinice. Ti podaci će se dostavljati na posebnom Obrascu TZ ili putem sustava ePorezna, s tim da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama, odnosno djelatnostima.

Fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu bit će obvezne plaćati godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja.

Iznimno, godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje su u 2020 g. prvi puta ishodile rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu činit će umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu, odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj i iznosa članarine za svaki krevet, smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu i kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

No, fizičke osobe koje vode poslovne knjige plaćat će članarinu sukladno pravilima koje vrijede za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Godišnji paušalni iznos članarine moći će se platiti na dva načina:

 • jednokratno do 31. srpnja tekuće godine
 • ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (iznajmljivači) bit će dužni do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici preko posebnog jednostavnijeg Obrasca TZ.  

Raspoređivanje članarine

Od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine 9%  izdvajat će se na posebni račun HTZ-a (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2%  na posebni račun HTZ-a  za

projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređivati će se na sljedeći način:

 • 65% sredstava lokalnoj turističkoj zajednici
 • 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici
 • 20% sredstava HTZ

HTZ će sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent dostavljati regionalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju prihod manji od 500.000,00 kuna godišnje kao razliku do iznosa od 500.000,00 kuna. Ta sredstva će im se dodjeljivati na rok od pet godina od dana stupanja na snagu novog zakonskog rješenja.

Iznimno, za lokalne turističke zajednice koje su ostvarile izvorni prihod manji od 200.000,00 kuna godišnje prema podacima FINE za prethodnu godinu, 2% sredstava raspoređivati će se na posebni račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica, a preostala sredstva:

 • 80% lokalnoj turističkoj zajednici i
 • 20% regionalnoj turističkoj zajednici
Bernard Iljazović


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite