U središtu

Promjene koje donosi novi Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima

25.10.2022 Navedenim člankom dajemo prikaz promjena koje donosi novi Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 106/22., te se primjenjuje od 15. listopada 2022. godine.

Uvod

Vijeće za elektroničke medije Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 29. travnja do zaključno 31. svibnja 2022. godine provelo je javno savjetovanje o prijedlogu novog Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 106/22)

Obzirom da je na temelju Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” br. 111/21., 114/22.), Vijeće za elektroničke medije donijelo navedeni pravilnik, istim se propisuju tehničke mjere i način postupanja pružatelja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija te pružatelja elektroničkih publikacija u slučajevima objavljivanja medijskih sadržaja koji mogu naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika

Nadalje, svi pružatelji medijskih usluga dužni su poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitili fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika prilikom organizacije programa u kronološki raspored ili katalog, prilikom kategoriziranja i označavanja programskih sadržaja, prilikom sudjelovanja maloljetnika u programskim sadržajima te prilikom objave informacije kojom se otkriva identitet djeteta do 18. godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj ili je dijete pokušalo ili izvršilo samoubojstvo te prilikom iznošenja pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti maloljetnika (“Narodne novine” br. 28/15., 111/21. i 22/22.).

Općenito

Pod programima koju mogu naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika podrazumijevaju se sve vrste programa koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka, programa s prizorima grubog tjelesnog i/ili verbalnog nasilja, programa koji sadrže osobito nemoralni ili pornografski sadržaj, programa koji potiču na uporabu duhanskih proizvoda, alkohola, droga i drugih oblika ovisnosti, programa vezanih uz igre na sreću, programa koji se bave proricanjem budućnosti, programa koji mogu izazvati fotosenzitivnu epilepsiju, programa koji koriste tehnike subliminalnog oglašavanja, programa koji neopravdano prikazuju maloljetnike u opasnim prilikama i programa koji impliciranjem, izostavljanjem, dvosmislenošću ili pretjeranim tvrdnjama potiču maloljetnike na kupnju ili unajmljivanje proizvoda iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost ili iskorištavaju njihovo posebno povjerenje koje imaju u roditelje, staratelje, učitelje i druge osobe.

U dječjim programima nisu dopuštene audiovizualne komercijalne komunikacije koje promiču plasman proizvoda i teletrgovinu, proizvode i usluge za mršavljenje, usluge upoznavanja, usluge seksualne prirode,  kirurške i nekirurške estetske zahvate, gatanje, vidovnjaštvo i sl. ili koje ohrabruju ponašanje štetno za okoliš. Audiovizualne medijske usluge i radijske programe te sadržaje elektroničkih publikacija  za koje je vjerojatno da bi mogli naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika nije dopušteno objavljivati, osim kada je pružatelj medijske usluge osigurao, odabirom vremena emitiranja, alatima za provjeru dobi ili bilo kojom tehničkom mjerom, da ih maloljetnici u području prijenosa neće, uobičajeno, čuti ili gledati.

Kategorizacija programa

Ako se audiovizualne medijske usluge i radijski programi koji mogu naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika emitiraju u nekodiranom obliku pružatelj medijske usluge obvezan je osigurati da ih je moguće prepoznati pomoću auditivnih/tekstualnih poruka i vizualnih simbola.

Pod auditivnim/tekstualnim porukama pomoću kojih je moguće prepoznati programe podrazumijeva se zvučno i/ili tekstualno upozorenje neposredno prije njihova emitiranja:

- Program koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 7 godina

- Program koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 12 godina

- Program koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 15 godina

- Program koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 18 godina

Pod vizualnim simbolima pomoću kojih je moguće prepoznati programe podrazumijevaju se grafičke oznake, time da su pružatelji audiovizualnih medijskih usluge dužni osigurati da je programe koji mogu naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika moguće prepoznati pomoću vizualnih simbola za cijelo vrijeme njihova trajanja na način da se vizualni simboli, odnosno grafičke oznake trebaju se nalaziti u gornjem dijelu ekrana.

Pružatelj medijske usluge dužan je informaciju o kategoriji programa objaviti prilikom svake najave ili preporuke u rasporedu ili katalogu programa, elektroničkom programskom vodiču, teletekstu, na stranicama elektroničkih publikacija i u drugim oblicima informiranja o programskim sadržajima.

Audiovizualne komercijalne komunikacije koje se odnose na hranu i pića

Radi učinkovitog smanjenja izloženosti djece audiovizualnim komercijalnim komunikacijama u pogledu hrane i napitaka koji sadržavaju hranjive tvari te tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom, posebno masti, transmasne kiseline, sol/natrij i šećer, čije se prekomjerno unošenje u sveukupnu prehranu ne preporučuje, pružatelji audiovizualnih medijskih usluga trebaju osigurati da se u audiovizualnim komercijalnim komunikacijama ne ističe pozitivna kvaliteta hranjivih aspekata takve hrane i pića u programima koji prate ili su uključeni u dječje programe.

Audiovizualne komercijalne komunikacije koje promiču alkoholna pića i energetske napitke ne smiju biti posebno usmjerene na maloljetnike i ne smiju poticati na neumjerenu konzumaciju takvih pića, kao i prikazivati djecu i mladež koji konzumiraju takva pića.

Audiovizualne komercijalne komunikacije vezane uz igre na sreću

Audiovizualne komercijalne komunikacije vezane uz igre na sreću ne smiju se emitirati u programima namijenjenim djeci.

Audiovizualne komercijalne komunikacije vezane uz igre na sreću:

- ne smiju tvrditi da su igre na sreću bez rizika financijskih gubitaka.,

- navoditi lažne ili nerealne informacije o vjerojatnosti dobitaka,

- sugerirati da vještina može utjecati na ishod igre slučajnosti,

- sugerirati da su igre na sreću važan dio života svakog pojedinca i da mogu biti rješenje osobnim, profesionalnim ili obrazovnim problemima,

- sugerirati da igranje igara na sreću može dovesti do seksualnog uspjeha ili doprinijeti atraktivnosti osobe,

- prikazivati, opravdavati ili ohrabrivati kriminalna ili antisocijalna ponašanja,

- ciljati ili biti posebno usmjerene na maloljetnike tako da su posebno privlačne djeci i mladima odražavajući ili se povezujući s kulturom mladih.

Sve audiovizualne komercijalne komunikacije te audiovizualne medijske usluge i radijski programi koji se emitiraju u nekodiranom obliku, a vezani su uz igre na sreću trebaju sadržavati zvučnu ili tekstualnu poruku o postojanju rizika razvijanja ovisnosti o igrama na sreću te trebaju sadržavati vizualni simbol kategorije “18” za cijelo vrijeme njihova trajanja.

U vremenu od 6:00 do 23:00 sata u audiovizualnim i radijskim programima koji se emitiraju u nekodiranom obliku nisu dopuštene audiovizualne komercijalne komunikacije koje se bave igrama u casinima, igrama klađenja i igrama na sreću u automatima.

Programi koji se bave proricanjem budućnosti

Programi koji se bave proricanjem budućnosti, tarotom, davanjem savjeta gledanjem u karte ili kristalnu kuglu, gatanjem, horoskopima, astrologijom i druge slične usluge koje nisu znanstveno utemeljene ne smiju se emitirati prije 23:00 sata te trebaju biti označene zvučnom i tekstualnom porukom koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 18 godina" i vizualnim simbolom kategorije “18” za cijelo vrijeme njihova trajanja.  

U navedenim programima nije dopušteno iznositi tvrdnje da budući događaji poput rođenja, smrti, braka, novog zaposlenja i sl. mogu biti predviđeni, osim kao stvar nečijeg mišljenja, da se ostvaruje kontakt s preminulim osobama te tvrdnje koje se odnose na pitanja zdravlja, sredstava liječenja, liječenja i/ili zacjeljivanja.

Stoga su programi namijenjeni samo u zabavne svrhe i ne smiju predstavljati u obliku pouzdanih ili potkrijepljenih tvrdnji koje nude bilo što drugo osim oblika zabave. Pružatelji medijskih usluga trebaju na početku, tijekom te na kraju programa, emisije ili svakog pojedinačnog priloga jasno i kontinuirano komunicirati tekstualnu poruku: "Sadržaj se temelji na osobnoj prosudbi i nije znanstveno utemeljen".

Postupanje pružatelja medijskih usluga na zahtjev

Ako pružatelj medijske usluge na zahtjev objavljuje programe koji bi mogli narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, obvezan je omogućiti sustav uvjetovanog pristupa koji osigurava da takve programe maloljetnici u području prijenosa  neće, uobičajeno, moći čuti ili  vidjeti.Postupanje pružatelja usluga platformi za razmjenu videozapisa

Pružatelji usluga platformi za razmjenu videozapisa koji su u nadležnosti Republike Hrvatske dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u pogledu zaštite maloljetnika od programa - videozapisa koji su generirali korisnici i audiovizualnih komercijalnih komunikacija koji bi mogli naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika.

Medijski sadržaj kategorije "18" koji može ozbiljno naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika podliježe najstrožim mjerama za kontrolu pristupa tako da je pružatelj usluge platforme za razmjenu videozapisa dužan uspostaviti i primijeniti sustav za provjeru dobi korisnika ili drugu tehničku mjeru kojom se osigurava da maloljetnici takve sadržaje u području prijenosa neće, uobičajeno, čuti ili gledati.

Postupanje pružatelja elektroničkih publikacija

Ako se sadržaji  koji bi mogli narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika objavljuju u elektroničkoj publikaciji, pružatelj elektroničke publikacije je obvezan osigurati da se na naslovnoj stranici elektroničke publikacije ne objavljuju neprimjereni medijski sadržaji.

Ako se sadržaji koji bi mogli narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika objavljuju u elektroničkoj publikaciji na stranici koja nije naslovna stranica, pružatelj medijske usluge treba osigurati da je takve sadržaje moguće prepoznati putem pisanog upozorenja da sadržaj nije primjeren osobama mlađim od 18 godina ili na drugi način.

Postupanje pružatelja medijske usluge radija

Ako se radijski programi za koje je vjerojatno da bi mogli narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika emitiraju u nekodiranom obliku, pružatelj medijske usluge obvezan je osigurati da ih je moguće prepoznati pomoću auditivnih poruka, time da se pod auditivnim porukama pomoću kojih je moguće prepoznati takve programe podrazumijeva zvučno upozorenje koje treba biti emitirano na početku i tijekom programa.Označavanje rizika za fotosenzitivnu epilepsiju

Audiovizualne medijske usluge koje sadrže vizualne efekte koji mogu izazvati epilepsiju moraju biti označene odgovarajućom tehničkom mjerom koja služi da se smanji rizik od emitiranog trepćućeg svjetla ili uzorka svjetla koji može izazvati fotosenzitivnu epilepsiju  podrazumijeva se odgovarajuće zvučno ili tekstualno upozorenje na početku programa ili dijela programa koji sadrži takve vizualne efekte.

Zaštita privatnosti, dostojanstva i obiteljskog života

Nije dopušteno objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet djeteta do 18. godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj ili je dijete pokušalo ili izvršilo samoubojstvo, a niti iznositi pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života.

U slučajevima sudjelovanja maloljetne osobe u programu, pružatelj medijske usluge treba osigurati da se poštuje njezino dostojanstvo i da doprinos te osobe u programu bude prilagođen njezinoj dobi, moralnom, fizičkom i mentalnom razvoju.

Audiovizualne medijske usluge i radijski programi namijenjeni maloljetnicima ne smiju odražavati vrijednosti koje nisu u skladu s moralnim i etičkim standardima te pluralizmom i raznolikošću suvremenog hrvatskog društva.  

Vijeće za elektroničke medije razmatrat će programe namijenjene maloljetnicima u cijelosti i u kontekstu u odnosu na odredbe sadržane u ovom Pravilniku i  Zakonu o elektroničkim medijima. Pri tome će primijeniti sljedeće kontekstualne čimbenike:

- Vrijeme emitiranja;

- Vrsta programa;

- Vrsta kanala;

- Priroda proizvoda ili usluge;

- Ciljana publika proizvoda ili usluge.

Alan Vajda, mag. iur