U središtu

Zapošljavanje učitelja u ustanovama predškolskog odgoja

07.02.2023 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine, br. 57/22., dalje u tekstu: Zakon o predškolskom odgoju), a koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022. godine, uvedena je mogućnost zasnivanja radnog odnosa s učiteljima primarnog obrazovanja za radno mjesto odgojitelja.

Prema odredbi članka 24. Zakona o predškolskom odgoju, u dječjem vrtiću poslove odgojitelja od navršenih šest mjeseci života pa do polaska u školu mogu obavljati odgojno-obrazovni radnici (dalje u tekstu: odgojitelji) koji moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, odnosno osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

- preddiplomski sveučilišni studij

- preddiplomski stručni studij 

- studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (Stručni/a prvostupnik/prvostupnica 

- diplomski sveučilišni studij

- specijalistički diplomski stručni studij.

Odgojitelji se u dječjem vrtiću zapošljavaju temeljem javnog natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama vrtića. U slučaju kada se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava gore navedene uvjete stručne spreme, na radno mjesto odgojitelja može se zaposliti osoba koja je završila učiteljski studij i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja (dalje u tekstu: učitelj). Učitelj s kojim se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme  dužan je u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa steći kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

Slijedom navedenog proizlazi da bi dječji vrtić mogao sklopiti ugovor o radu s učiteljem primarnog obrazovanja pod sljedećim uvjetima:

- da se na objavljeni natječaj nije javila osoba koja zadovoljava uvjete stručne spreme za radno mjesto odgojitelja

- da osoba (učitelj) prilikom prijave na natječaj dostavi dokaz da nije bila zaposlena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja

- uz obvezu da se učitelj u roku od dvije godine prekvalificira/dokvalificira za radno mjesto odgojitelja- za ispunjenje ovog uvjeta potrebno je u ugovoru o radu što se sklapa s učiteljem uglaviti odredbu da je radnik (učitelj) obvezan u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa steći kvalifikaciju odgojitelja, jer mu u protivnom radni odnos prestaje temeljem zakona.

S obzirom da je jedan od uvjeta da se ugovor o radu s učiteljem primarnog obrazovanja može sklopiti samo u slučaju da se na natječaj nije javila osoba s odgovarajućom stručnom spremom, proizlazi da se učitelj ne bi mogao zaposliti bez prethode provedbe natječaja temeljem odluke ravnatelja na razbolje do najdulje 60 dana. 

Što se tiče uvjeta da učitelj prethodno nije bio zaposlen u sustavu predškolskog odgoja na radnom mjestu odgojitelja, u praksi su se kao spornima pokazala pitanja odnosi li se taj uvjet i na učitelje koji su radili u vrtićima prije stupanja na snagu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju kao i one koji su zatečeni na radnom mjestu odgojitelja u trenutku stupanja na snagu Zakona. Vezano za predmetnu problematiku, potrebno je kao nespornim cijeniti činjenicu da su učitelji koji su u dječjem vrtiću bili zaposleni na radnom mjestu odgojitelja prije 28. svibnja 2022. ili su s tim datumom zatečeni na radnom mjestu odgojitelja, bili primljeni u radni odnos temeljem starog Zakona, odnosno kao nestručne osobe sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju.

Slijedom navedenog, radni staž što su ga učitelji ostvarili u dječjem vrtiću sukladno ugovoru o radu sklopljenim prije 28. svibnja 2022.god. ne bi predstavljao zapreku za zasnivanjem radnog odnosa temeljem izmijenjenog članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju s obzirom da je tek s tim datumom za učitelje uvedena obveza prekvalifikacije u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Međutim, treba napomenuti da radni odnos što ga je učitelj zasnovao s dječjim vrtićem nakon 28.05.2022. bi predstavljao zapreku za zasnivanjem radnog odnosa temeljem članka 24. stavka 4. Zakona te bi se s takvim učiteljem nakon prestanka tog ugovora o radu mogao ponovno sklopiti jedino ugovor o radu temeljem članka 26. stavka 5. i 6. Zakona odnosno kao i s ostalim nestručnim osobama na razdoblje ne dulje od pet mjeseci.

Zaključno, nužno je uputiti i na potrebu razlikovanja zapošljavanja učitelja od ostalih nestručnih osoba. Naime, učitelji primarnog obrazovanja u dječjem vrtiću zapošljavaju se temeljem članka 26. stavka. 4. Zakona o predškolskom odgoju dok se tzv. ostale nestručne osobe odnosno osobe koje ne ispunjavaju propisane uvjete zapošljavaju temeljem članka 26. stavka 5. i 6. Zakona. Dakle, s učiteljem se pod uvjetima propisanim zakonom može sklopiti i ugovor o radu na neodređeno vrijeme dok se s ostalim nestručnim osobama može sklopiti isključivo ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta temeljem ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.  

Primjer:

Dječji vrtić raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto odgojitelja. Na natječaj se nije javila osoba koja zadovoljava uvjete stručne spreme za odgojitelja niti se javio učitelj primarnog obrazovanja, ali se javila osoba koja ima srednju stručnu spremu društvenog usmjerenja. Temeljem članka 26. stavka 5.i 6. dječji vrtić sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme za radno mjesto odgojitelja s nestručnom osobom do izbora kandidata temeljem ponovljenog javnog natječaja, a najdulje na razdoblje od 5 mjeseci. U slučaju da se na natječaj javio učitelj primarnog obrazovanja koji ispunjava sve uvjete iz članka 24. stavka 4. i 6. Zakona, tada bi taj kandidat imao prednost pred tzv. nestručnom osobom odnosno dječji vrtić mogao bi ići u zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s učiteljem primarnog obrazovanja uz obvezu prekvalifikacije u roku od odvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa.  

Tajana Zlabnik, dipl. iur.