U središtu

Probni rad radnika u dječjem vrtiću

13.01.2023

Sukladno članku 53. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.), prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad. Budući da je za vrtiće izuzetno korisno ugovoriti probni rad, navedenom problematikom pozabaviti ćemo se u ovom stručnom članku. Probni rad je posebice koristan prigodom zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa osobom koju vrtić ima priliku vidjeti na radnom mjestu tek prvi put.

Probni rad radnika, sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.)

Prema članku 53. stavku 1. Zakona o radu, prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad. Stavak 2. pak navodi slučaj kada probni rad nije moguć, pa se tako probni rad ne može ugovoriti u slučaju sklapanja ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima iz članka 123. stavka 1. Zakona o radu.

Prema stavku 3, probni rad  ne smije trajati duže od 6 mjeseci. Koje je njegovo minimalno trajanje, svaki vrtić mora odrediti za sebe, bilo pravilnikom  radu ili pak kolektivnim ugovorom. Moguće rješenje je da, primjerice, trajanje probnog rada ovisi o stručnoj spremi, pa tako probni rad traje do mjesec dana za poslove za koje se traži osnovna škola, dva mjeseca za poslove za koje se traži srednja stručna sprema i dr. Iznimno, prema stavku 4., razdoblje u kojem je određen probni rad može trajati duže ako je tijekom njegova trajanja radnik bio privremeno odsutan, i to osobito zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnih i roditeljskih prava i korištenja prava na plaćeni dopust iz članka 86. Zakona o radu. U navedenom slučaju se trajanje probnog rada može produžiti razmjerno dužini trajanja nenazočnosti na probnom radu tako da ukupno trajanje probnog rada prije i nakon njegova prekida opet ne može biti duže od šest mjeseci. Sukladno stavku 6., ukoliko je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, trajanje probnog rada mora u tom slučaju biti razmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla koji radnik obavlja.

Stavak 7. isključuje mogućnost ponovnog ugovaranja probnog rada pa tako, nakon prestanka ugovora o radu u kojem je bio ugovoren probni rad, radnik i poslodavac ne mogu ponovno ugovoriti probni rad pri sklapanju novog ugovora o radu, a za obavljanje istih poslova. Ukoliko bi, primjerice, osobi zaposlenoj na radnom mjestu pralje u vrtiću bio ponuđen posao spremačice, u tom slučaju ne bi bilo zapreke za ugovaranje probnog rada, budući da se radi o drugom radnom mjestu, no isto se ostavlja na diskrecijsku ocjenu vrtićima koji o navedenom moraju dobro razmisliti.

Prema stavku 8., nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.  Ugovor o radu se radniku može otkazati tijekom njegova trajanja, a najkasnije zadnjeg dana probnog rada. Stavak 10. propisuje koliki je otkazni rok kod ugovorenog probnog rada – najmanje jedan tjedan. Zakon izrijekom ne navodi koja osoba prati probni rad radnika, međutim mišljenja smo da je to kod dječjih vrtića ravnatelj, kao poslovodni i stručni voditelj vrtića. Pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom se ujedno može predvidjeti da ravnatelj za praćenje probnog rada može ovlastiti neku drugu osobu. Nadalje, mogu se predvidjeti i dodatni uvjeti za takvu osobu pa se može, primjerice, propisati da osoba koja prati probni rad mora imati najmanje istu vrstu stručne spreme kao i radnik čiji rad prati. Ukoliko radnik čiji se rad prati zadovolji na probnom radu, ugovor o radu ostaje u potpunosti na snazi.

Zaključno, a sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o radu, ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku mora sadržavati i podatak o trajanju i uvjetima probnog rada, ukoliko je isti ugovoren. Navedeno je osnova za konačnu ocjenu rezultata probnog rada te ujedno i u svakom trenutku referenca radniku što se točno od njega očekuje.

Zaključak

U ovom članku pozabavili smo se jednim institutom koji je itekako koristan ne samo za vrtiće nego i poslodavce općenito te im pruža mogućnost „provjere“ osobe koju su zaposlili. Ukoliko ta ista osoba ne bi zadovoljila na probnom radu, time se poslodavcima pruža mogućnost otkazivanja ugovora o radu. Zadovoljenje na probnom radu pak predstavlja dobar pokazatelj moguće uspješne suradnje u budućnosti.

Vladimir Mrzljak, mag. iur.