U središtu

Pripravnici u dječjem vrtiću - novine u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

01.03.2023

Materiju pripravnika uređuje članak 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) koji je mijenjan zadnjim izmjenama i dopunama Zakona. U članku dajemo kratki pregled tih izmjena.

Stavak 1. članka 28.  Zakona staro je rješenje te propisuje da odgojitelj i stručni suradnik koji se prvi put zapošljava u vrtiću zasniva radni odnos kao pripravnik. Pripravnički staž traje godinu dana, sukladno stavku 2., te se nakon obavljenog pripravničkog staža polaže stručni ispit. Ukoliko pripravnik ne položi stručni ispit u roku od godine dana od kada mu je istekao pripravnički staž, tada mu prema stavku 4. prestaje radni odnos u dječjem vrtiću.

Dok su gore prikazani stavci staro zakonsko rješenje, stavak 5. je izmijenjen. Naime, prijašnje zakonsko rješenje bilo je da pripravnički staž ne teče za vrijeme rodiljnog dopusta, privremene nesposobnosti za rad i vojne službe. Sadašnji stavak 5. pak propisuje da se u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, pripravnički staž produžuje za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, odnosno korištenje rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta. Ukoliko pak pripravnik nije mogao pristupiti polaganju stručnog ispita zbog izvanrednih okolnosti koje su uzrokovale odgodu propisanog roka za polaganje ispita, tada mu se pripravnički staž  produžuje do prvog roka određenog za polaganje stručnog ispita. Dakle, zakonodavac je izraz „ne teče“ zamijenio sa „produžuje se“ te istovremeno proširio slučajeve produženja pripravničkog staža na roditeljski ili posvojiteljski dopust i izbacio vojnu službu kao razlog.

Stavak 6. je izmijenjen te propisuje da odgojitelj i stručni suradnik bez radnog iskustva može obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit i bez zasnivanja radnog odnosa, i to sklapanjem ugovora o stručnom osposobljavanju. Dok je novo zakonsko rješenje sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju, prijašnje je bilo volonterski rad, što nije isto,  budući da u slučaju volontiranja pripravnik nema pravo na naknadu.

Stavak 7. predstavlja dopunu te je kao takav kompletno nov. Isti propisuje da je osoba koja se zapošljava na mjestu stručnoga suradnika ili odgojitelja, a koja je položila stručni ispit u sustavu odgoja i obrazovanja ili izvan njega, obvezna položiti razlikovni dio stručnog ispita, pri čemu nema status pripravnika. Dakle, status pripravnika u tom slučaju može imati samo osoba koja se prvi put zapošljava kao pripravnik i koja do tada nije imala iskustvo polaganja stručnog ispita. Ujedno, članak 53. stavak 2.  Zakona (prijelazne i zaključne odredbe) propisuje da su provedbeni propis iz stavka 7. dužna donijeti dužna su donijeti ovlaštena tijela državne uprave određena Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Stavak 8. možda je i najvažnija izmjena te uređuje famozni slučaj osobe koja je završila učiteljski studij a može obavljati poslove odgajatelja, ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja. Ukoliko takva osoba nije položila stručni ispit za učitelja, tada je ona dužna položiti stručni ispit za odgojitelja u roku od godinu dana od stjecanja kvalifikacije za odgojitelja sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Sam slučaj osobe koja je završila učiteljski studij podrobno uređuje članak 24. Zakona, kroz stavak 4, 5. i 6.

Konačno, stavak 9. nije se mijenjao te isti propisuje da način i uvjete polaganja stručnog ispita, kao i program pripravničkog staža propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Radi se o Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" br. 133/97., 4/98.), koji je i dalje na snazi.

Vladimir Mrzljak, mag. iur.