U središtu

Upravno vijeće dječjeg vrtića

01.02.2023

Materija upravnog vijeća vrtića uređena je člankom 34. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 34. Zakona

Članak  34. stavak 1.  Zakona propisuje da dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće. Navedeno je izvedeno iz Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.), koji kao lex generalis u članku 35. propisuje da ustanovom upravlja upravno vijeće ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Stavak 2.  navodi da upravno vijeće vrtića ima minimalno 5 a maksimalno 7 članova. Stavak 3. propisuje tko točno imenuje pojedinog člana: najmanje polovicu članova upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Stavak 4. je novina uvedena zadnjim izmjenama te propisuje da član upravnog vijeća kojeg imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili pak stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te ujedno ne može biti radnik dječjeg vrtića u kojem se upravno vijeće imenuje. Time se sužava krug predstavnika osnivača u upravnom vijeću te navedeno možda i nije loše rješenje, budući da se stavlja veći naglasak na stručnost imenovanih osoba.

Stavak 5. propisuje da mandat članova upravno vijeća traje četiri godine, što je staro rješenje koje se nije mijenjalo zadnjim izmjenama i dopunama.

Stavak 6. propisuje da se sastav i broj članova upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova, način rada upravnog vijeća  i donošenja njegovih odluka utvrđuje aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića. Dakle, svaki dječji vrtića za sebe mora odrediti specifičnosti svoga upravnog vijeća te Zakon predstavlja samo minimum od kojeg se ne može odstupiti

Članak 35. Zakona, s osvrtom na članak 35. i 36. Zakona o ustanovama

Članak 35., za razliku od članka 34 Zakona., nije pretrpio nikakve izmjene. U svome prvom stavku on se opet poziva na Zakon o ustanovama te navodi da, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama, upravno vijeće vrtića ima i sljedeće ovlasti:

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,

- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Što se tiče ovlasti upravnog vijeća prema Zakonu o ustanovama, Zakon o ustanovama u članku 36. stavku 1. propisuje da upravno vijeće:

- donosi programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti

- daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke te

- obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Zadatak je osnivača dječjeg vrtića da svojim statutom podrobno odredi ovlasti upravnog vijeća, uvažavajući pritom odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Konačno, sukladno članku 35. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ukoliko je osnivač vrtića Republika Hrvatska, tada suglasnosti i odluke u ime osnivača,, daje odnosno donosi Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Zaključak

Materiju upravnog vijeća uređuju članak 35. i članak 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Navedeni članci nadovezuju se na Zakon o ustanovama. Budući da je članak 35. pretrpio izmjenu glede člana upravnog vijeća kojega imenuje osnivač, vrtići su bili dužni uskladiti svoje statute sa odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, sukladno članku 29.

Vladimir Mrzljak, mag. iur.