Poredano po:

Broj dokumenata: 99

1
Gž 3531/2023-2; 30.10.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja proglašena je nedopuštenom ovrha po rješenju o ovrsi Općinskog suda u Vukovaru, broj Ovr Ob-5/2021-2 od 13. siječnja 2021. (točka I. izreke). Odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se ovrha određena rješenjem ovog suda broj Ovr Ob-5/2021-2 od 13. siječnja ...

2
Gž 484/2023-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "I. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o kreditu broj … zaključen 27. lipnja 2007. godine u Ž. između tužitelja M. B. i tuženika Štedno kreditne zadruge I. u likvidaciji iz Ž. koji je solemniziran kod javnog b...

3
P 10/2023-8; 5.6.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Tužiteljica u tužbi navodi da je tuženik dopisom broj 60/23 od 29. svibnja 2023. najavio je štrajk koji će obuhvatiti tijela sudbene vlasti i državno odvjetništvo na području Republike Hrvatske, s početkom 5. lipnja 2023. u 7,00 sati i trajanjem do ispunjenja zahtjeva koje je tuženik postavio Vla...

4
Gž 1139/2022-2; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.) Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 76 Pn-1621/19-42 od 17. svibnja 2021. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja M. C. iz A1 , kojim je traženo da se tuženiku I. P. d.o.o. iz Zagreba naloži da mu isplati iznos o ...

5
Gž 733/2022-2; 2.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 46.850,44 kn uvećano za pripadajuće zatezne kamate na pojedine iznose od dana dospijeća do isplate i po stopi sve pobliže određeno u toj točki izreke. U točki II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju ispla...

6
Gž 1191/2022-2; 22.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.) Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 6 P-1207/2017-48 od 14. srpnja 2022. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice D. M. iz Z., kojim je traženo da se utvrdi da je ništavna javnobilježnička isprava - Ugovor o kreditu broj 311634 i o osiguranju tražbine  z...

7
Gž R 2438/2022-2; 27.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvosutpanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Š. C. iz A1 OIB: B1 , koji glasi: " I. Utvrđuje se da Odluka s obrazloženjem razloga udaljenja s radnog mjesta tužiteljice Š. C. iz A4 ...

8
Gž Ovr 320/2022-2; 26.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda određen je prekid predmetnog ovršnog postupka do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se kod prvostupanjskog suda vodi pod poslovnim brojem: P-10275/2019. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu, pravodobno, podnosi ovrhovoditelj. Žalbu podnosi zbog ....

9
Gž 494/2022-2; 18.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici novčani iznos od 16.985,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 29. srpnja 2010. do isplate, a u točki II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici parnični trošak u iznosu od 5.500,00 kn u roku od 15 dana sa ...

10
Gž R 133/2022-2; 17.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je poništena Odluka broj: 122/20-V/6 od 21. rujna 2020. Upravnog vijeća tuženika Zdravstvene ustanove Ljekarna Dubrovnik kojom je Marina Svilokos, mag. pharm. imenovana ravnateljicom tuženika na razdoblje od (4)...

11
Gž 959/2021-3; 19.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: '- da tuženik (štetnik) plati tužitelju, na ime pretrpljenog straha i šikane za vrijeme trajanja ovršnih parnica protiv njega, iznos od 50.000,00 kuna s pripadajućim zateznim kamatama. - da tuženik plati ...

12
Gž 1454/2021-2; 10.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja odlučeno je slijedeće: „I. Utvrđuje se da je tužba u ovom predmetu povučena. II. Odbija se zahtjev tužiteljice za naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 15.350,00 kn, kao neosnovan.“ 2. Pravovremenom i dopuštenom žalbom i dopunom iste žalbe, ...

13
Gž Zk 793/2021-2; 3.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca odbijen je prigovor protustranaka A. L. i K. P. (u daljnjem tekstu: žaliteljice) i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj: Z-10480/2021 od 7. svibnja 2021. Ujedno je u zk.ul. B2 k.o. Laduč, zabilježen odbijeni prig ...

14
Gž Ovr 698/2021-2; 19.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi donesenim bez obrazloženja, u skladu sa odredbom čl.41.stav.4. Ovršnog zakona (dalje: OZ - „Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 73/17 i 131/20) određena je ovrha na nekretninama ovršenika - čkbr. 130 vrt sa 405 m2 upisane u zk.ul.885 k.o. Raštane, čkbr.137 pašn...

15
Gž 1526/2021-2; 4.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 59.150,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 17. srpnja 2020. do isplate po stopi pobliže određenoj u izreci te naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 7.191,50 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 20. srpnja 2...

16
Gž Ovr 1729/2021-2; 18.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika od 16. listopada 2019. za odgodu ovrhe. 2. Protiv rješenja žali se ovršenik pozivom na žalbene razloge iz članka 353. stavka 1. u vezi sa člankom 381. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/1991., 91/1992., 112...

17
Gž Zk 470/2021-2; 9.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijeni su prigovori protustranaka E. R. , V. B. i M. A. d.o.o. i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Makarskoj od 13. prosinca 2019. broj Z-4873/2019. 2. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija protustranka E. R. ne navodeći zakons ...

18
Gž Ovr 498/2021-2; 17.8.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova postupka u iznosu od 546,87 kn nastalih u postupku izravne naplate njegove tražbine prema ovršeniku kod Financijske agencije na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja istog prvostupanjskog suda broj Ovr-692/202...

19
Gž Zk 260/2021-2; 29.7.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor A. M., K. M., I. M., M. M. i A. R. kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-8290/2019 od 23. rujna 2019. II Temeljem članka 145 stavak 4 Zakona o zemljišnim knjigama (Naro...

20
Gž 912/2021-2; 16.7.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju suda prvoga stupnja toč. I. izreke, utvrđena je ostavinska imovina pok. ostaviteljice K. , iz A2 27. rođena 01. siječnja 1945. a umrla 6. prosinca 2020., pa je tako utvrđeno da se ista sastoji od nekretnina upisanih u zk. ...

21
Gž 643/2021-2; 10.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku iseliti iz stana koji se nalazi u stambenoj zgradi u A3 na XIII. (trinaestom) katu, površine 21,20 m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi koja se nalazi na kčbr. 1044/2, upisanoj u zk.ul. 20077 k.o. A4 te ...

22
Gž 415/2021-2; 4.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužitelju Ž. K. iznos 36.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 25. listopada 2014. godine do isplate te mu naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu 11.193,75 kn sa zateznim kamatama koje teku od ...

23
Gž 67/2021-2; 30.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Osniva se nužni prolaz u korist č.z. B8 upisane u zk.ul.br. 16394 kao povlasnog dobra u vlasništvu predlagateljice J. M. , a na teret č.z. B9 upisane u zk.ul.br. 14740 kao poslužnog dobra u suvlasniš ...

24
Gž Ovr 740/2020-2; 8.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja je odredio ovrhu na nekretnini ovršenika R. G. i to na posebnom suvlasničkom dijelu nekretnine, u naravi stana na 3. katu stambene zgrade u A3 , površine 56,85 m2. 2. Protiv tog rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog žalbenih razloga iz čl. 50. st. 1 ...

25
Gž 1735/2020-3; 21.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom pobijanom presudom suđeno je: " I Nalaže se tuženoj Ani Milić iz Zagreba, Škrlčeva 47, OIB 96348342456 da se iseli iz trosobnog stana u prizemlju desno površine 67 m2 koji je kao 5. suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-5) upisan u z.k.ul. 8180 k.o. Grad Zagreb, a nalazi se u kuć ...

26
Gž 603/2020-4; 12.1.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđen je ništetnim Ugovor o kratkoročnom nenamjenskom kreditu broj 4140 i Suglasnost o zapljeni oboje od 16. veljače 2007. koje su sklopili tužiteljica i tuženik (I), naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati 4.989,94 kn i pripadajuće zatezne kamate koje na izn...

27
Gž 488/2020-2; 22.12.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji je glasio: "Nalaže se tuženiku Vladimiru Dorotiću iz Sesveta, Ivana Keleka 2, OIB 27759613919 da stan u Sesvetama, Ivana Keleka 2, koji se nalazi u podrumu stan broj 015, površine 29,76 m2, upisanog u z.k.ul. 876, podulož ...

28
Gž 487/2019-2; 22.10.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženoj Cesarec Marini iz Zagreba, Gumerec 14, OIB 51825891679 da iseli iz stambene zgrade u Zagrebu, Gumerec 14 izgrađene na k.č.br. 1705/1 k.o. Granešina i da tu stambenu zgradu preda slobodnu od svojih stvari tužitelju Josipu Cesarcu iz Zagreba, Gumerec 14, OIB 7845...

29
Gž 242/2020-3; 13.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku iseliti iz jednosobnog stana u prizemlju zgrade u Zagrebu, na A2 , površine 12,81 m2 koji predstavlja Etažu 6 i nalazi se u zgradi sagrađenoj na čkbr. B4 upisanoj u zk.ul.br. B3 k.o. Grad Zagreb te isti slobodan od ...

30
Gž 861/2020-2; 13.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Nepobijanim dijelom prvostupanjske presude tužena je obvezana naknaditi tužitelju štetu u iznosu od 118.048,71 kn sa zateznom kamatom tekućom od 3. veljače 2017. kao dana utuženja do isplate, a nepobijanim rješenjem dopuštena je preinaka tužbe sadržana u podnesku od 9. siječnja 2020. Pobijanim dijel...

31
Gž 1567/2019-2; 1.7.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da iseli iz stana broj 8 površine 41,06 m2 koji se nalazi u zgradi označenoj kao čest. zgr. 1295 k.o. A8 na adresi A2 , te da taj stan, slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužiteljici putem Ministarstva F. , Carinske uprav ...

32
Gž R 15/2020-2; 5.5.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tuženikova Odluka o redovnom otkazu Ugovora o radu broj DP-03-25951/15 od 23. listopada 2015. kojom se tužitelju, zaposlenom na poslovima radnog mjesta vozač u organizacijskoj jedinici Divizija p...

33
Gž Zk 147/2020-2; 25.3.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor D. Ć. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-1657/19 od 27. veljače 2019. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora nakon okončanja žalbenog postupka. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, ......

34
Gž 1382/2018-3; 12.3.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku I. P. d.o.o. A5 , OIB B2 da tužitelju V. R. iz A1 , OIB B1 isplati od 5.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 30.lidtopada 2018. do isplate po ...

35
Gž 367/2019-2; 26.2.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Odbacuje se tužba tužitelja u ovoj pravnoj stvari. 2. Nalaže se tužitelju da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 1.875,00 kn, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja rješenja do isplate, po stopi od 6,42% godišnje, odnosno u s ......

36
Gž 1905/2019-2; 23.1.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljica za naknadu nematerijalne štete, tužiteljici A. D. u iznosu od 350.000,00 kn te za isplatu materijalne štete u iznosu od 17,32 kn, kao i tužbeni zahtjev tužiteljice I. D. za isplatu nematerijalne i materijalne š ...

37
Gž R 440/2019-2; 9.1.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik K. d.o.o. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 povrijedio pravo tužiteljice M. M. iz A1 , OIB: ...

38
Gž 598/2019-3; 20.12.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku M. U. iz A2 , OIB: B2 iseliti iz nekretnine - stana u A3 , površine 15,76 m2 s kojim je trajno i neodvojivo povezan suvlasnički dio nekretnine i to k ...

39
Gž 968/2019-2; 16.12.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I Nalaže se tuženoj M. Z. iz A2 , OIB B2 , da u roku od 15 dana tužiteljici N. Š. iz A1 , OIB B1 , preda u suposjed trosobni stan na prvom katu i podrum br. 4., koji se nalaze u obitelj ...

40
Gž Ovr 85/2019-3; 16.8.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odlučio da se zastaje s postupkom i odgađa ovrha do pravomoćne odluke u predmetu Općinskog suda u Novom Zagrebu broj P-437/18 rad utvrđenja ništetnosti javnobilježničkog akta i ugovora o kreditu koji predstavlja ovršnu ispravu u ovom predmetu. Navedeno rj ....

41
Gž Ovr 679/2019-2; 25.7.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe od 28. studenog 2018., kao neosnovan. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobijaju ovršenici B. i P. P. zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno ...

42
Gž 47/2018-2; 23.7.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da stan u A3 , pobliže opisanog u izreci pobijane presude preda tužitelju slobodnog od njegovih osoba i stvari te da mu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 3.300,00 kuna zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom od pres ...

43
Gž R 237/2019-2; 29.5.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženik je obvezan isplatiti tužitelju novčani iznos od 27.253,20 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose pobliže navedeno toč. I. izreke citirane presude. Tuženik je obvezan nadoknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 6.000,00 kn sa zakonskim...

44
Gž 806/2019-2; 18.4.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom naloženo tuženicama M. P. i L. P. iseliti iz stana u A3 , prizemlje, površine 35,30 m² koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, kao posebnog dijela stambene zgrade A4 , sagrađene na k.č.br. B5 ...

45
Gž Ovr 448/2019-2; 11.4.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem na prijedlog ovrhovoditelja određena je ovrha temeljem pravomoćnog i izvršnog rješenja o izvršenju Općinskog suda u Splitu poslovni broj Ipl-1039/91 od 30. kolovoza 1991., kao i rješenja o ovrsi Općinskog suda u Splitu poslovni broj Ovr-244/2003 od 5. studenog 2003, a radi ...

46
Kž 77/2019-6; 19.3.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, produljena je privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi određena rješenjem suca istrage Županijskog suda u Puli - Pola, od 23. travnja 2015., broj Kir-150/15, a produljena rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u P...

47
Gž Zk 123/2019-2; 18.2.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim su rješenjem odbijeni prigovori protustranaka F. Š. i M.-. d.o.o. iz Z. te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-21419/17 od 7. studenoga 2018. Protiv tog rješenja žalbu podnose protustranke F. Š. i M.-. d.o.o. Z. pobijajući ga z...

48
Gž R 26/2019-2; 21.1.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja usmjerena na utvrđenje nedopuštenosti odluke o prestanku radnog odnosa i na povratak na rad. Protiv ove odluke žali se tužitelj pobijajući je zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne n...

49
Gž Ovr 854/2018-2; 24.10.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule posl.br. Ovrv-33050/15 od 30. listopada 2015. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje, ukida se platni nal ...

50
Gž Zk 108/2018-2; 11.10.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbijaju se prigovori I. R. iz A1 , i M. F. iz A1 , OIB B2 , kao neosnovan, te se potvrđuju rješenja ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-4921/2017 o ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud