Poredano po:

Broj dokumenata: 341851

1
Gž Ovr 52/2023-2; 21.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Točkom I. izreke prvostupanjskog rješenja odbijen je prijedlog ovrhovoditeljice G. A. S. (dalje ovrhovoditeljica) za ispravak rješenja Općinskog suda u Splitu, poslovni broj: Ovr-6268/2012 od 19. listopada 2021. Točkom II izreke odbija se prijedlog ovrhovoditeljice kojim predlaže "ukazati Financijs...

2
Gž 1447/2022-2; 20.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice L. D. poslovni broj Ovrv-1206/2021 od 15. travnja 2021. u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 14,64 eura/110,30 kuna[1] i u tom dijelu je tužbeni zahtjev odbijen. Rješenjem prvost...

3
Gž Ovr 151/2023-2; 20.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem u točki I. izreke određen je  ovršenici naknadi rok od 15 dana računajući od dana dostave rješenja za ispunjenje njezine obveze utvrđene pravomoćnom i ovršnom presudom (Općinskog suda u Sesvetama) poslovni broj P-896/19-47 od 19. prosinca 2019., odnosno da uspostavi prijašnje ...

4
Gž 109/2023-3; 17.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju utvrđena je ostavina iza pok.  M. R., koja se sastoji od prava korištenja grobnog mjesta na groblju N. g. u O., polje III, red 4, grob 10, položaj groba 675 (točka I.) u odnosu na koje su nasljednicima prvog nasljednog reda temeljem zakona proglašeni: Lj. R., sn...

5
Gž Ovr 165/2023-2; 16.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prijedlog ovršenika za obustavu ovrhe Ov-917/14, dok je točkom II. izreke  naloženo ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju trošak postupka u iznosu od  234,38 kn /31,11 eur [1]. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovršenik zbog pogrešne primjene ma...

6
Kž 77/2023-4; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 98. st. 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - u daljnjem tekstu: ZKP...

7
Kž 132/2023-9; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola od 21. prosinca 2022,. broj: od 23. veljače 2023,. broj: Kov- 51/2023-7, Kov-50/2023-8, nakon podignute optužnice protiv okrivljenice D. U., zbog kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Repu...

8
Gž R 50/2022-2; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti tužiteljici 6.179,40 kuna s pripadajućim zateznim kamatama te mu je naloženo naknaditi joj troškove postupka u svoti od 2.343,75 kuna sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate. 2. Pravovremenom i dopuštenom žalbom tužiteljica pobija odluk...

9
Gž Ovr 645/2022-2; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Općinski sud u Rijeci se pravomoćnim rješenjem poslovni broj Ovr-3979/2018 od 10. svibnja 2022. oglasio mjesno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu te je odlučio da se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupi mjesno nadležnom Općinskom sudu u Crikvenici pozivajući se na čla...

10
Kž 181/2022-6; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru optuženi A. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11. za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na temelju čl. 54. KZ/11.  optuženiku je u izrečenu kaznu uračunato v...

11
Kž 244/2022-4; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Novom Zagrebu, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.  - dalje ZKP), ostavio je na snazi presudu istoga suda broj K-503/2016 od 11. veljače ...

12
Kž 50/2023-3; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinski sud u Virovitici, po sucu pojedincu, na temelju čl. 525. st. 2. u vezi s čl. 78. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.- dalje ZKP), odbacio je privatnu tužb...

13
Kž 130/2023-7; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom o kaznenom nalogu Općinskog suda u Splitu, od 13. siječnja 2023., proglašen je krivim optuženik J. B. zbog kaznenog djela protiv protiv imovine - nedozvoljena igra na sreću iz članka 237. stavka 1. KZ/11, pa je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaz...

14
Kž 131/2023-7; 15.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog okrivljenika S. G. za izdvajanjem iz spisa zapisnika o ispitivanju osumnjičenika od 4. veljače 2022., s pripadajućom video snimkom tog ispitivanja (listovi 123-127 spisa). 2.               Protiv tog rješenja žalbu je podnio okrivljenik S. G....

15
Kž 125/2023-6; 14.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Čakovcu presudom o kaznenom nalogu poslovni broj: K-50/2022-2 od 1. lipnja 2022. na temelju čl. 541. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) prihvatio je ...

16
Gž 1379/2022-2; 14.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom. 2. Protiv tog rješenja žali se tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. 3. Bitnu povredu iz odre...

17
Gž 295/2023-2; 14.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.  Pobijanom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „ I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku W. o. V. i. g. d.d. Z. OIB:…isplatiti tužiteljima iznos od 3.993,13 kn, s kamatom koja teče od 16.01.2017. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećan...

18
Gž 296/2023-2; 14.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, kao neosnovan odbijen je prijedlog tuženika za ispravak presude prvostupanjskog suda poslovni broj: P-2720/2017-26 od 19. prosinca 2022. 2. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi tuženik. Žalbu podnosi zbog bitne povrede odredbi parničnog post...

19
Gž Ovr 119/2023-2; 14.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, kao nepravovremen odbačen je prigovor ovršenika od 6. kolovoza 2022., podnesen protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika T. K. iz O. poslovni broj: Ovrv-3869/2022-6/UPPOS-Ovrv-241/2022 od 22. travnja 2022. 2. Protiv naved...

20
Gž 53/2023-2; 14.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.     Citiranim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovom predmetu povučena (točka I. izreke),  odlučeno je da svaka stranka snosi svoje parnične troškove (točka II. izreke) i odbijen je zahtjev tuženika za naknadom troška parničnog postupka (točka III. izreke). 2. Protiv točke II. i III. izreke ci...

21
Usoz 149/2022-12; 13.3.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom ovoga Suda poslovni broj: Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023., donesenom u oglednom sporu, odbijeni su prijedlozi za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 25/22., dalje: Odluka...

22
Gž Ovr 492/2021-2; 13.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave - javnobilježničkog akata Ugovora o zasnivanju založnog prava na nekretnini javne bilježnice V. Ć., poslovni broj OV-16082/07 od 28. srpnja 2007., a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 41.358,73 eura na ime glavnice ...

23
Gž Ovr 122/2022-2; 13.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu radi naplate sudskih penala. 2. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga propisanih člankom 353. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., ...

24
Gž Ovr 484/2022-2; 13.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu radi naplate sudskih penala. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz odredbe članka 353. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne...

25
Gž Ob 39/2023-2; 13.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „ I. Razvodi se brak zaključen dana 7. rujna 1992. godine u S., upisan u maticu vjenčanih matičnog područja S., pod rednim brojem 00212, za godinu 1992. kojeg su sklopili: F. Š., OIB: …, rođen …. godine u T., R. H. i M. Š., rođ. B., OIB: …, rođe...

26
Kž 175/2023-3; 13.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljeni R. P. zbog četiri kaznena djela teške krađe iz članka 229. stavak 1. točka 1. KZ/11, činjenično opisano pod točkama 1) do 4) izreke presude, pa mu je na temelju odredbe članka 229. stavak 1. KZ/11 za svako kazneno djelo na temelju tog zakonskog pr...

27
Gž Ovr 145/2023-2; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovnačne tražbine koji glasi: "I Nalaže se protivniku osiguranja N. I. T. d.o.o., OIB: ...zatvoriti glavni ventil za dovod vode u prostoriju (tuš kupaonicu) koja se nalazi iznad gar...

28
Kž 117/2023-7; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim je rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, od 23. veljače 2023., broj Kov-61/2023 (Kov-60/2023), nakon podignute optužnice protiv okrivljenika S. Lj. i okrivljenika M. U. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190....

29
Gž 1295/2021-7; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je u cijelosti kako slijedi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. P. iz R., posl.br.Ovrv-6105/2020 od 9. prosinca 2020., u dijelu u kojem je naloženo tuženoj Ž. M. iz R., OIB: …, isplatiti tužitelju R. d.o.o. R., ...

30
Gž 3581/2020-3; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem odbijen je prijedlog tuženika za ukidanjem klauzule pravomoćnosti i ovršnosti. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi tuženik iz svih zakonskih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („NN" 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84...

31
Gž 176/2023-3; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda, u pobijanom dijelu, naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 6.875,00 kuna / 912,47 eura sa  zateznim kamatama od 11. listopada 2019. do isplate po kamatnoj stopi određenoj prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita...

32
Gž Ovr 152/2023-2; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika radi odgode ovrhe. 2. Protiv tog rješenja žali se ovršenik iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/...

33
Gž R 102/2023-2; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženici isplatiti prvotužitelju B. B. na ime razlike naknade plaće za godišnji odmor iznos od 1.000,44 kn / 132,78 eura bruto  sa zateznim kamatama opisanim u stavku prvom izreke (stavak I. izreke). Odbijen je zahtjev prvotužitelja B. B. za isplatu zatezne ka...

34
Gž R 222/2023-2; 10.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim je rješenjem određen prekid postupka do okončanja postupka koji se vodi pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske pod brojem Usoz-59/2022 ili kad sud ustanovi kako više ne postoje razlozi da se čeka završetak tog postupka. 2. Protiv rješenja žali se tužitelj iz razloga određ...

35
Us II 19/2023-7; 9.3.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2022/S0F2-0025565, ispravak broj: 2022/SF14-0036011 i 2022/SF14-0037551, predmet nabave: izvođenje radova cjelovite obnove građevina (glavne i dvorišne zg...

36
Gž Ovr 217/2021-2; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. P-1080/13 od 29. svibnja 2013. - radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 9.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HN...

37
Gž 1081/2021-3; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je ništetan dio odredbe čl. 2. Ugovora o kreditu od  13. lipnja 2008. sklopljenog između stranaka u dijelu u kojem je iskazana u valuti  švicarski franak (CHF) a koja glasi: "...u kunskoj protuvrijednost...

38
Gž R 84/2022-3; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, u točki I izreke, je utvrđeno da je tužba tužitelja P. M. protiv tuženice Republike Hrvatske radi isplate povučena, u točki II izreke je naloženo tužitelju nadoknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 1.625,00 kuna u roku od 15 dana, dok je u točki III izreke odb...

39
Kž 231/2022-8; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.                              Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku broj K-98/18 od 13. listopada 2022. godine odbijeni su prijedlozi branitelja opt. N. R. da se iz spisa predmeta izdvoji nalog suca istrage Županijskog suda u Šibeniku od 10. veljače 2017. godine broj Kir-t-12/17 (list 7 spisa), zapi...

40
Gž 280/2023-2; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Bujama-Buie, za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari. 2.Pravovremenom i dopuštenom žalbom navedeno rješenje pobija tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog p...

41
Gž Ob 24/2023-3; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je da će mlt. P. S. L. stanovati s majkom D. L., na adresi B., (točka I izreke). Određeni su osobni odnosi mlt. P. S. L. s ocem I. S. na način da se isti održavaju svaki drugi vikend u mjesecu u trajanju od petka u 17,30 sati do nedjelje u 18,30 sati, svaki dr...

42
Kž 38/2023-4; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku br. K-276/2020 od 13. siječnja 2023. godine temeljem čl. 431. st. 3. ZKP/08 iz spisa predmeta izdvojeni su dijelovi iskaza svjedoka T. T. dati pred državnim odvjetnikom (list 19 spisa), kao i na raspravnom ročištu od 13. ožujka 2023. godine, decidi...

43
Kž 60/2023-4; 9.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.                              Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku broj Kv-155/22 od 31. siječnja 2023. godine određen je istražni zatvor protiv opt. J. G. po osnovu iz čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08, a zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iz čl. 229. st. 3. KZ/11. 2.       ...

44
Kž 66/2023-6; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinski sud u Koprivnici proglasio je krivim optuženika N. J. zbog kaznenog djela protiv imovine - razbojničkom krađom opisano u čl. 231. st. 1. KZ/11., te ga temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. 2. ...

45
Gž 154/2023-2; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pn-371/2020-144  od 14. veljače 2023. odlučeno je: " Odbija se prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe poslovni broj Pn-371/20-140 od 07.02.2023. u kojem je ista pozvan na platež sudske pristojbe za pr...

46
Gž R 67/2022-2; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka koji se pred Upravnim sudom u Zagrebu vodi pod brojem …. 2. Ovo rješenje pravovremenom i dopuštenom žalbom pobija tuženik zbog svih zakonom dopuštenih razloga, dakle onih iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o par...

47
Kž 440/2022-6; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Osijeku presudom poslovni broj: K-240/2021-33 od 24. kolovoza 2022. na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/-19, 130/20  i 80/22- u daljnjem tekstu: ZKP/08) oslo...

48
Kž 71/2023-4; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi M. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11. i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11., pa mu je za kazneno djelo iz čl. 229. st. 1. KZ/11. utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, a za kaz...

49
Kžzd 5/2023-4; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku, na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - dalje ZKP), utvrdio je da je opt. I. B. u neubrojivom stanju počinio kazneno djelo b...

50
Kž 260/2022-4; 8.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici proglasio je krivim optuženog K. H. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., za koje ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na temelju čl. 56. KZ/1...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud