Poredano po:

Broj dokumenata: 512

1
Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-901/1995 iz 19.10.1995
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2014, SGZ 8-912/2014

3
Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-570/2002 iz 11.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1258/2009

4
Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-601/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

5
Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-602/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

6
Odluka o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-888/2002 iz 29.10.2002
Stupanje na snagu: 4.11.2002

7
Program poticanja zapošljavanja za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-261/2002 iz 25.4.2002
Stupanje na snagu: 25.4.2002

8
Odluka o dječjem dodatku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-883/2003 iz 23.10.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2005, SGZ 20-1167/2004

9
Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-116/2003 iz 19.2.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

10
Gradski program djelovanja za mlade Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-730/2004 iz 14.7.2004
Stupanje na snagu: 14.7.2004

11
Program i plana izgradnje novih objekata, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata za potrebe osnovnog školstva Grada Zagreba u razdoblju od 2005. - 2007. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1239/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

12
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1247/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

13
Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-945/2005 iz 3.10.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.10.2009, SGZ 22-2119/2009

14
Program mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-272/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

15
Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-273/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1239/2009

17
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1190/2007 iz 20.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.10.2011, SGZ 16-1338/2011

18
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1657/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu: 1.1.2008

19
Odluka o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-802/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu: 6.7.2007

20
Pravilnik o zaštiti na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-848/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.6.2010, SGZ 10-731/2010

21
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za zauzimanje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata, pokretnih naprava, komunalnih objekata i za organizaciju gradilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1046/2008 iz 24.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.6.2015, SGZ 9-681/2015

22
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1433/2008 iz 30.10.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

23
Zaključak o provedbi programa "Djeca u prirodi" (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-81/2008 iz 31.1.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.5.2008, SGZ 7-657/2008

24
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1984/2008 iz 23.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2016, SGZ 6-716/2016

25
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-912/2008 iz 15.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2018, SGZ 11-1021/2018

26
Odluka o najmu stanova (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2100/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2013, SGZ 22-2689/2013

27
Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2773/2009 iz 22.12.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.10.2012, SGZ 13-1172/2012

28
Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-810/2010 iz 16.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2010, SGZ 20-1885/2010

29
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1080/2010 iz 24.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2021, SGZ 17-992/2021

30
Odluka o visini spomeničke rente (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1239/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2015, SGZ 22-1724/2015

31
Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1240/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu: 4.11.2010

33
Pravilnik o popisu imovine i obveza (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1890/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu: 1.1.2011

34
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1893/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu: 6.1.2011

35
Rješenje o osnivanju stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-201/2010 iz 12.2.2010
Stupanje na snagu: 20.2.2010

36
Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-509/2010 iz 19.5.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.7.2014, SGZ 16-1491/2014

37
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-871/2011 iz 13.7.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.9.2018, SGZ 20-1811/2018

38
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1269/2011 iz 28.9.2011
Stupanje na snagu: 6.10.2011

39
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1913/2011 iz 30.12.2011
Stupanje na snagu: 15.12.2011

40
Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-309/2011 iz 11.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.2013, SGZ 20-2485/2013

41
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-419/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2014, SGZ 8-913/2014

42
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-422/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu: 29.3.2011

43
Pravilnik o postavljanju zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-462/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.2.2014, SGZ 3-164/2014

44
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-500/2011 iz 21.4.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2013, SGZ 15-1516/2012

45
Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-955/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu: 2.5.2017

46
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-956/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2023, SGZ 24-1392/2023

47
Odluka o zaštiti objekata od grafita (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1687/2022

48
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1686/2022

49
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1017/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

50
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1018/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije