Poredano po:

Broj dokumenata: 8259

1
Rev 112/2018-2; 9.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I/ Utvrđuje se ništetnom odredba članka 10. stavak 2. Ugovora o kreditu broj 9010721851 sklopljen između tuženika P. b. Z. d.d. A3 i tužitelja G. M. iz A4 , d ...

2
Su-IV-33/2022-2; 31.1.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa prve sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (1/22) održane 31. siječnja 2022.

3
Rev x 692/2017-2; 4.1.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 47.760,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 29. svibnja 2015. do isplate (toč. I. izreke). Odbijen je kao neosnovan preostali dio tužbenog zahtjeva tužitelja u iznosu od 248.000,00 kn sa pripadajućim zakonskim ...

4
Rev x 854/2014-2; 26.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. R. iz R., da isplati tužitelju D. S. iz Z., iznos od 255.645,94 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na devizna sredstva kod E...

5
Revd 2097/2021-2; 26.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik A. bank d.d. Zagreb je podneskom od 18. ožujka 2021. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-185/2021-2 od 28. siječnja 2021. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tužiteljica nije odgovorila na pr...

6
Revd 2956/2021-2; 20.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Gž-265/2020-2 od 23. ožujka 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-403/2013-49 od 25. listopada 2019. 2. Postupajući prema odredbama č...

7
Revd 4416/2021-2; 20.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-5/2021-2 od 14. travnja 2021., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Sisku, Stalne službe u Petrinji poslovni broj P-163/2020-5 od 9. rujna 2...

8
Revd 2862/2021-2; 19.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik A. bank d.d. Z. je podneskom od 24. svibnja 2021. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž-353/2020-2 od 11. veljače 2021. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tužitelj nije odgovorio na prijedlo...

9
Revd 1535/2021-2; 19.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik A. d.d. Z. je podneskom od 3. prosinca 2020. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž-1405/2020-2 od 15. listopada 2020. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tužitelji nisu odgovorili na prijedlog. ...

10
Revt 436/2017-2; 19.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju plati 1.162.559,41 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 11. svibnja 2006. pa do isplate (toč. I izreke). Ujedno je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim se traži isplata 302.462,26 kn, zakonske zatezne kamate na iznos 1.465....

11
Rev 1122/2021-2; 13.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom od 23. svibnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 261.870,00 kn s kamatama od dana podnošenja tužbe do isplate (stavak I. izreke) te je naloženo tužitelju V. S. naknaditi tuženici parnične troškove u iznosu 25.000,00 kn (stavak II. izreke). 2. Drugostupanjskom p...

12
Rev 1864/2017-2; 13.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za solidarnu isplatu 270.038,63 kn s pripadajućim zateznim kamatama i troškom postupka. Ujedno je naloženo tužitelju tuženima naknaditi parnični trošak u iznosu od po 15.625,00 kuna. 2. Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska pre...

13
Revd 4352/2021-2; 13.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelje i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je presuđeno: „I./ Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Oglašava se ništetan Kupoprodajni predugovor od 24.10.2008.g. i Aneks tog Kupoprodajnog predugovora, od dana...

14
Rev 1112/2021-2; 11.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila od tuženika isplatu iznosa od 218.304,76 kuna s osnove obavljenog prekovremenog rada za razdoblje od kolovoza 2003. do lipnja 2006. sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na određene mjesečne iznose od dospijeća do...

15
Rev x 92/2017-2; 11.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 159.269,88 eura u kunskoj protuvrijednosti sa pripadajućim zateznim kamatama te da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 94.337,54 kn. Pod točkom II. izreke naloženo je tužitelju da tuženiku nakn...

16
Rev 1721/2019-2; 6.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe tužitelja te I. tuženice i II. tuženika kao i žalba III. tuženice kao neosnovane i potvrđena je prvostupanjska presuda „u dijelu kojim je prihvaćen tužbeni zahtjev za isplatu kunske protuvrijednosti iznosa od 52.000 € s dosuđenom zateznom kamatom i zah ...

17
Rev x 529/2017-2; 5.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj P-4624/10 od 1. srpnja 2016. pod točkom I. odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju na ime naknade materijalne štete iznos od 2.570.356,00 kn sa zatezno...

18
Rev x 318/2016-2; 29.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je prihvaćen zahtjev tužitelja za naknadu štete u iznosu od 393.548,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos kako je to preciznije određeno izrekom pod t. I. prvostupanjske presude....

19
Revd 3844/2021-2; 28.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-2509/2020-2 od 25. veljače 2021., kojom je presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2621/2008 od 24. siječnja 2014. potvrđena u dijelu kojim je naloženo tuženiku ...

20
Rev x 173/2017-2; 28.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj P-1743/2007 od 11. lipnja 2015. sudio je: „I. Utvrđuje se da je raskinut Ugovor o prodaji i prijenosu dionica od 03. lipnja 2003. god. zaključen između tužitelja E. d.d., Z., i tuženog M. A. iz M., (sadašnja adresa Z., JMBG: …). II. Dužan je tuženik ...

21
Rev 1023/2021-2; 22.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-1482/15 koje je dana 27. svibnja 2015. donio javni bilježnik A. H. iz Z., …, kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 83.582,...

22
Rev 1000/2021-2; 21.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku V. d.d. isplatiti tužiteljici Republici Hrvatskoj iznos od 1.800.000,00 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama počevši od 01.01.2001. do isplate, kao i nadoknaditi tužitel...

23
Rev x 500/2017-4; 15.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I              Nalaže se tuženiku C. o. d.d. da tužitelju N. l. d.d. isplati iznos od 152.346,67 kn sa zateznim kamatama, po kamatnoj stopi za razdoblje od 15. srpnja 2002.g. do 31.. prosinca 2007.g. određenoj Uredbama o visini stope zatezne kamate, za raz...

24
Rev 692/2017-2; 14.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Osijeku broj Gž-1675/2015-2 od 19. siječnja 2017. preinačena je odbijajuća presuda Općinskog suda u Belom Manastiru broj P-114/13-20 od 27. ožujka 2015. nalaganjem I-tuženiku D. D., II-tuženiku S. B. i III-tuženiku G. B. isplatiti tužiteljice svaki iznos 200,00 kn a za...

25
Rev 2182/2016-2; 24.8.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate bruto plaće za razdoblje od 6. listopada 2001. do 19. srpnja 2006. u ukupnom iznosu od 258.450,00 kn, sa zateznim kamatama tekućim od 20. prosinca 2007., kao dana saznanja za nastalu štetu, do isplate, radi priznavanja...

26
Rev 672/2021-3; 24.8.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Šibeniku broj Gž-692/2017-2 od 27. studenoga 2017., preinačena je odbijajuća presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-3512/16-47 od 27. travnja 2017., nalaganjem tuženoj na ime naknade štete vezano za nasilnu smrt pokojne D. K., majke I-tužitelja M. K. i pok...

27
Rev x 1195/2016-2; 21.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 2.000,00 kn za uništenu odjeću i obuću s pripadajućim zateznim kamatama (toč. 1. izreke), kao i mjesečne iznose izgubljene zarade do presuđenja s pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća svakog pojedinog izn...

28
Rev x 433/2018-2; 20.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Međupresudom prvostupanjskog suda u toč. I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev za utvrđenje je da je tuženica odgovorna tužiteljici za naknadu štete koja je nastala propustom Općinskog suda u Slavonskom Brodu zbog nepravodobnog unošenja polmbe i primjene pravila o zaštiti povjerenja u potpunosti...

29
Rev 2919/2019-5; 15.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti II-tužitelju iznos od 50.413,37 Eura u protuvrijednosti kuna na dan isplate prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke sa zateznim kamatama koje teku na taj iznos od 9. veljače 1993. do 31. prosinca 2001. po stopi koju...

30
Rev 3155/2019-7; 15.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja poslovni broj P-734/2016 od 12. prosinca 2017., suđeno je: "I. Dužan je tuženik pod 3. u roku od 15 dana iz osnova naknade neimovinske štete isplatiti tužitelju iznos od 155.923,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja prvostupanjske presude po stopi od 12% go...

31
Rev x 721/2018-2; 15.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku D. T. isplatiti tužitelju B. P. iznos od 29.293,60 EUR-a sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 28.636,26 EUR-a od 19. srpnja 2007. do 31. prosinca 2007. po stopi određenoj čl. 1. Uredbe o visini stope zakonske zatezne kamate, a o...

32
Rev x 830/2017-2; 13.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I./ Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj isplatiti tužiteljima D. S. i S. S. iz Švicarske, iznos od 15.000,00 kn na ime nemogućnosti korištenja nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel N., katastarska općina M., k...

33
Rev 2099/2016-2; 13.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se naloži II, III, IV, V, VI, VII i IX-tuženiku da solidarno isplate tužitelju iznos od 1.665.142,20 kn, sa zateznom kamatom tekućom od 16. veljače 2004. do isplate (toč. I.). Ujedno je naloženo tužitelju da tuž...

34
Rev x 1200/2015-2; 13.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u stavku I. izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi tog suda poslovni broj Ovrv-21009/02 od 27. svibnja 2005. u dijelu kojim je naloženo tuženici platiti tužitelju iznos od 940.013,42 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to navedeno u st...

35
Rev 219/2020-2; 13.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: "Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: I. Utvrđuje se da su ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom br. ... od 8. svibnja 1998. između C. b. d.d. Z., Podružnica Đ. i M. t. „C.“ vl. N. C., ugovor o kratkoročnom zajmu od br. ... od 15. si...

36
Revd 2829/2021-2; 13.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj Gž-202/2020-2 od 19. veljače 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-28/18-44 od 20. prosinca 2019., a kojim je odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo ...

37
Rev x 1132/2015-8; 7.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja utvrđen je ništavim i bez pravnog učinka ugovor o darovanju sklopljen 15. veljače 1994. između tužitelja T. M. kao darovatelja i tuženice M. B. kao obdarenice, kojim je tužitelj tuženici darovao 4/10 idealnog suvlasničkog dijela stana u Z., površine 72,97 m2 s pripadn...

38
Rev x 315/2017-2; 7.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku C. d.d. iz Z., platiti I-tužitelju J. J. M. iz Švicarske, C. C., na ime naknade nematerijalne štete s naslova duševnih bolova zbog smrti kćeri iznos od 75.000,00 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 29. travnja 2015. do isplate, II-tužitelju D. K. iz Š...

39
Revt 193/2013-3; 6.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom i rješenjem suda prvog stupnja naloženo je prvotuženoj da tužitelju isplati iznos od 22.256,90 kn sa zateznim kamatama, kao i da prvotuženica i drugotuženik solidarno isplate tužitelju iznos od 620.472,89 kn sa zateznim kamatama, te je naloženo prvo i drugotuženiku da solidarno tužitelju...

40
Rev 3172/2016-2; 6.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja, te je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 184.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe tj. od 5. studenog 2007. pa do isplate na ime naknade neimovinske štete, kao i iznos od 4.20...

41
Rev 1757/2019-2; 6.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " „I./              Ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. Ovrvpl-1614/09 od dana 14.05.2009. godine na novčanim sredstvima tužitelja E. o. d.d. Z., kao ovršenika po prijedlogu I tuženika B. G. iz G., i II tužene K. J. iz G...

42
Rev 1732/2016-4; 16.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je I. tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 12.782,30 Eura s pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu spram I. tuženika (točka II. izreke) iznosa od 351.330,00 kuna (100.000,00 DEM). Odbijen je tužbeni zaht...

43
Rev x 969/2016-2; 16.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženi su dužni tužiteljima solidarno na ime naknade štete isplatiti iznos od 350.000,00 kn zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate, kao i solida...

44
Revt 566/2016-3; 16.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom odlukom suđeno je: „I. Utvrđuje se postojanje tražbine tužitelja Josipa Puleka, Zagreb, Strojarska 2prema tuženiku ALFA KOMPJUTER d.o.o. u stečaju, Zagreb, Hvarska 1a, drugogvišeg isplatnog reda, na ime udjela u dobiti tuženika za razdoblje 1997. do 2009.godine u ukupnom iznosu od...

45
Rev 340/2018-2; 16.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom 1./I izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim se utvrđuje ništetnim Ugovor o prodaji nekretnine zaključen između tužitelja M. P. iz R., ... kao prodavatelja i tuženice A. P. iz R., M. P. kao kupca, 9. veljače 2005. i ovjeren pred Javnim bilježnikom F. Č. iz P. p...

46
Revt 542/2017-2; 15.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je po stečajnom upravitelju tužitelja osnovano osporena tražbina tuženika, prijavljena u stečajni postupak koji se nad tužiteljem T. d.d. u stečaju, kao stečajnim dužnikom vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem St-412/10 kao tražbina drugog višeg isp...

47
Rev 1105/2016-2; 15.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Karlovcu presudom poslovni broj P-1045/09-9 od 28. prosinca 2012. prihvatio je zahtjev tužitelja te je utvrdio ništavim Ugovor broj 8/87 od 3. ožujka 1987. sklopljen između O. B. P. i R. P. P. K. (točka I. izreke). 1.1. Tuženiku je naloženo da tužitelju isplati na ime korištenja p...

48
Revd 2362/2021-2; 15.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj i tuženik podnijeli su prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu br. Gž R-4/20-2 od 20. veljače 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda Splitu br. P-1407/07 od 18. prosinca 2009. pozivom na odredbu članka 385. Zakona o parničnom postupku ("Narodn...

49
Rev 3350/2019-2; 15.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja na obvezivanje tuženika "po osnovi naknade štete": - isplatiti mu 1.117,690,00 kn sa pripadajućim i u izreci presude određenim zateznim kamatama, - ...

50
Rev 2441/2017-2; 9.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom odlukom odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 236.705,43 kuna s zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 25. svibnja 2006. godine, pa do 31. prosinca 2007. godine po stopi od 15% godišnje, od 1. siječnja 2008. godine, pa do 30. lipnja 2011. godine po ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud