U središtu

Provođenje obveznog programa predškole, novine u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

16.01.2023

Prema članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.), prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole. Budući da je zakonska regulativa programa predškole pretrpjela određene izmjene, u ovom članku ćemo se pozabaviti istima, kroz svaki pojedini članak Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Novine u Zakonu

Prije svega, članak 15. stavak 5. Zakona uvodi Nacionalni kurikulum predškole koji utvrđuje načela, odgojno-obrazovne ciljeve i odgojno-obrazovna očekivanja te vrijeme trajanja programa s planom i načinom izvođenja. Prema stavku 6., Nacionalni kurikulum predškole donosi odlukom ministar nadležan za obrazovanje te se isti smatra sastavnim dijelom Nacionalnog kurikuluma. Na temelju Nacionalnoga kurikuluma i kurikuluma predškole vrtići izrađuju svoje kurikulume, a prema stavku 7. Rok za donošenje Nacionalnoga kurikuluma predškole je prema prijelaznim i završnim odredbama godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije do 28.05.2023. godine. Budući da u trenutku pisanja ovoga članka još nije donijeta odluka o Nacionalnom kurikulumu predškole, na snazi do daljnjega ostaje Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole iz 2014. godine.

Prema stavku 1. članka 23. a Zakona, sva djeca prije polaska u osnovnu školu imaju obvezu pohađati program predškole. Ukoliko je pak dijete ostvarilo pravo odgode u prvi razred, tada je ono obvezno pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može ostati uključeno u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Program predškole, a prema stavku 2., integriran je u redoviti program predškolskog odgoja. Navedeno ne predstavlja novinu, no novina je navođenje gdje se točno u vrtiću program predškole izvodi: u odgojno-obrazovnoj skupini za djecu prije polaska u školu, a iznimno u dječjim vrtićima s manjim brojem djece ili dječjim vrtićima s odgojno-obrazovnim skupinama s različitim programima može se izvoditi i u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini.

Stavak 3. nije se mijenjao te isti propisuje da obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić. Stavak 4. i 5. također nisu pretrpjeli izmjene te rješavaju slučaj kada na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave nema dječjeg vrtića odnosno osnovne škole koji izvode program predškole.

Stavak 6. je novina i propisuje da su nadležno upravno tijelo županije, odnosno gradski ured Grada Zagreba i upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi, dužni obavijestiti roditelje djece koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja u dječjem vrtiću o vremenu i mjestu upisa djece u program predškole. Koji je točno način obavješćivanja, nije propisano te to može biti, primjerice, neka obavijest stavljena na oglasni ploču ili internetsku stranicu no ista zakonska obveza može se izvršiti i slanjem pismena poštom roditeljima u kojemu ih se obavještava o provođenju upisa u program predškole.
Konačno, Stavak 7. također je dodan zadnjim izmjenama Zakona te po njemu su dječji vrtić odnosno osnovna škola koja izvodi program predškole dužni djetetu koje je pohađalo predškolu izdati potvrdu o završenom programu predškole, i to  radi upisa u osnovnu školu. Potvrde o pohađanju predškole već se godinama izdaju, po obrascima Ministarstva znanosti i obrazovanja, no kako je sada isto regulirano i Zakonom, utoliko je lakše vrtićima odnosno osnovnim školama znati koju su dokumentaciju dužni dati roditeljima.

Zaključak

Program predškole pretrpio je određene izmjene. Neke od njih nisu ni ušle u konačan tekst Zakona, pa tako nije ušla obaveza vrtića odnosno osnovne škole da obavijeste nadležno upravno tijelo županije, odnosno gradski ured Grada Zagreba te nadležnu ustanovu socijalne skrbi o neupisivanju djeteta u obvezni program predškole od strane roditelja. Međutim, unatoč izmjenama, valja čekati i donošenje Nacionalnoga kurikuluma predškole od strane ministra, kako bi cijela „priča“ oko izmjena bila „zaokružena“.

Vladimir Mrzljak, mag. iur.