Poredano po:

Broj dokumenata: 288

1
U zpz 4/2021-7; 16.5.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Ministarstvo ... Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda G., Ispostava S., Klasa: UP/I-410-20/2013-001/155, od 7. studenoga 2014. A. L. (K.) je utvrđena obveza plaćanja poreza na promet nekretnina u iznosu 6.064,74 kn. 2. Rješenjem Ministarstvo ..., Samostaln...

2
Rev 968/2022-2; 11.1.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku C. o. d.d. isplatiti tužitelju J. Š. iznos od 22.800,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznose kako slijede: - iznos od 21.600,00 kn počam od 21. studenog 2017. pa do isplate, - iznos od 600,00 kn počam od 10. svibnja 2017. p...

3
U zpz 93/2021-11; 15.12.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj U-zpz-93/2021-5 od 31. svibnja 2022. odbijen je kao neosnovan zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-3521/20-2 od 10. ožujka 2021. 2. U tom postupku je J. G. podneskom od 18....

4
Gr1 516/2021-3; 30.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je 21. studenoga 2019. podnijela tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv tuženika kojom traži da se utvrdi ništavom Odluka Ur. broj:01/1-304/2019 od 17. listopada 2019., kojom je tuženik odbio zahtjev tužiteljice za produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora Ljekarne Dugo Selo te ...

5
U zpz 113/2021-4; 19.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika od 30. studenoga 2018., žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika klasa: UP/I-471-02/15-01/48, urbroj: 513-07-28-01/15-5 od 13. svibnja 2015. je djelomično ...

6
VSRH U-zpz 134/2021-6; 3.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usll-81/20-10 od 23. veljače 2021. poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/ll-008-07/19-01/797, urbroj: 401-01/10-20-2 od 3. veljače 2020., te je u točki 2. odbijena žalba udruge Biom...

Broj odluke: U-zpz 134/2021-6

7
U zpz 48/2021-12; 31.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: U presudi ovog suda broj U-zpz 48/2021-7 od 18. siječnja 2022. došlo je do očite pogreške u pisanju pa je valjalo po prijedlogu tužitelja donijeti ovo rješenje (čl. 64. st. 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10, 143/12, 152/14, 29/17 i 110/21). Zagreb, 31. ožujka 2022. Predsjednic...

8
U zpz 85/2021-7; 22.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim upravnim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda S. H., Ispostave Đ., Klasa: UP/I-410-20/2012-001/01238, Urbroj: 513-007-26-05-2015-0005 od 27. veljače 2015., tužitelju je utvrđena razlika osnovice poreza na promet nekretnina utvrđene privremenim porezni...

9
U zpz 30/2021-5; 18.1.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-297/2020-6 od 14. listopada 2020. usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja i poništeno rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske Klasa: UP/II-008-07/20-01/400 od 20. srpnja 2020., a kojim je bila odbijena žalba tužitelja izjavl...

10
U zpz 73/2021-7; 12.1.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-502/21-2 od 17. veljače 2021. potvrđena je presuda Upravnog suda u Splitu poslovni broj UsIpor-166/19-2 od 23. srpnja 2020.kojom je suđeno: "1. Poništava se rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalno...

11
U zpz 36/2016-4; 7.12.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured R., klasa UP/I-102-05/15-01/1046, urbroj 2170-35-67/5-15-02, od 6.5.2015. utvrđeno je da tužiteljica ima pravo na novčanu naknadu u trajanju od 90 dana počevši od 4.4.2015. do 2.7.2015. ako prije isteka roka ne nastupi neki od zakonom utv...

12
U zpz 63/2021-8; 17.11.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-4066/20-2 od 24. veljače 2021. odbijena je žalba tuženika te je potvrđena presuda Upravnog suda u Rijeci poslovni broj UsI-687/20-4 od 13. kolovoza 2020. kojom je poništeno rješenje Ministarstva financija Republike Hrva...

13
U zpz 94/2021-5; 10.11.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem citiranog prvostupanjskog upravnog tijela tužitelju je utvrđena razlika obveze manje obračunatog poreza na dodanu vrijednost i dohodak od kapitala. 2. Rješenjem drugostupanjskog upravnog tijela žalba tužitelja je odbijena i potvrđeno je rješenje prvostupanjskog upravnog tijela. 3. Pres...

14
U zpz 81/2021-6; 3.11.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda poništeno je tuženikovo rješenje klasa: UP/II-410-20/15-01/1414, urbroj: 513-04/18-02 od 27. travnja 2018. i rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave za poreze građana, klasa: UP/I-410-20/2012-001/04042, urbroj: 513-007-24-10/201...

15
U zpz 22/2021-7; 6.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-96/20-8 od 16. srpnja 2020. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Klasa: UP/II-008-07/18-01/865, Ur.broj: 401-01/05-20-9 od 2. veljače 2020., a kojim rješenjem je poništeno rješenje tužitelja od 19. studeno...

16
U zpz 1/2018-7; 28.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-624/17-3 od 31. svibnja 2017. usvojena je žalba tužitelja podnesena protiv presude Upravnog suda u Osijeku poslovni broj UsI-41/16-10 od 28. prosinca 2016. kojom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Min...

17
U zpz 14/2020-5; 21.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-196/2019 od 12. ožujka 2020. usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja i poništeno rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske KLASA: UP/II-008-07/19-01/203 Urbroj: 401-01/05-19-2 od 8. ožujka 2019., a kojim je bila odbijena žalba...

18
U zpz 44/2016-8; 14.7.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku broj UsI-346/16-9 od 10. lipnja 2016. poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-471-01/15-01/423, URBROJ: 513-04/16-02 od 29. siječnja 2016. i predmet je vraćen tuženiku na ponovni postupak. Ujedno je odlučeno da svaka stranka podmiruje svoje troškov ...

19
Gr1 475/2020-2; 20.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj P-2200/18 od 2. listopada 2018. oglasio stvarno nenadležnim i po pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio stvarno nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu, navodeći da je tuženik u sudskom registru upisan kao druga osoba za koju je upis propisan posebn...

20
Gr1 491/2020-2; 6.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Splitu, rješenjem poslovni broj: Po-11/11 od 7. veljače 2013., oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Splitu (pravilno: Upravnom sudu u Splitu), kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Navodi da je riječ o sporu radi utvrđenj...

21
U zpz 1/2021-6; 20.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika Ministarstva klasa: UP/II-034-06/17-01/5, urbroj: 529-06-17-2 od 24. veljače 2017. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo, I. O. klasa: UP/I-335-02/15-01/303, urbroj: 2181-01/05-16-2...

22
Rev 2486/2017-2; 13.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. H. iz Z., poslovni broj: Ovrv - 1816/15 vrela 48 A, OIB: ..., da tužitelju O. i l. d.o.o. Z. iz Z., OIB: ..., isplati iznos od 64,00 kune, zajedno sa zakonskim z...

23
U zpz 13/2019-6; 23.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Rijeci broj UsI-1378/17-10 od 27. lipnja 2018. poništeno je rješenje Ministarstva ..., KLASA:..., URBROJ:... od 12. rujna 2017., a kojim rješenjem je investitoru naloženo uklanjanje antenskog prihvata postavljenog na terasi trećeg kata postojeće višestambene zgrade u P., sag...

24
U zpz 37/2019-6; 23.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu broj Usl-3325/14-33 od 13. studenoga 2017. suđeno je: „ I. Poništava se rješenje Ministarstva..., klasa: ..., urbroj: ... od 20. studenoga 2015. II. Utvrđuje se da su tužiteljice dana 13. srpnja 2005. ispunjavale uvjete za odobrenje obavljanja grupne privatne praks...

25
U zpz 26/2016-9; 10.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika od 10. srpnja 2015. te rješenje Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Split, Carinskog ureda Ploče, Klasa: UP/I-415-02/14-17/57, Ur. broj: 513-02-8036/1-14-1 od 14. listopada 2014. te je predmet vraćen na ponovni postupak. Protiv presude Upravn...

26
U zpz 16/2015-4; 2.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-70/2014 od 5. ožujka 2015., uvažena je tužba i poništeno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Klasa: …, urbroj: … od 12. lipnja 2014., kojim je utvrđeno da je Udruženje poduzetnika Hrvatsko društvo ortodonata sa sjedi...

27
U zpz 43/2017-6; 2.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak tuženika, Klasa: UP/II-471-02/14-01/249, Ur.broj: 513-04/14-2 od 28. studenog 2014., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: U...

28
Gr1 393/2020-2; 15.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj P-978/2019-2 od 25. studenoga 2019., Općinski sud u Karlovcu oglasio se stvarno nenadležnim i predmet po pravomoćnosti rješenja ustupio Upravnom sudu u Rijeci, uz obrazloženje da za iz sadržaja tužbe i pobijanih odluka te Stegovnog pravilnika tuženika proizlazi da pobijane od...

29
Uzz 1/2020-6; 9.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužba je uvažena te je poništeno rješenje Ministarstva … Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-350-05/06-02/1663, Ur. broj: 531-04-1-07-2 od 14. veljače 2007. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave …, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okol...

30
U zpz 48/2017-3; 9.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je temeljem članka 78. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 22/10, 143/12, 152/14 i 29/17) podnijelo ovome sudu 1. prosinca 2017. zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda u Zagrebu posl. broj Usž-...

31
U zpz 29/2019-10; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj UrII-17/19-2 od 28. veljače 2019., odlučeno je da je za postupanje u tom predmetu nadležan ured G. Z. Protiv tog rješenja Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (dalje: DORH) podnijelo je zahtjev za izvanredno preispitivanj...

32
I Kž Us 4/2021-4; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, rješenjem od 21. prosinca 2020. br. Kv-I-Us-85/2020 (Kov-Us-62/2018) je naložio Ministarstvu državne imovine prijenos novčanih sredstava u iznosu od 1.600,00 kn i 18.222,73 EUR privremeno oduzetih od os. A. K. potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta br. … od ... u korist...

33
U zpz 7/2019-11; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-4128/17-5 od 8. lipnja 2018., odbijena je žalba tužitelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Osijeku poslovni broj UsI-768/17-11 od 13. listopada 2017. Presudom Upravnog suda u Osijeku poslovni broj UsI-768/17-11 od 13. ...

34
U zpz 3/2019-7; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-3069/17-2 od 29. ožujka 2018. odbijena je žalba tuženika i potvrđena presuda Upravnog suda u Rijeci broj UsI-1069/15-6 od 14. srpnja 2017. kojom je poništeno je rješenje tuženika Klasa: UP/II-470-05/15-01/06, Urbroj: 513-0...

35
Gr1 14/2021-3; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Tužitelj je podnio zahtjev za izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đ. S., predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske A. G. te sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske S. O. Z. i E. Č. T., od obavljanja sudačke dužnosti zbog, kako se u zahtjevu navodi, „razbojničk...

36
U zpz 23/2017-7; 3.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci broj UsI-534/15 od 31. listopada 2016. poništeno je rješenje tuženika Klasa: UP/II-471-02/13-01/353, Urbroj: 513-04/14-2 od 19. prosinca 2014. i rješenje ministarstva, Klasa: UP/I-042-01/12-01/15, Urbroj: 513-05-00/13-13 od 19. veljače 2013. te je predmet vr...

37
Gr1 531/2020-2; 28.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj P-2242/19 od 21. listopada 2020., Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim i po pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Općinskom sudu u Novom Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Navodi da je riječ o sporu između tužiteljice kao fizičke osobe, koja n...

38
U zpz 10/2021-2; 26.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-158/20-7 od 8. srpnja 2020., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/20-01/216, urbroj: 401-01/05-20-2 od 17. ožujka 2020. ...

39
U zpz 15/2016-8; 20.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj UsI-1288/15-6 od 12. veljače 2016., suđeno je: "Poništava se rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski postupak, klasa: UP/II-410-20/13-01/3439, Urbroj: 513-04/15-2 od 1. lipnja 2015. i predmet se vraća tuženiku ...

40
U zpz 29/2017-8; 19.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Usl-5401/13-14 od 21. prosinca 2015. poništio je rješenje Ministarstva … KLASA: UP/II-471/13-01/397 URBROJ: 513-04/13-3 od 11. studenog 2013. (toč. I. izreke). Poništeno je i rješenje Ministarstva …KLASA:UP/I-471-02/13-02/7, URBROJ:513-07-01-63/13-1 od 8....

41
U zpz 17/2019-8; 13.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-1743/16-3 od 15. studenog 2018. u točci I. izreke odlučeno je da se poništava presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1975/14-8 od 5. veljače 2016. U točci II. izreke odlučeno je da se odbija tužbeni zahtjev tužitelja da se poniš...

42
Gr1 490/2020-3; 13.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: U predmetu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-514/2019, koji se vodi po tužbi tužiteljice B. L. iz S. K. Z., protiv tuženika, Z., radi prava na pristup informacijama, kod ovog suda je 17. studenoga 2020. zaprimljen podnesak tužiteljice od 11. studenoga 2020. kojim, između o...

43
U zpz 16/2020-7; 12.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usž-1184/19-2 od 11. prosinca 2019. odbijena je žalba tuženika te je potvrđena presuda Upravnog suda u Splitu broj 8 UsI-263/18-6 od 5. studenoga 2018. kojom je u toč. 1. poništena Odluka tuženika broj: 711-I-589-P-296-16/18-08-8 od 13...

44
Gr1 532/2020-3; 12.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Podneskom D. M. zatraženo je izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đ. S., predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske A. G., zamjenice predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske I. V. B., predsjednika Upravnog suda u Rijeci, A. R., zamjenice predsjednika Upravnog...

45
U zpz 24/2020-8; 5.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Dopunskim rješenjem ovdje tuženika (tamo drugostupanjskog javnopravnog tijela) klasa: UP/II-363-05/11-14/44, Ur.br.: 2163/1-18-09/2-16-51 od 9. rujna 2016. određeno je da je ovdje tužitelj (tamo prvostupanjsko javnopravno tijelo) dužno trgovačkom društvu A. turist d.d. platiti trošak postupka od 138...

46
Gr1 73/2019-2; 14.12.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo (sada: Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo), rješenjem poslovni broj P-1703/18-3 od 26. listopada 2018., oglasio se stvarno nenadležnim u odnosu na tužbene zahtjeve istaknute u tužbi pod rednim brojem I. i prijedlog za određi...

47
U zpz 12/2017-7; 8.12.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture klasa:UP/II-342-22/16-01/7, Ur broj: 530-03-2-1-16-2 od 22. kolovoza 2016. odbijena je žalba T. l. S. d.d. i potvrđena odluka Upravnog vijeća Lučke uprave S. o odbijanju zahtjeva za produljenje prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djel...

48
Gr1 503/2020-3; 8.12.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Podneskom od 24. listopada 2020. tužitelj mr. sc. R. M. podnio je zahtjev za izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đure Sesse za odlučivanje u predmetu broj Su-IV-281/2020., navodeći kao razlog za izuzeće „pristranost, tešku povredu postupovnih prava, pogrešno i nepotpuno utvrđeno či...

49
Revd 3523/2020-2; 2.12.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske navedene u uvodu ovog rješenja prijedlog za dopuštenje revizije podnio je tužitelj F. P. d.o.o., smatrajući prijedlog dopuštenim jer se "upravni spor vodi i temeljem Zakona o parničnom postupku", pa iznosi da se u upravnom sporu primjenjuju i o...

50
Gr1 489/2020-3; 1.12.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Podneskom od 9. studenoga 2020. tužiteljica B. L. podnijela je zahtjev za izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đure Sesse za odlučivanje u predmetu broj Su-IV-223/2020, navodeći kao razlog za izuzeće „kontinuiranu pristranost, tešku povredu postupovnih prava i diskriminaciju“ pri od...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud