Poredano po:

Broj dokumenata: 414

1
Pž 4590/2022-2; 21.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2497/18-31 od 11. srpnja 2022. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 12.750,00 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu u kojim je naloženo tuženiku platiti iznos od 4.250,00 kn sa z...

2
Pž 2427/2023-8; 6.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom od 12. svibnja 2023. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se tuženicima naloži tužitelju solidarno naknaditi štetu u iznosu od 12.596.138,80 EUR / 94.905.608,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 30. svibnja 2014. do isplate po stopi koja se određuje na odnose iz t .....

3
Pž 1910/2022-4; 5.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbija se tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje da je vlasnik nekretnina pobliže naznačenih u točki I. izreke pobijane presude. U točki II. izreke pobijane presude nalaže se tužitelju naknaditi parnični trošak prvotuženiku u iznosu od 9.121,38 EUR / 6...

4
Pž 4347/2020-5; 27.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-5457/2018 od 27. prosinca 2018. kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 4.249,39 Poslovni broj: 63 Pž-4347/2020-5 2 kn s pripadajućim ...

5
Pž 5325/2022-4; 22.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-314/22 od 4. studenog 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 11.617,38 kn / 1.541,89 EUR zajedno sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), naloženo je tužitelju naknaditi prvotuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od ...

6
Pž 4670/2022-2; 21.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika T. S. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-2520/2020 od 19. siječnja 2021. kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 84.885,75 kn i trošak ovršnog postupka u iznosu od ...

7
Pž 3735/2023-2; 20.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud nastavio je i istodobno obustavio postupak u odnosu na brisanog prvotuženika B. d.o.o. u stečaju, Zagreb. 1.2. U obrazloženju se navodi da je rješenjem ovog suda poslovni broj Pž-821/2023 od 20. ožujka 2023. ukinuto rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu po .....

8
Pž 1354/2022-3; 15.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika T. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-2390/21 od 2. srpnja 2021. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 48.590,11 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima ovrhe u iznosu od 1 ...

9
Pž 2218/2022-2; 7.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-946/21-11 od 18. ožujka 2022. pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti Sporazuma o raskidu ugovora o kupoprodaji nekretnina koji je sklopljen 4. prosinca 2020. između tuženice i tužitelja i javnobilj...

10
Pž 4213/2022-3; 2.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2336/2019 od 7. srpnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 17.812,77 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i trošak parničnog postupka. Tako je prvostupanjski sud presudio primjenom odredbe čl. 80. st. 6. Zakona o lovstvu („...

11
Pž 3415/2023-2; 2.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi osnovanom tužiteljeva tražbina drugog višeg isplatnog reda prema tuženiku u iznosu od 600.000,00 kn. 2. Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio nakon provedenog ...

12
Pž 5232/2022-2; 2.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku društvu A. H. d.d., A3 , OIB: B2 da tužitelju društvu P. G. D.O.O., A4 , OIB B1 na ime naknade štete isplati iznos od 10.332 ...

13
Pž 2929/2023-2; 25.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1477/18 od 3. svibnja 2023. odlučeno je: „I. Nalaže se tuženiku H. C. d.o.o., A3 , OIB B2 da tužitelju W. O. d.d., A1 , OIB B1 isplati iznos od ...

14
Pž 2268/2022-2; 24.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-864/21-14 od 10. ožujka 2022. odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se ništetnim ugovor o obavljanju usluga oglašavanja, s pripadajućim aneksima, sklopljen dana 24. rujna 2007. godine, između G. Z. , A8 ...

15
Pž 3132/2023-2; 19.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3471/17 od 14. srpnja 2023. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. u Ogulinu poslovni broj Ovrv-13/17 od 6. ožujka 2017. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1. ...

16
Pž 3365/2023-2; 19.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1760/21 od 12. travnja 2022. ispravljene rješenjem istog suda poslovni broj P-1760/21 od 20. travnja 2022. suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 1) Utvrđuje se ništetnim Ugovor o otkupu tražbine od dana 2. siječnja 2015. god. skl .....

17
Pž 4392/2022-3; 18.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1083/2021-16 od 19. srpnja 2022. u točki I. izreke je odbijen tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 35.686,64 kn sa zateznim kamatama od 4. veljače 2020. do isplate, kao i da mu nadoknadi troškove parni ...

18
Pž 658/2023-2; 9.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-335/2021 od 20. siječnja 2023. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 5.062,52 EUR / 38.413,58 kn na više pojedinačnih iznosa od njihovog dospijeća do isplate (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju troša ...

19
Pž 3260/2023-2; 5.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1467/2022-21 od 25. svibnja 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 260,12 EUR / 1.959,86 kn sa zateznim kamatama od 14. travnja 2022. do isplate. Točkom II. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu zatezne ka ...

20
Pž 5326/2022-4; 5.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-111/21 od 4. studenog 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja da se utvrdi ništetnim i da nije nastao te da ne proizvodi nikakve pravne učinke ugovor o kupoprodaji od 9. veljače 2012. koji je ovjeren pod poslovnim brojem OV-768/2...

21
Pž 3107/2021-4; 4.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom u točki I. izreke održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika J. M. R. , A3 , poslovni broj Ovrv-507/19 od 21. kolovoza 2019. u dijelu kojim je tuženiku O. d ...

22
Pž 2413/2020-5; 20.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. njene izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koji je donio javni bilježnik I. M. iz A5 , poslovni broj Ovrv-2629/17 od 20. srpnja 2017. kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 952,96 kn sa zakonsk ...

23
Pž 2931/2023-2; 19.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1632/16 od 23. siječnja 2019. naloženo je tuženiku ispražnjenje poslovnog prostora u zgradi u A4 , sagrađenoj na k.č.br. B3 upisanoj u zk.ul.br. B4 ko. G. Z. , i to 17. etaža (E-17) - poslovnog prostora koji se ...

24
Pž 3000/2023-2; 18.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom u točki I. izreke prvostupanjske presude odbijen je tužiteljev zahtjev za isplatu iznosa od 6.157,08 kn sa zateznim kamatama. U točki II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 1.502,80 EUR sa zateznim kamatama, u roku od osam dan...

25
Pž 4967/2022-2; 12.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2215/2019-44 od 21. listopada 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice V. Z. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-187/2019 od 6. lipnja 2019. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2 ...

26
Pž 3885/2022-2; 5.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1352/18 od 19. srpnja 2022. odbijan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 298.801,31 kn sa zateznim kamatama koje teku od 29. srpnja 2016. do isplate, kao neosnovan (točka I. izreke); odbijen je tuženikov zahtjev za naknadu troška parničnog postup...

27
Pž 1945/2022-2; 29.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1570/2020-17 od 11. ožujka 2022. odlučeno je: „I. Proglašava se nedopuštenom ovrha u ovršnom predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovr-2581/2017, koja se vodi po prijedlogu prvotuženika G. B. d.d. u stečaju, OIB 828 ...

28
Pž 4768/2022-3; 16.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-37/2021-29 od 30. rujna 2022. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 17.344,16 kn / 2.301,97 EUR s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća pojedinih glavnica do isplate (točka I. izreke), naloženo je tuženiku naknaditi tu...

29
Pž 2648/2022-2; 9.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-842/2021-9 od 26. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku H. A. d.o.o., A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju A. O. d.d., A1 , OIB: B4 ...

30
Pž 252/2023-2; 9.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke utvrđuje se ništetnom odredba članka 5. Ugovora o kreditu broj 47728/07 sklopljen 26. lipnja 2007. između tužitelja i pravnog prednika tuženika S. B. d.d. Osijek, a koja glasi: „Korisnik kredita prihvaća sve naknadne izmjene visine kamatne stope (ug ...

31
Pž 5322/2022-2; 4.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu odbacio je kao nedopuštenu tužbu u predmetnoj pravnoj stvari i naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 1.250,00 kn. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud t ...

32
Pž 1778/2022-3; 26.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2381/2019 od 24. ožujka 2022. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 13.831,20 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedinačne iznose glavnice naznačene u toj točki izreke. U točki II. izreke presude odbijen je kao n...

33
Pž 120/2023-2; 19.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. njezine izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 7.053,25 EUR sa zateznom kamatom od 4. srpnja 2016. do isplate, kao i iznos od 35.847,87 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2016. do isplate po stopi koja se određuje ...

34
Pž 1972/2023-3; 18.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud presudom citiranom u izreci naložio tuženiku da na ime naknade štete plati tužitelju iznos od 85.725,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti sa zateznim kamatama, te je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. 2. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da je tužitelj ...

35
Pž 4914/2021-5; 17.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom u izreci prvostupanjske presude odbijen je tužiteljev zahtjev za isplatu iznosa od 9.662,67 kn sa zateznim kamatama od 30. lipnja 2016. do isplate. 2. Sud je odbio tužbeni zahtjev, pozivajući se na odredbe članka 1045. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 5/05, 41 ...

36
Pž 2722/2022-2; 13.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom, točkom I. izreke odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da su ništetne odredbe Ugovora o kasko osiguranju zaključenog između tužitelja K. L. d.o.o., A4 , OIB: B1 , i tuženika A. O. ...

37
Pž 791/2022-3; 7.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže prvotuženiku i drugotuženiku da tužitelju solidarno isplate iznos od 18.850,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom, kao neosnovan. Točkom II. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnih tr...

38
Pž 3293/2022-3; 6.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za isplatom utuženog iznosa od 6.156,13 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke) te je odbijen tužiteljev zahtjev za naknadu parničnog troška u iznosu od 9.759,38 kn (točka II. izreke). 2. Protiv ove presude žali se t ....

39
Pž 2111/2023-2; 5.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci prvostupanjski sud je pod točkom I. izreke odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku P. L. d.o.o., A3 , OIB B3 , u roku od 8 dana od donošenja presude isplatiti A. d.o.o. Sveti Iva ...

40
Pž 518/2019-4; 5.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2489/2017 od 29. studenog 2018. u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Siska poslovni broj Ovrv-100/17 od 13. ožujka 2017. te je tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan (točka I. ...

41
Pž 1409/2023-2; 5.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2395/2019 od 4. siječnja 2022. tuženiku je naloženo tužitelju platiti iznos od 16.406,82 EUR / 123.617,20 kn, sa zateznim kamatama koja na taj iznos teku od 31. siječnja 2017. do isplate, po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja j...

42
Pž 886/2023-2; 4.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-384/2021 od 21. studenoga 2022. - u točki I. izreke utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od 3.884.455,58 EUR / 29.267.430,57 kn kao tražbina vjerovnika II. (drugog) višeg isplatnog reda; - u točki II. ....

43
Pž 541/2022-4; 3.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev za isplatu iznosa od 15.810,54 kn sa zateznim kamatama. U točki II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 7.812,50 kn sa zateznim kamatama, u roku od osam dana. U točki III. ...

44
Pž 4448/2022-3; 27.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 15.085,11 kn sa sporednim traženjima, a tužitelju je naloženo naknaditi umješaču na strani tuženika trošak postupka u iznosu od 2.500,00 kn. Sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev koji je subrogacijski zahtjev tužitelja kao o ...

45
Pž 114/2023-2; 21.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke prvostupanjski sud je proglasio nedopuštenim pljenidbu i prijenos u postupku izravne naplate na temelju bjanko zadužnice od 19. listopada 2015. potvrđene po javnom bilježniku Ž. M. iz Zagreba poslovni broj OV-31540/15 koji se vodi pred Financijskom ...

46
Pž 2494/2022-2; 9.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2238/21 od 19. travnja 2022. u suđeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u toč. 1. rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. S. P. iz Zagreba, br. Ovrv 4313/18 od 21.6.2018. u dijelu kojim ...

47
Pž 1547/2023-2; 7.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 10.473,42 EUR / 78.912,00 kn sa zateznim kamatama od 2. ožujka 2023. do isplate (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu stope zatezne kamate na glavnicu, preko stope dosuđene u točki I. (točka II. ...

48
Pž 2075/2023-2; 7.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika K. H. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-5279/21 od 4. kolovoza 2021. za iznos glavne tražbine od 1.337,62 EUR / 10.078,27 kn s pripadajućom zakonskom z ...

49
Pž 2108/2022-2; 6.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2321/2020-24 od 10. ožujka 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika B. L. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-39/2020 od 19. studenoga 2020. kojim je naloženo tužen ...

50
Pž 1583/2023-2; 31.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2004/2021 od 13. prosinca 2022. prihvaćen je tužbeni zahtjev na raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine 19. prosinca 2008., te je naložen povrat vlasništva stečenog na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 19.prosinca 2008. uz usp...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud