Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
4 UsI-2034/13-7; 14.10.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-223-03/13-01/6, URBROJ: 515-03-01-01/4-13-2 od 07. studenog 2013. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za opću upravu, KLASA: UP/I-223-03/13-08/92, URBROJ: 2170-06-03/1-13-2 od 10. rujna 2...

Broj odluke: 4 UsI-2034/13-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud