Poredano po:

Broj dokumenata: 328574

1
Kž 181/2022-4; 15.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 4 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU Kž-181/2022-4 U   I M E   R E P U B L I K  E    H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Šibeniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nives Nikolac kao predsjednice vijeća, Branka Ivić i Jadranke Bige Milut...

2
Kžmp 5/2022-7; 14.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Vukovaru proglašen je krivim optuženi ml. pnljt. I. G. zbog kaznenog djela protiv života i tijela - teške tjelesne ozljede iz čl. 118. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., za koje je uz primjenu odredbi o ublažavanju kazne iz čl. 48. i čl. 49. st. 1. toč. 3. KZ/11. osu...

3
Gž 2681/2022-2; 13.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice prema kojem je tuženik smetao tužiteljicu u zadnjem, mirnom i nesmetanom posjedu njezine  nekretnine k.č. br. 4869/44 k.o. G.  i na njezinom posjedu  rubnih dijelova k.č.br. 4869/259 i 4929 k.o. G.,  na način da j...

4
Gž 1037/2019-2; 9.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u  točki  I. izreke je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi  javnog bilježnika J. V. iz Z. poslovni broj Ovrv-25/17 od  5. siječnja  2018. u dijelu kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos  od 430,40 kn sa zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedin...

5
Gž 1199/2022-2; 9.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. utvrđuje se da je tužba u pravnoj stvari povučena. U točki 2. izreke nalaže se tužiteljici da naknadi tuženiku  parnični trošak u iznosu od  5.937,50 kn sa zateznom kamatom od 22. srpnja 2022. do isplate, sve u roku od  15 dana, dok je u preostalom dijelu zah...

6
Gž Ovr 192/2022-2; 9.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: " I. Utvrđuje se prekid postupka u ovom predmetu. II. Ovaj sud oglašava se nenadležnim za postupanje u ovom predmetu, te će se po pravomoćnosti ovog rješenja predmet ustupiti na daljnje nadležno postupanje Trgovačkom sudu u Splitu za predmet broj St-82/2015....

7
Gž 2580/2022-2; 9.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem razvrgava se suvlasnička zajednica navedenih nekretnina civilnom diobom - sudskom prodajom zajedničke stvari (predmetnih nekretnina) po pravilima ovršnog postupka i namirenjem stranaka kao suvlasnika razmjerno njihovom suvlasničkom omjeru. 2. Protiv rješenja žale se pre...

8
Gž R 495/2020-3; 8.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženik je obvezan isplatiti tužitelju na ime neisplaćenih dodataka na plaću bruto iznos od 50.953,47 kn (6.762,68 EUR-prema fiksnom tečaju od 7,53450 kn za 1 EUR) sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose, izuzev zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prire...

9
Kv II 363/2022-3; 8.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem suca istrage ovog suda broj Kir-852/2022-3 od 1. rujna 2022., protiv okrivljenika M. S., u postupku zbog kaznenih djela iz čl. 179. a. i dr. KZ/11, iz zakonskih osnova propisanih u čl. 123. st. 1. toč. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80...

10
Kž 213/2022-4; 7.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinski sud u Bjelovaru odbio je zahtjev osuđenika R. Š. za preinačenje pravomoćne presude na temelju čl. 498. st. 5. u vezi st. 1. toč. 4. ZKP-a (u izreci prvostupanjskog rješenja pogrešno je navedeno da se odbijanje temelji na čl. 507. st. 1. ZKP-a). 2 Poslovni broj: Kž-2...

11
Kž 248/2022-4; 7.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru temeljem čl. 98.st. 6. i čl. 98. st. 2. toč. 4. i 5. u svezi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08. okrivljeniku R.T. produljilo je mjere opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 4. i 5. ZKP/08. zabranepribližavanja određenoj osobi i zabrane uspostavlja...

12
Kžzd 32/2022-4; 7.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim  rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru, na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. - dalje ZKP), izdvojilo je iz spisa audio snimku, sačinjenu po II. okr. ...

13
Kv II 140/2022-16; 6.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Sisku Kir-192/2022 od 8. lipnja 2022. na temelju članka 213.c stavak 3. Zakona o kaznenompostupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13,145/13, 152/14, 70/17 i 126/19, dalje u tekstu: ZKP/08), odbij...

14
Gž 1249/2022-2; 6.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je prekid postupka u odnosu na tužitelje E. D. B., J. D., S. D., R. I. i M. Ž., te je nastavljen postupak i pozvani su nasljednici navedenih osoba da preuzmu postupak. 2. Protiv tog rješenja žale se tuženici zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. u ...

15
Pž 4570/2021-4; 5.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud u točki I. izreke odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da su pobojne pravne radnje (i) propuštanje izjavljivanja žalbe protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl br Ovr-240/16 od 21. prosinca 2017. godine kojim su nekretnine u vlasništvu tuženika Destilerij ...

16
Gž 2779/2022-2; 5.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj zahtijeva da mu tuženik isplati 3.969,38 kn sa zateznom kamatom od 13. siječnja 2017., do isplate i naknadi troškove parničnog postupka sa zateznim kamatama, a u točki II. izreke, naloženo je tužitelju nadoknadi...

17
Gž 2386/2021-4; 5.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Rješenjem prvostupanjskog suda utvrđena je ostavinska imovina iza pok. M. B. (točka I. izreke) te ostavinska imovina iza pok. M. B. i dug ostavine (točka II. izreke) te su proglašeni njihovi nasljednici (točka III. izreke), uz nalog zemljišnoknjižnim odjelima nadležnih sudova da izvrše prijenos p...

18
Gž R 65/2022-2; 5.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: -2 Republika Hrvatska Županijski sud u Karlovcu Stalna služba u Gospiću Gospić Gž R-65/2022-2 U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću, kao drugostupanjski sud, po sutkinji toga suda, Milki Vraneš, kao sucu pojedincu pravnoj ...

19
Gž Ovr 430/2022-2; 5.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o osiguranju, na temelju ovršne isprave - suglasnosti o zapljeni novčanih primanja od 9. rujna 2008. na kojoj je potpis protivnika osiguranja ovjeren od strane javnog bilježnika D. M. iz Z., pod brojem Ov-14411/2008, a radi osiguranja novčanog potraživanja predlagatelja osigur...

20
Gž R 631/2022-4; 5.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Točkom I. izreke prvostupanjske presude tuženiku je naloženo tužitelju isplatiti na ime jednokratnog dodatka na plaću za  2017., 2018. i 2019. ukupno 5.400,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama dok je zahtjev tužitelja odbijen za dio zatezne kamate. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku tužitelju...

21
Kž 168/2022-5; 2.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Šibeniku broj: 35 Kov-165/2022 od 03. kolovoza 2022. na temelju čl. 131. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.- pročišćeni tekst, 91/12.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13....

22
Gž 534/2022-3; 2.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 2 Republika Hrvatska Županijski sud u Karlovcu Stalna služba u Gospiću Gospić Gž-534/2022-2 U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca Tatjane Radaković Bašić, predsjedn...

23
Gž 1483/2021-2; 2.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom suđeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. poslovni broj Ovrv-2442/2019 od 1. ožujka 2019. u dijelu kojim je tuženiku naloženo da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 20.625,00 kn sa zateznim kamatama koje tek...

24
Gž R 591/2020-4; 2.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je presuđeno: "I/ Nalaže se tuženiku Sveučilište u Z., Prirodoslovno-matematički fakultet, Z., OIB:…, isplatiti tužiteljici R. K. iz Z., OIB:…, iznos od 7.458,76 kn bruto zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na svaki pojedini bruto iznos umanjen ...

25
Gž 881/2022-3; 1.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, toč. I.1., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi, u odnosu na tuženike i njihove označene pravne prednike, da je isključivi vlasnik nekretnine označene kao čest.zem. B5 KO Gradac, i to za cijelo, pa da je ovlašten na temelju pre ...

26
Gž 765/2021-2; 1.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "Nalaže se tuženiku J. Š. da isplati tužiteljici Ljekarne Dvoržak Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost, iznos od 48.830,73 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. rujna 2018. do isplate po stopi koja se određuje, za svako polu ...

27
Gž 1248/2022-2; 1.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: " I. Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Nalaže se tuženiku G. H. , A2 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju I. S. iz Hvara, Vrisak b.b., OIB: B1 rentu s osnova tuđe pomoći i njege u iznosu od 295.1 ...

28
Gž 452/2020-2; 1.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku S. p. d.o.o, sa sjedištem u A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju B. K. iz A1 , OIB: B1 isplatiti iznos od 15.000,00 kuna, zajedno sa pripadaj ...

29
Gž 2199/2021-2; 1.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "Nalaže se tuženiku Ž. K. O. B2 iz A2 , da tužitelju J. M. OIB B1 iz A1 , isplati iznos od 14.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ...

30
Gž 1899/2020-3; 31.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda (točka I. izreke) naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju iznos od 4.268,00 kuna, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose glavnice od njihove dospjelosti do isplate, sve pobliže naznačeno u izreci. 2. U točki II. izreke n ...

31
Pž 3214/2021-3; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1667/2019-16 od 1. lipnja 2021 u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se utvrdi da kupoprodajna cijena osobnog vozila V. V. D. , broja šasije YV1MV74L1H2403667, iznosi 160.000,00 kn, i da se naloži tuženiku da tužitelj ...

32
Pž 3610/2022-2; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio sudjelovanje društava M. K. d.o.o. A9 i Bohemian financing zártkörűen működő részvénytársaság, Republika Mađarska, Budimpešta, kao umješača na tužiteljevoj strani, jer je ocijenio da oni nemaju pravi interes miješati se na tužiteljevu ...

33
Kž 103/2022-4; 31.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženika D. J. što je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ/11 za koje mu je, uz primjenu čl. 49. st. 1. toč. 4. KZ/11, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, te što je počinio kazneno djelo prijetnje i...

34
Gž 1037/2022-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem tužiteljica je obvezana tuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu od 6.562,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17. veljače 2022. do isplate u roku 15 dana. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je tužiteljica iz svih zakonom predviđenih razloga predla...

35
Gž 226/2022-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja dužan je tuženik A. P. tužiteljici N. Š. P. na ime naknade nematerijalne štete isplatiti iznos od 129.860,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 15. studenog 2016. kao dana podnošenja tužbe do isplate, dok se tužiteljica s preostalim zahtjevom z ...

36
Pž 977/2022-4; 30.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem naznačenim u izreci prvostupanjski sud je na temelju odredbe čl. 12. Zakona o parničnom postupka prekinuo postupak ovom predmetu koji se vodi radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao kč.br. 3751 upisane u zk.ul broj 2456 k.o. Sinac do pravomoćnog okončan ...

37
Gž Ob 1342/2021-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice M. G. koji glasi: „I Nalaže se tuženiku M. G. da na ime zakonskog uzdržavanja tužiteljici M. G. plaća novčani iznos od 1.000,00 kn mjesečno do 15. u mjesecu za tekući mjesec počev od presuđenja do isplat...

38
Gž 640/2022-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja nalaže se 2. tuženiku Z. S. isplatiti 1. tužitelju D. I. , iznos od 7.800,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 30. siječnja 2015. do isplate (stavak I. izreke) kao i iznos od 280,00 kn na ime imovinske štete za tuđu pomoć i njegu sa zateznom kamato ...

39
Gž 873/2022-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suđeno je: " I Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj da I. tužiteljici D. S. isplati iznos od 330.000,00 kn, II. tužitelju A. T. isplati iznos od 330.000,00 kn i III. tužitelju R. T. isplati iznos od 330.000,00 kn sa zakonskom z ...

40
II 4 Kr 4/2022-7; 30.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske svojim Odlukama od 29. ožujka 2022. broj U-III-2383/2021. i U-III-2283/2021. te od 7. lipnja 2022. broj U-III-2173/2021., između ostaloga, odlučio da se, nakon ukidanja presude Županijskog suda u Osijeku broj K-Us-10/2016-189 od 6. lipnja 2018. i presud...

41
Gž 2803/2021-6; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja pod točkom 1. izreke utvrđeno je da je tužiteljica vlasnica nekretnine označene kao kč. br. 435/3, u naravi livada broj 6, ukupne površine 545 m2, upisane u zk. ul. br. 523, k.o. Pobri, a što su joj tuženici/protutužitelji dužni priznati i dozvoliti zemljišno-knjižni p...

42
Gž 2960/2021-4; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom odlukom je pod točkom I. izreke odbije prijedlog tužiteljice za ponavljanje postupka, a pod točkom II. izreke je naloženo tužiteljici da tuženiku nadoknadi parnični trošak u visini 7.393,50 kn, dok je u preostalom dijelu zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška odbij...

43
Gž 837/2021-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem nastavljen je postupak povodom prijedloga  tužitelja za ponavljanje postupka od  5. prosinca 2016. (toč. I. izreke), odbačen je prijedlog tužitelja za ponavljanje postupka od  5. prosinca 2016. (toč. II.  izreke), odbačen je prijedlog tužitelja za ponavljanje postupka od 12. l...

44
Kž 591/2022-6; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku proglasio je krivim okrivljenika M. P., zbog počinjenja jednog kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja ili boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, iz članka 326. stavak 2. KZ/11 te ga...

45
Gž Ovr 1084/2022-2; 30.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je pod točkom I. izreke ovrha obustavljena u odnosu na nekretnine označene kao čest. zem. 3622 i čest. zgr. 253, obje k.o. D. te su ukinute sve provedene radnje. Pod točkom II. izreke je utvrđeno da je ovrha obustavljena u odnosu na  nekretninu označenu kao čest. zem. 3496/1 k...

46
I Kž HOK 1/2022-4; 29.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 1. prosinca 2021. broj VDS-28/2021. odbijena je žalba disciplinski okrivljene B. B., brisane odvjetnice iz Z., te je potvrđena presuda Disciplinskog suda HOK-a od 11. ožujka 2021. broj DS-53/2020. 2. Presudom Disciplinskog suda HOK-a 11. ožujk...

47
I Kž HOK 3/2022-3; 29.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 2. lipnja 2022. broj VDS-60/2021., odbijena je žalba disciplinski okrivljene S. R.-P., odvjetnice iz Z., podnesena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 12. ožujka 2020. broj DS-1/2017. te je ujedno ta presuda i potvrđena. 2. Presudom Dis...

48
Pž 3087/2021-3; 29.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke proglašena nedopuštenom ovrha- postupak izravne naplate pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika M. d.o.o. u stečaju, koja se provodi temeljem zahtjeva za izravnu naplatu podnesenog Financijskoj agenciji Zagreb 9. ožujka 2018. od strane ovrho ....

49
Pž 3541/2022-2; 29.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-793/17-48 od 13. svibnja 2022. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 202.705,31 kn sa zateznim kamatama od 23. studenog 2015. po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke), odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 263.75...

50
Gž Ovr 1178/2022-2; 29.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu od 28. lipnja 2022. kao neosnovan. 2. Protiv ovog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz odredbe čl. 353 st. 1 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud