Poredano po:

Broj dokumenata: 181

1
Pž 3588/2022-3; 6.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika da mu izda brisovno očitovanje podobno za upis brisanja založnog prava (hipoteke) upisanog pod poslovnim brojem Z-435/2008 na tužiteljevoj nekretnini koja se sastoji od 1143/1744 dije...

2
Pž 1910/2022-4; 5.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbija se tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje da je vlasnik nekretnina pobliže naznačenih u točki I. izreke pobijane presude. U točki II. izreke pobijane presude nalaže se tužitelju naknaditi parnični trošak prvotuženiku u iznosu od 9.121,38 EUR / 6...

3
Pž 4030/2023-2; 29.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj Povrv-323/2023 od 12. listopada 2023. Trgovački sud u Zagrebu održao je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice LJ. V. Č. iz Zagreba, poslovni broj UPP/OS-Ovrv- 1535/2022 od 27. listopada 2022. kojim je naloženo tuženiku platiti tuži ...

4
Pž 1648/2023-4; 7.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim dijelom presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2755/2016 od 14. srpnja 2017. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Ovrha koja se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem: Ovrj-1865/11-20 na nekretnini upisanoj u zk. ...

5
Pž 3107/2021-4; 4.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom u točki I. izreke održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika J. M. R. , A3 , poslovni broj Ovrv-507/19 od 21. kolovoza 2019. u dijelu kojim je tuženiku O. d ...

6
Pž 3877/2022-2; 3.10.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv- 1147/2021-10 od 28. srpnja 2022. suđeno je: „I/ Održava se na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika B. M. iz A4 , poslovni broj: Ovrv-6589/2020 od 23. prosinca 2020., kojem je naloženo t ...

7
Pž 1582/2023-2; 28.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1395/2019 od 9. studenog 2022. u točki I. njene izreke naloženo je tuženiku ukloniti montažne metalne police za skladištenje robe postavljene na sjevernom dijelu dvorišta na dijelu z.k.č.br. B4 zk.ul. B3 k.o. A5 koje su u Situacijsk ...

8
Pž 2931/2023-2; 19.9.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1632/16 od 23. siječnja 2019. naloženo je tuženiku ispražnjenje poslovnog prostora u zgradi u A4 , sagrađenoj na k.č.br. B3 upisanoj u zk.ul.br. B4 ko. G. Z. , i to 17. etaža (E-17) - poslovnog prostora koji se ...

9
Pž 3291/2022-2; 23.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-734/2020 od 1. lipnja 2022. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice J. M. R. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-35/2020 od 7. veljače 2020. u dijelu u koj ...

10
Pž 110/2023-2; 23.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom, u izreci označenom presudom, utvrđeno je da je otkaz Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama od 25. ožujka 2009., sadržan u Izjavi o otkazu tuženika od 29. listopada 2018. neosnovan i bez pravnog učinka te da predmetni ugovor i dalje obvezuje te je naloženo tuženiku na...

11
Pž 2771/2022-2; 7.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom točkom I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Z. , A3 , poslovni broj Ovrv-114/21 od 24. rujna 2021., kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.104, ...

12
Pž 2701/2022-2; 4.7.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci odlučeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje da Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. srpnja 2008., solemniziran istog dana kod Javnog bilježnika A. H. , A5 , pod brojem OV-12 ...

13
Pž 546/2019-3; 15.6.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-302/2017-11 od 9. studenog 2018. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. B. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-298/16 od 21. prosinca 2016. u dijelu pod točkom I. izreke kojom je naloženo ...

14
Pž 309/2023-3; 31.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-44/2021 od 2. prosinca 2022. utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine koja se sastoji od zk.č.br. B2 , k.o. G. Z. , oznake KUĆA POPISNI BROJ 217 I ZID KUPNI TRG BR. 1, površine 22,8 čhv, odnosno 82 m2, upisane u z.k.ul. 1 k.o. Grad Zagr .....

15
Pž 1675/2023-2; 31.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2369/2019-49 od 7. ožujka 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 17.273,88 EUR / 130.150,80 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke), naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznos ...

16
Pž 3254/2022-2; 9.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-325/22 od 10. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj vlasnik suvlasničkog dijela s neodređenim omjerom k.č.br. 5445/1 upisane u zk. ul. br. B4 , k.o. A6 stambena zgrada u A3 , povr ...

17
Pž 2380/2022-3; 2.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud presudio: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev kao neosnovan koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj zaključenjem Ugovora o prodaji br. P-263/04 od 30. 09. 2004. i isplatom ugovorene cijene od 549.809,00 kn prema potvrdi od 06. 10. 2004. stekao pravo vlasništva i da su time na ......

18
Pž 1092/2023-2; 15.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci prvostupanjski sud je presudio: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj L. L. d.o.o. vlasnik nekretnina upisanih u zk. ul. B5 i zk. ul. B4 k.o. A4 , označenih kao kč.br. B2 A5 u Lipov ...

19
Pž 644/2023-2; 14.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci prvostupanjski sud je u točki I. izreke prihvatio tužbeni zahtjev i naložio tuženiku da tužitelju isplati iznos od 98.276.079,55 kn / 13.043.476,88 EUR zajedno sa zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose od dospijeća do isplate te je u točki II. izreke n ...

20
Pž 3147/2022-5; 28.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1291/16 od 4. travnja 2022. glasi: „I/ Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. broj: Ovrv-1241/2015 od 24. lipnja 2015. koje rješenje je izdao javni bilježnik N. T. iz Zagreba ...

21
Pž 499/2023-2; 21.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1542/2021 od 13. lipnja 2022 u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud utvrdi da je na temelju zakona dosjelošću stekao pravo suvlasništva nekretnine - dijela zemljišnoknjižne čestice broj 1314/2, površine 38 čhv, o...

22
Pž 2858/2021-3; 17.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2054/2019 od 19. ožujka 2021. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-45830/2018 od 28. rujna 2018., u dijelu kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju 1 ...

23
Pž 4536/2022-2; 14.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženici su temeljem Presude P-77/06 Općinskog suda u Krku od 20. veljače 2007. a pravomoćne dana 1. travnja 2009. dužni trpjeti brisanje svog prava vlasništva upisanog u zemljišno knjižnom odjelu Krk, Općinski sud u Rijeci, na nekretni ....

24
Pž 264/2022-3; 31.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-96/2020-17 od 1. prosinca 2021. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 30.728,10 kn / 4.078,32 EUR sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za ostale odnose na pojedinačno određene iznose, te parnični trošak u iznosu od 6.562,50 kn ...

25
Pž 585/2022-3; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je R. d.o.o., A1 , OIB: B1 , na temelju zakona dosjelošću stekao pravo vlasništva sljedećih nekretnina: - odgovarajućih suvlasničkih dijelova nekretnine opisan ...

26
Pž 832/2022-2; 5.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice S. Š. K. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-55/21 od 10. veljače 2021. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 7.577,70 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškove ovršnog postupka ...

27
Pž 64/2022-2; 30.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1.1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom u točki I. izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da nekretnina - 10. suvlasnički dio: 58556/200000 nekretnine k.č. 803/8, upisane u z.k.ul. 45, k.o. A6 , ne ulazi u stečajnu masu iza B. T. C. d.o.o. u ...

28
Pž 3370/2022-2; 15.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud naložio je tuženiku predati tužitelju u posjed dio nekretnine označene kao zk.č.br. 3098/1, gradilište A6 , površine 27501 m2, upisane u zk.ul.br. 23117 k.o. A5 , a koja zemljišnoknjižna čestica u katastru odgovara dijelu k.č.br. 3098/1 k.o. Kla ...

29
Pž 4618/2022-2; 9.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1098/2016 od 8. prosinca 2021. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2.055.465,10 kn s pripadajućim zateznim kamatama te trošak parničnog postupka s pripadajućim zateznim ...

30
Pž 6116/2021-2; 2.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1350/21 od 16. studenoga 2021. naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 51.371,55 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose označene u točki I. izreke pobijane presude do isplate po stopi koja se određuje za sva...

31
Pž 2618/2022-2; 26.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika isplatu iznosa od 379.453,60 kn sa zakonskim zateznim kamatama i isplatu iznosa od 27.921,15 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan i tužbeni za...

32
Pž 1844/2022-2; 19.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2033/20 od 9. prosinca 2021. naloženo je tuženiku predati u suposjed tužitelju 2396/2500 dijela poslovnih prostora na prvom katu zgrade, sobe broj 8, 13, 14, 15 i 16, u ukupnoj površini od 100 m2, s kojim poslovnim prostorom su povezani odgovaraj...

33
Pž 2212/2022-2; 13.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud je utvrdio da je tužitelj zakonski imatelj ranijih 338 redovnih dionica na donositelja društvo E. S. d.d. A10 , nominalne vrijednosti od po 4.000,00 kn, koje se smatraju osnivačkim dionicama prve emisije oznake serije A od kojih svaka dionica daje pr ...

34
Pž 2651/2022-3; 18.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3285/15 od 23. veljače 2022. naloženo je tuženiku J. U. d.o.o. vratiti u prijašnje stanje zajednički dio zgrade u A10 na način da ukloni bespravno postavljene ostakljene klizne stijene te mu se zabranjuje izvođenje bilo kak ...

35
Pž 5519/2021-2; 16.5.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tužitelj tražio od suda da naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 225.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od 7. lipnja 2001. do isplate po stopi tih kamata .....

36
Pž 5118/2021-2; 8.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-535/2020-76 od 20. kolovoza 2021. naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 124.428,35 kn sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke) i da mu preda u posjed bjanko zadužnicu broj Ov-4...

37
Pž 2996/2018-2; 19.7.2021 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnove neplaćenog zakupa za poslovni prostor i garažu u A5 , iznos od 1.759.947,03 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća pojedinog iznosa do isplate kako je to navedeno u izreci (točka I. i ...

38
Pž 3704/2016-3; 8.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Splitu je ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. Š. iz Splita, poslovni broj Ovrv-357/15 od 30. srpnja 2015. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 13.489,44 kn i trošak ovršnog postupka u iznosu od 780,30 kn sve s ......

39
Pž 4750/2018-2; 11.5.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, u točki I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika mr.sc. J. R. , poslovni broj Ovrv-30815/15 od 15. prosinca 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužiteljima iznos od 60.333,30 kn sa zakonskim zateznim k ......

40
Pž 5309/2017-2; 12.7.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u pobijanoj točki II. njegove izreke, Trgovački sud u Zagrebu dopustio je preinaku tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva za ukupan iznos od 89.612,74 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća više pojedinačnih iznosa od dospijeća svakog iznosa do isplate. I ....

41
Pž 6227/2016-8; 4.7.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1405/2015 od 8. lipnja 2016. tužbeni zahtjev radi izdavanja tabularne isprave koja glasi: „Na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog 30. lipnja 2000. između T. d.d. kao prodavatelja i M.B. A. d.o.o. kao kupca, Aneksa Ugovora o kupoprod...

42
Pž 2913/2015-3; 10.6.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-554/2014 od 26. veljače 2015. presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku B. p. zadruga D. OIB:…, sa sjedištem u S., da u roku od 8 dana isplati tužiteljici Republika Hrvatska, Državni ured za upravljanje državnom imovinom OIB:…, Z., iznos od 93.700,53 kn ...

43
Pž 2836/2019-2; 5.6.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-3160/2011-23 od 7. ožujka 2014. odbio tužbeni zahtjev za povrat pokretnine - asfaltne baze Amman TM-4123 i naknadu parničnih troškova (točka I. izreke) i obvezao tužitelja na naknadu parničnih troškova u iznosu od 18.755,00 kn (točka II. izreke). ...

44
Pž 419/2015-8; 4.6.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-873/2013 od 12. prosinca 2014. u točkama 1. i 2. njene izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Nalaže se tuženiku da u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju iznos od 2.526.317,16 kn sa zateznim kamatama po eskontnoj stopi ...

45
Pž 5388/2017-3; 30.5.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i proglašena nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-5826/11 od 16. studenoga 2011. na nekretnini (stanu) pobliže opisanoj u točki I. njezine izreke, a odbijen tužbeni zahtjev u dijelu ...

46
Pž 4401/2018-2; 9.1.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-91/2017-21 od 11. lipnja 2018. u točki 1. izreke utvrđeno je da je tužitelj na temelju Ugovora broj 57/2005 od 17. travnja 2005. između E.-m. d.o.o. kao naručitelja usluge i P. biro N. d.o.o. kao izvršitelja usluge, te Ugovora o prodaji nekretnina...

47
Pž 3245/2018-5; 5.11.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2307/2016 od 27. ožujka 2017. ispravljenom rješenjem od 7. travnja 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u europskom platnom nalogu Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-eu-67/2016 od 15. lipnja 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku...

48
Pž 1028/2015-3; 25.9.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Karlovcu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj Povrv-1112/2014 od 5. prosinca 2014. ispravljenom rješenjem od 10. prosinca 2014. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice Dubravke Grladinović iz Zagreba poslovni broj Ovrv-696/13 od 16. rujna 2013...

49
Pž 1738/2017-3; 24.9.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-806/2015-31 od 20. siječnja 2017. naloženo je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 4.026,62 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose glavnice od dospijeća do isplate, koje se obračunavaju do 31. prosinca 20...

50
Pž 5810/2015-2; 21.3.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. br. Ovrv-85/14-2 od 12. ožujka 2014. god. donesenom po javnom bilježniku Gordani Legović iz Rijeke, Rudolfa Strohala 3, u dijelu kojim je tuženiku naloženo plaćanje ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud