Poredano po:

Broj dokumenata: 52

1
Usoz 8/22-68; 5.7.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Ovaj je Sud zaprimio osam obavijesti o nezakonitosti Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, KLASA: 021-05/21-01/513, URBROJ: 251-01-03-21-8 od 9. prosinca 2021. („Službeni glasnik Grada Zagreba“, 29/21.; u daljnjem tekstu: Odluka) te je formirano osam sudskih spisa ...

2
Usž 1514/2021-3; 1.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP-II-932-07/16-07/342, URBROJ: 541-03-04- 01/6-16-2 od 22. rujna 2016. i rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar, KLASA: UP/I-932-07/16-03/193, URBROJ: 541-...

3
Usž 1188/2020-2; 9.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje Ministarstva obrane, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II 805-07/18-05/3, urbroj: 512M-0201-18-2 od 19. veljače 2018. i predmet vraćen na ponovni postupak te je tuženiku nalože...

4
Usž 1992/2021-2; 9.6.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3158/20-7 od 18. ožujka 2021. obustavljen je upravni spor (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev za nadoknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). 2. Protiv tog rješenja tužitelj je izjavio žalbu u kojoj u bitnom, pozivajući se na odl ...

5
Usž 2/2021-2; 21.4.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 3 UsI-20/2020-19 od 7. listopada 2020. poništeno je rješenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, klasa: UP/I-910-04/18-02/513, urbroj: 538-05-2-2-2/92-19-6 od 28. studenoga 2019. (točka I. izreke); naloženo je tuženiku naknaditi t...

6
Usž 3691/2019-2; 12.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/15-01/344, urbroj: 514-05-02-01-02-18-09 od 16. veljače 2018. kojim je poništeno djelomično rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Sektora za upravno-...

7
Usž 674/2020-3; 21.10.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba koju je tužitelj podnio protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/I-500-05/17-04/23, URBROJ: 534-03-1-2/5-18-06 od 23. svibnja 2018. Osporenim rješenjem tuženika od 23. svibnja 2018., točkom 1. izreke utvrđena je promjena adrese sjedišta Z. U. L. ...

8
Usž 453/2020-2; 21.10.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak od 7. prosinca 2018. Protiv navede presude tužitelj je podnio žalbu u kojoj navodi da je iza smrti svojih roditel ...

9
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

10
Usž 248/2019-3; 11.9.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/14-01/156, URBROJ: 514-04-02-01-01-16-05 od 13. prosinca 2016. (točka I. izreke) i naloženo je tužitelju naknaditi zainteresiranim osobama trošak upravnog spora u ukupnom ...

11
Usž 114/2020-2; 3.6.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/15-01/2662, URBROJ: 566-01/7-17-7 od 6. lipnja 2017. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: UP...

12
Usž 382/2019-3; 27.5.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-710-06/17-02/21, URBROJ: 514-04-02-02-02-17-02 od 7. prosinca 2017. godine te je ujedno odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora....

13
Usž 690/2020-2; 13.2.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 9 UsI-950/2018-14 od 9. listopada 2019., odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja P.-g. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: UP/II-363-05/18-02/25, URBROJ: 2170/1-03-08/4-18-2 od 24. svibnja 2018. i ...

14
Usž 249/2020-2; 29.1.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika klasa: UP/II-140-10/18-03/03191392675, urbroj: 341-99-11/2-18-3403 od 10. svibnja 2018. i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., klasa: 140-10/18-03/03191392675, urbroj: 341-25-11/2-18-61691 od 6. travnja 2018. te j...

15
Usž 3744/2018-2; 20.11.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika i poništenje rješenja prvostupanjskog tijela te priznavanje tužitelju pravu na naknadu troškova zastupanja u disciplinskom postupku te je podredno odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenje tuženika i vraćanje...

16
Usž 126/2019-2; 16.1.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-1744/16-6 od 11. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/15-03/03322040982, urbroj: 341-99-06/2-15-12612, broj spisa: 686537 od 21. travnja 2016. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izja ...

17
UsII-99/18-5; 29.11.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Antunovac, k.o. Ivanovac i k.o. Orlovnjak, koje su u vlasništvu zainteresirane osobe - Općine Antunovac (točk...

18
Usoz-23/18-6; 30.10.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Ivo Puhalović i Emil Puhalović iz Kožina, Kožino XIX, Ulica 9, podnijeli su ovom Sudu putem punomoćnika odvjetničkog društva Gluić Ninčević Mrkić d.o.o. iz Zadra, Špire Brusine 16, zahtjev sukladno članku 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/...

19
UsII-302/17-8; 20.6.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Bočkinci, k.o. Čamagajevci, k.o. Črnkovci, k.o. Kunišinci i k.o. Marijanci, u vlasništvu Općine Marijanci (...

20
UsII-317/17-3; 15.5.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu Općine Magadenovac (točka I. izr...

21
USII-30/18-7; 6.4.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturi operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama. Točkom II. je navedeno da elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu iz to...

22
Usž 4146/2017-2; 14.3.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/17-02/892, urbroj: 531-07-1-3-1-17-2 od 3. srpnja 2017., kojim je žalitelju naređeno uklanjanje trakastih betonskih temelja tlocrtne veličine 8 x 5,8 m, p...

23
UsII-303/17-7; 25.1.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama. Točkom II. je utvrđeno da elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu iz točke I. čini 5.753,29 m ...

24
Usoz-44/17-7; 27.9.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Marijeta Arnerić i Petrito Arnerić oboje iz Supetra, podnijeli su zahtjev za ocjenu zakonitosti akata koje je donijelo Komunalno društvo »GRAD« d.o.o iz Supetra i to: Cjenika odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, broj S-1/2-2010 od 1. siječnja 2010., Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga i...

25
Usž-3877/16-2; 19.7.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Poništava se presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-55/15-28 od 12. listopada 2016.

26
Usž 2947/2016-2; 22.9.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/13-01/2923, urbroj: 513-04/15-3, od 27. svibnja 2015. te rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave,...

27
Usž 2262/2016-2; 22.9.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/10-01/645, urbroj: 513-04/14-4 od 21. siječnja 2014., kojim je odbijena žalba tužitelja izja...

28
Usž 365/2016-2; 10.3.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/12-04/70, urbroj: 531-07-2-2-1-12-3 od 5. studenog 2012. te obustave postupka izvršenja, klasa: UP/II-362-02/11-02/02557, urbroj: 531-07-1-19-2-11-03 od 9. studenog 2011. Navedenim...

29
Usž 290/2016-2; 2.3.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/14-26/1003, urbroj: 531-05-2-2-1-14-2 od 29. rujna 2014., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Isposta...

30
Usž 2385/2015-5; 28.1.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku od 30. listopada 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-01-203-UP/I-1/3130/8-10 od 16. listopada 2014., na temelju odredbe članka 57. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („...

31
Usoz-57/14-6; 27.2.2015 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu evidencije i kontrole ra...

32
Usoz-103/14-7; 27.2.2015 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Marin Brkić iz Sv. Filipa i Jakova, Sikova 53, kojeg zastupa punomoćnik Mario Petani, odvjetnik u Zadru, Braće Vranjanina 9/2, 9. prosinca 2014. podnio je zahtjev radi pokretanja postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru (»Glasnik Grada Zadra« 4/1...

33
Usž-145/2014-5; 20.11.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., broj: UsI-637/13-6 od 22. siječnja 2014. poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak od 18. ožujka 2013. godine, kojim rješenjem je odbijena žalba tužiteljice protiv prvostupanjskog rješenja Por...

34
Usoz-1/2013-11; 26.9.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: Ustavni sud) 6. prosinca 2012. zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 9. i članka 51. Registracijskog pravilnika Hrvatskog vaterpolskog saveza od 21. siječnja 2007., 16. prosinca 2007. i 16. studenoga 2008. (dalje Registracijski p...

35
Usž 644/2013-3; 15.5.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., posl. broj: 4UsI-361/13-6 od 2. listopada 2013., poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-01/12-01/45, urbroj: 513-04/13-2 od 17. siječnja 2013. (točka I. izreke), te je pon...

36
Usž-104/2014-2; 10.4.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Tužiteljica je 8. srpnja 2013. godine podnijela tužbu protiv rješenja Odbora za državnu službu RH, kojom osporava zakonitost odluke tuženika, klasa: UP/II-112-07/13-01/887, urbroj: 566-01/3-13-2 od 13. svibnja 2013. godine. Upravni sud u Z., ocjenjujući pretpostavke za vođenje upravnog spora, odbaci...

37
Zpa-5/2011-15; 3.4.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Naprijed navedenom potvrdom potvrđuje se da je glavni projekt izrađen u studenom 2008. po „H. Z., C.“ d.o.o., D. 33, Z., za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja općine R. I. faza (dionica od spojne točke A do crpne stanice CS12 i dionica od crpne stanice CS12 do uređaja z...

38
Us 1144/2011-4; 22.1.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je podnio protiv rješenja S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela za financije, klasa: UP/I-410-12/10-02/8113, urbroj: 2181/01-04-03/12-10-1, od 14. lipnja 2010. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitelju je utvrđena obveza plaćanja ...

39
Usoz-114/2012-6; 26.11.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Ljubo Silić i drugi podnijeli su dana 8. srpnja 2011., a Udruga profesionalnih ribara »Naše more« dana 30. srpnja 2010. prijedloge na temelju odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst) za ocjenu suglasnost s Ustavom i zako...

40
Us-661/2011-9; 7.11.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u P.-g. ž., Pododsjeka za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-05/03-01/11, urbroj: 2170-84-01-08-4 od 8. rujna 2008, kojim je odbijen zahtjev C. S. iz T., Republika I., za na...

41
Us-13026/2011-7; 20.3.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Policijske uprave Zagrebačke, broj: 511-19-23/1-SB-63263-UP/I-4861-3-2010 od 13. travnja 2011., kojim je tužitelju otkazan stalni boravak u Republici Hrvatskoj zbog ispunjenja uvjeta iz članka 85. stavka 1. toč...

42
Zpa-59/2011-6; 8.3.2012 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom odlukom Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) odbijen je zahtjev podnositelja zahtjeva za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv M. Š. M., sutkinje Općinskog suda u Š, zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. Kaznenog zak...

43
Us-9242/2011-4; 1.3.2012 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Sanje Štefan, članica vijeća, te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb,...

44
Us-7335/2008-4; 8.6.2011 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Carinarnice O., klasa: UP/I-415-02/07-01/47, urbroj: 513-02-4398/2-07-05, od 6. lipnja 2007. Tim rješenjem tužitelj je obvezan da naknadno plati iznos od 171.770,13 ...

45
Us-2996/2010-4; 24.11.2010 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Markt kao predsjednice vijeća, Smiljana Mikuša i Borisa Markovića kao članova vijeća, te više sudske savjetnice Biserke Špoljar kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja IT JEDAN d.o.o. Bestovje, zastupan po direktoru društva...

46
Us-5362/2007-10; 3.11.2010 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Markt kao predsjednice vijeća, Smiljana Mikuša i Lidije Rostaš-Beroš kao članova vijeća, te više sudske savjetnice Biserke Špoljar kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja VARTEKS d.d. Varaždin, zastupan po predsjedniku upra...

47
Zpa-101/2009-7; 20.5.2010 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom odlukom u točki 1. utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina, dužnosnik, općinski načelnik O. B. G., prekršio odredbe članka 7. i 7a. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, budući da nije ispu...

48
Us-8090/2007-7; 2.12.2009 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženog tijela imenovana je za v.d. ravnateljicu ustanove Dječji vrtić I. B. M., S. B., Z. B., djelatnica ove ustanove, s danom 12. srpnja 2007. Istom odlukom nadalje je utvrđeno da odluka tuženog tijela, klasa: 021-01/07-01/311, ur. broj: 2178/01-07-07-2, od 21. svibnja 2007. pres...

49
Us-2049/2006-6; 17.3.2006 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 9. veljače 2006. godine raspušteno je Gradsko vijeće Grada Bakra, a vijećnicima Gradskog vijeća prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade koji preuzima sve ovlasti Gradskog vije...

50
Us-8761/2001-9; 25.5.2005 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđuju se ništavom odredbe točke 1. alineje 1. i alineja 3. Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova, kojeg je S. travnja...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud