Poredano po:

Broj dokumenata: 3985

1
UsI-2799/2022-19; 29.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu toga suda Silviju Čoviću, sucu pojedincu, te Mii Rubelj, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice S. P., protiv tužene Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (OIB: …; skraćeno HAKOM), Zagreb, Ulica R. F. Mihanovića 9, zastupane po opunomoćenici M. Lj. K.,...

2
Us I 2107/2023-6; 20.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je 25. kolovoza 2023. pokrenuo upravni spor radi šutnje uprave, istaknuvši da tužena nije u zakonskom roku odlučila o zahtjevu, kojeg je on njoj podnio 16. rujna 2022. u predmetu radi utvrđenja povrede prava na zaštitu osobnih podataka. 2. Tužena je odgovorila na tužbu, priloživši rješen...

3
Us I 3461/2023-2; 18.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA: UP/I- 216-01/23-…, URBROJ: 511-11-11-… od 12. prosinca 2023. godine, donesenim po službenoj dužnosti, strancu V. M., ime oca R., rođenoj …. godine s prebivališt...

4
UsI-268/2023-4; 18.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu toga suda Leandri Mojtić, uz sudjelovanje Milke Škaro Grozdanić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi poništenja rješenja, odlučujući o tužb...

5
Us I 1947/2023-8; 18.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.U tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika, KLASA: 402-01/23-…, URBROJ:378-… od 11. srpnja 2023. godinetužitelj je u bitnom naveo:da je rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., Carinskog ureda Š. od 27. lipnja 2023. godine tužitelju odobren povrat dijela tr...

6
Us I 2054/2023-9; 18.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.U pravovremeno podnijetoj tužbiprotiv rješenja tuženika, KLASA:UP/II-410- 20/22-…, URBROJ:513-… od 07.srpnja 2023. godine tužitelj je u bitnom naveo: da su prodavatelji B. i I. Z. sklopili kupoprodajni ugovor sa društvom T. E. C. d.o.o. naziva“ U H., 23. 02.2007.g“ i da su navedenim ugovorom „prod...

7
Us I 3455/2023-2; 18.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I- 216-01/…, URBROJ: 511-11-11-… od 13.prosinca 2023. godine, donesenim po službenoj dužnosti, strancu J. T., ime oca L., rođenom …. godine s prebivalištem u ...

8
Us I 3173/2023-2; 5.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je 3. prosinca 2023. podnijela tužbu, kojom je osporila zakonitost zaključka Grada Dubrovnika, Gradonačelnika KLASA: 371-01/17-01/099, URBROJ: 2117-1-01-23-23 od 23. listopada 2023., kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za sklapanje ugovora o najmu stana u M., na adresi M. K. .., koji...

9
Us I 2919/2023-6; 4.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je 15. studenoga 2023. pokrenula upravni spor radi šutnje uprave, istaknuvši da tuženik nije u zakonskom roku odlučio te joj dostavio odluku o žalbi, a koju je ona 7. rujna 2023. izjavila protiv rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost KLASA: UP/I-351-02/23-06/144, ...

10
Us I 2972/2023-17; 4.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Tužitelj je podnio prijedlog za obnovu upravnog spora koji se pred ovim sudom vodio pod poslovnim brojem UsI-2011/21 i koji je pravomoćno okončan rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2095/22-2 od 10. lipnja 2022. Tim rješenjem je odbijena žalba tužitelja izjavljen...

11
Us I 2047/2023-4; 4.12.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1st  Dana 18. listopada 2023. kod ovog Suda je zaprimljena tužba tužitelja (koja je predana neposredno kod ovog Suda) podnesena protiv tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, rad...

12
Us I 3010/2023-19; 24.11.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem ovoga suda poslovni broj UsI-2013/2021-2 od 21. svibnja 2021. odbačena je tužba kao nedopuštena. 2. Postupak čija se obnova traži je pravomoćno završen, tako što je rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske odbijena tužiteljeva žalba i potvrđeno navedeno rješenje o odbačaju tuž...

13
Us I 2550/2023-6; 14.11.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Tužitelj je 18. listopada 2023. godine podnio tužbu ovom sudu protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-943-03/22-01/32, URBROJ: 514-04-02-01-01/07-23-02 od 7. lipnja 2023., kojim je po žalbi Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, poništeno rješenje Dubrovačko-...

14
Us I 2864/2023-19; 13.11.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Rješenjem ovog suda pod poslovnim brojem UsI-1308/21-4 od 24. veljače 2021., sud je odbacio tužbu tužitelja kao nedopuštenu, koje rješenje je postalo pravomoćno 12. svibnja 2021. 2.Kod ovog suda 3. studenog 2023. zaprimljen prijedlog tužitelja kojim predlaže obnovu spora koji je okončan donošenjem...

15
Us I 5240/2023-2; 3.11.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. M. u. p. R. H., P. u. b.-p., P. g. p. S. G., dostavila je 2. studenog 2023. ovome sudu svoje rješenje UP/I-216-01/23-03/16, broj: 511-11-11-23-689 od 25. listopada 2023. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja smještajem u Prihvatni centar za strance temeljem članka 216. stavka 4. Z...

16
Us I 2726/2023-22; 3.11.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Rješenjem ovog suda pod poslovnim brojem UsI-1210/21-7 od 24. veljače 2021., sud je odbacio tužbu tužitelja kao nedopuštenu, koje rješenje je postalo pravomoćno 27. listopada 2021. 2.Kod ovog suda 30. listopada 2023. zaprimljen prijedlog tužitelja kojim predlaže obnovu spora koji je okončan donoše...

17
Us I 2729/2023-14; 3.11.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Rješenjem ovog suda pod poslovnim brojem UsI-1224/21-4 od 24. veljače 2021., sud je odbacio tužbu tužitelja kao nedopuštenu, koje rješenje je postalo pravomoćno 10. rujna 2021. 2.Kod ovog suda 30. listopada 2023. zaprimljen prijedlog tužitelja kojim predlaže obnovu spora koji je okončan donošenjem...

18
Us I 1639/2023-4; 27.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.                 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Policijske postaje Pazin s Ispostavom Buzet, KLASA: UP/I-216-02/23-19/211, URBROJ: 511-08-26-23-1 od 18. srpnja 2023., tužitelj (državljanin treće zemlje - Ukrajine, s boravištem u Europskoj uni...

19
UsI-3670/22-14; 25.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja A. H. d.o.o., Z., kojega zastupa opunomoćenik I. B., odvjetnik u odvjetničkom društvu B., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne dje...

20
Us I 5081/2023-2; 25.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              M. u. p. R. H., P. u. d.-n., P. p. P., dostavila je 24. listopada 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: NK-UP/I-216-01/23-03/173, Urbroj: 511-03-13-23-1 od 13. listopada 2023. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja slobode kretanja smještajem u Prihvatni centar za strance teme...

21
Us I 2388/2023-4; 25.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je 9. listopada 2023. pokrenuo upravni spor, podnoseći tužbu zbog šutnje uprave, odnosno ne donošenje odluke o žalbi tužitelja koju je on 31. svibnja 2023. izjavio protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda S. KLASA: UP/I-416- 02/2019-06/330, URBROJ: 513-07-17-2023-33 od 16. svibnja...

22
Us I 2577/2023-2; 25.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio ovom sudu tužbu zbog tzv. šutnje uprave i radi zaštite pravnih interesa, istaknuvši da je 13. rujna 2023. podnio tuženiku prigovor. Zatražio je, u biti, da se naloži tuženiku donošenje odluke o njegovom prigovoru, a koju, tvrdi, nije donio u zakonskom roku. 2. Tužba nije dopušt...

23
Us I 2578/2023-2; 25.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio ovom sudu tužbu zbog tzv. šutnje uprave i radi zaštite pravnih interesa, istaknuvši da je 21. rujna 2023. podnio tuženiku prigovor. Zatražio je, u biti, da se naloži tuženiku donošenje odluke o njegovom prigovoru, a koju, tvrdi, nije donio u zakonskom roku. 2. Tužba nije dopušt...

24
Us I 2729/2022-13; 20.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/22-03/03374292456, URBROJ: 341-99-06/2-22-3832 od 18. kolovoza 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područn...

25
Us I 4818/2023-2; 19.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. M. u. p. R. H., P. u. B.-p., P. g. p. S. B., dostavila je 17. listopada 2023. ovome sudu svoje rješenje UP/I-216-01/23-03/14, broj: 511-11-10-23-1008 od 22. rujna 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja smještajem u Prihvatni centar za strance temeljem članka 216. stavka 4. Z...

26
Us I 583/2023-6; 17.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-15/20-01/162, URBROJ: 513-04-22-2 od 8. prosinca 2022. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda Z. ...

27
Us I 1409/2022-8; 16.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-562-02/22-01/8572, URBROJ: 522-4/1-1-1-22-2 od 14. studenog 2022., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Virovitičko-podravske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, S., KLASA: UP/I-562-02/21-01/170, URBRO...

28
Us I 1686/2023-4; 6.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Sud je 27. lipnja 2023. zaprimio prijedlog predlagatelja osiguranja za izdavanje privremene mjere sadržaja citiranog u izreci ovog rješenja. 2.Prijedlog za izdavanje privremene mjere nije dopušten. 3.Naime, institut privremene mjere u upravnom sporu propisan je odredbom članka 47. Zakona o upravni...

29
Us I 2165/2023-5; 4.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je 4. rujna 2023. podnio tužbu, kojom je osporio zakonitost postupanja tuženika zbog šutnje uprave, odnosno ne donošenja odluke o žalbi tužitelja, koju je on 28. lipnja 2023. izjavio protiv rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za financije KLASA: UP/I-410-05/2,-111/031...

30
Us I 2306/2023-2; 4.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio ovom sudu tužbu zbog tzv. šutnje uprave, istaknuvši da je 7. kolovoza 2023. podnio tuženiku zahtjev za davanje pravnog mišljenja vezano za primjenu članka 31. alineje 4. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj: 66/19., u daljnjem tekstu: ZSDU). Zatražio je, u bi...

31
Us I 2125/2022-12; 3.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-216-02/22-04/726, URBROJ: 511-01-204-22-4 od 17. lipnja 2022. odbijen je tužiteljev zahtjev za odobrenje stalnog boravka. 2. Tužitelj u tužbi u bitnom smatra da je proizvoljno i pogrešno primijenjena odredba članka 156. Zakona o strancima. Navodi da se s...

32
Us I 1250/2023-5; 2.10.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Sud je 5. svibnja 2023. zaprimio tužbu tužitelja koja nije razumljiva i koja nema obvezan sadržaj propisan odredbom čl. 23. st. 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21 - u daljnjem tekstu: ZUS). 2.Rješenjem ovog suda pod poslovnim brojem...

33
Us I 2704/2022-8; 28.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/21-01/207,  URBROJ: 513-04-22-2 od 27. lipnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, P. u., P. u. Z., I. Č. KLASA: UP...

34
Us I 2556/2022-8; 28.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, Klasa: UP/II 140-02/22-01/03293216733, Urbroj: 341-99-05/3-22-2694, broj spisa: 146628 od 12. srpnja 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje...

35
Us I 1930/2023-5; 26.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-16/22-01/7, URBROJ: 513-04-23-2 od 28. ožujka 2023. odbačena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ...

36
Us I 267/2022-11; 22.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/21-01/03107042750, URBROJ: 341-99-05/3-21-4711 od 9. prosinca 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne...

37
Us I 2448/2022-12; 21.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-410-14/17-01/06, Urbroj: 513-04-19-3 od 30. listopada 2019., odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija-P. u., P. u. Z., I. Z. za p. g., Klasa:...

38
Us I 207/2021-16; 20.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 141-02/20-01/03298741500, URBROJ: 341-99-05/3-20-5375, broj spisa: 637876 od 17. prosinca 2020., odbijena je žalba tužiteljice protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Koprivnici, KLASA: UP/I 141-02/17-01/...

39
Us I 2669/2022-9; 19.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/21-01/236, URBROJ: 513-04-22-2 od 19. kolovoza 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja ministarstva, Područni ured Z., Ispost...

40
Us I 2775/2022-13; 19.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-112-07/22-01/586, URBROJ: 566-01/1-22-4 od 22. kolovoza 2022. naloženo je ministarstvu da u roku od petnaest dana od dana dostave ovog rješenja donose rješenje povodom zahtjeva Ž. M. od 9. studenog 2021. 2. T...

41
Us I 1620/2022-10; 18.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-612-08/21-02/0143, URBROJ: 532-02-03-02/1-22-2 od 28. travnja 2022. odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno dopunsko rješenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-612-08/02-01/986, URBROJ: 532-06-02-02-02/1-21-3 od 19. svibnja 2...

42
Us I 3173/2022-6; 15.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/22-03/05097301153, URBROJ: 341-99-06/2-22-3707, broj spisa: 756999 od 19. rujna 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područnog ureda u S., KLASA:UP/I 141...

43
Us I 3263/2023-4; 14.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/15-01/2126, URBROJ: 513-04/18-2 od 27. travnja 2018. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda Z,...

44
Us I 143/2023-10; 11.9.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, KLASA: UP/I-102-05/03-01/1056, URBROJ: 2168-27-214/10-22-43, od 23. studenog 2022. odbijen je zahtjev tužiteljice za priznanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. 2.  Protiv navedenog rješenja prv...

45
UsI-2842/22-5; 30.8.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanom odlukom tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, KLASA: UP/II-502-09/22-01/07, URBROJ: 338-01-06-05-22-02 od 22. kolovoza 2022. prvo su zaključkom spojene žalbe tužiteljice izjavljene protiv dva različita rješenja istog prvostupanjskog tijela, a zatim su rješenjem odbijene...

46
Us I 2119/2022-5; 30.8.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/19-01/741, URBROJ: 513-04-22-11 od 25. svibnja 2022. uvažena je žalba tužiteljice i poništeno rješenje ministarstva, Porezne uprave, Područnog ure...

47
Us I 3216/2022-5; 30.8.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski postupak, KLASA: UP/II-551-06/22-01/32, URBROJ: 524-11-02/5-22-2 od 8. rujna 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja centra, ...

48
Us I 1023/2021-8; 29.8.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-112-07/20-01/544, URBROJ: 566-01/14-21-4 od 9. veljače 2021., odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-080-07/20-01/1, URBROJ: 513-07-21-08-20-324 od 18. svibnja 2020.,...

49
Us I 859/2023-4; 29.8.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.Pred ovim sudom je dana 04. travnja 2023. zaprimljena tužba tužitelja (podnio putem pošte preporučenom pošiljkom dana 01. travnja 2023.) protiv uvodno označenog tuženika, radi ocjene zakonitosti rješenja tuženika Klasa: UP/II-140- 02/22-03/03166407888, Urbroj: 341-99-06/2-22-7107 od 13. veljače 20...

50
Us I 2541/2023-3; 17.8.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. B. dostavila je ovome sudu 4. kolovoza 2023., rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, BROJ: 511-11-10-23-868 od 4. kolovoza 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud