U središtu

Kako postupiti kada je zatraženo donošenje rješenja (upravnog akta) u stvari koja se ne rješava u upravnom postupku?

02.03.2023

Kada ne postoje pretpostavke za pokretanje upravnog postupka, javnopravno tijelo rješenjem odbacuje zahtjev. Zaštita od pogrešnog zaključka da rečene pretpostavke nisu ispunjene osigurana je putem izjavljivanja žalbe, odnosno putem podnošenja tužbe.

Javnopravna tijela ponekad zaprime zahtjev kojim podnositelj (nesuđena stranka u upravnom postupku) traži da tijelo rješenjem (upravnim aktom) odluči o stvari o kojoj se ne odlučuje u upravnom postupku. Primjerice, kada odlučivanje pripada u sudsku nadležnosti, ili traženje razumijeva dostavu neupravnog akta, i dr.

Bez obzira na neosnovanost takvog traženja, pogrešno je na zahtjev odgovoriti dopisom. Ako stranka traži pokretanje upravnog postupka, a za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke, zahtjev je potrebno odbaciti rješenjem (članak 41. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“ br. 47/09., 110/21, u nastavku teksta: ZUP).

Pritom nije izrijekom propisano kada se smatra da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje upravnog postupka. Ipak, tipičnim (ne i isključivim) primjerima  neispunjenja navedenih pretpostavki smatraju se sljedeći slučajevi:

- nije riječ o upravnoj stvari

- podnositelj zahtjeva nema stranačku legitimaciju

- u toj upravnoj stvari već je pravomoćno odlučeno.1

Propisivanjem odbacivanja zahtjeva rješenjem štite se podnositelji zahtjeva od pravno neosnovanog zaključka javnopravnog tijela da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje upravnog postupka.

Kada je protiv rješenja dotičnog javnopravnog tijela dopuštena žalba, dopuštena je i žalba protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva.2

Ako je žalba neosnovana, žalbu je potrebno odbiti, a ne odbaciti.

U svakom slučaju, protiv konačnog rješenja u predmetu u kojem je zahtjev odbačen primjenom članka 41. stavka 2. ZUP-a dopušteno je pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu.

dr. sc. Alen Rajko^ 1 Povezano s time, v. npr. članak dostupan putem poveznice: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/17614 .

^ 2 Stoga je pogrešno, primjerice, u prvom stupnju dopisom odgovoriti na zahtjev, a u drugome stupnju žalbu odbaciti kao nedopuštenu.

________________________________________

IUS-INFO Vas poziva na pravni praktikum pod nazivom "Upravni postupak i upravni spor - pitanja iz prakse" gdje će dr. sc. Alen Rajko, sudac Upravnog suda u Rijeci, praktičar te istodobno jedan od najaktivnijih autora u stručnim izdanjima na području upravnog prava obraditi materiju podjednako važnu službenicima u državnim i lokalnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i strankama u upravnom postupku i upravnom sporu te njihovim odvjetnicima.