U središtu

Prijedlog Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama, te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

20.06.2024 U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci rade odgojno-obrazovni radnici sljedećih vrsta zanimanja: odgojitelji, stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog), te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Naime, odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Uvod

Iz članka 24. stavka 13. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22., 101/23., 145/23.) proizlazi da se podzakonskim propisom, odnosno Pravilnikom propisuje odgovarajuća vrsta obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika, te razina i vrsta ostalih radnika u dječjem vrtiću, kao i potrebna razina i vrsta obrazovanja za izvođenje programa predškolskog odgoja.

Prvi Pravilnik koji uređuje tu materiju, odnosno Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" br. 133/97., 94/13., 57/22.) donesen je još davne 1997. godine.

Poslije dužeg vremenskog razdoblja napokon je u 2023. godini izrađen i donesen novi Nacrt prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji je bio prvotno upućen u javno savjetovanje radi dobivanja mišljenja stručne zainteresiranosti javnosti, te građana. Nakon završetka javnog savjetovanja 4. svibnja 2023. godine, prihvaćen je određeni broj komentara i izvršene su dorade Nacrta prijedloga Pravilnika, te je zaključeno da se ponovno uputi u javno savjetovanje.

Shodno tome, u javnom savjetovanju od 07. lipnja 2024. godine nalazi se Nacrt prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama, te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Tim se Pravilnikom propisuje odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika, te vrsta i razina obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću, kao i potrebna vrsta i razina obrazovanja za izvođenje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se ostvaruju pri osnovnim školama, posebnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi pri knjižnicama, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, te drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima.

Redoviti program ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja

Da bi odgojno-obrazovni radnici mogli raditi u odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj se provodi redoviti program ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja morati će steći određeni akademski naziv: sveučilišni/a magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišni/a prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ili prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Posebni program ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja

Za rad u posebnom programu ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s oštećenjima vida, oštećenjima sluha, promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom, motoričkim oštećenjima, sniženim intelektualnim sposobnostima, teškoćama u komunikaciji i socijalnim interakcijama, te senzornoj integraciji, poremećajima iz autističnoga spektra, višestrukim teškoćama, te ostalim zdravstvenim i neurološkim oštećenjima, morati će steći i odgovarajući akademski naziv: sveučilišni/a magistar/magistra edukacijske rehabilitacije, sveučilišni/a magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišni/a prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ili prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dok će za rad u posebnom programu ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s oštećenjima sluha i poremećajima govorno-glasovne komunikacije morati steći akademski naziv: sveučilišni/a magistar/magistra logopedije, sveučilišni/a magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišni/a prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ili prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U konačnici, za rad u posebnom programu ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s poremećajima u ponašanju morati će steći akademski naziv: sveučilišni/a magistar/magistra socijalne pedagogije, sveučilišni/a magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,  sveučilišni/a prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ili prvostupnik/ca ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Stručni suradnici

Stručni suradnici ćeu skladu s vrstom njihova zanimanja morati steći i odgovarajuće akademske nazive.

Tako će osoba koja želi obavljati posao pedagoga morati steći akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra pedagogije; posao psihologa sveučilišni/a magistar/magistra psihologije; posao edukacijskog rehabilitatora sveučilišni/a magistar/magistra edukacijske rehabilitacije; posao logopeda sveučilišni/a magistar/magistra logopedije; te socijalnog pedagoga sveučilišni/a magistar/magistra socijalne pedagogije.

Da bi medicinska sestra kao zdravstveni voditelj mogla raditi u odgojno-obrazovnoj ustanovi morati će steći akademski naziv: sveučilišni/a magistar/magistra sestrinstva, magistar/magistra sestrinstva, sveučilišni/a prvostupnik/ca sestrinstva ili prvostupnik/ca sestrinstva.

Dvije ili više odgojno-obrazovnih skupina – provedba posebnog programa ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječji vrtići koji imaju dvije ili više odgojno-obrazovnih skupina u kojima se provode posebni programi ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama, posebne ustanove pri kojima su ustrojene odgojno-obrazovne skupine u kojima se provode posebni programi ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja, te osnovne škole pri kojima su ustrojene odgojno-obrazovne skupine u kojima se provode posebni programi ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja, ovisno o vrsti oštećenja djece s teškoćama, moći će dodatno zaposliti i radnike sa sljedećim akademskim nazivima: sveučilišni/a magistar/magistra fizioterapije, magistar/magistra fizioterapije, sveučilišni prvostupnik/ca fizioterapije, prvostupnik/ca fizioterapije, sveučilišni/a magistar/magistra kineziologije, magistar/magistra kineziologije, sveučilišni/a magistar/magistra fonetike, specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, prvostupnik/ca radne terapije, specijalist/specijalistica kreativne terapije, kao i ritmičara, glazbenog terapeuta, likovnog terapeuta, senzornog terapeuta sa akademskim nazivom sveučilišni/a magistar/magistra, sveučilišni/a prvostupnik/ca, magistar/magistra, prvostupnik/ca, te psihoterapeuta koji je stekao akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra, kojemu je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije, te je upisan u Imenik psihoterapeuta.

S obzirom da se u odgojno-obrazovnim ustanovama provode i vjerski programi za djecu predškolske dobi, odgojno-obrazovni radnici koji će realizirati te programe morati će uz ispunjavanje uvjeta o vrsti i razini obrazovanja propisanih Pravilnikom, ispunjavati i uvjete  sukladno ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica, te imati mandat nadležne vjerske zajednice kojim je verificirana dostatna osposobljenost za izvođenje vjerskih programa.

Ostali radnici u dječjem vrtiću

U dječjim vrtićima uz odgojno-obrazovne radnike, rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u nastavku teksta: ostali radnici).

Tajnici i računovođe imaju značajnu ulogu u poslovanju dječjih vrtića, te stoga moraju imati i odgovarajuće stručne kvalifikacije, kako bi taj posao obavljali na odgovarajući način.

Prema tome, osoba koja želi obavljati poslove tajnika u dječjem vrtiću morati će imati završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava (sveučilišni/a magistar/magistra prava) ili diplomski stručni studij javne uprave (magistar/a javne uprave).

Treba naglasiti da će poslove tajnika moći obavljati i osobe koje su završile prijediplomski stručni studij javne uprave, te stekli akademski naziv prvostupnik/ica javne uprave, ako se na raspisani natječaj za radno mjesto tajnika u dječjem vrtiću ne jave osobe koje imaju višu stručnu kvalifikaciju, odnosno sveučilišni/a magistar/magistra prava ili magistar/a javne uprave.

Osoba koja želi obavljati poslove voditelja računovodstva u dječjem vrtiću morati će imati završen integrirani prijediplomski i diplomski studij ili diplomski sveučilišni studij ili prijediplomski sveučilišni studij ili prijediplomski stručni studij, te koja je stekla pripadajuće akademske nazive, sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije, sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije, sveučilišni/a prvostupnik/ca ekonomije, prvostupnik/ca ekonomije.

Dok će osoba koja želi obavljati posao administrativno-računovodstvenog radnika morati imati završen prijediplomski sveučilišni studij ili prijediplomski stručni studij, te stečen akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca ekonomije, odnosno prvostupnik/ca ekonomije.

Poslove administrativno-računovodstvenog radnika moći će obavljati i osobe sa završenom srednjom stručnom spremom ekonomskog usmjerenja, ako se na raspisani natječaj za radno mjesto administrativno-računovodstvenog radnika u dječjem vrtiću ne javi osoba koja ima višu stručnu kvalifikaciju, odnosno sveučilišni/a prvostupnik/ca ekonomije ili prvostupnik/ca ekonomije.

Pravilnikom su propisane stručne kvalifikacije i za ostale radnike u dječjem vrtiću, pa će tako na primjer glavni kuhar morati imati završenu srednju školu ugostiteljskog usmjerenja (smjer kuhar), ekonom završenu srednju školu ekonomskog usmjerenja, spremačica osnovnu školu, domar, odnosno vozač, ložar srednju školu s potrebnom kvalifikacijom.

Prema prijedlogu Pravilnika u dječjem vrtiću moći će se zaposliti i osobe koje su državljani država ugovornica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji; državljani država ugovornica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, te trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama, te državljani trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

Navedene kategorije osoba morati će imati rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, odnosno Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Prijelazne odredbe Nacrta prijedloga Pravilnika

Značajno je istaknuti i prijelaznu odredbu Nacrta prijedloga Pravilnika iz koje prozlazi da osobekoje se na dan stupanja na snagu novog Pravilnika zateknu u radnome odnosu na neodređeno vrijeme u dječjem vrtiću, a nemaju odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja propisanu tim Pravilnikom, nastavljaju s obavljanjem poslova svoga radnog mjesta ako su radni odnos zasnovali u skladu s propisima koji su u trenutku zasnivanja radnoga odnosa bili na snazi.

Ostalim odredbama Pravilnika propisani su i redoviti obvezni programi predškole u dječjem vrtiću, pri osnovnoj školi, posebni obvezni programi predškole za djecu s teškoćama, posebni cjelodnevni ili poludnevni odgojno-obrazovni programi namijenjeni djeci predškolske dobi, posebni kraći odgojno-obrazovni programi namijenjeni djeci predškolske dobi u dječjem vrtiću ili u odgojno-obrazovnim skupinama ustrojenima pri osnovnoj školi kao i pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, pri udrugama, te drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima…

Zaključno

U konačnici, novim prijedlogom Pravilnika između ostaloga, proširuje se primjena i na osnovne škole, te druge pravne i fizičke osobe koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, detaljnije se propisuje vrsta i razina obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika, pri čemu posebno ističemo posebne programe za djecu s teškoćama, provodi se odgovarajuće usklađivanje s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a što bi trebalo rezultirati uređenijim i kvalitetnijim sustavom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nakon provedbe javnog savjetovanja, te usvajanja i stupanja na snagu prijedloga Pravilnika moguće su i određene dorade odredbi Pravilnika.

Nacrt prijedloga Pravilnika dostupan je na sljedećoj poveznici.

Bernard Iljazović