U središtu

Pravo i postupak obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika

27.09.2023 U svakom pravnom sustavu, zaštita prava i sigurnosti žrtava zločina ima veliku važnost. Jedan od ključnih aspekata ove zaštite je zakonska obveza obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika. Ovim člankom osvrnut ćemo se na pravnu regulativu koja uređuje pravo obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika, a naglasak ćemo staviti na Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika ("Narodne novine" br. 81/23.) koji je stupio na snagu 27.7.2023., a koji detaljno regulira način obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika.

Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - službeni pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 126/19., 80/22. – u nastavku teksta: ZKP) prihvaćajući obaveze proizašle iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14. 11. 2012.), proširuje prava žrtve kako u kaznenom postupku tako i nakon završenog kaznenog postupka kada se osoba osuđena za počinjeno kazneno djelo nalazi na izdržavanju kazne zatvora. ZKP u čl. 43. navodi tzv. opća prava koja pripadaju svim kategorijama žrtava bez obzira na osobna obilježja/vrstu kaznenog djela kojega su žrtve, jedno od njih je i pravo žrtve da na njezin zahtjev bez nepotrebne odgode bude obaviještena o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite.1 Takva zaštita prava žrtve našla su svoju implementaciju i u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" br. 14/21.  – u nastavku teksta: ZIKZ) ustanovljujući pravo žrtve da bude obaviještena o svakom izlasku osobe osuđene za radnje poduzete na njenu štetu sa izdržavanja kazne zatvora.2

Na temelju čl. 8. st. 7. ZIKZ-a 27.7.2023. stupio je na snagu Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika ("Narodne novine" br. 81/23. – dalje u tekstu: Pravilnik) koji detaljno regulira način obavještavanja žrtve kaznenog djela ili prekršaja o svakom samostalnom izlasku ili bijegu osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja na štetu žrtve, od strane ustrojstvene jedinice za podršku žrtvama i svjedocima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Služba za podršku) sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak i Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje reguliraju pravo izbora žrtve na obavijest.3 Stoga ćemo se u nastavku članka osvrnuti na ključne odredbe Pravilnika.

Dakle, Pravilnik određuje način suradnje između kaznenog tijela (kaznionica, zatvor odnosno centar za djiagnostiku u Zagrebu i Službe za podršku (ustrojstvene jedinice za podršku žrtvama i svjedocima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa) i žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, kako bi žrtva odnosno članovi njezine obitelji mogli pravodobno ostvariti svoje pravo da budu obaviješteni o izlasku zatvorenika sa izdržavanja kazne zatvora.

Bitno je naglasiti da kada zakonodavac govori o izlasku sa izdržavanja kazne zatvora on ne pravi razliku radi li se o isteku kazne zatvora, puštanju na uvjetni otpust, drugom dopuštenom obliku izlaska ili naprosto o bijegu zatvorenika sa izdržavanja kazne zatvora. Komplementarna norma nalazi se u čl. 43. st. 1. t. 10. ZKP-a i čl. 5. Pravilnika.

Pravilnik u čl. 3. i čl. 6. st.1. slijedi odredbu čl. 8. st. 5. ZIKZ-a koja kao preduvjet za ispunjenje  obaveze obaviještavanja žrtve o izlasku zatvorenika predviđa podnošenje zahtjeva od strane žrtve ili članova njezine obitelji ako je žrtva preminula tijekom kaznenog ili prekršajnog postupka nadležnim pravosudnim tijelima ili nakon pravomoćnog okončanja postupka Službi za podršku na propisanom upitniku koji je objavljen na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (Obrazac I.) o tome žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika koji su na izvršavanju kazne zatvora. Ako zahtijev nije podnesen na propisanom obrascu ili je podnesen usmenim putem, Služba za podršku će se pisanim putem obratiti žrtvi/članovima njezine obitelji slanjem dopisa sa propisanim upitnikom putem pošte s povratnicom kojim će uputiti žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula da svoj zahtjev dostave na propisanom obrascu koji moraju vlastoručno potpisati i dostaviti Službi putem pošte ili skenirano putem elektroničke pošte.4 U slučaju neuredne dostave dopisa s upitnikom, dostava će biti ponovljena još jedanput, a ako je i drugi put dostava neuredna, smatrat će se da nije moguće stupiti u kontakt i obavijestiti žrtvu.5 Kada se radi o vrlo teškim okolnostima kaznenog djela ili se radi o dugotrajnoj kazni zatvora za teže oblike kaznenih djela, Služba za podršku zatražit će elektroničkom poštom od operativno-komunikacijskog centra nadležne policijske uprave da stupe u kontakt sa žrtvom kako bi dobili broj fiksnog ili mobilnog telefona.6 Ako žrtva, odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula, nakon uredno dostavljenog dopisa s upitnikom, u roku od 30 dana od dana primitka dopisa ne dostave Službi za podršku ispunjeni I vlastoručno potpisani upitnik putem pošte ili skenirano putem elektroničke pošte o svom zahtjevu u kojem iznose žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika smatrat će se da su informirani o svom pravu i da nisu zatražili mogućnost dobivanja navedene obavijesti te ih Služba za podršku neće obavještavati o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika, a o čemu će se izvijestiti kazneno tijelo.7

Iznimka od obligatornosti upućivanja zahtjeva od strane žrtve/članova obitelji žrtve predviđena je kada se radi o kaznenim djelima protiv spolne slobode, protiv života i tijela, s elementima nasilja, ratnog zločina i prekršaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji, kada će Služba za podršku temeljem obavijesti kaznenog tijela kontaktirati žrtvu odnosno članove njezine obitelji iako zahtjev žrtve ili čl.njezine obitelji za obavješčivanjem nije bio podnesen (čl. 4. Pravilnika).

Dakle kazneno tijelo će o zaprimanju na izdržavanje kazne zatvora zatvorenika ili kažnjenika Službi za podršku dostaviti podatke o žrtvi odnosno članovima njezine obitelji (ako je žrtva preminula) kojima raspolaže radi obaviještavanja. U slučajevima kada kazneno tijelo ne raspolaže podacima o žrtvi/članovima njezine obitelji, a radi se o kaznenim djelima protiv spolne slobode, protiv života i tijela, s elementima nasilja, ratnog zločina i prekršaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji, kazneno tijelo će o zaprimanju na izdržavanje kazne zatvora zatvorenika ili kažnjenika Službi za podršku dostaviti podatke o žrtvi/članovima njezine obitelji kojima raspolaže temeljem presude, uz obavijest prvostupanjskom sudu koji je sudio u predmetu u kojem je pravomoćno izrečena bezuvjetna kazna zatvora da nadopuni podatke o žrtvi/članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula koji nedostaju, a na znanje sucu izvršenja, radi obavještavanja žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula (Obrazac II.).8

Služba za podršku će kaznenom tijelu dostaviti podatke o zahtjevu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula da budu obaviješteni o svakom samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika (Obrazac III.),9 a kazneno tijelo će zatim prije prvog samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika, o tome obavijestiti Službu za podršku, (radi obavještavanja žrtve) na Obrazcu IV., a zatim će prije svakog samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika dostaviti informaciju o izlasku, vrsti i trajanju izlaska te mjestu korištenja izlaska.10 U slučaju bijega zatvorenika ili kažnjenika kazneno tijelo će bez nepotrebne odgode, nakon obavještavanja nadležne policijske uprave, obavijestiti i Službu za podršku radi obavještavanja žrtve (Obrazac V.).11 Služba za podršku će u slučaju bijega zatvorenika ili kažnjenika kontaktirati žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula bez odgode po zaprimanju obavijesti kaznenog tijela, a najkasnije prvi radni dan nakon zaprimanja obavijesti.12

Prema čl. 11. st. 1. i 2. Pravilnika žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula koji su zatražili obavijest o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika obavještava se na način koji je žrtva istaknula u zahtjevu i to telefonskim putem, poštom ili putem elektroničke pošte. Ako to nije moguće bit će im dostavljen dopis s obavijesti o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika putem pošte s povratnicom.

Bitno je naglasiti da kazneno tijelo može, prije odobravanja izlaska zatvoreniku (primjerice za vikend), zatražiti mišljenje žrtve. Tako je čl. 6. st. 8. propisano kako će Služba za podršku  na traženje kaznenog tijela i suca izvršenja dostaviti izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula prema počinjenom kaznenom djelu i mogućnosti korištenja pogodnosti izlaska te o prekidu izdržavanja kazne zatvora.13 Služba za podršku će izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, prema počinjenom kaznenom djelu dostaviti sucu izvršenja na Obrascu VI.14

Prema čl. 13.  Pravilnika pravo žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula na obavijest je uskraćeno u slučajevima:

- ako je za žrtvu u prethodnom postupku utvrđeno da ne želi biti obavještena o samostalnom izlasku ili  bijegu zatvorenika ili kažnjenika

- ako je oštećenik pravna osoba

- ako je žrtva preminula, a članovi obitelji žrtve su nepoznati.

U slučajevima u kojima postoji ugroza za sigurnost zatvorenika prilikom samostalnog izlaska, osim u slučajevima bijega zatvorenika ili kažnjenika, pravo žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula na obavijest može biti uskraćeno. Kazneno tijelo će o saznanjima o postojanju ugroze za sigurnost zatvorenika ili kažnjenika obavijestiti policiju i Službu za podršku. U slučaju da Služba za podršku raspolaže informacijom o postojanju ugroze za sigurnost zatvorenika, a za koju je saznala neposredno od žrtve ili druge osobe, o istome će obavijestiti policiju i kazneno tijelo.15

Glavni je cilj propisivanja obveza navedenih u Pravilniku zaštita žrtava i njihovih obitelji jer se nerijetko događa da nasilnik po izlasku iz zatvora iz osvete ili bijesa ponovi nasilje nad žrtvom ili članovima njezine obitelji, a da žrtve nisu poduzele nikakve mjere opreza jer nisu niti znale da je počinitelj izašao iz zatvora.16 Pružanje cjelovitih informacija o otpustu zatvorenika omogućuje žrtvi da donese informirane odluke o vlastitoj sigurnosti i poduzme odgovarajuće korake zaštite. Ovaj postupak također osigurava da se glasovi žrtava čuju i da im se pruži prilika za izražavanje svojih briga ili zahtjeva. Pravilnik koji je stupio na snagu stoga je dobar korak u smjeru unapređenja normativnog okvira koji pruža stvarnu, a ne samo deklaratornu zaštitu žrtava.

Jasminka Blažinović Grgić, mag. iur.

Izvori:

1. Zakon o kaznenom postupku

2. Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

3. Zakon o izvršavanju kazne zatvora

4. Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika


^ 2 U čl. 8. ZIKZ regulira pravo izbora žrtve na obavijest te propisuje da će kaznionica, zatvor odnosno Centar za dijagnostiku u Zagrebu prije svakog samostalnog izlaska ili bijega zatvorenika, ukoliko je to žrtva kaznenog djela ili prekršaja zatražila, bez nepotrebne odgode obavijestiti ustrojstvenu jedinicu za podršku žrtvama i svjedocima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, kako bi ona proslijedila obavijest žrtvi ili oštećeniku ili njihovim obiteljima.

^ 13 Prema čl. 16. Pravilnika Sudac izvršenja može prilikom donošenja rješenja o prekidu izdržavanja kazne zatvora zatražiti od Službe za podršku izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula prema počinjenom kaznenom djelu i prekidu izdržavanja kazne zatvora, ali samo za žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula koji su se prethodno izjasnili da žele iznijeti stav.

^ 16 Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ističe da je u radu na pritužbama građanki i građana utvrdila kako se brojne žrtve žale upravo na to da nisu uopće ili da nisu pravodobno obavještavane o puštanju počinitelja nasilja iz zatvora, o određivanju mjera zaštite i mjera opreza.

https://medjimurski.hr/sudac-ce-za-misljenje-o-uvjetnom-otpustu-nasilnika-pitati-i-njegovu-zrtvu/