U središtu

Novi nacrti propisa za osnovne i srednje škole na e-savjetovanju

17.05.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, od 8. svibnja 2023.godine, uputilo je u e- savjetovanje nekoliko nacrta propisa koji se odnose na osnovne i srednje škole. U nastavku teksta skrećemo na pozornost na šest ključnih nacrta prijedloga na koja zainteresirana javnost u narednim danima može dati svoje komentare ili primjedbe. 

1. Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, E-  savjetovanje otvoreno  - 09. 05. 2023. do 30. 06. 2023.

- sažetak

Odlukom se utvrđuju mjerila na temelju kojih se ostvaruje pravo na financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala.
Ovo pravo učenik ostvaruje sukladno Odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala objavljenoj na mrežnim stranicama osnovne škole za razrede koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Ukupna cijena svih komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji se koriste u nastavi obveznih predmeta u pojedinom razredu ne smije prelaziti 20 % za razrednu nastavu, 30 % za 5. i 6. razred odnosno 40 % za 7. i 8. razred iznosa umnoška pripadajućeg koeficijenta (f) i medijalne neto plaće.

2. Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, E - savjetovanje otvoreno  - 09.05.2023. do 08.06.2023.

- sažetak

Donošenjem proračuna za 2014. godinu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta preuzelo je operativne poslove od Ministarstva za socijalnu politiku i mlade oko osiguranja udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola. Ovo pravo učenik ostvaruje za sve obvezne udžbenike za određeni razred iz Odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

3. Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole, E- savjetovanje otvoreno  - 08. 05. 2023. do 23. 05. 2023.

- sažetak

Nastavni predmet Informacijske i digitalne kompetencije osposobljava učenike osnovne škole za uporabu digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu, kao i u svakodnevnom životu. Usmjeren je na razvijanje znanja i vještina koje su potrebne za uspješno korištenje digitalnih alata i tehnologija. Nastavnim predmetom Informacijske i digitalne kompetencije učenici razvijaju algoritamski pristup rješavanju problema i računalno razmišljanje, logičko povezivanje i analizu podataka, automatizaciju rješenja uporabom algoritamskog razmišljanja, formuliranje problema načinom primjerenim uporabi računala i računalnih alata te generalizaciju procesa rješavanja problema primjenjivog na čitav niz sličnih problema.

Nastavni predmet Informacijske i digitalne kompetencije priprema učenike za život i rad u 21. stoljeću u kojemu se svijet sve više oslanja na primjenu različitih digitalnih tehnologija u svakodnevnome životu. Temeljni koncepti učenja u novome kurikulumu nastavnoga predmeta Informacijske i digitalne kompetencije obuhvaćaju razvijanje medijske i informacijske pismenosti kako bismo osigurali da učenici informacijama, medijima i medijskim porukama pristupaju kritički, vrednujući njihovu vjerodostojnost te se tako zaštite od dezinformacija, propagande i neprimjerenih sadržaja.

Ubrzanim razvojem komunikacijskih tehnologija i novih poslovnih modela na globalnoj razini potrebno je učenike osposobiti za unaprjeđivanje komunikacije i suradnje na mreži, uz neprestanu brigu o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti digitalnih uređaja kojima se služe.
Nastavni predmet Informacijske i digitalne kompetencije ima za cilj poticati kreativnost i inovativnost kroz stvaranje različitih digitalnih sadržaja. Razvojem logičkog razmišljanja te algoritamskog pristupa rješavanju problema omogućit će učenicima lakše snalaženje u svijetu brzog razvoja novih tehnologija poput umjetne inteligencije i Internet stvari (IoT). Kako bi ostvarili ove ciljeve učenici će na nastavi raditi s robotima, 3D pisačima te različitim uređajima sa senzorima koji se spajaju na mrežu, a upravljanje ovim uređajima vrši se preko aplikacija ili programa koje će učenici sami izrađivati.

4. Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnog predmeta Prirodoslovlje za osnovne škole, E - savjetovanje otvoreno  - 08.05.2023. do 23.05.2023.

- sažetak

Nastavni predmet Prirodoslovlje stvara temelje za razumijevanje temeljnih prirodnih znanosti. Svrha mu je razumijevanje svijeta u kojem živimo, važnosti raznolikosti koje ga čine održivom cjelinom, obrazaca koji omogućavaju životne procese i nužnosti energije za funkcioniranje svih procesa na Zemlji. Nastavni predmet Prirodoslovlje usmjeren je na poticanje želje za proučavanjem svijeta koji nas okružuje te promišljanja o uzrocima pojava i procesa na Zemlji. Kroz prirodoznanstveni pristup na kojem se temelji usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnog predmeta Prirodoslovlje, učenici postaju mali istraživači prolazeći etape istraživanja. Na taj se način potiče razvijanje vještine opažanja, prepoznavanja obrazaca, oblikovanja pretpostavki i donošenja zaključaka primjereno uzrastu učenika, uz spiralnu nadogradnju tijekom godina učenja i poučavanja. Naglasak je na uočavanju raznolikosti i organiziranosti koje svijet čine održivom cjelinom, obrazaca koji omogućavaju životne procese i nužnosti energije za održivost. Zakoni, uzroci i sile koji utječu na promjene?u prirodi, a čovjek ih opaža svojim osjetilima i pomagalima, predmet su proučavanja prirodnih znanosti te je ovaj nastavni predmet temelj razvoja prirodoslovne pismenosti. Usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnog predmeta Prirodoslovlje temelji se na sudjelovanju u planiranju, izvođenju pokusa, mjerenju, obradi podataka, rješavanju problema, donošenju zaključaka, izlaganju rezultata istraživanja i kritičkom prosuđivanju.

5. Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Društvo i zajednica za osnovne škole, E - savjetovanje otvoreno  - 08.05.2023. do 23.05.2023.

- sažetak

Društvo i zajednica multidisciplinaran je nastavni predmet koji potiče učenike na spoznavanje života pojedinaca i zajednica u sadašnjosti i prošlosti Hrvatske. Svrha mu je stjecanje temeljnih kompetencija za snalaženje u prostoru i vremenu te razumijevanje uloge pojedinca u društvu i zajednici, njihove međuovisnosti i međusobnih utjecaja. Temelj je za učenje i poučavanje predmeta društveno-humanističkog područja u nastavku obrazovanja.

Nastavni predmet Društvo i zajednica uči se i poučava u prva četiri razreda osnovne škole, 35 sati godišnje. Pridonosi razvoju prostornoga mišljenja, orijentacijskih vještina i kartografske pismenosti, a time i stjecanju temeljnih kompetencija potrebnih za život i snalaženje u prostoru te za organizaciju prostora. Važan je za razumijevanje interakcije prirodne osnove i ljudi koji žive na određenom prostoru. Učenik upoznavanjem zavičajnog prostora i prostora domovine izgrađuje svoj kulturni, osobni, društveni, regionalni i nacionalni identitet uz istodobnu osjetljivost za druge i cjelokupnu životnu zajednicu. Učenjem nastavnog predmeta Društvo i zajednica razvijaju se i kompetencije važne za snalaženje u vremenu i organizaciju određenih vremenskih intervala te za razumijevanje društvenih događaja u prošlosti i sadašnjosti.

Naglasak se stavlja na razumijevanje uloge pojedinca u društvu i zajednici, na odgovoran odnos prema sebi, zajednici i društvu, na važnost poštivanja prava i dužnosti, na razvoj poduzetnosti i inovativnosti te spoznavanje mogućeg doprinosa svakog pojedinca kvaliteti i sigurnosti života u zajednici. Vrijednosti stečene učenjem nastavnog predmeta Društvo i zajednica potiču prihvaćanje kulturnih i drugih razlika te uvažavanje drugih uz međusobno razumijevanje i poštovanje. Iskustvenim učenjem i istraživačkim pristupom osigurava se aktivno sudjelovanje učenika u učenju i potiče učenje za demokratske vrijednosti. Nastavni predmet Društvo i zajednica pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja gotovo svih međupredmetnih tema, posebice Građanskog odgoja i obrazovanja.

6. Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole, E - savjetovanje otvoreno  - 08.05.2023. do 23.05.2023.

- sažetak

Glavna je svrha nastavnog predmeta Praktične vještine poboljšanje psihomotoričkog razvoja djece kroz iskustveno učenje u konkretnim situacijama uz razvijanje niza životnih vještina potrebnih za uspješno funkcioniranje u brojnim okružjima. Važan cilj nastavnog predmeta Praktične vještine je stjecanje potrebnih vještina vezanih uz cjelokupni proces osmišljavanja i izrade tvorevina.
Nastavni predmet Praktične vještine razvija pozitivan stav učenika prema praktičnom radu i djelovanju te razvija osobnost svakog učenika. Kompetencije stečene u nastavnom predmetu Praktične vještine omogućavaju učeniku bolje razumijevanje svijeta koji ga okružuje, lakše snalaženje u novim situacijama u prirodnom i društvenom okružju te donošenje odluka za osobnu dobrobit, dobrobit zajednice i prirode. Nastavni predmet Praktične vještine pridonosi razvijanju kritičkog razmišljanja, pokretačkog djelovanja na projektu te razvijanju poduzetničkog razmišljanja i poduzetništva. Omogućava se slobodna kreacija, dizajniranje, izbor materijala i postupaka obrade, ali i promišljanje o zadovoljavanju etičkih, zdravstvenih, sigurnosnih, ekonomskih, estetskih i ekoloških uvjeta u svakodnevnome okružju i radu.

Tatjana MARTINOVIĆ, dipl.iur.  
Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora