U središtu

Novi uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa

02.09.2022 Do 31. kolovoza bilo je otvoreno javno savjetovanje MZO-a o Nacrtu prijedloga novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa. Nacrt Pravilnika donosi novi sustav bodovanja i promjenu dohodovnog cenzusa, proširenje liste studenata koji imaju pravo aplicirati te viši iznos stipendije u odnosu na prošlo razdoblje i trenutno važeći Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa („Narodne novine“, 106/21.).

Sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i članku 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa, pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, osobe upisane na visokim učilištima, stručnim i sveučilišnim studijima te kategorije osoba pod posebnom skrbi u Republici Hrvatskoj.

Za državnu stipendiju mogu se natjecati djeca sudionika Domovinskog rata, studenti slabijega socio-ekonomskog statusa, studenti s invaliditetom, djeca pod skrbništvom i korisnici socijalne usluge smještaja. Za svaku kategoriju korisnika, državne stipendije se dodjeljuju prema odvojenim rang-listama pod uvjetima razvrstanim u tri kategorije:

• D1 kategorija (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata),
• E kategorija (za redovite studente slabijeg socio-ekonomskog statusa),
• P kategorija (za studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije).

Uvjeti akademskog uspjeha potrebni za prijavu na natječaj taksativno su nabrojani u članku 7. trenutno važećeg Pravilnika, nisu se mijenjali prijedlogom novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa. Bitna izmjena koju uvodi Nacrt prijedloga novog Pravilnika odnosi se na dohodovne kriterije za dodjelu bodova na temelju kojih se formiraju rang-liste. Iznosi cenzusa i broj bodova su povišeni kako prikazujemo u tablici.

Dohodovni kriteriji za dodjelu bodova
Proračunska osnovica za 2022. godinu utvrđena Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu iznosi 3.326,00 kn. Dio proračunske osnovice za primjenu odredbi iz Odluke o obročnoj otplati tj. 65% osnovice iznosi 2.161,90 kn/ 286,93 EUR. Broj bodova dodjeljuje se i za druge socio-ekonomske uvjete koji se nisu mijenjali u odnosu na članak 8. stavak 2. do 12. trenutno važeći Pravilnik, ali su dopunjeni. Člankom 8. stavcima 14. do 16. Nacrta prijedloga novog Pravilnika, proširuje se krug korisnika koji imaju pravo na dodatne bodove, a to su: studenti deficitarnih zanimanja, kategorizirani sportaši i mladi daroviti umjetnici. U javnoj raspravi istaknut je prijedlog da se u krug osoba koje ostvaruju dodatne bodove dodaju studenti, djeca razvedenih roditelja (uključujući djecu iz izvanbračnih zajednica), koji žive u obitelji samo s jednim roditeljem kako je to propisano člankom 8. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje kojeg je također donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Iznos državne stipendija se povisuje, po Nacrtu prijedloga novog Pravilnika iznosi 1.506,90 HRK / 200,00 EUR za razliku od dosadašnjih 1.200,00 kuna. Iz neoporezivih primitaka koji ulaze u izračun prihoda člana obitelji studenta (u tablici Pravilnika) izuzete su stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanoga iznosa. Ostale odredbe nisu se u bitnom mijenjale u odnosu na trenutno važeći Pravilnik pa ih nećemo posebno isticati s obzirom na to da je javnost s time već upoznata.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa („Narodne novine“ br. 106/2021.) i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata („Narodne novine“ br. 74/19.). Podsjećamo da Ministarstva znanosti i obrazovanja za studente ima dostupnu mrežnu stranicu Socio ekonomske stipendije na kojoj su dostupne bitne informacije o stipendiji, Q&A i elektronički obrazac za prijavu za sudjelovanje na natječaju.

Željko Čižmek, mag. act. soc.