Poredano po:

Broj dokumenata: 1598

1
Mirovine prema posebnim propisima

Datum objave: 28.3.2023

Sažetak: Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/2.2, dalje: ZOMO) je opći propis kojim se osiguranicima na mirovinsko osiguranje na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj...

2
Ravnatelji škola i nezakonito stjecanje imovinske koristi

Datum objave: 24.3.2023

Sažetak: S obzirom na to da se čini kako nijedan sustav u kojem se na bilo koji način raspolaže moći bilo koje vrste nije pošteđen postupanja koje nije lege artis, takav je i slučaj sa školskim sustavom. Stoga će se u članku iznijeti ključni detalji u pet različitih kaznenih predmeta u kojima su nositelji n...

3
Opći pravni okvir za imenovanje ravnatelja ustanove

Datum objave: 23.3.2023

Sažetak: Da bi pravna osoba mogla izraziti svoju volju, ona to mora učiniti preko svojih određenih organa ili tijela, koje sačinjavaju fizičke osobe. Tako je i u slučaju ustanova kao posebnih pravnih osoba.

4
Jamstvo za ozbiljnost ponude kao instrument osiguranja od određenih rizika u postupcima javne nabave, u praksi

Datum objave: 16.3.2023

Sažetak: Važeći Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016., 114/22., dalje: ZJN 2016), propisuje pravila o postupcima javne nabave koje provode javni ili sektorski naručitelj radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

5
Odgovornost za obveze trgovačkih društava

Datum objave: 14.3.2023

Sažetak: Trgovačka društva kao nositelji prava i obveza koje za njih nastaju u obveznim odnosima odgovaraju za obveze koje preuzmu cijelom svojom imovinom. Pored trgovačkog društva za njegove obveze mogu odgovarati i njegovi članovi. U ovom članku nastojat ćemo prikazati kada i na koji način članovi trgovačk...

6
Povjerljivost elektroničkih komunikacija: Pod kojim uvjetima im se može pristupiti?

Datum objave: 9.3.2023

Sažetak: Svaki put kada koristimo elektronička sredstva komunikacije ostavljamo za sobom digitalni trag. Taj trag ostaje zabilježen dulje ili kraće vrijeme na elektroničkoj mreži. Podaci koji se tako generiraju govore mnogo o nama i zato su jako osjetljivi. Njihova je povjerljivost presudna. Što se događa s ...

7
Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Datum objave: 7.3.2023

Sažetak: Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov., br. 46/22. - u nastavku teksta: ZZPN/22) obvezuje poslodavca da imenuje povjerljivu osobu (i njezina zamjenika) radi vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti i drugih poslova propisanih tim Zakonom.

8
Prekogranična dostava pismena u Europskoj uniji s posebnim osvrtom na pravo na odbijanje primitka

Datum objave: 2.3.2023

Sažetak: Rad se odnosi na novi sustav dostave unutar Europske unije uveden preinačenom Uredbom o dostavi koja se u državama članicama primjenjuje od 1. srpnja 2022. godine. Poseban naglasak je stavljen na pravo adresata odbiti primitak pismena, kao i na produljenje roka za odlučivanje o konzumiranju navedeno...

9
Pravo na slobodu izražavanja

Datum objave: 28.2.2023

Sažetak: Pravo na slobodu izražavanja, neodvojivo od demokracije, jedno je od temeljnih ljudskih prava apostrofirano u svim važnim modernim međunarodnim i regionalnim dokumentima o ljudskim pravima, počevši od Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. (članak 19.), preko Međunarodnog pakta o građanskim i...

10
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (III. dio)

Datum objave: 23.2.2023

Sažetak: Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (dalje u tekstu: ZARPS) je donesen po hitnom postupku pošto je rok za implementaciju Direktive 2013/11 EU 1 bio 9. srpnja 2015. godine (čl. 25. st.1. Direktive). Direktiva o ADR-ustupila je na snagu 8. srpnja 2013. godine dok su je države članice...

11
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (II. dio)

Datum objave: 21.2.2023

Sažetak: Sukladno Direktivi 2011/83/EU o pravima potrošača, izmijenjena je definicija ugovora na daljinu. ZZP u članku 5. točki 27. definira ugovore na daljinu kao "ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca...

12
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (I. dio)

Datum objave: 16.2.2023

Sažetak: Svi mi kao potrošači svakodnevno konzumiramo robu široke potrošnje, kao što su hrana, odjeća i drugo, i koristimo usluge poput usluge prijevoza, putovanja, obrazovanja i drugo. Upravo potrošači kao konzumenti imaju bitan utjecaj na kretanje roba i usluga na tržištu te shodno tome i na poslovne subje...

13
Obavješćivanje prema regulaciji općeg upravnog postupka, sustava državne uprave i prava na pristup informacijama

Datum objave: 14.2.2023

Sažetak: U praksi se ponekad javljaju dvojbe glede međusobnog odnosa odredaba triju upravnopravnih zakona kojima je uređeno, između ostalog, davanje obavijesti od strane javnopravnih tijela. Riječ je o:

14
Obveza i oslobođenje od naknade troškova kaznenog postupka

Datum objave: 9.2.2023

Sažetak: Materija određivanja, naplate i oslobođenja od snošenja troškova kaznenog postupka ne izaziva gotovo nikakvu pozornost javnosti, drugostupanjskih sudova, teoretičara i praktičara kaznenog prava. Naizgled jednostavno (sporedno) pitanje izvan žiže interesa sudionika i promatrača kaznenog procesa, u ti...

15
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2023. godini

Datum objave: 8.2.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj ostvarivanje prava na doplatak za djecu regulirano je Zakonom o doplatku za djecu ("Narodne novine" br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08., 61/11., 112/12., 82/15., 58/18.). Prema odredbama Zakona o doplatku za djecu, doplatak za djecu definira se kao novčano primanje koje korist...

16
Ponovno (po)nešto o naknadi parničnih troškova

Datum objave: 2.2.2023

Sažetak: Predmetni stručni rad je četvrti po redu u našoj pravnoj karijeri u kojem se bavimo temom naknade troškova parničnog postupka. U posljednja dva rada u kontekstu smo tog instituta tematizirali, analizirali, problematizirali i kritizirali neke odluke Europskog suda ljudska prava, dalje ECHR, donijete ...

17
Promjene u vezi mase sredstava za plaće i druge izmjene i dopune Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 31.1.2023

Sažetak: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) (u daljnjem tekstu: ZPL) nije se mijenjao od dana donošenja. Nedavno (u listopadu 2022.) provedeno je javno savjetovanje o tada planiranim i predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona, s velikim zaniman...

18
Ugovorna kazna

Datum objave: 26.1.2023

Sažetak: Jedno od temeljnih načela građanskog prava je načelo dispozitivnosti, prema kojem građanskopravni odnos nastaje, prestaje i mijenja se, voljom stranaka. Sadržano u odredbi čl. 2. Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose (osim ako to nije su...

19
Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum objave: 24.1.2023

Sažetak: Nakon dugo iščekivanih izmjena i dopuna Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu: ZR) dana 22. prosinca 2022. konačno je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje utekstu: ZID ZR).

20
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Datum objave: 19.1.2023

Sažetak: Komasacija poljoprivrednog zemljišta je postupak grupiranja odnosno preraspodjele zemljišnih čestica na određenom području radi boljeg iskorištavanja. Provodi se grupiranjem zemljišta u veće i pravilnije čestice na nekom području radi ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za ra...

21
Novi Kolektivni ugovor za radnike zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

Datum objave: 18.1.2023

Sažetak: Dana 19. prosinca 2022. godine, u Zagrebu je sklopljen novi Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 40./22.) (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), klasa: 601-01/22-005/1, urbroj: 251-07-11-22-1. Novi Kolektivni ugovor primjenjuje ...

22
Tužba u upravnom sporu

Datum objave: 17.1.2023

Sažetak: Tužba je inicijalni podnesak u upravnom sporu, sudskom postupku sa zasebnim konstitucionalnim utemeljenjem 1 . „Za pokretanje upravnog spora vrijedi isključivo stranačka, a ne i službena (oficijelna) maksima“ 2 . „Tužba je zahtjev osobe upućen upravnom sudu da joj pruži pravnu zaštitu kako bi se nez...

23
Predstavnik radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 12.1.2023

Sažetak: Kolektivno radno pravo podrazumijeva dvije grupe povezanih instituta - sudjelovanje radnika u odlučivanju (radničko vijeće, skupovi radnika, predstavnik radnika u organu poslodavca) i kolektivne radne odnose (interesne udruge radnika i poslodavaca, kolektivni ugovori, štrajk i rješavanje kolektivnih...

24
Posebna zaštita djece i maloljetnika sukladno novim izmjenama Zakona o radu

Datum objave: 11.1.2023

Sažetak: S početkom 2023. godine na snagu je stupilo nekoliko značajnih zakonskih propisa koji imaju veliki utjecaj na cjelokupnu društvenu zajednicu. Jedan od tih zakonskih propisa je i Zakon o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.), koji kao temeljni propis uređuje radne odnose u Repu...

25
Obavljanje prigodne prodaje

Datum objave: 11.1.2023

Sažetak: Prigodna prodaja je oblik obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica koji se najčešće obavlja na otvorenim prostorima za vrijeme održavanja različitih proslava, manifestacija i drugih priredbi. Uz koje uvjete trgovci i drugi prodavatelji mogu obavljati prigodnu prodaju te kojih se obveza i zabra...

26
Što donose nove izmjene i dopune Zakona o radu u vezi ostvarenja ravnoteže između poslovnog i privatnog života radnika, transparentnih i predvidivih radnih uvjeta, primjena u praksi

Datum objave: 10.1.2023

Sažetak: U „Narodnim novinama“ broj 151/22. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u daljnjem tekstu: Zakon), s početkom primjene od 1. siječnja 2023., osim dva članka Zakona.

27
Smiju li učenici snimati mobitelima učitelje u razredu?

Datum objave: 9.1.2023

Sažetak: Objava odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kojom je odlučeno da je snimka dijela nastave koju je sačinio učenik zakonit dokaz izazvala je reakciju učiteljske zajednice ocijenivši je napadom na učiteljsko zani...

28
Realni kontrakti - nastanak i razvoj u doba Rimskog carstva

Datum objave: 5.1.2023

Sažetak: Današnje pravo i zakonodavstvo ne bi bilo moguće bez temelja koje je rimsko pravo postavilo prije gotovo 2000 godina. Ono je bilo ključno tada i danas u reguliranju društvenih odnosa među ljudima koji su do razvoja rimskog prava bili slabo ili gotovo nikako uređeni. U ovom radu osvrnut ćemo se na re...

29
Sustav volontiranja u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 3.1.2023

Sažetak: U današnjem društvenom uređenju volontiranje zauzima sve značajniju ulogu u dobrobiti i napretku društvene zajednice, kao i promicanju temeljnih ljudskih vrijednosti. Volonterizam kao oblik participacije građana predstavlja značajan pokretač društvenih promjena kojim se utječe na poboljšanje kvalite...

30
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe, kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Datum objave: 29.12.2022

Sažetak: Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta („ovlaštena osoba“), tj. postojanje pravomoćne osuđujuće presude za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25...

31
Pravna sredstva kojima se intervenira u rješenje (upravni akt)

Datum objave: 27.12.2022

Sažetak: Primjenom odredaba Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u sadržaj ili opstojnost ranije donesenog rješenja (upravnog akta) može biti intervenirano primjenom nekog od sljedećih instituta:

32
Osposobljavanje radnika prema sadašnjem i budućem zakonskom uređenju

Datum objave: 22.12.2022

Sažetak: Tehnološki napredak kojem smo svakodnevno izloženi utječe na svaki aspekt ljudskoga života, a svakako i na poslovne procese. Uvođenje inovacija u procese rada odvija se neusporedivo intenzivnije nego prije, što zahtijeva brzu prilagodbu kako poslodavaca, tako i radnika.

33
Žalba prema čl. 414. Zakona o javnoj nabavi; normativni višak ili signal nepotpune pravne zaštite?

Datum objave: 20.12.2022

Sažetak: Već neko vrijeme postoji dilema u pogledu svrhe odredbe iz naslova ovog rada. Čl. 414. Zakona o javnoj nabavi (dalje: ZJN) kvalificiran je kao „normativna svaštara“ bez makar i primarne analize njegova sadržaja, 1 odnosno je sumirana dotadašnja praksa vezana za isti članak, također bez temeljite an...

34
Pravo na plaćeni godišnji odmor: prikaz dosadašnje i najnovije prakse Suda Europske unije

Datum objave: 15.12.2022

Sažetak: Povod ovom članku su dvije najnovije odluke Suda Europske unije donesene u rujnu ove godine u kojima se analizira mogućnost gubitka prava na plaćeni godišnji odmor zato što nije iskorišten u određenom vremenskom razdoblju. U prvom predmetu, razlog za prestanak prava na plaćeni godišnji odmor bilo je...

35
Pravo na štrajk u javnim ustanovama

Datum objave: 13.12.2022

Sažetak: Štrajk je industrijska akcija radnika koji prekidom rada pokušavaju iznuditi od poslodavca neke ustupke. Kao industrijska akcija datira iz vremena industrijske revolucije, odnosno tzv. industrijskog kapitalizma. Štrajk je privremeni kolektivni prekid rada zaposlenih u cilju vršenja pritiska na poslo...

36
Ponavljanje postupka u parnici nakon presude Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 8.12.2022

Sažetak: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 i Europski sud za ljudska prava su sastavni dio našeg pravnog poretka. Konvencija u odredbi čl. 46. propisuje da se "visoke ugovorne stranke obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke", a izvršenje ...

37
Raspolaganje poslovnim udjelom

Datum objave: 6.12.2022

Sažetak: Članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću stječe se i određuje poslovnim udjelom. Poslovnim udjelom može se raspolagati, odnosno on se može prenositi i nasljeđivati u kojem slučaju dolazi do izvedenog stjecanja članstva u društvo s ograničenom odgovornošću. Osim prijenosa i nasljeđivanja poslovn...

38
Novela Zakona o zemljišnim knjigama iz 2022.

Datum objave: 1.12.2022

Sažetak: Zemljišne knjige u hrvatskom pravnom poretku ukorijenjene su još od vremena Austrijskog građanskog zakonika (OGZ) s čijom primjenom dolazi i do razvoja zemljišnoknjižnog prava. Intenzivniji razvoj zemljišnoknjižnog prava na području Hrvatske započinje donošenjem tzv. Gruntovnog reda iz 1855. godine,...

39
Pisani postupak i diskrecijsko odlučivanje u sporovima male vrijednosti

Datum objave: 29.11.2022

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku stupio je na snagu 19. srpnja 2022. 1 Jedan od osnovnih ciljeva novele je ubrzanje postupka i poboljšanje učinkovitosti pravosuđa što zakonodavac nastoji postići uvođenjem rokova za stranke i suce te smjelim izmjenama u postupcima u sporovima...

40
Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku

Datum objave: 17.11.2022

Sažetak: Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije u zadnja dva desetljeća doveo je do sveprisutnosti raznolikih tehničkih uređaja za snimanje slike i zvuka (mobitela s ugrađenim kamerama i mikrofonima, nadzornih kamera, dronova s kamerama i sl.) koji su cjenovno dostupni najširem krugu osoba i koji se...

41
Položaj žrtve kaznenog djela u sudskoj praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 15.11.2022

Sažetak: Povećana i olakšana mobilnost ljudi unutar Europske unije otvorila je i nove mogućnosti za počinitelje kaznenih djela te stoga sve više ljudi mogu postati žrtve kriminala. Procjenjuje se da svake godine 15% Europljana ili 75 milijuna ljudi u Europskoj uniji postane žrtva kriminala 1 . S druge strane...

42
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu primjenom Uredbi Europske unije

Datum objave: 9.11.2022

Sažetak: U Republici Hrvatskoj ostvarivanje prava na doplatak za djecu regulirano je Zakonom o doplatku za djecu 1 . Prema tom Zakonu, doplatak za djecu definira se kao novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece...

43
Evidentiranje štete pričinjene šumskom krađom korištenjem blockchain-a

Datum objave: 8.11.2022

Sažetak: Brojni su primjeri i prijedlozi za korištenje tehnike blockchain u praksi, od klasičnih primjera kriptovaluta što recentno dolazi u pitanje, preko računovodstva, zaštite osobnih podataka i medicine, sve do poljoprivrede i osiguranja. Upotreba u okvirima ili granicama kaznenog prava još nije zamijeće...

44
Raskid ugovora zbog neispunjenja

Datum objave: 3.11.2022

Sažetak: Raskid ugovora je jedan od načina prestanka ugovora. 1 U ovom članku usredotočit ćemo se na raskid ugovora uslijed neispunjenja obveze u dvostranoobveznim ugovorima do kojeg može doći na temelju samog zakona ili prostom izjavom volje. Pretpostavke pod kojima može doći do raskida ugovora zbog neispu...

45
Način isticanja cijena prema Zakonu o zaštiti potrošača i njegovim provedbenim pravilnicima

Datum objave: 2.11.2022

Sažetak: Trgovac je dužan vidno istaknuti cijene proizvoda koje nudi na tržištu i prodaje potrošačima te se istaknutih cijena pridržavati. Na koji način trgovci moraju isticati cijene proizvoda sukladno novom Zakonu o zaštiti potrošača i njegovim provedbenim pravilnicima, pišemo u nastavku ovoga članka.

46
Sloboda kretanja radnika unutar Europske unije i praksa Suda Europske unije

Datum objave: 27.10.2022

Sažetak: Omogućavanje slobode kretanja radnika unutar Europske unije u funkciji stvaranja i jačanja unutarnjeg tržišta te realizacije bitnih ciljeva socijalne politike jedan je od temelja europskog projekta još od samoga začetka europskog projekta 1957. godine. Sloboda kretanja ljudi jedno je od vitalnih pod...

47
Način predaje podneska javnopravnom tijelu prema Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 25.10.2022

Sažetak: Komunikacija između stranaka i javnopravnog tijela u upravnom postupku predstavlja jedan od najbitnijih elemenata tog postupka. Kada inicijativa u upravnom postupku dolazi od stranaka tada je osobito važno da se strankama olakša pristup javnopravnim tijelima. Naime, stranke ne moraju biti pravni str...

48
Povijesni prikaz ustroja sudstva i imenovanja sudaca u Hrvatskoj od raspada Austro - Ugarske Monarhije do stvaranja moderne samostalne hrvatske države (1918. - 1990.)

Datum objave: 20.10.2022

Sažetak: Jamstvo neovisne i nepristrane sudbene vlasti predstavlja koncept suvremenog demokratskog društva utemeljenog na proširenim vrijednostima, a pravo na pravično suđenje pred neovisnim i nepristranim sudom zajamčeno je nacionalnim i međunarodnim propisima. 1

49
Izmjene u sustavu javne nabave koje donosi novela Zakona o javnoj nabavi

Datum objave: 18.10.2022

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi usvojen je na 12. sjednici Hrvatskoga sabora dana 23. rujna 2022. godine a objavljen je u "Narodnim novinama" br. 114/22., od 3. listopada 2022. Zakon je stupio je na snagu osmoga dana od dana objave.

50
Neke procesne dileme u parnicama radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Datum objave: 13.10.2022

Sažetak: Parnica koja se vodi radi proglašenja ovrhe nedopuštenom posljedica je žalbe podnesene protiv prvostupanjskog rješenja o ovrsi. Naime, člankom 52. Ovršnog zakona 1 propisano je postupanje ovršnog suda u slučaju kada je žalba protiv rješenja o ovrsi izjavljena zbog razloga sadržanih u članku 50. sta...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje