U središtu

Prekršaj roditelja učenika osnovne škole

30.08.2023

S obzirom na skorašnji početak školske godine 2023./2024. (4. rujna 2023.)1 nalazimo shodnim nešto reći o predviđenom prekršaju za roditelje učenika osnovne škole iz članka 152. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Uvodne napomene

Odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20. i 151/2022. – dalje: Zakon) uređuje se djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama, s tim da djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Prema navedenom Zakonu jedno od osnovnih načela odgoja i obrazovanja na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja je da je osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obvezno za sve učenike u RH, kao i da svatko ima pravo na obrazovanje (članak 4. stavak 2.).

Nadalje, određeno je da osnovnoškolski odgoj i obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života, no uz predviđenu iznimku prema kojoj učenici s višestrukim teškoćama imaju pravo pohađati osnovnoškolski odgoj i obrazovanje do 21. godine života (članak 12.).

Podsjećamo da su prema Ustavu RH roditelji dužni školovati djecu te da je obvezno obrazovanje besplatno u skladu sa zakonom.

Upis učenika u školsku ustanovu

U odnosu na sam upis učenika u školsku ustanovu relevantan je članak 19. Zakona, koji propisuje da se u prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života (stavak 1.). Međutim, navedeni članak propisuje i određene iznimke od prethodno navedenog, pa tako određuje da se na zahtjev roditelja, sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života (stavak 2.) te da se na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela županije odnosno Gradskog ureda, djetetu može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu (stavak 3.).

Isto tako, predviđena je, uz određene uvjete, i mogućnost privremenog oslobođenja upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremenog oslobođenja već započetog školovanja za dijete, odnosno učenika kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje ili koje ima višestruke teškoće (stavak 4. i 5.).

Prava i obaveze učenika i roditelja

Glede samih učenika, uz njihova prava taksativno propisana u odredbi članka 61. stavka 1. Zakona, u istom članku su propisane i njihove obveze, uz ostalo i obveza pohađanje obveznog dijela programa i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao (stavak 2.).

Međutim, uz propisivanje prava i obveza učenika, Zakon u odredbama članka 135. do 137. uređuje i prava i obveze roditelja učenika, pa tako, između ostalog, propisuje da je roditelj dužan upisati dijete u osnovnu školu sukladno prethodno citiranom članku 19. ovog Zakona te se brinuti o redovitom pohađanju obveznog dijela programa kao i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen (članak 135. stavak 1.).

Roditelj učenika je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava obveze, a ako roditelj takvu obvezu zanemaruje škola mu je dužna uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima škole, s tim da u slučaju da roditelj učestalo zanemaruje obveze, škola je dužna o tome obavijestiti nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured i nadležnu ustanovu socijalne skrbi koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama (članak 136.).

Prekršaj roditelja učenika osnovne škole

K tome, Zakon, uz prekršaje školske ustanove i njene odgovorne osobe (članak 151.), predviđa i prekršajnu odredbu u slučaju da roditelj učenika osnovne škole ne izvršava svoje obveze glede upisa djeteta u osnovnu školu, odnosno nebrige o redovitom pohađanju obveznog dijela programa.

Dakle, u članku 152. Zakon propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna (od 66,36 do 663,61 euro, fiksni tečaj konverzije – 7,53450 kuna) kazniti roditelj učenika osnovne škole koji ne upiše dijete u osnovnu školu sukladno članku 19. ovoga Zakona, odnosno koji se ne brine o redovitom pohađanju obveznog dijela programa kao i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen odnosno koji postupi suprotno članku 135. stavku 1. ovoga Zakona.

Prema tako zapriječenoj novčanoj kazni očito je da navedeni prekršaj, sukladno članku 239. stavku 1. točki 2. Prekršajnog zakona, ulazi u režim obaveznog prekršajnog naloga, odnosno da će ovlašteni tužitelj prije pokretanja prekršajnog postupka protiv počinitelja predmetnog prekršaja obvezno izdati prekršajni nalog (obavezni prekršajni nalog) te da stoga za ovakav prekršaj vrijedi i trogodišnji zastarni rok iz članka 13. stavka 2. Prekršajnog zakona.

U tom kontekstu možemo dodati da sukladno članku 148. Zakona inspekcijski nadzor u školskoj ustanovi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom, odnosno Zakonom o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine br. 61/11., 16/12., 98/19., 52/21.), a koji u članku 24. stavku 1. propisuje da ako utvrdi da je povredom propisa počinjen prekršaj, inspektor je dužan izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.

Željko Kudrić, dipl. iur.