Poredano po:

Broj dokumenata: 1687

1
Obveza razumne prilagodbe građevina kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Datum objave: 22.2.2024

Sažetak: Institut razumne prilagodbe građevina kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u hrvatski je pravni poredak inkorporiran odnosno integriran stupanjem na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 1 s fakultativnim protokolima čija je Republika Hrvatska jedna od prvih potpisnic...

2
Trošak odvjetnika kao punomoćnika radničkog vijeća

Datum objave: 20.2.2024

Sažetak: U ovom članku se obrađuje pitanje djelovanja radničkog vijeća, mogućnosti radničkog vijeća da zatraži mišljenje stručnjaka o pitanjima iz svog djelokruga te da zastupanje u parničnom postupku povjeri odvjetniku, kao i pitanje aktualizirano recentnom sudskom praksom - od koga bi odvjetnik opunomoćen ...

3
Barnahus model zaštite prava i interesa djece žrtava i djece svjedoka nasilja ili zlostavljanja

Datum objave: 19.2.2024

Sažetak: U posljednje vrijeme svjedoci smo porasta broja slučajeva nasilja ili zlostavljanja u koje su direktno ili indirektno uključena djeca kao najranjivija skupina društva, a čije se negativne posljedice dugoročno odražavaju na njihov rast i razvoj. Iako su donesene odgovarajuće pravne norme koje osigura...

4
Ugovorna i zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem u Republici Hrvatskoj kroz sudsku praksu

Datum objave: 15.2.2024

Sažetak: Prilikom zasnivanja novoga radnog odnosa poslodavci u pravilu imaju unaprijed pripremljene tekstove ugovora o radu koji, među ostalim, sadrže i odredbu o zabrani natjecanja s poslodavcem. Često se događa da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac i radnik ne razjasne što točno podrazumijeva odr...

5
Izrada općih akata u školskim i predškolskim ustanovama prema nomotehničkim pravilima

Datum objave: 14.2.2024

Sažetak: Zakon o ustanovama („Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22., dalje: ZU) kao temeljni propis uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova u hrvatskom pravnom poretku te je njegova primarna zadaća uspostavljanje općeg okvira, odnosno homogenog uređenja uvjeta koji se odnose na...

6
Izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (VIII. novela)

Datum objave: 13.2.2024

Sažetak: Europska unija temelji se na vladavini prava, a člankom 17. stavkom 1. 1 Ugovora o Europskoj uniji propisano je da Komisija nadzire primjenu prava Unije pod kontrolom Suda Europske unije. Dakle, učinkovita primjena, provedba i izvršenje propisa zadaća je povjerena Komisiji ali za pravilno prenošenj...

7
Porezna autonomija država članica i tržišno natjecanje u Europskoj uniji: Kako funkcionira zaštita tržišnog natjecanja na primjeru poreza na rabljena motorna vozila

Datum objave: 8.2.2024

Sažetak: Slobodno kretanje robe unutar Europske unije predstavlja osnovno sredstvo za promicanje načela tržišne ekonomije. Prepreke u trgovini među državama članicama mogu biti različite. Važno sredstvo otklanjanja takvih prepreka je članak 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se odnosi na prep...

8
Ugovor o građenju - posebne uzance o građenju - sudski ili arbitražni spor

Datum objave: 6.2.2024

Sažetak: U radu smo pokušali prikazati institut ugovora o građenju s poveznicom na ugovor o djelu pri tome ukazati na određene probleme u praksi koji se javljaju povodom tih ugovora. Ukazujemo na (ne)korisnost ugovaranja Posebnih uzanci o građenju s naznakom kako dobrim ugovorom izbjeći velike sporove koji i...

9
Udruge kao podnositelji predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Datum objave: 1.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor donio je 24. svibnja 2023. novi Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača („Narodne novine“, br. 59/23.; dalje: ZPT) koji stupa na snagu 25. lipnja 2023. Danom stupanja na snagu ZPT-a prestaju važiti članci 114. do 130. Zakona o zaštiti potrošača...

10
Sloboda kretanja radnika - aktualni trendovi u Europskoj uniji

Datum objave: 25.1.2024

Sažetak: Sloboda kretanja radnika jedna je od četiri temeljnih sloboda na kojem počiva unutrašnje tržište Europske unije. S gospodarskog i socijalnog stajališta sloboda kretanja ekonomski aktivnih pojedinaca - radnika, važna je za ostvarenje cilja Europske unije, a to je stvaranje jedinstvenog tržišta svih d...

11
Analiza sudske prakse o pravu na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti i dokazivanju prekovremenog rada

Datum objave: 23.1.2024

Sažetak: Prema praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje Ustavni sud) ustavno načelo jednakosti nalaže da se svi ljudi pred zakonom moraju jednako tretirati s obzirom na postojanje društveno relevantnih okolnosti utvrđenih Ustavom. Ustavnopravna jednakost povrijeđena je kada se adresati opće ili pojedin...

12
Osnivanje javnih i privatnih visokih učilišta - posebnosti i razlike u postupku

Datum objave: 18.1.2024

Sažetak: Sukladno propisima koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske, djelatnost visokog obrazovanja obavlja se kao javna služba dok se na pitanja ustroja i upravljanja ustanovama u sustavu visokog obrazovanja primjenjuje zakon koji regulira pitanja ustanova. Zakon o visokom ...

13
Jesu li sva sporna pitanja objektivne zakonitosti odluke o ukidanju mjere roditelj odgojitelj konačno riješena?

Datum objave: 11.1.2024

Sažetak: Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom od 14. studenoga 2023. odbio ustavne tužbe protiv prethodne, druge presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visoki upravni sud donio je 19. prosinca 2023. treću presudu kojom je ocjenjivao zakonitosti općeg akta, kojim je uređena novčana p...

14
Europska komisija utvrdila nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi koji se primjenjuju od 1. siječnja 2024. godine

Datum objave: 9.1.2024

Sažetak: Od 1. siječnja 2024. godine u postupcima javne nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi primjenjuju se nove financijske vrijednosti europskih pragova koje je utvrdila Europska komisija. Navedene vrijednosti europskih pragova primjenjivat će se izravno u svim...

15
Prikaz Zakona o instrumentima politike boljih propisa

Datum objave: 4.1.2024

Sažetak: Smjerajući prema daljnjem unaprjeđenju normativnog okvira bolje regulacije, kako bi se ostvarila, uz ostalo, veća fleksibilnost planiranja i provedbe zakonodavnih aktivnosti, pojednostavio postupak procjene učinaka propisa te dinamizirao postupak savjetovanja s javnošću, Hrvatski sabor donio je Zako...

16
Novine u sustavu odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi

Datum objave: 3.1.2024

Sažetak: Sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/1...

17
Troškovi upravnog postupka u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 2.1.2024

Sažetak: U okviru upravnog postupovnog prava, na području troškova domaću stručnu i znanstvenu javnost u novije su doba najvećim dijelom zaokupljala pitanja koja se tiču troškova upravnog spora. 1 No, i materija troškova upravnog postupka, uređena ponajprije Zakonom o općem upravnom postupku 2 (u nastavku ...

18
Kako je tehnologija za prepoznavanje lica uređena u Europi - pravni okvir i najnovija kretanja

Datum objave: 28.12.2023

Sažetak: Video nadzor i automatsko prepoznavanje lica potpada pod pravno području zaštite osobnih podataka. Naime, podaci lica su biometrijski podaci pojedine osobe i kao takvi mogu se obrađivati pod određenim uvjetima. Za sada ne postoji pravni propis koji bi uređivao pojedine aspekte uporabe tehnologije za...

19
Upravno vijeće ustanove

Datum objave: 19.12.2023

Sažetak: Upravno vijeće je temeljno kolegijalno tijelo koje upravlja ustanovom, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, kako to eksplicitno propisuje čl. 35. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.; u daljnjem tekstu: ZU). Iz teksta citirane ...

20
Načela upravnog postupka

Datum objave: 7.12.2023

Sažetak: Razmatrajući povijesni okvir radi formiranja načela u upravnom postupovnom pravu zaključuje se da su se neka opća načela samorazumljivo primjenjivala u svim granama prava pa i u upravnom procesnom pravu, neka su preuzeta iz ostalih grana prava, dok su neka kodificirana iz prakse vođenih upravnih pos...

21
Hrvatski mehanizam ujednačavanja sudske prakse pred sudom Europske unije: je li ipak prihvatljiv?

Datum objave: 5.12.2023

Sažetak: Iako hrvatski pravosudni sustav ne poznaje institut presedana tipičan za common law pravne sustave, ipak postoje unutarnji mehanizmi čiji je cilj osigurati usklađenost sudske prakse unutar hrvatskih sudova. Jedan takav ogleda se u obvezatnosti pravnih shvaćanja sjednica sudskih odjela i sjednica sud...

22
Povjeravanje poslova upravljanja nekretninama u vlasništvu RH u odnosu na županije

Datum objave: 30.11.2023

Sažetak: Vlada je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026., komponentom C 2. - Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponentom C 2.4. - Unapređenje upravljanja državnom imovinom, reformskom mjerom R.5. - Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu između ostalog predvi...

23
Vjerovnička sukcesija na primjeru prisilnog zaloga prema ovršnim pravilima

Datum objave: 28.11.2023

Sažetak: U radu se analiziraju pretpostavke iz članka 32. Ovršnog zakona kojima treba udovoljiti cesionar kako bi s uspjehom pokrenuo postupak osiguranja prisilnom hipotekom svoje cedirane tražbine odnosno stupio u postupak nedobrovoljnog osiguranja u svrhu osiguranja takve tražbine. Prikazana su posebna obi...

24
Povjerljivost elektroničkih komunikacija u kontekstu kaznenog postupka

Datum objave: 21.11.2023

Sažetak: Veliki se broj informacija razmjenjuje posredstvom elektroničkih komunikacijskih usluga, kao što su internet i mobilna telefonija, koji se pružaju preko za to predviđene komunikacijske mreže. Te usluge i mreže zahtijevaju posebna pravila i zaštitne mehanizme kako bi se osiguralo pravo korisnika na p...

25
Pobojnost odluka skupštine

Datum objave: 16.11.2023

Sažetak: Odluke skupštine društva, ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi, mogu biti ništetne ili pobojne. Ranije smo pisali o ništetnosti odluka skupštine, dok ćemo u ovom članku pisati o pobojnosti odluka skupštine. Odredbe koje reguliraju pobojnost odluka glavne skupštine dioničkog društva sadržane su u ...

26
Ništetnost odluka skupštine

Datum objave: 14.11.2023

Sažetak: Odluke skupštine dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću moraju biti u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, prisilnim propisima te pravilima morala društva, kao i pravilima na kojima dioničko društvo temelji svoje djelovanje sadržanim u statutu, odnosno društvo s ograničenom odgovorno...

27
Zakonitost prikupljanja podataka o sadržaju elektroničkih dokaza

Datum objave: 9.11.2023

Sažetak: Odgovarajući i kvalitetan pravni okvir za pribavljanje dokaznog materijala u elektroničkom obliku postupno nastaje, a sasvim sigurno zahtijevati će buduću nadogradnju, poglavito u slučaju najkompleksnijih dokaza, onih o sadržaju elektroničke komunikacije. Zadiranje u temeljna ljudska prava neumitno ...

28
Pravni temelj djelovanja kulturnih vijeća u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 7.11.2023

Sažetak: Preko zakona i strateških dokumenata, kojima se uređuje funkcioniranje svih kulturnih djelatnosti, na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini oblikuje se kulturna politika 1 , koja se kao javna politika određuje kao svjesno reguliranje javnog interesa u djelatnosti kulture 2 i odlučivanje o svim p...

29
Rokovi trajanja istražnog zatvora i rokovi zastare prema pravnoj kvalifikaciji kaznenog djela iz prvostupanjske presude

Datum objave: 2.11.2023

Sažetak: Istražni zatvor najstroža je mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku. Primjenjuje se vodeći računa o načelima razmjernosti i supsidijarnosti propisanim u članku 4. Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/...

30
Pravo intelektualnog vlasništva u industriji videoigara

Datum objave: 31.10.2023

Sažetak: Industrija videoigara relativno je mlada industrija, no svojim aktivnim djelovanjem, stalnim i ubrzanim razvojem koji se oslanja kako na svijet tehnoloških inovacija tako i na svijet kreativnosti, postala je jedna od najprofitabilnijih kreativnih industrija na svijetu. Upravo taj spoj tehnologije i ...

31
Pravo na naknadu plaće članovima radničkog vijeća u dječjim vrtićima

Datum objave: 31.10.2023

Sažetak: Prema odredbama Zakona o radu, članovi radničkog vijeća ostvaruju pravo na naknadu plaće za rad u radničkom vijeću. Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća uključujući i pravo na naknadu plaće za obavljanje poslova radnič...

32
Izuzeće sudaca u parničnom postupku

Datum objave: 26.10.2023

Sažetak: U ovom članku autor analizira institut izuzeća sudaca u parničnom postupku, odnosno u kojim slučajevima i na koji način se suci izuzimaju iz suđenja u parničnom postupku, a kojim institutom se ostvaruje pravo na pravično suđenje, pozivajući se pri tome na aktualnu sudsku praksu.

33
Naknada štete zbog povrede osobnih podataka: Sud Europske unije pojasnio pod kojim se uvjetima može tražiti naknada nematerijalne štete

Datum objave: 24.10.2023

Sažetak: U svibnju ove godine Sud Europske unije donio je dugo očekivanu odluku u području naknade nematerijalne štete zbog povrede osobnih podataka. Radi se o presudi Österreichische Post, prvoj takvoj odluci donesene u tom pravnom području. Sud Europske unije iskoristio je priliku koju su mu pružili upućen...

34
Upisi u zemljišnu knjigu temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju te razlike kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Datum objave: 19.10.2023

Sažetak: Ugovor o doživotnom uzdržavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje da će drugu stranu ili trećega (primatelj uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da se stjecanje stvari i prava odgođeno ...

35
Neplaćeni porezi i doprinosi kao obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave

Datum objave: 17.10.2023

Sažetak: Naručitelj je obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 1. u RH, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u RH, ili 2. u RH ili u državi poslovnog nasta...

36
Presumpcija nevinosti pritvorenika

Datum objave: 12.10.2023

Sažetak: Osobe koje se sumnjiči da bi počinile kazneno djelo ili prekršaj sukladno članku 28. Ustava ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i članku 5. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - proči...

37
Što su tzv. neuroprava i ima li potrebe za njihovim pravnim uređenjem?

Datum objave: 5.10.2023

Sažetak: S obzirom na ubrzani razvoj neurotehnologije i, posebice, sve veću primjenu metoda koje počivaju na primjeni umjetne inteligencije, dio znanstvene i stručne javnosti izrazio je svoju zabrinutost zbog mogućih slučajeva njezinih zloupotreba ističući važnost postojanja pravila koja bi trebala zajamčiti...

38
Roditeljska skrb nakon razvoda braka

Datum objave: 3.10.2023

Sažetak: Roditeljska skrb predstavlja institut obiteljskog prava kojemu je posvećena posebna pažnja u hrvatskom zakonodavstvu. Karakteristike roditeljske skrbi su da ona predstavlja i pravo i dužnost, da se temelji na sporazumu i ravnopravnosti roditelja, te da je prilikom uređenja ovoga instituta najvažnije...

39
Pomirenje nepomirljivog - zaštite žrtve obiteljskog nasilja ili apsolutno pravo obrane uskratom iskaza privilegiranog svjedoka

Datum objave: 26.9.2023

Sažetak: Javna vlast predstavljena po zakonodavcu mora se svrstati i odlučiti želi li pružiti adekvatnu zaštitu žrtvama obiteljskog nasilja ili će i nadalje ustrajati na paralelnom sustavu omogućavanja uskrate iskaza tim istim žrtvama kao privilegiranim svjedocima po normama kaznenog procesnog prava. Konzumi...

40
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

Datum objave: 21.9.2023

Sažetak: Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti prim...

41
Odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima NN 126/21.

Datum objave: 19.9.2023

Sažetak: Još od vremena rimskog prava jedna od osnovnih krilatica kojom se vodilo prilikom sklapanja ugovora jest pacta sund servanta, a koja je označavala da se obje ugovorne strane moraju pridržavati ugovora. Danas je ta latinska izreka temeljni postulat obveznog prava i sadržana u načelu dužnosti ispunje...

42
Novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Datum objave: 15.9.2023

Sažetak: Svjedoci smo sve većeg broja slučajeva nasilja (uključujući i seksualnog) u svim sferama društva, što predstavlja veliki društveni problem za čije rješavanje je potrebno poduzimati učinkovitije mjere u cilju njegovog sprječavanja. Ključno je ojačati pravne mehanizme za efikasnije sankcioniranje poči...

43
Prestanak članstva predstavnika radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 14.9.2023

Sažetak: Pravo radnika na participaciju u odlučivanju kod poslodavca zajamčeno je u čl. 56. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98. - proč. tekst, 113/00., 124/00. - proč. tekst, 28/01., 41/01. - proč. tekst, 55/01. - ispr., 76/10., 85/10. - proč. tekst i 5/14. - Odluka USRH),...

44
Je li poljuljana trodioba vlasti u Republici Hrvatskoj?

Datum objave: 12.9.2023

Sažetak: S obzirom na aktualna događanja na političkoj sceni u RH, mišljenja smo da nema aktualnije teme nego iznijeti kratki osvrt na same temelje organizacije vlasti u našoj državi. U vezi s time iznijeti ćemo neke opservacije i ukazati na simptomatične činjenice, a odgovor na postavljeno pitanje iz naslov...

45
Ispitivanje svjedoka

Datum objave: 7.9.2023

Sažetak: Svjedok je osoba različita od okrivljenika, za koju je vjerojatno da će moći dati obavijesti o kaznenom djelu, počinitelju i o ostalim za proces važnim okolnostima. O značenju iskaza svjedoka kao dokaza postoje različita gledišta, od stajališta da je iskaz svjedoka osnovni i najvažniji dokaz, zatim ...

46
Pravo na uslugu osobne asistencije

Datum objave: 5.9.2023

Sažetak: Tridesetak godina nakon uspostavljanja hrvatske države, te sedamnaest godina nakon što su manjem broju potrebitih osoba s invaliditetom osobni asistenti uslugu osobne asistencije pružali putem tzv. Pilot projekta osobne asistencije za najteže osobe s invaliditetom kojeg su operativno provodile udrug...

47
Prokura

Datum objave: 31.8.2023

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo o prokuri - obliku trgovačke punomoći čiji je sadržaj i opseg ovlasti određen odredbama čl. 44. do 54. Zakona o trgovačkim društvima 1 , uz osvrt na sudsku praksu.

48
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava

Datum objave: 29.8.2023

Sažetak: Jedan od novih instituta koji su tim posljednjim izmjenama i dopunama („Narodne novine“ br. 151/22.) uvedeni u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla.

49
Prestanak ustanove

Datum objave: 17.8.2023

Sažetak: Ustanova kao posebna pravna osoba određena je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama...

50
Osvrt na nastanak, primjenu i ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona u hrvatskom pravu

Datum objave: 10.8.2023

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 11. srpnja 2023. odluku kojom se ukidaju pojedine odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora u onim dijelovima koji se odnose na vjerodostojno tumačenje zakona. Time je iz hrvatskoga pravnog sustava - nakon više od sedamdeset i pet godina od njegova uvođenja 1947., ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje