Poredano po:

Broj dokumenata: 351452

1
Gž Ob 75/2023-2; 26.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem određena je zabilježba spora na nekretnini upisanoj u z.k.ul. 9661 k.o. S. B., kčbr. 5865/17 sa 542 m2, dvorište sa 431 m2, kuća S. B., sa 111 m2, ukupno 542 m2 u 2/5 dijela, te je Zemljišnoknjižnom odjelu Slavonski Brod, Općinskog suda u Slavonskom Brodu nalož...

2
Gž 888/2023-2; 25.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem određen je nastavak postupka u odnosu na nasljednicu iza pokojnog P. G., ranijeg tužitelja i to u odnosu na S. G., kćer pokojnog, koja je podneskom od 16. veljače 2022. godine predložila da sud nastavi postupak. 2. Navedeno rješenje prvostupanjski sud temelji na čl.215. toč.1...

3
Gž 1154/2021-2; 25.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. P. presudom, u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. F. iz S. poslovni broj Ovrv-5837/2017 od 30. studenoga 2017. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 166,66 EUR/1.255,73 kune[1] sa zakonskom zateznom kamatom ...

4
Gž R 557/2022-2; 25.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da se tužba smatra povučenom (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 750,00 kn (točka II. izreke). 2. Protiv odluke o troškovima postupka iz točke II. izreke prvostupanjskog rješenja žalbu je podnio tužitelj...

5
Gž R 102/2023-2; 25.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom na temelju priznanja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 556,65 eura/4.194,11 kuna s pripadajućim zateznim kamatama, osim na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanom u dosuđenom iznosu. Točkom II. izreke naloženo tuže...

6
Gž 10/2023-2; 22.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Varaždinu - Stalna služba u Ivancu, poslovni broj: 22 Pn-19/2018-26, od 3. studeni 2022., presuđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " I. Nalaže se tuženiku J. S., I., OIB: … da isplati tužitelju B. F., V., OIB: …, s osnova naknade štete iznos od ...

7
Gž 657/2023-2; 22.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. R. iz Z., poslovni broj Ovrv-2066/13 od 23. studenog 2016. 2. Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. nalaže se predniku tuženika B. S. da plati tužitelju iznos od 89,62 eur/676,25 kn[1] sa zatezn...

8
Kž 378/2023-4; 22.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, poslovni broj K-368/2022-37 od 6. lipnja 2023. I-opt. Š. A. i II-opt. Lj. A. proglašeni su krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, djelo opisano i kažnjivo po čl. 234. st. 2. KZ/11, te zbog kaznenog ...

9
Kž 384/2023-4; 22.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Zadru, poslovni broj K-211/2021 od 4. travnja 2023., opt. J. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnje, djelo opisano i kažnjivo po čl. 139. st. 2. KZ/11 i zbog kaznenog djela protiv imovine - oštećenje tuđe stvari, djelo opi...

10
Gž Ob 49/2023-2; 21.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog predlagateljice i utvrđeno da su predlagateljica i sada pok. J. G. iz D. B. …, rođen …. u D., a umro ... živjeli u izvanbračnoj zajednici koja je trajala od 15. kolovoza 2018. do 20. rujna 2022. kao dana smrti pok. J. G.. 2. Protiv tog rješenja žalbu je ...

11
Gž 357/2023-2; 21.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke Općinski sud u Bjelovaru oglasio se mjesno nenadležnim za odlučivanje u ovoj parnici, dok je pod točkom II. izreke određeno da će se spis nakon pravomoćnosti tog rješenja ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u Splitu. 2. Navedeno rješenje pr...

12
Gž Ovr 590/2022-2; 21.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 1. srpnja 2020., kao neosnovan. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi predlagatelj osiguranja pozivajući se na sve zakonske žalbene razloge iz odredbe članka 353. st...

13
Gž 463/2022-3; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom odbijen zahtjev tužitelja za utvrđenjem prava suvlasništva na z.k.č.br. 243 k.o. R. od 63 m2 (točka I. izreke) te im je naloženo naknaditi tuženici trošak parničnog postupka u iznosu od 2.000,00 kn (točka II. izreke). 2. Navedenu presudu pravodobno izjavljenom žalbom ...

14
Gž 609/2022-3; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom u točci I. izreke utvrđeno da je prema tuženoj R. H. tužiteljica B. O., OIB:..., stekla pravo vlasništva na čest. zem. 1465/52 k.o. V. u površini od 1310 m2 prikazanoj na skici sudskog očevida stalnog sudskog vještaka F. V. dipl. ing. geod. od 8. lipnja .2021., koja sk...

15
Gž 622/2023-2; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja sadržaja kao u izreci i naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 331,81 eur. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je podnio tužitelj iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (...

16
Gž Ob 76/2023-2; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom suđeno: „I.               1. Zajedničko dijete stranaka mlt. D. C., OIB:... stanovat će s majkom I. C., na adresi majke S. 2. Osobni odnosi mlt. D. s ocem R. C. odvijat će se utorkom i četvrtkom od 15.40 sati do 20.00 sati s tim da kad je D. u školi ujutro ga na očevu...

17
Gž Ob 85/2023-2; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I/ Majci D. S., OIB:...oduzima se pravo na stanovanje s mlt. P. S., OIB:..., s mlt. E. S., OIB:... i mlt. E. M., OIB:..., te se svakodnevna skrb o djeci povjerava udomiteljskoj obitelji L. S., iz K., na godinu dana. II/ Majci D. S. O.:..., se ...

18
Gž Ovr 394/2023-2; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o namirenju pod točkom I.a) izreke iz kupovnine u iznosu od 135.908,16 EURA/1.024.000,00 kn postignutog prodajom nekretnine u suvlasništvu obje stranke namireni su troškovi parničnog postupka po presudi Općinskog suda u Delnicama broj P-463/2021 u iznosu od 6.976,60 EURA/52.56...

19
Kž 393/2023-2; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Osijeku na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22 - dalje u tekstu ZKP/08) produljen je istražni zatvor proti...

20
Gž Ovr 428/2023-3; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem obustavljena ovrha na vrijednosnicama (točka I. izreke) te je stavljeno izvan snage rješenje o privremenoj pljenidbi vrijednosnica poslovnog broja Ovr-546/2023-2 od 18. travnja 2023. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom u cijelosti pobija ovrhovoditelj tvrdeć...

21
Gž Ovr 6/2023-2; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev založnog vjerovnika S. F. T. d.o.o. za naknadu troška ovršnog postupka od 22. siječnja 2020., kao neosnovan. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi založni vjerovnik S. F. T. d.o.o. ne pozivajući se na određene zakonske žalbene razloge iz odredbe članka ...

22
Kž I 76/2023-3; 20.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem suca izvršenja Županijskog suda u Varaždinu od 24. kolovoza 2023. odbačena je kao nedopuštena molba za odgodu izvršavanja kazne zatvora osuđenika (pravilno zatvorenika) Z. F.. 2.              Protiv toga rješenja žali se zatvorenik Z. F. po punomoćnici N. P. R. z...

23
Gž 498/2023-2; 19.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: I Poziva se nasljednica: J. V. E. iz Z., OIB:… da preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari, a koji je prekinut zbog smrti tuženice B. V. iz Z., OIB: … II Pozivaju se nasljednici: S. D. iz Z., OIB: … I L. D. iz Z., . OIB: … da preuzmu postupak u ...

24
Gž Ovr 627/2022-3; 19.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijanog rješenja ovršenici je izrečena novčana kazna u iznosu od 1,592,68 EUR/12.000,00 kn[1] koju je ovršenica dužna platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, dok je točkom II. izreke odlučeno da se ovršenici, ako u roku od 15 dana od dana dostave tog rješenja ne isp...

25
Kž 524/2023-5; 19.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom optuženi N. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11. 1.1.           Za počinjeno kazneno djelo optuženik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. 1.2.             ...

26
Gž Ovr 252/2023-2; 18.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen sudu 09. srpnja 2022. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 8...

27
Kžzd 59/2023-2; 18.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Osijeku na temelju članka 98. stavak 1. u svezi članka 127. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20 i 80/22- dalje u tekstu ZKP/08) zamijenjen...

28
Gž Ovr 450/2023-2; 18.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha na pokretninama ovršenika određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda od 6. kolovoza 2021., poslovni broj: Ovr-2063/2021 i ukinute su se sve provedene radnje. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom ovrhovoditeljica pobija rješenje zbog bitnih...

29
Gž 960/2023-2; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice izjavljen protiv rješenja o naplati sudske pristojbe Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-1175/2022-3 od 28. travnja 2022. kao neosnovan i potvrđeno citirano rješenje u cijelosti. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija t...

30
Gž Ovr 640/2022-2; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha u ovom ovršnom postupku. 2. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga propisanih člankom 353. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/1991., 91/1992., 112/1999., 129/2000., 88/2001., 117/2003.,...

31
Kv II 275/2023-3; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage ovoga suda je, na temelju čl. 127. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i  80/22, dalje: ZKP/08 - valja primij...

32
Kž 364/2023-4; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, poslovni broj K-19/2022-37 od 1. ožujka 2023. opt. N. V. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela protiv imovine - oštećenje tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11, za koja su mu utvrđene kazne zatvora u trajanju od po četiri mjeseca, te na temelju ...

33
Kž 368/2023-4; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Varaždinu optuženik E. Č. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede opisano u članku 117. stavak 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i...

34
Gž Ovr 447/2023-2; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja osiguranja izjavljen protiv rješenje o pristojbi istog suda poslovni broj Ovr-700/2021-3 od 17. rujna 2021. kao neosnovan. 2. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija predlagatelj osiguranja zbog pogrešne primjene materijalnog...

35
Gž Zk 111/2023-2; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-13996/2022 od 18. srpnja 2022., dok je pod točkom II. izreke naložen upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk. ul. 5373, 14207, 14212, 1459...

36
Gž Ovr 285/2023-2; 15.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda obustavljena je predmetna ovrha, te su ukinute sve provedene ovršne radnje. 2.              Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnosi ovrhovoditelj, iz svih žalbenih razloga propisanih propisanih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom p...

37
Gž 17/2023-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku, Županijska lučka uprava, iz N. V., OIB:…, da preda tužitelju M. K., iz Z., OIB:… posjed na nekretnini upisanoj u zk. ul. … k.o. N., k.č.br. 16521/1 u 513/1050 dijela, na kojoj su izgr...

38
Gž 585/2022-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku, poslovni broj 10 P-1542/2021 od 24. svibnja 2022. presuđeno je: 1. Utvrđuje se da je tužitelj B. B. iz Č. V., OIB: … vlasnik sljedećih nekretnina: - dijela nekretnine kčbr. … K.O. Č., površine 463 m2, označenog brojkama 22-26-293-292-22 na geodetskoj ...

39
Gž 663/2022-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli poslovni broj 34 P-668/2021 od 9. lipnja 2022. presuđeno je: I.Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da Ugovor o darovanju nekretnina od 23.09.2019., br. ovjere OV-2988/2019 sklopljen između darovateljice tu...

40
Gž 672/2022-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu, poslovni broj Ps-34/2019 od 25. travnja 2022, presuđeno je: I.Dužna je tužena u roku od 15 dana iseliti se iz stana u Splitu, smještenog u zgradi označene kao čest. zem. . , sve ZU . sve KO S. te ga slobodnog od osoba i stvari predati tužitelju u nepos...

41
Gž 621/2022-2; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke utvrđen je ništetnim dio odredbe sadržan u članku 1. Ugovora o kreditu broj: 9011081818 od dana 15. ožujka 2006. (dalje: ugovor o kreditu od 15. ožujka 2006.), ovjeren kod javnog bilježnika I. D. iz Z. pod brojem OU-301/2006-1 dana 17. ožujka 2006., skloplj...

42
Gž R 1915/2021-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 600,00 kuna s pripadajućim zateznim kamatama, na ime neplaćene Uskrsnice. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 625,00 kuna, sa zatezni...

43
Kž 269/2022-4; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku br. K-212/2021-16 od 15. ožujka 2022. godine, opt. D. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - prijevare iz čl. 236. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11 i kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st. 1. i 3....

44
Gž Ovr 105/2022-4; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 kn/2.654,46 EUR[1] izrečenu ovršenici pravomoćnim rješenjem o ovrsi posl.br. Ovr-3162/18 od 31. listopada 2018. zamjenjuje kaznom zatvora u trajanju od 97 dana. 2. Protiv rješenja suda prvog stupnja žalbu podnosi ovršenica...

45
Gž Ob 42/2023-2; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog predlagateljice za utvrđenje da je živjela u izvanbračnoj zajednici sa pok. B. G., OIB: ...., koji je umro ..... u O., u razdoblju od 1986. pa do njegove smrti. 2. Protiv navedenog rješenja žalbe su podnijele obje stranke. 3. Žalbe su podnese...

46
Gž 484/2023-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "I. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o kreditu broj … zaključen 27. lipnja 2007. godine u Ž. između tužitelja M. B. i tuženika Štedno kreditne zadruge I. u likvidaciji iz Ž. koji je solemniziran kod javnog b...

47
Gž 777/2023-2; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici iznos od 6.324,42 EUR/47.651,34 kn sa zateznom kamatom na pojedinačno određene iznose, dok je pod toč. II. izreke naloženo tuženici naknaditi tužiteljici trošak postupka u iznosu od 2.196,83 EUR/16.552,02 kn sa zatez...

48
Gž 834/2022-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Odbija se kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: " Utvrđuje se da je tužiteljica J. M. iz Z., OIB: …, stekla valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva na realnom dijelu nekretnine oznake - čestica broj … k.o. C., i ...

49
Gž R 135/2022-3; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku S. u Z., OIB:... da tužiteljici Ž. Š., OIB:... isplati iznos od 20.785,31 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom: na iznos od 1.336,41 kn od dana 16. siječnja 2016. godine do isplate; na iznos od 1.336,41 kn ...

50
Kž 366/2023-4; 14.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici br. K-144/2022-14 od 13. srpnja 2023. godine opt. Z. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11, pa je za počinjeno kazneno djelo, temeljem čl. 139. st. 3. KZ/11, osuđen na kaznu zat...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud