Poredano po:

Broj dokumenata: 58556

1
Gž 455/2024-2; 10.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku G. O., OIB: …, O., da isplati tužitelju D. S., OIB: …, iz O., iznos od 4.745,24 eura/35.898,26 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od presuđenja pa do isplate, po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne ...

2
Gž Ob 57/2024-2; 9.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagateljice radi utvrđenja izvanbračne zajednice. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija predlagateljica iz svih zakonom dozvoljenih žalbenih razloga, s prijedlogom da ovaj sud istu uvaži i pobijano rješenje preinači na ...

3
Gž Ovr Ob 5/2024-2; 9.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je u točki I. izreke određena ovrha predložena prijedlogom za ovrhu od 21. svibnja 2024., radi naplate novčanog potraživanja ovrhovoditeljica na ime dospjelih obroka uzdržavanja i plaćanja budućih obroka uzdržavanja, dok je točkom II. izreke ovrhovoditeljicama odmjeren t...

4
Gž 249/2022-3; 8.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o nasljeđivanju utvrđena je ostavinska imovina iza pok. E. Ć. i to pobliže navedene nekretnine kao knjižno i izvanknjižno vlasništvo ostaviteljice, pokretnine i prava (točka I. izreke), te su njezinim nasljednicima na temelju oporuke i zakona proglašeni Z. Ć., sin ostavi...

5
Gž Ob 54/2024-2; 8.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odbačen prijedlog predlagateljice od 21. svibnja 2024. 2. Navedeno rješenje pravovremeno izjavljenom žalbom pobija predlagateljica zbog svih žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 8...

6
Gž Ovr 293/2024-2; 8.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je žalba ovršenika od 11. siječnja 2021. podnesena protiv rješenja o ovrsi istog suda poslovni broj Ovr-3199/2019 od 21. prosinca 2020. 2. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija ovršenik bez navođenja zakonskih žalbenih razloga, ali sadržajem žalbe u...

7
Gž Ob 307/2024-2; 4.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je slijedeće rješenje: "1. Roditeljima Valentini Bertol, OIB: 99927690346, s prebivalištem na adresi Ulica Andrije Žaje 9, Zagreb, i Svenu Bertolu, OIB: 15484851463, s prebivalištem na adresi Koprivnička 58, Koprivnički Ivanec, oduzima se pravo na stanovanje s njihovom dje...

8
Gž Ovr 1030/2024-2; 4.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Trogiru, poslovni broj: Ovr-2306/2023 od 7. prosinca 2023. odbijen je kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troška izvansudske ovrhe od 1. studenog 2023. 2. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz č...

9
Gž 786/2023-4; 4.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč. I. izreke utvrđene su ništetnim odredbe Ugovora o kreditu broj 5140030242-60010444244/2005 od 10. svibnja 2005. koji su sklopile tužiteljica i prednica tuženice (S. b. d.d. O.)  u dijelovima čl. 2., čl. 3. toč. 2. , 4. i 5., čl. 4., čl. 11. i čl. 15. tog Ugovora o kredit...

10
Gž 891/2024-2; 4.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke otvoren je jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača D. B., pod toč. II. izreke zaključen je jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača D. B., dok je pod toč. III. izreke potrošač oslobođen od obveza u odnosu na vjerovn...

11
Gž Ovr 110/2024-5; 4.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je prijedlog za ovrhu povučen primjenom odredbe čl. 14. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH, 73/17, 131/20 i 114/22 - dalje: OZ) jer ovrhovoditelj nije predujmio javnobilježničke troškove u propisanom roku, a bez isti...

12
Kž 264/2024-4; 3.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi N. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece, nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ/11., za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. ...

13
Gž Ob 228/2024-2; 1.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.          Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da su predlagatelj i sada pok. J. I. živjeli u izvanbračnoj zajednici od 2002. godine sve do smrti sada pokojne J. I. umrle dana … 2015. godine 2.     Protiv rješenja žalbu je podnijela protustranka iz svih razloga predviđenih čl. 353. st. 1. Zako...

14
Kv II 84/2024-2; 1.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Bjelovaru, na temelju čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP-a protiv okr. V. Š. produljen je istražni zatvor za daljnjih dva mjeseca, tako da ističe 19. kolovoza 2024. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio okr. V. Š. putem svoje braniteljice R. P. Š., odvjetnice u...

15
Gž R 1064/2022-6; 1.7.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Prvostupanjskom presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu pod posl. br. Pr-5168/21 od 24.03.2022. naloženo je tuženiku u točkama I) i II) izreke da isplati  s osnove razlike u plaći 1- tužiteljici S.K. iznos od 10.010,00 kn, a 2-tužiteljici M.i G. iznos od 10.210,00 kn zajedno sa zat...

16
Gž Ovr 277/2024-2; 28.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, naloženo je ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju trošak nastao u postupku izvansudske ovrhe pred Financijskom agencijom u iznosu od 28,13 EUR zajedno sa zateznim kamatama tekućim od dana donošenja rješenja do isplate, dok je u toč. II. izreke odbijen zahtjev ovr...

17
Gž 335/2024-3; 27.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I. Ovaj sud se oglašava mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.'' 2. Protiv navedene odluke žal .....

18
Gž 666/2022-2; 27.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti prvostupanjskog suda. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom tuženik pobija rješenje i poziva se na sve zakonske žalbe razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91; 91/92; 112/99; ...

19
Gž Ob 48/2024-2; 27.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja odlučio je: "I Protustrankama S. M. iz S. B. i M. A. iz S. B., roditeljima mlt. I. A., rođena... u S. B., određuje se mjera oduzimanja prava na stanovanje i svakodnevnu skrb nad mlt. I. A., na vrijeme od godinu dana, računajući od 18. ožujka 2024. II Mlt. I...

20
Gž 637/2021-3; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se odbija prijedlog predlagateljice radi razvrgnuća suvlasničke zajednice dijela kč. br. …. k.o. D. izmjenom etažnog elaborata. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi predlagateljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o par...

21
Gž 3773/2020-5; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 81.385,18 kn sa zakonskom zateznom kamatom na svaki pojedini mjesečni iznos pretplate, u točki 2. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 31.269,39 kn sa zakonskom zateznom kamatom na svak...

22
Gž 343/2021-2; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Navedenom presudom u točki I izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V., poslovni broj Pvrv-2013/2019 od 6. rujna 2019. i tužbeni zahtjev odbijen, dok je točkom II izreke odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka u iznosu od 1.301,25 kn. 2....

23
Gž R 194/2024-3; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. P. presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da nije dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu broj ... od .... i da radni odnos između strankama nije prestao, uz zahtjev za vraćanje tužitelja na rad na radno mjesto skretničar u kolodvoru Č., Područna radna jedinica prometa I.,...

24
Gž 747/2023-3; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke utvrđen je ništetnim dio odredbe članka 7. Ugovora o kreditu broj: .... kojeg su 29. lipnja 2007. sklopili prednik 1. i 2. tužitelja J. B. i tuženik, a koji je solemniziran kod javnog bilježnika M. B. iz O. pod brojem OV-21335/07 od 29. lipnja 2007., ...

25
Gž 277/2024-2; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I. Nalaže se da J. L.1 , OIB B1 , u roku od 8 dana po primitku ovog rješenja plati sudske pristojbe za Tužba u iznosu od 13,27 EUR, Pristojba na rješenje u iznosu od 13,27 EUR, u ukupnom iznosu od 26,54 EUR1 (članak 28. Zak ...

26
Gž 307/2024-2; 26.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. S. , iz A4 , poslovni broj Ovrv-33120/22 od dana 24. svibnja 2022. godine u dijelu kojim se nalaže tuženiku M. L. ...

27
Gž R 1935/2021-3; 25.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na isplatu iznosa od 4,08 eur (30,74 kn) s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao i zahtjev tužitelja za naknadom parničnog troška. U točki II. izreke naloženo je tužitelju da tuženici na ime troškova postupka isplati ...

28
Gž 357/2024-2; 25.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Prekida se ostavinski postupak. II. Upućuju se nasljednici D. K. , kćer ostavitelja iz A3 , OIB: B4 , M. K. , sin ostavitelja, iz A5 , OIB: B2 i B. K. iz Pule, B ...

29
Gž 1100/2023-2; 25.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se prigovor tuženika R. A. d.d., OIB…, kojim se prigovara mjesnoj nadležnosti Općinskog suda u Koprivnici kao neosnovan.“ 2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je tuženik iz svih zakonom predviđenih razloga te predl...

30
Gž 1143/2023-2; 25.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja postupaka koji se vode pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske po podnesenim revizijama, a koji se odnose na pravna pitanja u svezi provedene konverzije spornih ugovora o kredi...

31
Gž 468/2023-2; 25.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A. Š. poslovni broj Ovrv-1489/2019 od 10. travnja 2019. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju tražbinu u iznosu od 490,96 EUR-a s...

32
Gž R 126/2024-2; 24.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu pod posl. br. Pr-13039/21 od 11.01.2024. naloženo je tuženiku u točci I) izreke da isplatiti tužiteljici iznos od 645,17 eura zajedno sa zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa do isplate, dok j...

33
Gž 390/2024-2; 24.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem o nasljeđivanju suda prvoga stupnja donesenog iza pokojne M. R. r. G. , rođene B1 , a umrle B2 utvrđena je njezina ostavinska imovina (stavak I. izreke) i proglašeni njezini nasljednici temeljem zakona i oporuke ostaviteljice (stavak II. izreke ...

34
Gž Ovr 896/2024-3; 24.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-1584/2023 od 24. listopada 2023., na prijedlog ovrhovoditelja određena je ovrha na temelju ovršnih isprava (Ugovor o okvirnom iznosu zaduženja broj 022/2007 sa Sporazumom o zasnivanju založnog prava od 17. srpnja 2007., Aneks...

35
Gž Zk 191/2024-2; 24.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem je odbijen prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje istog suda prvog stupnja poslovni broj Z-16006/2022-7 od 13. svibnja 2022. kojim je odbijen prijedlog za pokretanje zemljišnoknjižnog pojedinačnog ispravnog postupka za k.č. br. 2092/1 G. dvorište sa 20 m2, izgrađ...

36
Gž R 1065/2022-4; 24.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Prvostupanjskom presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu pod posl. br. Pr-4001/2021 od 01.04.2022. naloženo je tuženiku u točkama I., II., III., IV i V. izreke da isplati  s osnove razlike u plaći 1- tužiteljici I. Š. iznos od 7.989,39 kn, 2-tužiteljici M.K. P. iznos od 8.360,98 kn,...

37
Kžmp 7/2024-5; 24.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovni broj Kovm-55/2024-5 od 29. svibnja 2024., na temelju članka 129. u svezi članka 123. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, ...

38
Gž Ovr 321/2024-2; 21.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je prijedlog ovršenika za ponavljanje postupka od 30. studenog 2023. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovršenik ne konkretizirajući žalbene razloge. Predlaže da „druga strana podmiri sve izdatke i troškove i povrati ukradeni novac sa kamatama“. ...

39
Gž Ovr 335/2024-2; 21.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem nastavljen postupak koji je prekinut rješenjem istoga suda od 17. listopada 2023. zbog smrti ovršenika I. H. i ujedno je ozvan nasljednik F. K., bratić ostavitelja na preuzimanje postupka. 2. Protiv tog rješenja žali se F. K. pozivajući se na ostvarenu apsolutno bitnu povre...

40
Gž 181/2024-5; 21.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Razvrgava se suvlasnička zajednica u pogledu nekretnine kčbr. B7 kuća popisni broj B8 i dvorište u spojnom putu površine 88,7 čhv, upisane u zk.ul.br. B9 k.o. A13 kao suvlasništvo: 1. D. V. , OIB: B6 ...

41
Gž 991/2022-9; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su zatražili da se utvrdi da je ništetan Ugovor o davanju kredita broj računa 10.455.913 kao i Isprava o zalogu sve od 2. svibnja 2005. te da se utvrdi ništetnim javnobilježnički akt javnog bilježnika Z. R.-K. iz V., poslovni ...

42
Gž 207/2021-5; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki 1. izreke otvoren je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača G. G. iz V. (dalje: potrošač), točkom 2. izreke zaključen je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača, dok je točkom 3. izreke oslobođen potrošač od preostalih obveza u odnosu na osnove...

43
Gž 2427/2021-3; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenjem da je ništava potvrda javnog bilježnika Z. Č. iz Z., pod brojem OU-151-2/2003 od 6. studenog 2007., a temeljem koje je potvrde 1.tuženik H. A. H. d.o.o., K. 16, Z., ranije H.-L. K. d.o.o., K. 16, Z., OIB: ….st...

44
Gž 1003/2024-3; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I izreke otvoren je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača D. Š. (dalje potrošač), točkom II izreke zaključen je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača, dok je točkom III izreke oslobođen potrošač od preostalih obveza u odnosu na osnove za pla...

45
Gž Ovr 502/2023-3; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Virovitici poslovnog broja P-362/2020-44, a radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 265.445,62 eura, kao i naknade troškova ovršnog postupka u iznosu od 331,81 eura sa pripa...

46
Gž R 120/2024-9; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je putem punomoćnika odvjetnika podneskom od 17. lipnja 2024. predložila da se presuda i rješenje ovoga suda poslovni broj Gž R-120/2024-4 od 6. lipnja 2024. dopune na način da se odluči o njezinom zahtjevu za naknadu troškova revizije, i to za sastav revizije po odvjetniku u iznosu o...

47
Gž 1335/2023-2; 20.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužiteljici na ime naknade štete iznos od 2.832,30 EUR/21.340,00 kn sa zateznom kamatom od 20. lipnja 2020. do isplate, zateznu kamatu na nesporno tijekom prvostupanjskog postupka po tuženiku plaćeni iznos od 530,89 EUR/4.0...

48
Gž 744/2022-4; 19.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, u  točki  I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2.926,40 eura /22.048,99kn[1] sa zakonskom zateznom kamatom na iznose specificirane u toj točki izreke, dok je u točki II. izreke naloženo tuženiku nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od ...

49
Gž 274/2023-3; 19.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom usvojen tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 35.777,73 kn/4.748,52 eur sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine obroke kako je to specificirano u točki I. izreke, te je tuženica obvezana tužitelju naknaditi troškove postupka u iznosu od 22.295,50 kn/2.959,12 eur sa zakons...

50
Gž 1107/2022-4; 19.6.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja radi proglašenja nedopuštenom ovrhe, odnosno pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s računa tužitelja, pokrenute pred  FINA zahtjevom tuženika za izravnu naplatu temeljem pravomoćne i ovršne presude istog suda poslovni broj P-44...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud