U središtu

Novi Kolektivni ugovor za radnike zaposlene u predškolskim ustanovama grada Zagreba

09.01.2023

Dana 19. prosinca 2022. godine, u Zagrebu je sklopljen novi Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 40./22.) (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), klasa: 601-01/22-005/1, urbroj: 251-07-11-22-1. Novi Kolektivni ugovor primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine i njegovom primjenom prestaje važiti prethodni Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba koji je sklopljen 7. kolovoza 2015. godine. Prethodni Kolektivnu ugovor bio je sklopljen na period od 4 godine, no kontinuirano je produživan s 15 Dodataka.

UVOD

Kolektivne pregovore vodio je Pregovarački odbor koji se sastojao od 22 člana. Grad Zagreb na čelu sa zamjenicom gradonačelnika, gđom. Danijelom Dolenec je predstavljalo 11 članova, a zaposlenike predškolskih ustanova Grada Zagreba predstavljalo je tri sindikata i to Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske sa 7 članova, Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske sa 3 člana i Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske sa 1 članom. Pregovori su započeli 20. lipnja 2022. godine i okončani su na šestom zajedničkom sastanku održanom 9. prosinca 2022. godine. Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva prava radnika ugovorena u prethodnom Kolektivnom ugovoru i ugovorena su nova - bolja prava, a sam ugovor je sklopljen je na period od 4 godine.

NOVINE U NOVOM KOLEKTIVNOM UGOVORU U ODNOSU NA PRETHODNI KOLEKTIVNI UGOVOR

S obzirom da je prethodni Kolektivni ugovor sklopljen 2015. godine bilo ga je potrebno uskladiti s postojećim pravnim propisima i ujednačiti terminologiju, jer su u međuvremenu bile dvije izmjene Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.) i značajnija Izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.).

U poglavljima Kolektivnog ugovora koji se odnose na Temeljne odredbe, Zasnivanje radnog odnosa, Probni rad i Zbrinjavanja viška i preuzimanje radnika nije bilo značajnih promjena jer u trenutku sklapanja novog Kolektivnog ugovora još nije stupio na snagu novi Zakon o radu koji je donio dosta novosti, a naročito kod odredbi koje se odnose na sklapanje ugovora o radu. Poglavlje koje uređuje Pripravništvo znatno je izmijenjeno u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor te se kod uređivanja te materije ukazalo na pozitivne propise koji ga uređuju, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnik o načinu i uvjetima stažiranja i polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću koji je trenutno u izradi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U poglavlju koji uređuje Radno vrijeme (člancima 17. i 18.) došlo je do značajnijih promjena. Prema dosadašnjem Kolektivnom ugovoru Ravnatelji predškolskih ustanova Grada Zagreba mogli su donositi odluku o preraspodijeli radnog vremena, a u novom Kolektivnom ugovoru se od toga odustalo. Uvedena je umjesto preraspodijele radnog vremena jedino mogućnost uvođenja nejednakog rasporeda radnog vremena temeljem odluke poslodavca. Time se želi ujednačiti praksa i postupanje u svih 60 predškolskih ustanova Grada Zagreba vezano za određivanje radnog vremena radnika. Do sada je dio vrtića donosio odluku o primjeni preraspodijele radnog vremena, jedan dio donosio odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, a jedan dio odmah priznavao dnevni prekovremeni rad preko odrađene norme radnika.

Uvođenjem mogućnosti primjene instituta nejednakog radnog vremena omogućeno je da odlukom poslodavca radnik u tjednu može raditi najviše do 50 sati, uključujući prekovremeni rad. U slučaju da radnik nakon utvrđenog razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena ima manje sati od ugovorenog punog radnog vremena, tako utvrđeni manjak sati ide na teret poslodavca i radnik ga nije dužan odrađivati. Ukoliko je ravnatelj donio posebnu pisanu odluku o nejednakom rasporedu radnog vremena, a na kraju razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena utvrdi da se ne može nejednakim rasporedom radnog vremena prosječno radno vrijeme radnika svesti na ugovoreno radno vrijeme, tada će se isključivo višak sati smatrati prekovremenim radom unutar nejednakog rasporeda radnog vremena. Kod nejednakog rasporeda radnog vremena obračunsko razdoblje je svaka četiri mjeseca.

Nadalje, u poglavlju koji uređuje Odmor i Dopust (člancima 19.-36.) zadržano je pravo na ne limitirani godišnji odmor što znači da radnici predškolskih ustanova Grada Zagreba imaju pravo na minimalnih 20 dana godišnjeg odmora, zajamčenih Zakonom o radu te na dodatne dane godišnjeg odmora prema ugovorenim kriterijima. U praksi radnik može ostvariti od minimalnih 25 dana do preko 40 dana godišnjeg odmora. Također je novina propisani kriterij za ostvarivanje dodatnih dana godišnjeg odmora temeljem kojeg se dodjeljuju od 1 do 3 dana za ostvarene nadprosječne rezultate. Do sada je o tome odlučivao Ravnatelj, a sada su kriteriji jasno određeni. Primjerice odgojno-obrazovni radnik može ostvariti dodatna 2 dana godišnjeg odmora za dva prezentiranja odgojno-obrazovnog rada na gradskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini, ili jedno navedeno prezentiranje i sudjelovanje na jednoj manifestaciji s djecom.

Sva dosadašnja prava na Plaćeni dopust su zadržana te je ugovoreno dodatno pravo da radnik kojeg poslodavac šalje na školovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 2 dana za svaki ispit po predmetu i 5 dana za završni rad. Također, radnik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 1 dana za svaki ispit po predmetu i 2 dana za završni rad.

U poglavlju koji uređuje Plaće, dodatke plaće i naknade (članci 37.-49.) ugovoreno je povećanje plaće od 1. siječnja 2023. godine za 4,5% te osnovica iznosi 4.676,36 kn, odnosno 620,66 eura. Ugovoreno je da će se o visini osnovice za svaku sljedeću kalendarsku godinu pregovarati temeljem postotka porasta prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj-kolovoz tekuće godine te indeksa potrošačkih cijena za ista razdoblja.

Vezano za uređivanje visine koeficijenata složenosti radnih mjesta, sindikati su predlagali tijekom kolektivnih pregovora da se svi postojeći koeficijenti linearno povećaju za 6% na isti način kako su se povećali koeficijenti radnika u sustavu obrazovanja 2019. godine, što nije prihvaćeno. Zadržani su postojeći koeficijenti, no bilo je i manjih izmjena. Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kojima su u predškolske ustanove uvedena nova radna mjesta - Medicinska sestra s visokom stručnom spremom, Stručni komunikacijski posrednik sa srednjom stručnom spremom i Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju, u Kolektivni ugovor uvedeni su koeficijent složenosti poslova i za ta radna mjesta. Medicinskoj sestri (VSS) dodijeljen je isti koeficijent kao Odgojitelju (VSS) - 2,38, Stručnom komunikacijskom posredniku i Pomoćniku za djecu s teškoćama u razvoju dodijeljen je koeficijent 1,66 te je napravljena korekcija koeficijenta za radno mjesto Administrativno-računovodstveni radnik (SSS) na 1,85, kako je propisano člankom 41.

Nadalje, pored postojećeg prava na uvećanje osnovne plaće za akademski stupanj magistra znanosti (mr. sc.) i doktor znanosti (dr. sc.), uvedeno je i pravo na uvećanje osnovne plaće od 5% za magistre (mr.), odnosno sveučilišne specijaliste (univ. spec.). Kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo na povećanje koeficijenta ravnateljima za napredovanje u položajna zvanja mentora i savjetnika te pravo odgojitelja na stimulaciju od 5% na osnovnu plaću za rad u grupi s djetetom s višestrukim teškim teškoćama u razvoju ukoliko za rad s tim djetetom nije zaposlena dodatna osoba.

Člankom 47. novog Kolektivnog ugovora zadržano je pravo na naknadu plaće radniku u visini 85% osnovice za naknadu plaće koja se utvrđuje prema propisima o zdravstvenom osiguranju za prvih 42 dana bolovanja koja su na teret poslodavca. Tijekom pregovora navedeni postotak se pokušao smanjiti zbog velikog broja bolovanja tijekom godine u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, no ono se zadržalo kao i dodatno pravo koje glasi: „Ako je radnik odsutan s rada zbog sebe 43 dana i duže, odnosno za invalide rada 8 dana i duže, pripada mu razlika između naknade za bolovanje koju prima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i visine naknade 85% osnovice za naknadu plaće.“ Prema ovoj odredbi Grad Zagreb plaća radniku koji je na bolovanju za prvih 42 dana 85% plaće, a nakon toga i razliku od isplate Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje do 85% plaće što je rijetkost u RH.

U poglavlju koji uređuje Ostala materijalna prava radnika (članci 50.-70.) ugovoreno je povećanje regresa i božićnice sa dosadašnjih 1.250,00 kn na 1.500,00 kn, odnosno na 200,00 eura. Dar u prigodi dana svetog Nikole povećan je na 1.000,00 kn, odnosno na 132,72 eura.

Pravo na jubilarnu nagradu zadržano je u visini neoporezivog iznosa prema Pravilniku o porezu na dohodak te i dalje to pravo ostvaruje radnik za ukupni ostvareni staž u predškolskim ustanova Grada Zagreba, a ne za neprekinuti staž kako se sve češće ugovara. Radnik koji odlazi u mirovinu ostvaruje pravo na otpremninu u visini od tri prosječne neto plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Grada Zagreba, a povodom Uskrsa ugovorena je isplata dara u naravi u iznosu od 80,00 eura.

Velika novina je da je ugovorena jednokratna naknada za rođenje ili posvojenje svakog djeteta u visini 664,00 eura, propisana člankom 56., kao i uvođenje naknade za prehranu u maksimalnom neoporezivom iznosu od 500,00 kuna, odnosno 66,36 eura mjesečno. Ugovaranjem naknade za prehranu radnici ne gube postojeće pravo konzumacije viška hrane u predškolskoj ustanovi, već se na taj način svim radnicima povećava neto plaća za 66,36 eura što je značajno povećanje plaće za najniže plaćena radna mjesta.

Ugovoreno je da radi pokrića troškova liječenja, nabave medicinskih pomagala, lijekova, koja su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste iz sustava javnog zdravstva, po pravilima medicinske struke prijeko potrebiti i nenadomjestivi za radnika, malodobno dijete, punoljetno dijete kojem je rješenjem nadležnog tijela utvrđena potpuna i trajna nesposobnost za samostalni život i rad sukladno posebnim propisima ili supružnika, a pokriće troškova nije odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, radnik ima pravo jedanput godišnje na pomoć u visini stvarnih troškova, a do visine dvije prosječne mjesečne neto-plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj - kolovoz prethodne godine. Ovo pravo nije bilo ugovoreno u prethodnom Kolektivnom ugovoru, a njegovu stvarnu realizaciju vrijeme će pokazati. Kod realizacije ovog prava vjerojatno će u puno slučajeva biti potrebno tumačenje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora koja će odlučivati da li je zahtjev radnika osnovan.

Sukladno članku 61. novog Kolektivnog ugovora, radnici i dalje zadržavaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u krugu 50 kilometara. Osim dosadašnjeg prava na godišnju kartu Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), kartu Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza (HŽ), radnici sada imaju pravo i na jedinstvenu kartu ZET-HŽ ako im je takav prijevoz ujedno i vremenski najprihvatljiviji. Do sada radnici nisu mogli dobiti kombiniranu kartu. Također radnici koji koriste međumjesni prijevoz dokaz o visini mjesečne karte dužni su dostaviti samo jednom za proračunsku godinu, a ne svaki mjesec kako je do sada bila praksa u određenim predškolskim ustanovama Grada Zagreba.

Važno je naglasiti da je u Kolektivnom ugovoru ugovoreno da sva materijalna prava radnici predškolskih ustanova ostvaruju jednako kao i radnici zaposleni u gradskoj upravi Grada Zagreba. Ukoliko dođe do povećanja određenog prava radnika gradske uprave, automatizmom isto pravo ostvaruje i radnik u predškolskoj ustanovi.

U poglavlju koji uređuje Zdravlje i zaštitu na radu (članak 71.-76.) ugovoreno je pravo radnika na sistematski pregled svake dvije godine. Do sada radnici nisu imali to pravo. Nije dogovoren točan način realizacije toga prava, no vjerojatno će Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba u narednim mjesecima dostaviti informaciju predškolskim ustanovama o visini prava na trošak sistematskog pregleda i popis poliklinika gdje će se moći obaviti sistematski pregled.

U poglavlju koji uređuje Zaštitu radnika, člankom 76. uvedeno je slijedeće pravo: „U slučaju kada tijekom radnog vijeka radnika dođe do smanjenja njegove radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenja radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom (zbog godina starosti - 5 godina pred starosnu mirovinu, ozljede na radu, invaliditeta ili profesionalnih bolesti), poslodavac je tom radniku dužan osigurati povoljnije uvjete rada (lakši posao, povoljnija norma, rad sa smanjenim fondom sati, rad na jednostavnijim poslovima i slično), bez smanjivanja plaće koju je radnik imao u vrijeme nastupanja određenih okolnosti.“ Ovo pravo je jako važno za radnika s obzirom da radnici rade u preopterećenju uslijed kojeg dolazi do smanjivanja radne sposobnosti radnika i na taj način se pokazuje briga prema radniku.

Preostala poglavlja koja uređuju Prestanak ugovora o radu, Djelovanje i uvjeti za rad sindikata, Mirno rješavanje sporova, Štrajk i Tumačenje ugovora u svojoj biti nisu se značajno promijenila u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, već su članci ponešto usklađeni i osuvremenjeni.

Prethodni Kolektivni ugovor tumačila je Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora u sastavu od 4 člana. Dva člana su predstavljala Grad Zagreb, a dva člana iz Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske radnike. Održano je do sada 11 sjednica Komisije na kojoj su istumačeni mnogi nejasni članci prethodnog Kolektivnog ugovora što je stvorilo podlogu da novi Kolektivni ugovor bude bolje i jasnije uređen. Sva tumačenja nalaze se na službenim stranicama Grada Zagreba i svaki radnik zaposlen u predškolskoj ustanovi Grada Zagreba može postaviti određeno pitanje da mu Komisija istumači. Rad Komisije se nastavlja i na novo Kolektivnom ugovoru.

ZAKLJUČAK

Kao što je rečeno na početku, novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba zadržana su sva stečena prava radnika te su ugovorena nova. Predškolski sustav Grada Zagreba broji 60 vrtića u kojima radi preko 5000 radnika i postavlja standard za cijelu Republiku Hrvatsku. Plaće radnika u predškolskim ustanovama Grada Zagreba su veće od plaća radnika u sustavu obrazovanja (osnovnim i srednjim školama te većine drugih predškolskih ustanova) stoga na određeni način Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba postavlja određeni standard koji drugi nastoje dostići. Uvođenje naknade za topli obrok u Gradu Zagrebu pokrenuo je pozitivan trend ugovaranja toga prava u drugim predškolskim ustanovama. Prilikom sklapanja drugih Kolektivnih ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, novi Kolektivni ugovor za zaposlenike predškolskih ustanova Grada Zagreba svakako će biti predmet usporedbe.

Slaven Vukašinec, dipl. iur.