U središtu

Financijska potpora općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

18.04.2023 Općepoznata činjenica je da je demografska slika u Republici Hrvatskoj svake godine sve lošija. Razlozi za takvo stanje su brojni, no unatoč tome nositelji vlasti većinom poduzimaju samo parcijalne ili ad hoc mjere za saniranje negativne demografske slike.

Zaboravlja se da su mladi naraštaji nositelji razvoja svakoga društva, pa tako i društva u Republici Hrvatskoj. Stoga je neophodno stvarati određene ekonomske i druge preduvjete kako bi se omogućilo mladim obrazovanim ljudima stabilno i nadasve primjereno plaćeno radno mjesto, a što bi ih potaknulo na zasnivanje obitelji, te u konačnici i pozitivno odrazilo na opću demografsku sliku Republike Hrvatske. Jedna od mjera koje je zakonodavac poduzeo u tu svrhu je pokretanje Programa potpore općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti.

Svrha predmetne mjere je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama s potpomognutih područja1 i općinama koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da iste imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja.

Opći cilj mjere je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj zajednici, prvenstveno u općinama s potpomognutih područja i općinama koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da iste imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja.

Dosadašnja provedba Programa potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na rezultate dosadašnje provedbe mjere i to za pedagošku godinu 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Rezultati mjere 2019./2020.

Ukupna vrijednost Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini iznosio je 13,5 milijuna kuna iz Državnog proračuna za 2020. godinu.

Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancirao je iznos od 500 kn po djetetu mjesečno za maksimalno 50 djece po prijavitelju (za 11 mjeseci u pedagoškoj godini 2019./2020.) za troškove koji čine ekonomsku cijenu usluge boravka djeteta u vrtiću (izdaci za radnike, prehrana djece, materijalni troškovi/ komunalije). Tim projektom obuhvaćeno je 2.680 djece. S općinama je potpisano 76 ugovorao dodjeli financijskih sredstava.

Rezultati mjere 2020./2021.

Financijsku potporu ostvarilo je 94 općine i 15 gradovas kojima su potpisani Ugovori o dodjeli financijskih sredstava. Pritom je za općine bilo izdvojeno 16,7 milijuna kn(2,2 milijuna €), a za gradove 3,3 milijuna kn(438.000,00 €). Tom potporom obuhvaćeno je 3.831 dijete.

Rezultati mjere 2021./2022.

U 2022. godini dodatno je povećan iznos financijske potpore za općine u vrijednosti od 20 milijuna kn. Od tog iznosa 18,5 milijuna kuna (2,5 milijuna €) bilo je rezervirano za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, a 1,5 milijuna kn (200.000,00 €) za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2020. godini iznosili najmanje 25,01%u odnosu na ostvarene prihode poslovanja.

Financijsku potporu ostvarilo je 104 općine,te je projektom obuhvaćeno 3.768 djece. Kod odvojenog Javnog poziva za gradove financiranje je ostvarilo 25 gradovau vrijednosti od 6,1milijuna kn (809.000,00 €). Tom potporom obuhvaćeno je 1.108 djece.

Također, Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je u studenom 2022. godine prvi Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, za što su u Državnom proračunu osigurana sredstva u iznosu od 6.609.625,00 kn (876.000 €). Financijsku potporu ostvarilo je 16 gradova, a istom je obuhvaćeno 1.200 djece.

Iz navedenog je razvidno da se svake godine povećavaju financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, te povećava broj djece, a što će zasigurno pridonijeti poboljšanju demografske slike u Republici Hrvatskoj.

Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

U cilju demografske obnove u svim područjima, a posebno manje naseljenim i ruralnim područjima Republike Hrvatske u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi, na osnovu Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog poziva općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini, Središnji državni ured za demografiju i mlade (u nastavku teksta: Središnji državni ured) objavio JAVNI POZIV općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Navedeni Poziv raspisuje se sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za razdoblje 2021. - 2024. godine. Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o uvjetima koje trebaju ispunjavati općine u svrhu ostvarivanja prava na korištenje financijske potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatskesukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti2 razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:

a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju3);

b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;

c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.

2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenostikoje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Treba naglasiti da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinumora biti usvojen i donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i objavljen u službenom glasilu.

Rashodi koji se odnose na troškove za ulaganja i izdvajanja u demografske mjere, a koje prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ne spadaju u predškolski odgoj i obrazovanje i funkcijskoj klasifikaciji 0911, sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu, nisu zasebno prihvatljivi rashodi za ukupno iskazani postotak izdvajanja.

Općine razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti imaju uvjet da su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnosti u 2021. godini najmanje 30,01% iskazano prema rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911 i u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u 2021. godini, umanjene za prihode u skupini 63 i podskupini 653, iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine za 2021. godini.

S druge strane, neprihvatljivi prijavitelji/jedinice lokalne samouprave su:

1. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu manje od 30,01% lokalnog proračuna u predškolsku djelatnost

2. Općine koje provode samo program predškole, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (prihvatljivi prijavitelji su i one općine čija djeca istovremeno u pedagoškoj godini 2022./2023. polaze program predškole i redoviti/posebni/alternativni program predškolskog odgoja. Za onu djecu koja polaze istovremeno oba programa može se ostvariti sufinanciranje).

3. Općine koje će pokrenuti predškolsku djelatnost u 2023. godini nakon dana objave Javnog poziva (Javni poziv objavljen 09. ožujka 2023. godine).

4. Gradovi

Postupak i rok podnošenja prijava

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, s tim da rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. (zbog iscrpljivanja ukupno raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. godinu zatvoren je Javni poziv u dijelu koji se odnosi na prijavitelje (općine) razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti).

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku: Središnji državni ured za demografiju i mlade Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb s naznakom NE OTVARATI

„Prijava na Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini“.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Ukoliko zabilježeno vrijeme na omotnici nije jasno i čitljivo naznačeno ili nedostaje podatak o vremenu slanja, tada se u fazi postupka dodjele od prijavitelja može zatražiti da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom.

Financijska potpora

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna).

Za općine razvrstane od I. do IV. skupinepo indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna), dok je za općine razvrstane od V. do VIII. skupinepo indeksu razvijenosti osiguran iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

Mjerila za dodjelu financijske potpore

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.).

Financijska potpora po djetetu iznosi 66,00 €/mjesečno (497,28 kuna).

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 29.040,00 € (218.801,88 kuna) za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane članku 42. točkama a., b., c. Državnim pedagoškim standardom4.Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine,te o tome dostaviti dokaz Središnjem državnom uredu.

Propisani obrasci na kojima se podnosi prijava

Podnositelji prijave dužni su dostaviti svoju prijavu na propisanim obrascima Središnjeg državnog ureda, vlastoručno potpisanim i ovjerenim pečatom podnositelja (original):

1. Obrazac A - Obrazac za prijavu

2. Obrazac B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

3. Obrazac C - Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavne propisane obrasce

Uz obvezne propisane obrasce, uz prijavu se dostavlja i sljedeća dokumentacija (preslike) kojom se potkrepljuju podaci iz prijave:

1. Akt o osnivanju dječjeg vrtića za koji se podnosi prijava (iz kojeg je vidljiv osnivač)

2. Rješenje za početak rada dječjeg vrtića Ureda državne uprave

3. Godišnji Plan i program rada vrtića za pedagošku godinu 2022./2023.

4. Ovjerene preslike stranica iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti:

a) Račun prihoda i rashoda za 2021. godinu iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu(izvadak iz objave u službenom glasilu)

b) Izvršenje proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu(izvadak iz objave u službenom glasilu)

c) Web poveznicu na službeno glasilo objave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinuna stranici općine

Postupak odabira prijava i dodjele financijske potpore

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje i donošenje odluke o dodjeli sredstava obavlja Središnji državni ured.

Na temelju provedenog postupka i procjenjivanja kvalitete prijava i prijedloga Povjerenstva sastavlja se Lista prijedloga za odabir prijavitelja za dodjelu financijske potpore, pri tome vodeći računa o raspoloživosti sredstava.

Naime, na osnovu Liste prijedloga biti će donesena Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini, akoja će se objaviti na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava, Središnji državni ured će s odabranim prijaviteljima sklopiti pojedinačne ugovore radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti u 2023. godini. Iznos financijske potpore za predškolsku djelatnost može biti jednak ili manji od traženih u prijavnom obrascu. Dinamika isplate odobrenih sredstava biti će određena ugovornim odredbama.

Odluka o raspodjeli sredstava za financijske potpore donijeti će se sukladno raspoloživim sredstvima Državnog proračuna za 2023. godinu. Naime, Odluka o financijskoj potpori donosit će se zasebno i/ili skupno za svaku prijavu po završetku postupka procjene svake pojedinačne prijave koja uspješno prođe sve prethodne faze postupka dodjele financijske potpore.

U slučaju da ukupan opravdani iznos zahtijevanih sredstava po prijavama bude veći od raspoloživih sredstava i/ili u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile koje onemogućavaju redovno obavljanje planiranih aktivnosti po Pozivu, Središnji državni ured obustaviti će i/ili zatvoriti Poziv. Obavijest o tome biti će pravovremeno objavljena na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Bernard Iljazović
_______________

^ 1 Potpomognuto područje je područje Republike Hrvatske koje je na temelju indeksa razvijenosti ocijenjeno kao područje koje prema stupnju razvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

^ 2 Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti, "Narodne novine", br. 132/17.

^ 3 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, "Narodne novine", br. 94/13.

^ 4 Državni pedagoški standard, "Narodne novine", br. 63/08, 90/10.