Poredano po:

Broj dokumenata: 27

1
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 2. dio

Datum objave: 17.5.2022

Sažetak: Za razliku od američkog prava, gdje je skupna tužba opći procesnopravni institut uređen odredbama Pravila 23 FRCP-a, zbog čega je njezina primjena moguća na gotovo svim pravnim područjima na kojima posebnim zakonima nije predviđeno drukčije, u njemačkom pravu primjena instituta udružne tužbe, predvi...

2
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

3
Predugovor

Datum objave: 17.3.2022

Sažetak: U pravnom prometu ugovorne strane se često odlučuju na sklapanje predugovora iz različitih razloga kao npr. trenutni nedostatak financijskih sredstva radi čega je potrebno ishoditi kredit od banke ili nepovjerenja prema dugoj strani zbog bojazni da će stvar biti prodana trećoj osobi koja naknadno po...

4
Pravo na pristup sudu (kao sastavni dio ljudskog prava na pošteno suđenje) u odlukama sudova o troškovima postupka

Datum objave: 30.11.2021

Sažetak: Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) donio je više presuda i odluka protiv Republike Hrvatske u kojima se izjašnjavao o povredi prava na pošteno suđenje povezano uz naknadu troškova postupka.

5
Ponuda i prihvat ponude

Datum objave: 25.11.2021

Sažetak: Gotovo svakodnevno u našem životu dobivamo ponude, odbijamo ih ili prihvaćamo te na taj način sklapamo ugovore, a da o tome niti ne razmišljamo, primjerice kada dođemo u prodavaonicu i kupimo neki proizvod. Međutim, pitanje ponude i njezina prihvata nije uvijek tako jednostavno kao u primjeru kupnje...

6
Obnova (novacija)

Datum objave: 28.10.2021

Sažetak: Jedno od temeljnih načela obveznog prava je načelo slobode uređivanja obveznih odnosa, prema kojem sudionici u prometu mogu slobodno uređivati obvezne odnose, ako to nije suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. Posljedično tome, sudionici obveznog odnosa mogu se spo...

7
Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa

Datum objave: 17.8.2021

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo posebnim pravilima koja vrijede za ugovor o kupoprodaji kod kojeg se ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje kupac izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje te ponuditi mu da on stvar kupi za istu cijenu.

8
Otklanjanje nedostataka po ugovoru o djelu i ugovoru o građenju

Datum objave: 15.7.2021

Sažetak: Odgovornost za materijalne (faktične) nedostatke ispunjenja obveze je jedno od sredstava pojačanja obveznopravnog odnosa, pa tako i ugovora koja ne prestaje njegovim ispunjenjem, nego se odgovornost za manjkajuće ili neuredno ispunjenje ugovornih obveza produljuje za još određeno vrijeme koje je pre...

9
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse?

Datum objave: 18.2.2021

Sažetak: Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1

10
Sredstva objektivnog (stvarnog) pojačanja ugovorne obveze

Datum objave: 5.1.2021

Sažetak: Prava i obveze učesnika u obveznopravnom odnosu točno su fiksirane tako da je svaka strana ovlaštena zahtijevati svoje pravo i svaka je dužna ispuniti svoju obvezu onako kako ona glasi. Pored toga postoje pravni instituti kojima se pozicija jedne strane, u pravilu vjerovnika dodatno i pojačava. Rij...

11
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda

Datum objave: 16.11.2020

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odluči...

12
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno?

Datum objave: 17.9.2020

Sažetak: Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), na svojoj drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. (2/20) zauzeo je pravno shvaćanje 1 (dalje: Kriteriji 2020) o promjeni Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete ...

13
Pravna studija: pravne posljedice konverzije ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF

Datum objave: 26.5.2020

Sažetak: U ovoj pravnoj studiji o pravnim posljedicama konverzije ugovora o kreditu zaključenim s valutnom klauzulom u švicarskom franku anticipiran je moguć razvoj događaja u postupcima pred nižestupanjskim sudovima nakon donošenja rješenja u oglednom postupku Gos-1/2019-36 od 4. ožujka 2020. i zauzimanja p...

14
Nevaljanost pravnog posla, odnosno ugovora i pravne posljedice nevaljanosti

Datum objave: 10.3.2020

Sažetak: Ovaj članak započet ćemo dvjema važnim odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje su indikativno polazište za razumijevanje teme koja je pred nama. Prema prvoj „Tužiteljica je postavila zahtjev za utvrđenje spornog ugovora apsolutno ništavim u smislu odredbe članka 103. ZOO/91. (sada članak 322....

15
Predmet ''franak'' - rekapitulacija kroz sudsku praksu

Datum objave: 10.10.2019

Sažetak: Predmet "franak" pokrenut je tužbom radi zaštite kolektivnih interesa potrošača od strane tužitelja Potrošač-Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača (''Udruga Potrošač'') protiv osam najvećih hrvatskih banaka, na temelju odredbi članaka 502.a do 502.h Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine...

16
Podosiguranje

Datum objave: 5.9.2019

Sažetak: Najznačajnija obveza osiguratelja iz ugovora o osiguranju je isplata osigurnine po nastanku osiguranog slučaja. 1 Osigurnina je iznos što ga je osiguratelj dužan isplatiti osiguraniku u skladu s odredbama ugovora o osiguranju. 2 Kao takva, osigurnina može predstavljati naknadu za štetu ili svotu...

17
Nadosiguranje

Datum objave: 2.7.2019

Sažetak: Takav razlikovni (dualistički) pristup osiguranju zasniva se na različitoj pravnoj prirodi obveze osiguratelja osnovom zaključenog ugovora o osiguranju. U slučaju osiguranja osoba obveza osiguratelja je isplata ugovorenog iznosa (članak 966. ZOO-a), dok je u slučaju osiguranja imovine obveza osigura...

18
Utjecaj ugovora na odgovornost za štetu i njezinu visinu

Datum objave: 29.11.2018

Sažetak: Zakonodavac je odgovornost za štetu, njezin obujam i visinu učinio ovisnima o vrsti i stupnju krivnje dužnika. Pri tome se obujam naknade štete nastale povredom ugovora običnom nepažnjom, odnosno nepozornošću koja se predmnijeva, svodi na tzv. predvidivu štetu. To je ona imovinska i neimovinska štet...

19
Konvalidacija ugovora nesklopljenih u zahtijevanoj pisanoj formi

Datum objave: 6.3.2018

Sažetak: Naš obveznopravni poredak, u kontekstu ugovorne forme, baziran je na načelu neobvezatnosti ugovornog oblika (čl. 286. Zakona o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, dalje: ZOO) odnosno načelu neformalnosti ugovora (čl. 67. Zakona o obveznim odnosima, NN 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/0...

20
Odgovornost organizatora javnih sportskih priredbi za štetu nastalu gledateljima

Datum objave: 6.7.2017

Sažetak: U radu se razmatra problematika koja se u hrvatskom pravu javlja u svezi s institutom odgovornosti za štetu nastalu organiziranjem javne sportske priredbe. Analiza postojećeg hrvatskog zakonodavstva u ovom području pokazuje da je riječ o posebnom slučaju odgovornosti za štetu. U okviru sportske prir...

21
Razlozi potrebe donošenja novih orijentacijskih kriterija za isplatu pravičnih novčanih naknada osnovom pretrpljene neimovinske štete

Datum objave: 20.9.2016

Sažetak: Prošlo je već gotovo 14 godina od kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske, 29. studenog 2002., na sjednici Građanskog odjela donio Orijentacijske kriterije i iznose za utvrđivanje pravične novčane naknade nematerijalne štete 1 . Ti kriteriji u praksi se, radi duljine naziva, u pravilu kolokvijalno na...

22
Prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine

Datum objave: 7.7.2016

Sažetak: Ugovor o višegodišnjem osiguranju imovine sklapa se na dulje vremensko razdoblje koje u praksi traje i više godina te se pri tome nameće pitanje može li takav ugovor prestati i prije njegovog ugovorenog roka trajanja. U odgovoru na to pitanje u radu se daje prikaz zakonskih mogućnosti prestanaka viš...

23
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi

Datum objave: 28.4.2016

Sažetak: Specijalističko usavršavanje doktora medicine nema učinak samo na organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu, već utječe i na trajanje obveze rada doktora medicine nakon završenog specijalističkog usavršavanja, a određene učinke može imati i na naknadu štete u slučaju neizvršavanj...

24
Poništenje javnih natječaja i pravo na naknadu štete

Datum objave: 12.5.2015

Sažetak: Načelno govoreći, sva javna dobra (uključujući i nekretnine u državnom odnosno vlasništvu jedinica lokalne samouprave), kao i radna mjesta u sustavu državne i javne uprave, trebala bi biti podložna javnom natječaju. No, u hrvatskom pravnom sustavu to nije tako. Čak i u slučajevima u kojima postoji z...

25
Upravitelji zgrada - ovlasti i dužnosti kroz sudsku praksu

Datum objave: 20.5.2014

Sažetak: Brojni su sudski postupci u području upravljanja višestambenim zgradama, u kojima suvlasnici traže od trgovačkih društava koja upravljaju zgradama da popravljaju zgrade, odnosno postupci u kojima dolazi do promjene upravitelja zgrade, a ostanu dugovi iz dotadašnjega upravljanja zgradom.

26
Predugovorna odgovornost za štetu

Datum objave: 20.12.2012

Sažetak: Gotovo svaki pojedinac našao se u situaciji rješavanja stambenog pitanja i time sudjelovao u pregovorima koji su imali za cilj kupoprodaju nekretnine u vidu stana, kuće ili zemljišta za gradnju.

27
Mobing kao društvena pojava

Datum objave: 21.2.2012

Sažetak: Posljednjih godina u Republici Hrvatskoj mnogo se govori o mobingu. Ova društvena pojava iz dana u dan postaje sve aktualnija u Republici Hrvatskoj, ali pojava mobinga sve je učestalija i aktualnija i u državama članicama Europske unije (prema nekim istraživanjima pojava mobinga u zemljama članicama...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje