Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

8.3.2018

Rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj

U tekstu dajemo prikaz uvjeta za rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o strancima, odnosno Zakonu o volonterstvu. Zakon o strancima, među ostalim, regulira i samu problematiku volontiranja dok je Zakonom o volonterstvu normirano načelo transnacionalnosti volontiranja.

Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13 i 69/17) propisani su uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja i državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj, dok Zakon o volonterstvu (Narodne novine, br. 58/07 i 22/13) uređuje temeljne pojmove vezane za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjete volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenima kroz volontiranje, državnu nagradu za volontiranje te nadzor nad izvršenje navedenog Zakona.

Temeljna načela volontiranja stranaca u Republici Hrvatskoj

Temeljna načela volontiranja obuhvaćaju: načelo zabrane diskriminacije volontera i korisnika volontiranja, načelo zaštite korisnika volontiranja, načelo zabrane iskorištavanja volontera načelo zaštite maloljetnih volontera, načelo inkluzivnog volontiranja, načelo besplatnosti volontiranja, načelo dobrovoljnosti i solidarnosti volontiranja i načelo transnacionalnosti volontiranja.

U sklopu načela transnacionalnosti volontiranja (članak 17. Zakona o volonterstvu), dodatno su pojašnjene pojedine odredbe koji uređuju volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj:

- stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o volonterstvu, Zakona o strancima, Zakona o azilu i drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim obvezama (članak 17. stavak 3. )

- stranci mogu volontirati u Republici Hrvatskoj reguliranjem boravka prema odredbama Zakona o strancima (članak 17. stavak 4.)

- ugovor o volontiranju koji zaključi volonterka strankinja ili volonter stranac u pisanu obliku i sukladno Zakonu o volonterstvu smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka (članak 17. stavak 5.).

Ujedno je Zakonom o volonterstvu propisano da organizator volontiranja koji koristi usluge volontera stranaca mora imati sklopljen pisani Ugovor o volontiranju s volonterom strancem. Također,organizatori volontiranja dužni su poštivati prava i obveze koje proizlaze iz odnosa volontera i organizatora volontiranja koje uređuje Zakon o volonterstvu.

Uvjeti reguliranja statusa stranca volontera u Republici Hrvatskoj

Ako je volontiranje osnova boravka stranca u Republici Hrvatskoj, organizator volontiranja kod kojeg će volonter strani državljanin obavljati volonterske aktivnosti, dužan je voditi računa o prijavi i statusu volontera stranca.

Volonter stranac u Republici Hrvatskoj može volontirati:

a) kratkotrajno (do 90 dana u kalendarskoj godini), na temelju potvrde o prijavi rada

b) dugotrajno (do godine dana), na temeljudozvole za boravak i rad.

Kratkotrajno volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj

Kratkotrajno volontiranje stranaca predstavlja svako volontiranje koje se odvija u razdoblju do maksimalno 90 radnih dana tijekom jedne kalendarske godine, s time da se u tom slučaju status volontera stranca regulira putem potvrde o prijavi rada.

Na temelju potvrde o prijavi rada mogu raditi sljedeći državljani trećih zemalja:

- stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj (članka 82. stavak 1. točka 8.)

- volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera (članka 82. stavak 1. točka 9.)

- stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu (danas Erasmus+) i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo (članka 82. stavak 1. točka 12.).

Volonterima iz stavka 1. točke 9. ovoga članka dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se odobriti ako imaju od 18 do 65 godina života i zaključen ugovor o volontiranju sukladno posebnim propisima o volontiranju. Organizacija u kojoj će državljanin treće zemlje volontirati mora preuzeti punu odgovornost za državljanina treće zemlje za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove uzdržavanja, smještaja, prehrane te troškove zdravstvenog osiguranja i povratka. Volonteru se dozvola za boravak i rad može odobriti na rok važenja do godine dana, a iznimno se može produljiti samo na još šest mjeseci, ako to zahtijeva volonterski program.

Izdavanje potvrde o prijavi rada nije potrebno za volontere strance koji dolaze iz zemalja Europske unije te Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske konfederacije. Ipak, postoji iznimka kada se potvrda o prijavi rada obavezno mora zatražiti za volontere strance koji dolaze iz sljedećih pet zemalja Europske unije: Republike Slovenije, Republike Austrije, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske te Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. Izdavanje potvrde o prijavi rada obavezno je i za sve volontere strance koji dolaze iz trećih zemalja.

Izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca volontera

S obzirom da ne postoji propisani obrazac za izdavanje potvrde o prijavi rada, nju izdaje nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja temeljem sljedeće dokumentacije:

- pisanog zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada - pisani zahtjev obavezno mora sadržavati ime i prezime stranca, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo stranca, vremensko razdoblje za koje se traži izdavanje potvrde i u tom razdoblju koliko radnih dana te vrstu poslova koje će stranac obavljati
- preslike važeće putne isprave stranca odnosno druge isprave koja služi za prelazak državne granice,
- dokumentacije iz koje je vidljivo da se radi o poslovima za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada stranca volontera i to:
a) ugovor o volontiranju koji predstavlja zakonom priznatu dokumentaciju, s time da je poželjno da bude na hrvatskom jeziku (ali može biti i na engleskom), ili
b) ugovor o partnerstvu između uključenih organizacija (organizacije pošiljatelja i organizacije primatelja) i prijave volontera za sudjelovanje na određenom projektu (navedeno vrijedi u slučaju kada volonteri sudjeluju na međunarodnom volonterskom kampu), na hrvatskom ili engleskom jeziku;
- upravne pristojbe u iznosu od 20,00 kuna u biljezima.

Potvrda o prijavi rada izdaje se u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema sjedištu organizatora volontiranja ili u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji gdje će volonter obavljati aktivnosti (članak 84. stavak 1. Zakona o strancima), s time da na temelju nje volonter za istog organizatora volontiranja može obavljati aktivnosti na cijelom području Republike Hrvatske.

Volonter stranac može volontirati na temelju potvrde o prijavi rada maksimalno 90 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, s time da se tih 90 dana ne mora iskoristiti odjednom nego može biti periodično kroz kalendarsku godinu, ali na način da za svako novo kratkotrajno volontiranje volonter stranac mora ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada.

Dugotrajno volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj

Dugotrajno volontiranje je ono volontiranje koje volonter stranac obavlja redovito i u kontinuitetu u razdoblju duljem od 90 dana i maksimalnom trajanju od 12 mjeseci. Volonteri stranci koji dolaze u Republiku Hrvatsku na dugotrajno volontiranje obavezni su prijaviti privremeni boravak te u nekim slučajevima zatražiti i izdavanje dozvole za boravak i rad.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se volonteru strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoju maksimalnom trajanju od 12 mjeseci. Izdaje se volonterima strancima koji imaju od 18 do 65 godina života izaključen ugovor o volontiranju sukladno posebnim propisima o volontiranju (članak 82. stavak 4. Zakona o strancima).

U Republici Hrvatskoj volonterski rad klasificira se kao redovan rad. Volonteri koji dolaze iz država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora uglavnom ne trebaju radnu dozvolu da bi volontirali bilo gdje u Europskoj uniji, a temeljem uzajamnosti, na volontere iz određenih država članica Europske unije primjenjuju se ograničenja u pristupu tržištu rada Republike Hrvatske te im je potrebna dozvola za boravak i rad kako bi mogli volontirati u Republici Hrvatskoj.

Naime, Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji Republika Hrvatska je prema načelu reciprociteta uvela mjere ograničenja za sve one države koje su hrvatskim državljanima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja.

Kao i u slučaju potvrde o prijavi rada tako i izdavanje dozvole za boravak i rad nije obavezno za volontere strance koji dolaze iz određenih zemalja Europske unije te Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske konfederacije, već su oni obvezni podnijeti samo zahtjev za privremeni boravak. Međutim, dozvola za boravak i rad obavezno se mora zatražiti za volontere strance koji dolaze iz Republike Slovenije, Republike Austrije, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske te Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske te trećih zemalja.

Reguliranje statusa volontera stranca tijekom dugotrajnog volontiranja u Republici Hrvatskoj

Svi volonteri stranci obavezni su predati zahtjev za prijavu privremenog boravkanadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji. Ovisno o tome iz koje zemlje dolaze, ispunjavaju i pripadajući obrazac.

Volonteri stranci koji su obvezni zatražiti izdavanje dozvole za boravak i rad moraju podnijeti i zahtjev za njezino izdavanje. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad volonter stranac ili organizator volontiranja obvezan je platiti i iznos od 800,00 kuna za njezino izdavanje. Volonter stranac ili organizator volontiranja telefonskim putem bit će obaviješten o statusu zahtjeva za prijavu privremenog boravka te zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad. Ako je zahtjev pozitivno riješen, volonter stranac bit će pozvan da dođe u nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju radi davanja biometrijskih podataka za izdavanje dozvole za privremeni boravak te prema potrebi dozvole za boravak i rad.

Volonterima strancima kojima je odobren zahtjev za prijavu privremenog boravka izdaje se i boravišna iskaznica na ono vremensko razdoblje koje volonter stranac namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj. Iznimno, volonterima strancima se umjesto boravišne iskaznice može izdati pisana potvrda o prijavljenom privremenom boravku. Međutim, ta potvrda nema istu valjanost i ne sadrži istovjetne podatke kao i boravišna iskaznica te Ministarstvo unutarnjih poslova sugerira izdavanje boravišne iskaznice za strance.

Dodatne napomene kod dugotrajnog volontiranja stranaca u Republici Hrvatskoj

Stranci koji već imaju reguliran status privremenog boravka u Republici Hrvatskojpo nekoj drugoj osnovi, mogu volontirati za vrijeme svog boravka te se u tim slučajevima na njihov volonterski angažman primjenjuju odredbe Zakona o volonterstvu.

Međutim, ako je volonter stranac prekinuo s volonterskim radom ranije nego li je to predviđeno Ugovorom o volontiranju i napušta Republiku Hrvatsku, potrebno je odjaviti njegovo boravište (u roku od 48 sati) te podnijeti pisani zahtjev za prestanak važenja dozvole za boravak i rad, te vratiti boravišnu iskaznicu i Rješenja o odobrenju dozvole za boravak i rad (u roku od 2 tjedna).

Postupak izdavanja vize za volontere strance

Viza predstavlja odobrenje za ulazak i boravak volontera stranca do tri mjeseca na području Republike Hrvatske, te se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Naime, na temelju vize volonter stranac ne može volontirati u Republici Hrvatskoj, već je volonter stranac obavezan podnijeti zahtjev za potvrdu o prijavi rada ili zahtjev za odobrenje privremenog boravka, te zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, ovisno o duljini trajanja volonterskog angažmana u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje hrvatske vize može se ispuniti online, ali po okončanju unosa podataka, zahtjev je potrebno ispisati i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostaviti u veleposlanstvo ili konzulat Republike Hrvatske, vizni centar ili akreditiranu turističku agenciju.

Volonter stranac kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, zahtjev za njezino izdavanje podnosi u nadležnom veleposlanstvu ili konzulatu Republike Hrvatske u svojoj državi. Ako Republika Hrvatska nema veleposlanstvo ili konzulat u nekoj državi, volonter stranac može podnijeti Zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na propisanom obrascu najranije tri mjeseca prije početka namjeravanog dolaska u Republiku Hrvatsku.

Kada volonter stranac dolazi u Republiku Hrvatsku na dugotrajno volontiranje, a potrebna mu je viza za ulazak u zemlju, tada organizator volontiranja podnosi Zahtjev za izdavanje vize na ime volontera stranca. Organizator volontiranja dužan je priskrbiti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju pod istim uvjetima kako bi je i sam volonter stranac podnio uz Zahtjev za izdavanje vize. Po odobrenju vize, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske samostalno šalje obavijest u strancu najbliže nadležno veleposlanstvo ili konzulat Republike Hrvatske da se volonteru strancu odobrava ulazak u Republiku Hrvatsku na određeni vremenski period.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 69/17), koji je stupio na snagu 22. srpnja 2017., volonterska viza se nakon isteka godine dana može produljiti za najviše dodatnih 6 mjeseci, s time da se zahtjev za produljenje volonterske vize mora predati najkasnije u roku od 60 dana prije isteka važeće vize, te se uz nju mora priložiti ista dokumentacija kao i pri prvom zahtjevu za volontersku vizu.

Sadržaj ugovora o volontiranju

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te ostale bitne aspekte svojeg odnosa. Ugovor se sklapa na početku volonterskog angažmana. Iako korisnik volontiranja ne mora biti jedna od ugovornih strana, opis volonterske aktivnosti redovito sadrži i detalje o radu koji će volonter obavljati s korisnicima usluga koje pruža određena organizacija. Također, iako Zakon ne poznaje pojam suorganizatora volontiranja, često se događa da se određena volonterska aktivnost odvija u partnerstvu više organizacija, te u takvim i sličnim situacijama Zakon predviđa mogućnost da se u ugovoru definiraju prava i obveze te stavi potpis dodatnih ugovornih strana.

Ističemo da je Zakonom o volonterstvu predviđena mogućnost sklapanja ugovora o volontiranju u usmenom i pisanom obliku (odredbom članka 26. Zakona propisane su okolnosti u kojima je pisani oblik ugovora nužan). Da bi pisani ugovor bio valjan, organizator volontiranja mora voditi računa da u njega unese sve bitne sastojke propisane Zakonom.

Ugovor o volontiranju treba sadržavati i izjavu volontera da ne postoje okolnosti koje ga onemogućuju ili bitno ometaju u obavljanju aktivnosti iz ugovora o volontiranju ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba s kojima tijekom volontiranja dolazi u kontakt.

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.

Izvještajno razdoblje obuhvaća period od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., dok je rok za dostavu izvješća 31. ožujka 2018.

Alan Vajda, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite