U središtu

Članak 42. ZUP-a i odredbe posebnih zakona

08.09.2022 Odredbe članka 42. Zakona o općem upravnom postupku, kojima je uređeno, među inim, pokretanje postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (inicijative, prijave), supsidijarno su primjenjive u odnosu na norme posebnog zakona samo kada je riječ o odredbama posebnog zakona što se odnose na obavješćivanje o (ne)postojanju uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, a ne i na obavješćivanje o daljnjim radnjama u postupku.

Člankom 42. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21., u nastavku teksta: ZUP) propisano je da se postupak pokreće po službenoj dužnosti kad je to propisano zakonom ili je nužno radi zaštite javnog interesa. Ostalim odredbama članka 42. ZUP-a (stavak 2.-4.) uređeno je razmatranje predstavki i drugih inicijativa pri odluci o (ne)pokretanju postupka po službenoj dužnosti. Kod negativnog odgovora na inicijativu, kao i kod šutnje uprave povodom inicijative za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, podnositelj je ovlašten podnijeti prigovor, uz daljnju s time povezanu zaštitu u upravnom postupku i upravnom sporu. Najčešće su posrijedi prijave inspekcijskim i drugim nadzornim tijelima. Više o ovom institutu pisali smo u članku objavljenom na ovom portalu pod naslovom Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku).

U slučaju prihvaćanja inicijative za pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti, podnositelj predstavke – prema ZUP-u - nema položaj stranke u postupku. No, postoje posebni zakoni koje javnopravna tijela obvezuju na dostavu dodatnih obavijesti podnositeljima takvih predstavki. Primjerice, u članku 51. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10.) propisano je da je nadležni inspektor dužan pravodobno pisano obavijestiti poznatog podnositelja prijave za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora o nalazu inspekcijskog nadzora i poduzetim mjerama. Spomenimo, kao primjer, i odredbe članka 16. stavak 2. te članka 21. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i 115/18). Njima je propisano da će građevinski inspektor, kada u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem o tome obavijestiti poznatog podnosioca prijave u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja, odnosno da je građevinski inspektor obvezan po izvršnosti inspekcijskog rješenja pisanim putem obavijestiti poznatog prijavitelja o donošenju tog rješenja.

U praksi se javlja pitanje je li ovlast izjavljivanja prigovora iz članka 42. stavak 4. ZUP-a primjenjiva i u odnosu na prijavitelje (podnositelje predstavke) kojima je odgovarajuću obavijest potrebno dostaviti na temelju posebnog zakona?

Odgovor na to pitanje ovisi o sadržaju konkretne norme posebnog zakona. Kada je riječ o odredbi kojom se podnositelj obavješćuje da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, podredno su primjenjive odredbe članka 42. ZUP-a, u skladu sa člankom 3. toga Zakona. No, ako je riječ o drugim vrstama obavijesti, poput obavijesti o ishodu postupka, takve norme ne ulaze u doseg članka 42. ZUP-a, niti je u pogledu potonjih obavijesti podnositelj ovlašten podnijeti prigovor iz stavka 4. navedenoga članka.

doc. dr. sc. Alen Rajko