U središtu

Jedna važna dopuna u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

28.12.2022

Hrvatski sabor je na 13. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine, donio jednoglasno sa 134  glasa, Zakon o dopuni Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj, 151/2022.).

Uvod

Do tada, sukladno važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20.), osnovne škole su bile dužne organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima, međutim zakonom nije bio propisan način, niti mogućnost sufinanciranja ili financiranja iz državnog proračuna obroka za učenike osnovnih škola, izuzev za učenike s teškoćama u razvoju za koje se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za troškove prijevoza, prehrane i posebnih nastavnih sredstava.

Prema prikupljenim podacima koje su dostavile škole resornom ministarstvu tijekom školske godine 2021./2022. godine besplatna prehrana bila je osigurana za cca 30% učenika osnovne škole, djelomično sufinancirana prehrana za cca 20% učenika dok je za većinu učenika cca 50% učenika osnovne škole prehranu financirao isključivo roditelj/skrbnik učenika.

Jedna izmjena članka Zakona

U cilju zaštite standarda roditelja te ublažavanja negativnih posljedica globalne gospodarske krize i inflacije dorađen je samo jedan članak u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dopunom članka 143., dodavanjem dvaju novih stavaka. Dodavanjem stavka 4. omogućit će se Vladi RH sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna donošenje odluke o financiranju odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola za svaku školsku godinu.

Dok se stavkom 5. propisuje se da će Vlada RH odlukom utvrditi mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvarivati pravo za financiranje odnosno sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola. Dakle, samo jedna dopuna u citiranom članku uredit će se mogućnost financiranja odnosno sufinanciranja prehrane za sve učenike osnovnih škola.

Prema tome, prehranu za učenike kao i do sada će sufinancirati i organizirati vlasnici i osnivači osnovnih škola u suradnji sa školom, samo što će se od 2. polugodišta dodjeljivati 10 kuna po učeniku kako bi svakom učeniku kako bi svakom učeniku osnovne škole mogao biti osiguran barem jedan besplatni obrok.

Iako je prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja svaka škola dužna osigurati prehranu učenika, u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo, činjenica da prehrana nije bila organizirana u svim školama.

Preduvjet za prehranu u školi nije isključivo i samo školska kuhinja jer se dostava može osigurati angažiranjem vanjskih pružatelja usluga, što se u nekim školama i već primjenjuje. Isto tako, u školama u kojima je organizirana prehrana za učenike, sigurno je da će doći do povećanja broja učenika koji će biti uključeni u financiranu odnosno sufinanciranu prehranu. Stoga će sukladno prethodno navedenim propisima osnivači osnovnih škola u suradnji s ravnateljima osnovnih škola bit dužni pronaći najbolje mogućnosti organiziranja prehrane sukladno specifičnostima svake škole.

Što se tiče činjenica da nemaju sve škole adekvatne kuhinje, da nemaju adekvatne blagovaonice, također, smo to promišljali i prije donošenja prijedloga ovog zakona na način da smo u NPOO-u predvidjeli velika sredstva za izgradnju i dogradnju škola. Uskoro će krenuti objavu poziv za rješavanje problema smjenskih škola gdje će također, prihvatljiv trošak biti i nužan sukladno novim normativima koji će se donijeti, a izgradnja adekvatnih blagovaonica i kuhinja odnosno opremanje istih, a što se tiče postojećih škola koje rade u jednoj smjeni, a njih je sada 60% koje obuhvaćaju 40% učenika, za njih, one su nam glavni prioritet u sljedeće programskom razdoblju iz programa Konkurentnost i kohezija i tamo je predviđeni iznos od gotovo 140 milijuna s primarnim ciljem da se osnovne škole koje već rade u jednoj smjeni također, prilagode novim potrebama prostora za, kako bi djeca ubuduće u cjelodnevnoj školi imate adekvatne blagovaonice, kuhinju, prostor u kojoj će moći objedovati jer će imati obvezno ručak u školi obzirom da će boravak u školi biti i duži.

S tim sredstvima će se stvoriti pretpostavke da će se ova mjera moći provoditi bez problema, a kao što vjerujemo i da će svi osnivači danas, znači sve županije i 34 grada naći načina kako to provoditi i sada.

Na kraju, Vlada će donijeti odluku o mjerilima i kriterijima  sukladno kojima će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane za učenike, a planirana sredstva u iznosu od 544.250.000,00 kuna  osigurana su u Državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Umjesto zaključka

Donošenje dopune u Zakonu prethodio je proceduru po hitnom postupku, dakle prvo i drugo čitanje zajedno kako bi Zakon što prije stupio na snagu, odnosno prvog dana od dana objave u Narodnim novinama i kako bi se već od početka drugog polugodišta ove školske godine mogla osigurati i omogućiti financiranje prehrane za sve učenike osnovnih škola.

Dakle, od idućeg polugodišta svaki učenik osnovnih škola u Hrvatskoj će imati osiguran barem jedan besplatni obrok u školi, a osnivači škola su sukladno važećem Zakonu dužni osigurati uvjete za rad u školama, materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja, rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima.

Tatjana Matrinović, dipl.iur.
Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora