U središtu

Zvučni žig EU-a: Nema registracije za dječju pjesmicu zbog nedostatka razlikovnosti

11.09.2023 Dok se tradicionalno zaštitni znak sastojao samo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije (verbalni žig) ili pak upotrebe nestandardnih znakova, stilizacije ili izgleda, grafičke značajke ili boje (figurativni žig), uključujući i žigove koji se sastoje od kombinacije verbalnih i figurativnih elemenata, to je vrijeme sada prošlo.

Iako se većina prijava još uvijek odnosi na tradicionalne žigove, nakon ukidanja obveze grafičkog prikaza iz definicije žigova EU-a i nacionalnih žigova s danom 1. listopada 2017., sukladno Direktivi (EU) 2015/2436 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, netradicionalni žigovi su u porastu u Europskoj Uniji – zvučni, koji čine pokret, multimedijalni, hologramski.

Prema članku 3. stavku 3. točka (g) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/626 od 5. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/1431, zvučni žig se sastoji isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova, a mora biti prikazan podnošenjem audiozapisa u kojem se reproducira zvuk ili točnim prikazom zvuka notnim zapisom.1

Autorica u nastavku analizira recentnu odluku Ureda Europske Unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) od 15. lipnja 2023., kojom je odbijena prijava za registraciju zvučnog žiga EU-a koji sadrži dječju pjesmicu "Johnny Johnny Yes Papa" zbog nedostatka razlikovnosti2, te iznosi kratki pregled europske prakse glede registracije zvučnih žigova.

"Johnny Johnny Yes Papa" 

Okolnosti slučaja

Rumunjska tvrtka MORA TV SRL, YouTube partner te kreator zabavnog i edukativnog audio-vizualnog sadržaja za djecu, 8. lipnja 2022. podnijela je prijavu za registraciju zvučnog žiga EU-a u trajanju od 39 sekundi koji sadrži poznatu dječju pjesmicu "Johnny Johnny Yes Papa" u razredima 9, 28, 35, 38 i 41 Nicanske klasifikacije.

Ispitivač prijave imao je prigovor na registraciju, navodeći da zvuk čija se registracija traži nema razlikovni karakter u smislu odredbe članka 7. stavka 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (dalje u tekstu: Uredba o žigu EU-a). Navedenim člankom propisani su apsolutni razlozi za odbijanje registracije.

Glavni faktori na kojima je u konkretnom slučaju utemeljen prigovor ispitivača su:

1) duljina zvučnog žiga;

2) činjenica da ne sadrži lako poistovjetljivu i prepoznatljivu melodijsku strukturu;

3) činjenica da se sastoji od dječje pjesmice "Johnny Johnny Yes Papa".

Tvrtka podnositeljica prijave podnijela je odgovor na prigovor. 

Odluka

EUIPO ističe da prihvatljivost zvučnog žiga ovisi, kao i kod verbalnih ili drugih vrsta žigova, o percepciji relevantne javnosti o znaku. U tom smislu ključna je distinktivnost (razlikovnost) budući da zvuk čija se registracija traži treba imati „određenu jezgrovitost“ koja ciljnom potrošaču omogućava da ga prepozna i smatra kao žig, a ne kao funkcionalni element ili kao pokazatelj bez vlastite bitne značajke. Navedeni potrošač mora dakle za zvuk smatrati da posjeduje mogućnost identificiranja na način da ga se može prepoznati kao žig (stajalište Općeg suda EU izneseno u presudi od 13/09/2016, T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (sound mark), EU:T:2016:468, Globo Comunicação e Participações S/A protiv EUIPO, § 45).

Međutim, u ovom slučaju navedeni uvjet nije ispunjen iz sljedećih razloga.

a) Duljina zvučnog znaka

Iako duljina zvučnog znaka sama po sebi nije razlog zbog kojeg određeni znak ne bi mogao ispunjavati identifikacijsku funkciju odnosno smatrati se oznakom podrijetla, a Uredba o žigu EU-a ne sadrži nikakve odredbe po tom pitanju, EUIPO-ove smjernice za ispitivanje žigova određuju koje vrste zvučnih žigova vjerojatno neće biti prihvaćene bez dokaza o činjeničnom razlikovnom karakteru, uključujući zvukove koji su predugi da bi se smatrali oznakom podrijetla i zvukove koji se obično povezuju s određenim proizvodima i uslugama.

b) Nedostatak lako poistovjetljive i prepoznatljive melodijske strukture

Znak nema lako poistovjetljivu i prepoznatljivu melodijsku strukturu budući da počinje jednostavnim, ponavljajućim obrascem, koji je zatim popraćen s nekoliko osnovnih tonova i zvukova, tipičnih za glazbu iz crtića, filmova ili pjesme sa stihovima za bebe ili djecu. Dakle, ne sadrži nikakav relevantan melodijski moment/strukturu koja bi javnosti omogućila da ga jasno identificira kao brand, te posljedično takav zvučni znak ne može funkcionirati kao identifikator trgovačkog podrijetla.

c) Nemogućnost identificiranja trgovačkog podrijetla proizvoda ili usluga

Potrošači nemaju naviku stvarati pretpostavke o podrijetlu proizvoda ili usluga u nedostatku bilo kakvog grafičkog ili verbalnog elementa jer se općenito sam zvuk ne upotrebljava često u bilo kojem području trgovačke prakse kao sredstvo identifikacije. Međutim, marketinške navike u gospodarskom sektoru nisu fiksne i mogu se razvijati na vrlo dinamičan način, uključujući korištenje zvučnih žigova.

Primjerice, dobro je poznato da subjekti na prehrambenom tržištu, koje karakterizira snažna konkurencija, moraju pakirati svoje proizvode za stavljanje na tržište pa su stoga vrlo motivirani kako bi osigurali prepoznatljivost svojih proizvoda i privukli pozornost potrošača, također putem zvučnih žigova te marketinških i promidžbenih aktivnosti (stajalište Općeg suda EU izneseno u presudi od 07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG protiv EUIPO, § 26).

Kada se zvučni znak sastoji od nedistinktivnih/opisnih/generičkih verbalnih elemenata izgovorenih na jasan način i bez upečatljivih ili neobičnih zvučnih elemenata, takav znak smatrat će se nerazlikovnim. Naime, zvučni znak čija je registracija zatražena sadrži nekoliko fraza preuzetih iz pjesmice koja je vrlo popularna u cijelom svijetu te za koju postoje brojne verzije i videozapisi koji se lako mogu pronaći na internetu.

d) Nedostatak razlikovnog karaktera

Prema EUIPO-u, tvrtka podnositeljica prijave nije dostavila nikakve rezultate istraživanja javnog mnijenja/ankete ili dokaze niti je pružila detalje o prometu i prodaji odnosno bilo koji drugi dokument u vezi s ulaganjem u marketing i naporima učinjenim u promoviranje branda. Dakle, nije bilo moguće utvrditi tržišni udio u odnosu na predmetne proizvode i usluge, intenzitet, geografski opseg i trajanje korištenja zvučnog znaka, kao niti razmjer relevantne javnosti koja ga doživljava kao oznaku podrijetla, prije datuma podnošenja prijave.

Drugi slučajevi zvučnih žigova

„James Bond Theme“

Što se tiče ocjene duljine i jezgrovitosti zvučnih znakova, referirat ćemo se na raniji slučaj koji se odnosi na soundtrack 007 agenta, točnije naslovnu glazbenu temu serijala o Jamesu Bondu, koju je skladao Monty Norman, a aranžirao John Barry. Naime, tvrtka Danjaq LLC 19. prosinca 2019. podnijela je prijavu za registraciju zvučnog žiga EU-a i to  "James Bond Theme" u trajanju od 25 sekundi u razredima 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33 i 34 Nicanske klasifikacije.

Registracija žiga odbijena je odlukom ispitivača EUIPO-a od 25. rujna 2020., uz obrazloženje da se predmetni znak sastoji od strukture koju čine tri glazbena dijela, zbog čega bi potrošaču bilo otežano odmah percipirati zvuk kao oznaku podrijetla za sve proizvode navedene u prijavi za registraciju, od kojih većina nije imala poveznicu s filmskom industrijom i, općenito, s industrijom zabave. Ispitivač je stoga zaključio da potrošač navedeni žig ne bi percipirao kao oznaku podrijetla odnosno da nije ispunjena njegova identifikacijska funkcija.

Peto Žalbeno vijeće EUIPO-a u svojoj odluci pod brojem R 1996/2020-5 od 12. ožujka 2021. po tom je pitanju zauzelo suprotan stav, navodeći da zvučni žig čija je registracija zatražena obuhvaća prvih 25 sekundi poznate glazbene teme "James Bond Theme" kao i tri glazbena dijela koja međusobno karakteristično djeluju. Naime, izvornost i laka pamtljivost zvučnog žiga ne ovise o njegovoj duljini, kao što je to slučaj s tradicionalnim žigovima (u smislu verbalnog ili figurativnog žiga).

Naprotiv, prema Žalbenom vijeću, ovdje je riječ o zvuku koji je prepoznatljiv potrošaču te ga on doživljava kao oznaku podrijetla, ne samo na umjetničko-kinematografskoj razini, već upravo u odnosu na sve tražene proizvode, koji čine tipične merchandising proizvode pripisive tvrtki koja je nositelj prava na produkciju filmova iz serijala "James Bond".

Zaključak

Sažeci prakse u opisanim slučajevima služe kao zanimljiv podsjetnik na faktore koje treba uzeti u obzir pri ispitivanju prijave za registraciju zvučnih žigova EU-a i mogu li se te vrste zaštitnih znakova registrirati pred EUIPO-om, s naglaskom na element razlikovnosti.

Dora Lučić, mag. iur.


^ 1 Mreža Europske unije za intelektualno vlasništvo - Zajedničko priopćenje o prikazu novih vrsta žigova, cjelovit tekst dostupan na sljedećoj poveznici

^ 2 Izvorni tekst odluke EUIPO-a dostupan na sljedećoj poveznici